Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Lefoko le ne la nna nama

11E rile mo tshimologong Lefoko la bo le ntse le le teng; Lefoko le ne le na le Modimo, mme Lefoko e ne e le Modimo.

1:1
1 Joh. 1:1,2
Joh. 17:5
Tshen. 19:13
2Le ne le na le Modimo mo tshimologong.
1:2
Diane 8:22
3Dilo tsotlhe di dirilwe ka lone, mme kwa ntle ga lone ga go a dirwa sepe sa tse di dirilweng.
1:3
Bakol. 1:16,17
Baheb. 1:2
4Bophelo bo ne bo le mo go lone; mme bophelo e ne e le lesedi la batho.
1:4
Joh. 5:26
5Lesedi le ntse le phatsima mo lefifing mme lefifi ga le a ka la le amogela.
1:5
Joh. 3:19

6Go ne ga tla motho, a romilwe ke Modimo, leina la gagwe e le Johane.

1:6
Luka 1:13-17,57-80
Math. 3:1
7Yoo o ne a tla go supa gore a supe ka ga lesedi, gore botlhe ba tle ba dumele ka ene. 8E ne e se ene lesedi, mme a tla go supa ka ga lesedi.
1:8
Joh. 1:20
9Lesedi la boammaaruri le le bonegelang motho mongwe le mongwe e ne e le ene yo o tlang mo lefatsheng.

10O ne a le mo lefatsheng, mme lefatshe le dirilwe ka ene; fela lefatshe ga le a ka la mo itse.

1:10
Joh. 1:3-5
11O ne a tla kwa ga gagwe, mme ba gagwe ba se ka ba mo tshola. 12Le gale, botlhe ba ba neng ba mo tshola, a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong ba ba dumelang mo leineng la gagwe;
1:12
Bagal. 3:26
13ke ba ba sa tsalwang ka madi, le e seng ka thato ya nama, le e seng ka thato ya monna, mme ba tsetswe ke Modimo.
1:13
Joh. 3:5,6

14Lefoko leo la nna nama, la aga mo go rona, ra ba ra bona kgalalelo ya lone, e le kgalalelo e e lebanyeng yo o tsetsweng a le esi, e tswa mo go Rara, a tletse bopelotlhomogi le boammaaruri.

1:14
Jes. 7:14
2 Pet. 1:16,17
Jes. 60:1
Ekes. 34:6

15Johane o ne a supa ka ga gagwe, a kua a re: “Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Yo o tlang morago ga me o a mpheta; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.’ ”

1:15
Joh. 1:27,30

16Gonne rona rotlhe re bonye bopelotlhomogi godimo ga bopelothomogi mo botlalong jwa gagwe.

1:16
Joh. 3:34
Bakol. 1:19
17Kana molao o neilwe ka Moše, mme bopelotlhomogi le boammaaruri di tsile ka Jesu Keresete.
1:17
Baroma 10:4
18Ga go ope yo o kileng a bona Modimo ka motlha ope; Morwa yo o tsetsweng a le esi, yo o fa sehubeng sa ga Rara, ke ene yo o o boletseng.
1:18
Joh. 6:46
1 Joh. 4:12
Math. 11:27

Tshupo ya ga Johane Mokolobetsi

(Math. 3:1-12; Mar. 1:1-8; Luka 3:1-18)

19Tshupo ya ga Johane ke e: E rile Bajuta ba roma baperesiti le Balefi go ene, ba tswa Jerusalema go mmotsa gore: “O mang?”

1:19
Luka 3:15,16

20A ipolela, a se ka a itatola, a ipolela a re: “Ga ke Keresete.”

21Ba mmotsa ba re: “Mme o eng? A o Elia?”

A re: “Ga ke ene.”

“A ke wena moporofeti yole?”

A araba a re: “Nnyaya.”

1:21
Math. 17:10
Doit. 18:15

22Ke fa ba mo raya ba re: “O mang ne? Gore re tle re ba fe karabo ba ba re romileng. O a reng ka ga gago?”

23A re:

“ ‘Ke nna lentswe la mongwe

yo o kuang mo sekakeng la re:

Siamisang tsela ya Morena!’ ”

jaaka Jesaya moporofeti a kile a bua.
1:23
Jes. 40:3
Math. 3:3
Mar. 1:3
Luka 3:4

24Ba ba neng ba romilwe e ne e le ba Bafarisai. 25Jaanong ba mmotsa ba re: “O kolobeletsang, fa o se Keresete, le e seng Elia le e seng moporofeti yole?”

26Johane a ba araba a re: “Nna ke kolobetsa ka metsi; mme go eme mongwe mo gare ga lona yo lo sa mo lemogeng.

1:26
Math. 3:11
Mar. 1:7,8
27Ke ene yo o tlang morago ga me, yo ke sa tshwanelang go funolola kgole ya setlhako sa gagwe.”
1:27
Joh. 3:26

28Dilo tseo di dirafetse kwa Bethania kwa moseja ga Joretane, kwa Johane o neng a le teng, a kolobetsa.

Jesu ke Kwana ya Modimo

29E rile ka letsatsi le le latelang a bona Jesu a tla go ene a re: “Bonang, Kwana ya Modimo e e tlosang boleo jwa lefatshe!

1:29
Joh. 1:36
Jes. 53:7
30Yo ke ene ke buileng ka ga gagwe ka re: ‘Monna o e tla morago ga me, yo o mphetang; gonne o ne a le teng, ke ise ke nne teng.’
1:30
Joh. 1:15,27
31Le nna ke ne ke sa mo lemoge, mme ke tlile go kolobetsa ka metsi gore ene a tle a senolelwe Iseraele.”

32Johane a ba a supa a re: “Ke bonye Mowa o fologa jaaka lephoi, o tswa legodimong, wa nna mo go ene.

1:32
Math. 3:16
Mar. 1:10
Luka 3:22
33Le nna ke ne ke sa mo lemoge; mme ene yo o nthomileng go kolobetsa ka metsi a nthaya a re: ‘Ene yo ò tla bonang Mowa o fologela go ene, o nna mo go ene, ke ene yo o kolobetsang ka Mowa o o Boitshepo.’
1:33
Luka 3:2
34Ke bonye, ka ba ka supa gore yo ke Morwa Modimo.”

Barutwa ba ntlha ba ga Jesu

35Ya re ka moso Johane a bo a eme gape, a na le barutwa ba gagwe ba le babedi; 36a leba Jesu a ntse a tsamaya, a ba a re: “Bonang, Kwana ya Modimo!”

1:36
Joh. 1:29

37Barutwa ba babedi bao ba mo utlwa a bua, ba be ba sala Jesu morago. 38Jesu a retologa, a ba bona ba mo setse morago, a ba raya a re: “Lo batlang?”

Ba mo raya ba re: “Rabbi,” (mo phetolelong ke go re: Moruti) “o nna kae?”

39A ba raya a re: “Tlaang lo bone.” Ba tla, ba bona fa a nnang teng, ba be ba tlhola nae letsatsi leo. Nako e ne e ka nna ya bone thapama.

40Andrea, morwa-rraagwe Simone Petoro, e ne e le mongwe wa ba babedi ba ba neng ba utlwile Johane, ba mo sala morago. 41Yo a bona Simone morwa-rraagwe pele, a mo raya a re: “Re bonye Mesia,” mo phetolelong ke go re: Motlodiwa (Keresete).

1:41
1 Sam. 2:10
Pes. 2:2
42A ba a mo isa go Jesu.

Jesu a mo leba a re: “O Simone, morwa Jona; o tla bidiwa Kefa,” mo phetolelong ke go re: Lefika (Petoro).

1:42
Math. 16:18

Filipo le Nathanaele

43Ya re ka moso Jesu a rata go ya kwa Galelea, a bona Filipo, a mo raya a re: “Ntshale morago!” 44Filipo e ne e le wa kwa Betsaita, motse wa ga gabo Andrea le Petoro. 45Filipo a bona Nathanaele, a mo raya a re: “Re bonye yo Moše a kwadileng ka ga gagwe mo molaong, le bone baporofeti, e bong Jesu, morwa Josefa wa Nasaretha.”

1:45
Doit. 18:18
Jes. 7:14
53:2
Jer. 23:5
Hes. 34:23

46Nathanaele a mo raya a re: “A sengwe se se molemo se ka tswa kwa Nasaretha?”

Filipo a mo raya a re: “Tlaa o bone!”

1:46
Joh. 7:41

47Jesu a bona Nathanaele a tla go ene, a bua ka ga gagwe a re: “Bonang, Moiseraele wa nnete yo go se nang boferefere mo go ene!”

48Nathanaele a mo raya a re: “O nkitse jang?”

Jesu a mo araba a re: “Ke go bonye o le fa tlase ga setlhare sa mofeie, Filipo a ise a go bitse.”

49Nathanaele a mo fetola a re: “Moruti, ke wena Morwa Modimo, ke wena kgosi ya Iseraele.”

1:49
2 Sam. 7:14
Pes. 2:7
Joh. 6:69
Math. 14:33
16:16

50Jesu a mo fetola a re: “A o dumela ka gonne ke go reile ka re: ‘Ke go bonye fa tlase ga mofeie’? O tla bona dilo tse dikgolo bogolo go tse.” 51A ba a mo raya a re: “Ammaaruri, ammaaruri ke lo raya ke re: Go tloga jaanong lo tla bona legodimo le bulegile, le baengele ba Modimo ba tlhatloga, ba be ba fologela mo go Morwa-Motho.”

1:51
Gen. 28:12

2

Ponatso ya ntlha ya kgalalelo ya Morena mo lenyalong la kwa Kana

21Ka letsatsi la boraro go ne go le lenyalo kwa Kana wa Galelea, mma Jesu a le teng. 2Jesu le ene a lalelediwa lenyalo le barutwa ba gagwe. 3Jaanong ya re weine e tlhaela, mma Jesu a mo raya a re: “Ga ba na weine.”

4Jesu a mo raya a re: “Mosadi, ke tlhakanetseng nao? Nako ya me ga e ise e tle.”

2:4
Joh. 19:26
Math. 12:48

5Mmaagwe a raya badiredi a re: “Se a ka se lo rayang, lo se dire.”

6Jaanong ga bo go le ditsaga tsa majwe di le thataro, tse di beilweng ka fa mokgweng wa Bajuta wa go tlhapa, nngwe le nngwe e ka tshola dikgamelo di le tlhano gongwe di supa.

2:6
Mar. 7:3,4
7Jesu a ba raya a re: “Tlatsang ditsaga tseo metsi!” Ba di tshela, tsa ba tsa tlala. 8Jaanong a ba raya a re: “Gayang jaanong, lo ise kwa go morulaganyi wa modiro.” Ba a isa. 9Ya re morulaganyi wa modiro a utlwa metsi a a fetogileng weine, a sa itse kwa e tswang teng, go itse badiredi fela ba ba gileng metsi, a bitsa monyadi, 10a mo raya a re: “Motho mongwe le mongwe o a tle a ntshe weine e e monate pele, mme fa ba sena go kgora, go ntshiwe e e seng monate. Wena o bolokile weine e e monate go fitlha jaanong.”

11Sesupo seo sa ntlha Jesu o se dirile kwa Kana wa Galelea, a bonatsa kgalalelo ya gagwe, mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene.

2:11
Joh. 1:14

Jesu mo Tempeleng

(Math. 21:12-17; Mar. 11:15-18; Luka 19:45-48)

12Morago ga moo a ya kwa Kaperenaume, ene le mmaagwe le bomonnawe le barutwa ba gagwe, ba tlhola teng malatsi a se kae.

2:12
Joh. 7:3

13Jaanong Tlolaganyo ya Bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a ya kwa Jerusalema. 14A fitlhela ba ba rekisang dikgomo le dinku le maeba le baananyi ba madi ba ntse mo Tempeleng. 15Ya re a sena go dira seitei ka megala, a ba kobela kwa ntle ga Tempele botlhe, le tsona dinku le dikgomo; madi a baananyi a a tshololela fa fatshe, le dipati a di menola. 16A raya bone ba ba bapatsang maeba a re: “Tlosang dilo tse fa! Se direng Ntlo ya ga Rre ntlo ya thekelo.” 17Foo barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore go kwadilwe ga twe: “Go tlhoafalela Ntlo ya gago go tla nja.”

2:17
Pes. 69:10

18Ke fa Bajuta ba mmotsa ba re: “O ka re bontsha sesupo sefe gore ò ka dira dilo tseo?”

2:18
Math. 21:23

19Jesu a ba araba a re: “Digang Tempele e, nna ke tla e tsosa ka malatsi a le mararo.”

2:19
Math. 26:61
27:40

20Foo Bajuta ba re: “Tempele e, e agilwe dinyaga di le 46, mme ke eng fa wena o re, o tla e tsosa ka malatsi a le mararo?”

21Mme ene o ne a bua ka ga Tempele ya mmele wa gagwe.

2:21
1 Bakor. 6:19
22Jaanong e rile a sena go tsosiwa mo baswing, barutwa ba gagwe ba gakologelwa gore o kile a bua jalo, ba be ba dumela Lokwalo le lefoko le Jesu a le buileng.

Jesu o itse se se mo mothong

23E rile a le mo Jerusalema ka moletlo wa Tlolaganyo, batho ba bantsi ba dumela mo leineng la gagwe, ka ba bona ditshupo tsa gagwe tse a ntseng a di dira. 24Mme Jesu ka esi a se ka a ba ikanya, mo a ka ba ipolelelang, ka a ba itse botlhe, 25a sa tlhoke go bolelelwa sepe ka ga motho; gonne ene ka esi o ne a itse se se mo mothong.

2:25
Mar. 2:8