Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

81Morena a re: “Ka sebaka seo ba tla ntsha marapo a dikgosi tsa Juta le marapo a dikgosana tsa teng le marapo a baperesiti le marapo a baporofeti le marapo a baagi ba Jerusalema mo diphupung tsa bona, 2ba a anegela letsatsi le ngwedi le lesomo lotlhe la legodimo, le ba le ratileng, ba le direla, ba le latela, ba le batla, ba le obamela. Ga a kitla a phuthwa le e seng go fitlhwa gape. E tla nna moutele mo masimong.

8:2
Doit. 4:19
Jer. 14:16
3Mme masalela otlhe a ba ba setseng ba losika lo lo bosula lo, a tla ipatlela loso bogolo go bophelo mo mafelong otlhe kwa ke ba leleketseng teng.” Go bua Morena wa masomosomo.

Boikepo jwa Bajuta jo bo bitsang petso

4“Le gona o ba ree o re: ‘Morena o bua jaana a re: A motho o a tle a we, a sa tsoge gape? A o a tle a fapoge, a sa boe gape? 5Ke ka ntlhaang, fa morafe wa Jerusalema o ntse o fapogela pele? Ba palelela mo tsietsong, ba gana go boa. 6Ke ne ka utlwelela, ka utlwa gore ba bua tse di sa siamang; ga go na ope yo o ikwatlhaelang bosula jwa gagwe a re: Kana ke dirileng? Ba sianela pele ba ntse ba ikepile jaaka pitse e sianela mo tlhabanong. 7Le lekololwana le le fofang mo loaping le itse metlha ya lone, le leeba le peolwane le mogolori di tlhokomela sebaka sa go boa ga tsona. Mme ba morafe wa me ga ba itse molao wa Morena.

8:7
Jes. 1:3
8Lo ka bua jang lo a re: Re botlhale, re bile re na le molao wa Morena? Ruri, sekwadi se se tsietsang sa bakwadi se o fetotse maaka! 9Batlhalefi ba tla tlhajwa ke ditlhong, ba tseana, ba tshwarega; gonne ba latlhile Lefoko la Morena. Jaanong ba na le botlhale bofe? 10Ka moo ke tla neela ba bangwe basadi ba bone le bathopi masimo a bone. Gonne botlhe ba rata kgwebo ya tshiamololo, ba bannye le ba bagolo; baporofeti le baperesiti le bone ba tsietsa botlhe.
8:10
Jer. 6:13-15
Jes. 56:11
11Mme ba alafa tshenyego ya morwadia morafe wa me ka botlhofo fela ba re: Kagiso! Kagiso! le fa kagiso e se yo. 12Ba a nyatsega, gonne ba dirile maila. Mme ga ba tlhole ba ikutlwa ditlhong; ga ba itse go tlhajwa ke kgala. Ka moo ba tla wa le ba ba wang; ka nako ya petso ya bone ba tla digwa.’ ” Morena o buile jalo.

13“ ‘Ke tla ba phutha, ke ba tlosa,’ ” go bua Morena. “ ‘Moweine ga o na maungo; setlhare sa feie ga se na difeie; ee, matlhare a a swaba. Le gona ke tla ba neela bagateledi.’ ”

14Re sa ntse re nnetseng? Kgobokanang, a re tshabeleng mo metseng e e femetsweng, re swele teng! Gonne Morena, Modimo wa rona, o re isa losong; o re nosa metsi a a nang le botlhole, ka gore re leofetse Morena.

8:14
Jer. 9:14
15Re lebeletse kagiso, mme ga go na sepe se se molemo; le sebaka sa kalafo, mme re fitlhela therego fela.
8:15
Jer. 14:19
16Phegelo ya dipitse tsa gagwe e utlwala go tswa kwa Dane. Lefatshe lotlhe le roroma ka tumo ya selelo sa dipitse tse di thata tsa gagwe. Ba tla tla, ba ja lefatshe le tse di tletseng mo go lone, le motse le ba ba agileng mo go ona.

17“Bonang, ke tla lo romela dinoga tse di nang le botlhole; tse go se nang sepe se se ka di upang; mme di tla lo loma,” go bua Morena.

8:17
Moreri 10:11

Jeremia o utlwa botlhoko ka maleo a morafe

18Ke eng se se ka nkgomotsang

mo botlhokong jwa me?

Pelo ya me e nyemile.

8:18
Jer. 4:19

19Utlwelelang! Morwadia morafe

wa me o lelela thuso kwa

lefatsheng le le kgakala a re:

“A Morena ga a teng mo Sione?

Gongwe kgosi ya gagwe

a ga e mo teng?” –

“Ke ka ntlhaang,

fa ba ne ba nkgakatsa ka medimo

ya diseto ya bone le ka medimo

e sele?”

20“Kotulo e fedile.

Selemo se fetile,

mme ga re ise re pholosiwe.”

21Ke phatlogile pelo ka ntlha ya

tshenyego ya morwadia morafe

wa me;

ke a hutsafala.

Therego e ntshwere.

22A ga go na molemo mo Gileate?

Gongwe a ga go na ngaka teng?

Ke ka ntlhaang,

fa morwadia morafe wa me

a ise a fole?

8:22
Jer. 46:11

9

91Ao! Tlhogo ya me e ka bo e le metsi, le leitlho la me e ka bo e le motswedi wa dikeledi gore ke lelele ba ba bolailweng ba morwadia morafe wa me bosigo le motshegare!

9:1
Jer. 13:17
Dilelo 1:16

2Ao! Nka bo ke na le ntlo ya baeti

mo sekakeng gore ke tlogele

morafe wa me,

ke tswe mo go bone!

Gonne ba senya nyalo botlhe;

ke lesomo la balotsana fela.

3“Ba gagamatsa diteme tsa bone

jaaka bora;

ba busa ka maaka mo lefatsheng,

e seng ka boammaaruri;

ba tswa bosuleng,

ba ya bosuleng jo bongwe,

mme nna ga ba nkitse,”

go bua Morena.

4“Itiseng lo tshabane;

se ikanyeng ngwana ope

wa rraalona;

gonne mongwe le mongwe

o tsietsa morwa-rraagwe

ka bonokwane.

Ba tsamaya ba senyana maina.

9:4
Miga 7:5,6

5Ba a aketsanya,

ga ba bue boammaaruri.

Ba tlwaeditse diteme tsa bone

go bua maaka.

Ba itapisa

ka go sokamisa mafoko.

6Boago jwa gago

bo mo gare ga bolotsana;

ba gana ka bolotsana go nkitse,”

go bua Morena.

7Ke ka moo Morena wa

masomosomo o buang jaana a re:

“Bonang, ke tla ba gakolosa,

ke ba leka.

Kana nka direla morwadia

morafe wa me jang

ka mokgwa o sele?

8Diteme tsa bone ke metsu

e e bolayang,

di bua tsa bolotsana;

ba bua kagiso

le mongwe-ka-bone ka melomo,

mme mo pelong ba a mo lalela.

9Jaanong a ga ke na go ba betsa

ka ntlha ya dilo tseo?”

go botsa Morena.

“Mowa wa me a ga o na

go ipusolosetsa mo setšhabeng

se se tshwanang le se?”

9:9
Jer. 5:9

10Ke tla lelela dithaba,

ke di hutsafalela,

ke tlhaba sefela sa khutsafalo

ka ga mafulo a naga,

gonne a tubakegile,

go se na ope yo o a ralalang;

le gona ga go utlwale melelo

ya matlhape;

dinonyane tsa loapi le diphedi

tsotlhe di tshabile, di ile.

9:10
Jer. 4:25
12:4

11“Mme ke tla dira Jerusalema

marope

le bonno jwa diphokojwe;

ke fetola metse ya Juta

sekaka se se se nang moagi.”

9:11
Jer. 26:18

12Monna yo o botlhale yo o tlhaloganyang tseo ke mang? Ke mang yo molomo wa Morena o buileng nae, go ka itsise gore ke ka ntlhaang, fa lefatshe le latlhegile le go senyega jaaka sekaka, go se na yo o ralalang?

9:12
Doit. 32:29

13Morena a ba a re: “E re ka ba tlogetse molao wa me o ke o beileng fa pele ga bone; ba se ka ba utlwa lentswe la me, le e seng go sepela ka lone; 14mme ba latela dipelo tsa bone tse di thatafetseng, le boBaale ba ba ba tlwaeditsweng ke borraabo.”

9:14
Jer. 7:24
15Ke ka moo Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buang jaana a re: “Bonang, morafe o ke tla o jesa longana, ke o nosa metsi a a nang le botlhole;
9:15
Jer. 23:15
16ke tla o falaletsa kwa ditšhabeng tse bone le borraabo ba sa di itseng; ke ba latedisa tšhaka go tsamaya ke ba fedise.”
9:16
Lef. 26:33

Batho ba Jerusalema ba lelela thuso

17Morena wa masomosomo a ba a bua jaana a re:

“Tlhokomelang,

lo bitse basadi ba selelo gore

ba tle; lo romele kwa basading

ba ba tlhalefetseng selelo gore

ba tle.”

18A ba akofe, ba tlhabe sefela

sa khutsafalo ka ga rona gore

matlho a rona a tshologe dikeledi

le dintshi tsa rona di ele metsi.

19Gonne go utlwala sefela

sa khutsafalo

se se tswang kwa Sione se re:

“Joo! Re gateletswe jang!

Re tlhajwa ke ditlhong

tse dikgolo;

gonne re na le go tlogela

lefatshe,

ka ba rutlile meago ya rona.”

20Ee, lona basadi,

utlwang Lefoko la Morena!

A ditsebe tsa lona

di amogele lefoko

la molomo wa gagwe le le reng:

“Rutang bomorwadia-lona

sefela sa khutsafalo,

lo rutane sefela

sa go lelela moswi se se reng:

21‘Loso lo palame,

lwa tsena mo difenstereng

tsa rona,

lwa tsena mo matlong

a borena a rona

go fetsa bana mo mebileng

le makau mo dipatlelong.’ ”

22Bua o re: “Morena a re:

‘Ditoto tsa batho di namaletse

fa fatshe jaaka moutele

mo masimong

le jaaka dingata

fa morago ga mosegi,

go se yo o di phuthang.’ ”

9:22
Jer. 7:33

23Morena o buile jaana a re:

“A Motlhalefi a se ka a ipelafatsa

ka botlhale jwa gagwe!

A seganka se se ka sa ipoka

ka thata ya sona!

A mohumi a se ka a ikgodisa

ka khumo ya gagwe!

24Mme yo o ratang go itumisa

a a itumise

ka go tlhalefela go nkitse,

fa e le nna Morena

yo o dirafatsang bopelotlhomogi

le katlholo le tshiamo

mo lefatsheng;

gonne ke kgatlhwa ke dilo tseo.”

Morena o buile jalo.

9:24
1 Bakor. 1:31
2 Bakor. 10:17

25“Bonang, malatsi a e tla,” go bua Morena, “a ka ona ke tla betsang botlhe ba ba rupileng mo mmeleng fela, 26e leng Baegepeto le Bajuta le Baetomo le Baamone le Bamoabe le botlhe ba ba sekotsweng ditlhogo ba ba agileng mo sekakeng. Gonne ditšhaba tsotlhe tseo le Baiseraele botlhe ba na le dipelo tse di sa rupang.”

9:26
Lef. 19:27
Jer. 4:4
Doit. 30:6

10

Modimo wa boammaaruri le medimo ya boithamako

101Lona Baiseraele, utlwang lefoko le Morena a le buang le lona! 2Morena o buile jaana a re:

“Se itlwaetseng mokgwa

wa baheitane;

se tshogeng ditshupo

tsa legodimo,

le fa baheitane ba di tshoga!

3Gonne dithulaganyo tsa merafe

ke boithamako fela,

ka ba rema setlhare

mo sekgweng go dira modimo.

Ke selo se diatla tsa setswerere

di se dirang ka selepe.

10:3
Jes. 44:10-20

4Ba se kgabisa ka selefera

le gouta;

ba se kokotela ka dimapo le noto

gore se se ka sa reketla.

5Medimo e, e tshwana le setshosa

se se mo tshimong ya diphare;

ga e itse go bua.

Ee, e na le go rwalwa,

ka e sa itse go tsamaya.

Se e boifeng,

gonne ga e itse go lo senyetsa;

le gona ga e itse

go direla ope molemo.”

6Ga go na ope yo o tshwanang

nao, Morena;

o mogolo, le leina la gago

le legolo ka bonatla.

7Ke mang yo o sa tshwanelang

go go boifa,

wena kgosi ya ditšhaba?

Kana ke se se go tshwanetseng!

Gonne mo matlhaleng otlhe

a ditšhaba

le mo dipusong tsotlhe tsa tsona

ga go na ope yo o tshwanang nao.

8Mme botlhe bao ke dieleele fela

tse di silofetseng.

Ke yona thuto ya medimo e sele,

e e leng dikota fela.

9Selefera e e papetlilweng

ba e tsere kwa Tharesise,

le gouta kwa Ufase.

Medimo ke tiro ya setswerere

le ya diatla tsa mogakolosi.

Masela a mabududu

le a mahibidu

ke diaparo tsa yona.

Yotlhe ke tiro ya batlhalefi fela.

10Mme Morena ke Modimo

wa boammaaruri;

ke Modimo o o phelang,

ke kgosi e e sa khutleng.

Lefatshe le roroma

ka ntlha ya bogale jwa gagwe.

Ditšhaba di palelwa

ke go itshokela kgalefo ya gagwe.

11Buang jaana ka ga yona lo re: “Medimo e e sa dirang legodimo le lefatshe e tla nyelela e tswa mo lefatsheng le fa tlase ga legodimo leno.”

Sefela sa pako ya Modimo

12Ke Morena yo o dirileng

lefatshe ka thata ya gagwe,

a le tlhomamisa ka botlhale

jwa gagwe;

le gona o tsharolotse legodimo

ka tlhaloganyo ya gagwe.

13Fa a utlwatsa kodu ya gagwe,

metsi a suma kwa legodimong;

o tlhatlosa mouwane

kwa dikhutlong tsa lefatshe,

a direla pula dikgadima,

a fokisa phefo e tswa

mo dipolokelong tsa gagwe.

10:13
Pes. 135:7
Jobe 38:24-30

14Motho mongwe le mongwe

o silofetse, ga a na kitso;

mothudi wa gouta mongwe

le mongwe modimo wa seseto

o mo tlhabisa ditlhong.

Gonne ditshwantsho

tse a di bopileng ke maaka fela;

ga di na mowa mo go tsona.

15Ke medimo ya boithamako fela,

ke tiro e e sotlegang;

e nyelela ka sebaka

se e sekisiwang ka sona.

16Mme yo e leng kabelo ya ga

Jakobe ga a tshwane le yona;

gonne ke ene yo o bopileng

dilo tsotlhe,

mme Iseraele ke lotso

lo e leng boswa jwa gagwe.

Morena wa masomosomo

ke lona leina la gagwe.

10:16
Pes. 16:5
Doit. 32:9

Botshwaro jo bo gaufi bo a begwa

17Tsaya dithoto tsa gago fa fatshe, o di rwale, wena Sione yo o dikanyeditsweng ke ntwa! 18Gonne Morena o bua jaana a re: “Bonang, ka nako e ke tla latlhela baagi ba lefatshe kwa kgakala jaaka go konopiwa ka seragamajwe; ke ba isa mo tlalelong gore ba tle ba ipone.”

19A tatlhego ya me wee ka ntlha

ya kotlo e ke otlilweng ka yona!

Ntho ya me ke e e sa foleng.

Mme nna ke ne ka re:

“Ke bolwetse fela

jo nka bo itshokelang.”

10:19
Pes. 77:11

20Tente ya me e sentswe,

dithapo tsotlhe tsa me

di kgaotswe.

Bomorwaake ba tlogile

mo go nna, ga ba yo.

Ga go na ope yo o tsosang

tente ya me gape,

yo o tsharololang masela

a yona.

21Gonne badisa e ne e le dieleele,

ba sa batle Morena.

Ka moo ba ne ba tlhoka

tswelelopele,

mme letsomane lotlhe la bone

la faladiwa.

22Utlwelelang! Go utlwala eng?

Go tla loratla lo logolo,

lo tswa mo lefatsheng la bokone,

e le go fetola metse ya Juta

marope

le dikutla tsa diphokojwe.

23Morena, ke itse gore tsela

ya motho ga e laolwe ke ene,

le gore moeti ga a kgone go laola

dikgato tsa gagwe.

10:23
Diane 16:9
Moreri 9:11

24Nkotle, Morena!

Fela a e nne ka tekanyo,

e seng ka fa bogaleng jwa gago,

e se re gongwe o mpolaela ruri.

10:24
Jer. 46:28
Pes. 6:2
Hab. 1:12

25Baheitane ba ba sa go itseng

le ditshika tse di sa bitseng

leina la gago

di goromeletse bogale jwa gago!

Gonne di jele Jakobe,

tsa mo ja, tsa mo fetsa,

tsa ntsha meago ya gagwe

marope.

10:25
Pes. 79:6