Setswana 1970/1987 (TSW70)
46

Lefoko la Modimo ka ga merafe e mengwe. Ka ga Egepeto

461Lefoko la Morena le le tlileng kwa go moporofeti Jeremia ka ga ditšhaba. 2Ka ga Egepeto. Ka ga mephato ya batlhabani ba ga Farao Nego, kgosi ya Egepeto, ba ba neng ba le kwa nokeng ya Ferathe kwa Karekemiše, ba ba fentsweng ke Nebukatenesare, kgosi ya Babele, ka ngwaga wa bone wa puso ya ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta.

46:2
Jes. 192 Ditiraf. 35:20

3“Baakanyang thebe le thejana,

lo bolole go tlhabana!

4Golegang dipitse lo di palame,

lona bapalami; ikemiseng

lo rwele dikuane tsa ntwa;

gotlhang marumo,

lo apare ditshipi tsa phemelo!

5“Ke ka ntlhaang fa ke bona

ba nyema moko,

ba boela kwa morago?

Bagale ba bone ba fentswe,

ba tshabela pele, ba sa gadime.

Go poitshego mo ntlheng

tsotlhe,”

go bua Morena.

6“Yo o lobelo ga a na go falola;

seganka ga se na go phologa.

Ba kgopilwe ba wa kwa bokone

fa losing lwa noka ya Ferathe.

7Ke mang yo o gogomogang

jaaka Nile,

yo metsi a gagwe a phothoselang

jaaka dinoka?

8Ke Egepeto yo o gogomogang

jaaka Nile;

ke metsi a gagwe

a a phothoselang

jaaka dinoka a re:

‘Ke tla gogomoga,

ke khurumetsa lefatshe,

ke senya motse

le ba ba agileng mo go ona.

9Phalalang, lona dipitse,

kgothoselang,

lona dikoloi tsa ntwa,

bololang, lona diganka,

lona Baethiopia le Baphute

ba lo tshwereng dithebe;

lona Balute ba lo tshwereng

mara, lo a gagamatsa!’ ”

10Letsatsi leo ke la Morena,

Modimo wa masomosomo,

ke letsatsi la pusoloso

gore a ipusolosetse

mo babeng ba gagwe.

Tšhaka ya Morena e tla ja,

e kgora,

e tlhapelwa ka madi a bone.

Gonne Morena,

Modimo wa masomosomo

o na le setlhabelo mo lefatsheng

la bokone kwa nokeng

ya Ferathe.

46:10
Doit. 32:42
Jes. 34:5

11Yaa go tsaya boroku jo bo alafang

kwa Gileate,

wena lekgarebe,

morwadia Egepeto!

Mme o batlela ditlhare tse dintsi

lefelafela;

ga o na go fola.

12Ditšhaba di utlwetse

ditlhong tsa gago.

Selelo sa gago

se tletse ka lefatshe.

Mogale o thulanye le mogale,

ba wa mmogo

ka bobedi jwa bone.

Nebukatenesare wa Babele o e tla

13Lefoko le Morena o le buileng le moporofeti Jeremia la go re, Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o tla tla, a kgemetha lefatshe la Egepeto, ke le le reng:

14“Itsiseng kwa Egepeto,

utlwatsang kwa Migetole,

lo bolele kwa Nofe

le kwa Thagephanese lo re:

‘Ikemiseng lo ipaakanye,

gonne tšhaka e ja

ba ba mo tikologong ya lona.’

15Ke ka ntlhaang

fa bapalami ba gago ba digilwe?

Ba paletswe ke go ema,

gonne Morena o ba digile.

16O ba digile ka bontsi, ba wa,

ba welana mo ba bileng ba re:

‘Nanogang, a re boeleng

kwa morafeng wa ga etsho

le kwa lefatsheng

le re tsaletsweng mo go lone,

re tshabe tšhaka e e re fetsang.’

17“Ba ne ba kua teng koo ba re:

‘Farao, kgosi ya Egepeto,

ke modumo wa ntwa fela,’

mme o fositse nako

e e leng yona.

18Ka bophelo jwa me!”

Go bua yona kgosi

e leina la yona

e leng Morena wa masomosomo

e re: “Ee, e tla tla,46:18 Go tewa kgosi ya Babele.

fela jaaka thaba ya Thabore

e okame dithaba

le jaaka ya Karemele

e okame lewatle.

19Itirele dilo tsa go ya

mo botshwarong,

wena lekgarebe

le le agileng mo Egepeto.

Gonne Nofe o tla fetoga marope,

o fisiwa, o tlhoka moagi.

20Egepeto ke kgomo

e ntlentle thata;

mme seboba se tlile go e loma,

se tswa kwa bokone.

21Le batlhabani ba gagwe

ba ba rapilweng ka tuelo

ba teng mo go ene

jaaka dipoana

tse di nontshiwang,

ee, le bone ba a retologa,

ba tshaba botlhe,

ba paletswe ke go ema.

Gonne letsatsi la tatlhego

ya bone le ba tletse,

le sebaka sa go otliwa ga bone

se tlile.

22Mokgwasa wa gagwe

o tshwana le wa noga

e e tshabang,

fa baba ba tla ka bontsi,

fa ba tla kwa go ene ka dilepe

jaaka baremi ba ditlhare.

23Ba rema sekgwa sa gagwe,”

go bua Morena,

“ee, sekhu se se sa tsenweng.

Gonne ba feta tsie ka bontsi,

ke ba ba se nang palo.

24Morwadia Egepeto

o tlhabisitswe ditlhong,

a neelwa mo diatleng

tsa morafe wa kwa bokone.”

25Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile a re: “Itseng gore ke tla otla modimo Amone o o kwa Noo le Farao le Egepeto le medimo ya teng le dikgosi tsa teng, le Farao mmogo le ba ba mo ikanyang. 26Ke tla ba neela mo diatleng tsa ba ba ratang go ba bolaya, mo diatleng tsa ga Nebukatenesare, kgosi ya Babele, mo diatleng tsa batlhanka ba gagwe. Mme morago ga moo Egepeto o tla agiwa gape jaaka mo malatsing a bogologolo.” Morena o buile jalo.

Morena o tla sireletsa morafe wa gagwe

27“Mme wena Jakobe,

motlhanka wa me, se boife;

wena, Iseraele, se tshoge!

Gonne bona,

ke tla go pholosa

o le kwa kgakala,

le ba losika lwa gago

mo lefatsheng

la botshwaro jwa bone.

Jakobe o tla boa, a thagama,

a iketla,

go se na yo o mo tshosang.

46:27
Jer. 30:10
Jes. 44:2

28Se boife, wena Jakobe,

motlhanka wa me,

ka gonne yo o nang nao

ke Nna.”

Morena o buile jalo.

“Gonne ditšhaba tsotlhe

tse ke go leleketseng

kwa go tsona

ke tla di fedisa,

mme wena ga nka ke

ka go fedisa.

Fela ke tla go otla

ka fa go go tshwanetseng.

Ga nka ke ka go lesa fela

ke sa go betse.”

46:28
Jer. 30:11

47

Taelo ya Modimo ka ga Bafelesita

471Lefoko la Morena le le tlileng kwa go moporofeti Jeremia ka ga Bafelesita, Farao a ise a thope motse wa Gasa.

47:1
Jes. 14:29-32
Hes. 25:15-17
2Morena o bua jaana a re:

“Metsi ke ao,

a tlhaga a tswa kwa bokone.

E tla nna noka e e gogolang.

E tla gogola lefatshe

le tse di tletseng mo go lone,

le motse le ba ba agileng

mo go ona.

Go tla goa batho,

go bokolela botlhe

ba ba agileng mo lefatsheng.

3Fa go utlwala mesito ya ditlhako

tsa dipitse tsa gagwe

le go kgothosela ga dikoloi

tsa gagwe le modumo

wa maotwana a tsona,

borra-bana

ga ba kitla ba gadima bana,

gonne ba repile mabogo

4ka ntlha ya letsatsi le le tlang

go senya Bafelesita botlhe

le go nyeletsa masalela otlhe

a a ka thusang Tiro le Sitone.

Gonne Morena o tla senya

Bafelesita ba e leng masalela

a setlhakatlhake sa Khafethore.

47:4
Amose 9:7

5Gasa o kutilwe tlhogo,

Ašekalone o sentswe,

le masalela a leboa la bone.

O tla iphatsa go fitlha leng?

47:5
Amose 1:6-8
Sef. 2:4
Sag. 9:5
Jer. 41:5
48:37

6Ao, tšhaka ya Morena!

O tla tlhoka boikhutso

go fitlha leng?

Itshomele mo kgatleng ya gago,

ikhutse o nne!

7Fela e ka ikhutsa jang,

ka Morena a e rometse go senya

Ašekalone le losi lwa lewatle,

a e lebisitse teng?”

48

Taelo ya Modimo ka ga Moabe

481Ka ga Moabe. Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re:

“A tatlhego wee

ya thaba ya Nebo,

gonne e sentswe.

Khiriathaime o swabile,

wa thopiwa.

Kago ya phemelo

e tlhabisitswe ditlhong,

ya rerega.

2Tumiso ya Moabe

ga e tlhole e le teng.

Ba mo logetse maano a a bosula

kwa Hešebone ba re:

‘A re yeng, re mo nyeletse gore

e se ka ya tlhola e nna setšhaba.’

Le wena Matemena

o tla senngwa,

tšhaka e go latelela.

3Go goa go utlwala

kwa Horonaime

le tshenyo le thubakanyo

e kgolo.

4“Moabe o thubakantswe.

Masea a gagwe a utlwatsa selelo.

5Ee, ba tlhatloga

kwa mapalamong

a Luhithe ka selelo.

Ee, go utlwiwa

ba lelela thubakanyo

kwa mafologong a Horonaime.

6Tshabang lo ipolokele bophelo,

lo nne jaaka setlhatshana

mo sekakeng.

48:6
Jer. 17:6

7“Ee, e re ka o ikantse ditiro

tsa gago le mahumo a gago,

le wena o tla thopiwa.

Modimo Kamose o tla tswa,

o ya mo botshwarong

mmogo le baperesiti ba ona

le dikgosana tsa ona.

48:7
1 Dikg. 11:7

8Mosenyi o tla tla mo motseng

mongwe le mongwe,

go se na motse ope

o o ka falolang.

Mogorogoro o tla senyega,

leboa le ntshiwa sekaka.”

48:8
1 Sam. 15:3,9,11

Ke ka fa Morena

a buileng ka teng.

9“Nayang Moabe diphuka

gore a fofe a tshabe.

Metse ya gagwe e tla fetoga

marope a go sa tlholeng

go nna ope mo go ona.”

10Go hutsitswe yo o dirang

tiro ya Morena ka botlapa.

Go hutsitswe

yo o thibelang tšhaka ya gagwe

go tsholola madi.

Metse ya Moabe e tla senngwa

11“Moabe o ne a iketlile go tswa bonyaneng jwa gagwe, a itsheka mo dintsheng tsa gagwe, a sa tlhotlhwe, a sa ntshiwe mo nkgwaneng, a sa tshelwe mo nkgwaneng e nngwe. Ga a ka a ya mo botshwarong. Ke ka moo moutlwalo wa gagwe o setseng mo go ene. Monkgo wa gagwe ga o a fetoga.”

12Ke ka moo Morena a reng: “Itseng gore malatsi a tla tla, a ka ona ke tla mo romelang batlhotlhi; ba tla mo tlhotlha, ba tsholola ditsaga tsa gagwe, ba thuba dinkgwana tsa gagwe. 13Foo Moabe o tla tlhabisiwa ditlhong ke Kamose jaaka Baiseraele ba tlhabisitswe ditlhong ke Bethele, kwa ba neng ba go ikanya.

14“Lo ka bua jang lwa re:

‘Re bagale,

re dinatla mo tlhabanong’?

15Moabe o sentswe;

ba tsenye mo metseng ya gagwe.

Makau a gagwe a a tlhaotsweng

a ile go bolawa.”

Ke lefoko la yona kgosi

e leina la yona e leng Morena

wa masomosomo.

16“Tatlhego ya Moabe

e gaufi le go tla;

kotsi e tla mo wela

ka lobelo lo logolo.

17“Mo leleleng lotlhe

ba lo mo tikologong ya gagwe,

lotlhe ba lo itseng leina la gagwe

lo re:

‘Ijoo! Go robegile jang ne

thobane ya bogosi e e tiileng

le tsamma e ntlentle!’

18Wena moagi, morwadia Dibone,

fologa mo kgalalelong,

o nne mo nageng ya lenyora!

Gonne mosenyi wa Moabe

o tla tlhatlogela kwa go wena,

a senya diphemelo tsa gago.

19Emang mo tseleng, lo tlhole,

lona baagi ba Aroere.

Botsang monna yo o tshabileng

le mosadi yo o falotseng lo re:

‘Go dirafetseng ne?’

20Moabe o tlhabisitswe ditlhong,

gonne o thubagantswe.

Goang, lo bokolele,

lo itsise kwa Arenone lo re:

‘Moabe o sentswe!’

21“Katlholo e tlile, petso ya wela naga ya leboa le Holone le Jasa le Mefaathe; 22ya wela Dibone le Nebo le Bethe-Dibelathaime; 23ya wela Khiriathaime le Bethe-Gamule le Bethe-Meone; 24ya wela Keriothe le Bosera le metse yotlhe ya lefatshe la Moabe, e e kgakala le e e gaufi. 25Lonaka lwa Moabe lo kgaotswe. Letsogo la gagwe le robegile.” Morena o buile jalo.

Moabe o tla kokobediwa

26“Mo tagiseng, gonne o ikgodiseditse Morena gore Moabe a wele mo matlhatseng a gagwe, a sotlege le ene. 27Kampo a e ne e se Iseraele yo ò mo sotlileng? A o ne a tshwarwa a na le magodu, fa ò bileng wa mo thukhuthela tlhogo, wa mo sotla ka nako le nako, fa o bua ka ga gagwe?

28“Lona baagi ba Moabe, tlogelang metse, lo nne mo mafikeng, lo tshwane le leeba le le agang sentlhaga ntlheng ele ya molomo wa logaga. 29Re utlwetse boikgodiso jwa ga Moabe go twe, o ikgantsha thata, e bong boikgogomoso jwa gagwe le boikgodiso jwa gagwe le matepe a gagwe le go itlotla ga pelo ya gagwe.” 30Morena a re: “Ke itse kgalefo ya gagwe le maipelafatso a gagwe a maaka. Ba dirile ka bolotsana. 31Ka moo ke tla goa ka ntlha ya Moabe, ke lelela Bamoabe botlhe, ke fegelwa ka ntlha ya banna ba Kirerese. 32Lona ditlhare tsa moweine tsa Sibema, ke lo lelela bogolo go Jasere. Dikala tsa lona di tshetse lewatle, tsa fitlha kwa lewatleng la Jasere. Mosenyi o wetse maungo a lona a letlhafula le maungo a ditlhare tsa moweine. 33Go tlositswe boitumelo le lethabo mo tshimong ya ditlhare le mo lefatsheng la Moabe. Ke fedisitse weine mo dikgatelong. Ga ba nke ba e tlhotlha ka mogolokwane. Mogolokwane wa teng ga o tlhole o le monate.

34“Selelo sa Hešebone se fitlha kwa Eleale le kwa Jahase. Ba utlwatsa dikodu tsa bone go tswa kwa Soare go fitlha kwa Horonaime le kwa Egelathe-wa-boraro. Gonne metsi a Nimerime le ona a tla fetoga sekaka. 35Mo go Moabe ke tla fedisa yo o tlhatlogelang kwa thoteng ya tlhabelo, a ya go fisetsa modimo wa gagwe maswalo.” O buile jalo Morena.

36“Ka ntlha ya moo pelo ya me e lelela Moabe jaaka ditlhaka; ee, pelo ya me e lelela banna ba Kirerese jaaka ditlhaka. Kana ba senyegetswe ke leruo le ba neng ba le humile. 37Gonne botlhe ba beotswe ditlhogo, ditedu tsotlhe di pomilwe; mabogo otlhe a phatsitswe, matheka otlhe a apesitswe masela a bohutsana. 38Mo ditlhomesong tsotlhe tsa Moabe le mo dipatlelong tsa gagwe go lelelwa baswi fela. Gonne ke pšhwetlakantse Moabe jaaka sejana se se sa kgatlheng ope.” Morena o buile jalo. 39“Kana o thubakantswe jang ne! Ba goa jang! Kana Moabe o hularetse batho jang ne ka ditlhong! Moabe o tla nna tshotlo le theregiso mo go botlhe ba ba mo tikologong ya gagwe.”

Moabe ga a ka ke a rekegelwa

40Gonne Morena o bua jaana a re: “Bonang, mmaba o tla fofa jaaka lenong, a tsharololela Moabe diphuka tsa gagwe. 41Metse e thopilwe, dikago tsa phemelo mo dithabeng di fentswe. Ka letsatsi leo dipelo tsa bagale ba Moabe di tla tshwana le pelo ya mosadi yo o segwang ke metlotsedi. 42Moabe o tla senngwa, a khutla go nna morafe; gonne o ikgodisitse, a tsogela Morena. 43Therego le gopo le seru di a go tshwara, wena moagi wa Moabe.” O bua jalo Morena. 44“Yo o falolang mo theregong o tla wela mo gopong; yo o tswang mo gopong o tla tshwarwa ke seru. Ee, ke tsona tse ke tla di tlisetsang Bamoabe ka ngwaga o ke ba otlang ka ona,” go bua Morena.

48:44
Jes. 24:17,18
45“Bafaladi ba eme mo moriting wa Hešebone, ba feletswe ke thata. Gonne molelo o dule kwa Hešebone, kgabo ya tswa mo ntlong ya ga Sihone, ya fisa ditlhakore tsa Moabe le diphogo tsa baferetlhi.
48:45
Num. 21:28,29
46A tatlhego ya gago wee, wena Moabe! O latlhegile, morafe wa Kamose. Gonne go thopilwe bomorwao e le batshwarwi, bomorwadio ba isiwa mo botshwarong.

47“Mme e tla re mo malatsing a a tlang, ke buse batshwarwi ba Moabe,” go bua Morena. Tsa ka tlholo ya Moabe di felela fa.