Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Jeremia o laelwa go kwala buka

361E rile ka ngwaga wa bone wa ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, ga tla lefoko le kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re:

36:1
Jer. 25:1
2“Itseele buka e e kwalelang, o kwale mafoko otlhe mo go yona a ke a buileng nao ka ga Iseraele le ka ga Juta le ka ga ditšhaba tsotlhe go tloga ka letsatsi le ke simolotseng ka lone go bua nao, go tloga malatsing a ga Josia go fitlha letsatsing la kajeno. 3Fa Bajuta ba utlwa ka ga dikotlo tsotlhe tse ke ikaeletseng go ba otla ka tsona, ka gongwe ba tla tlhabologa, ba boa, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe gore ke ba itshwarele molato wa bone le maleo a bone.”
36:3
Jer. 26:3

4Ke fa Jeremia a bitsa Baruge, morwa Neria, mme Baruge a kwala tse di tswang mo molomong wa ga Jeremia, a kwala mafoko otlhe a Morena a o a buileng nae, mo bukeng e e kwalelang.

36:4
Jer. 32:12

Baruge o buisa dikwalo mo Tempeleng

5Le gona Jeremia a laela Baruge a re: “Ke tshwaregile, ke palelwa ke go ya kwa Ntlong ya Morena, 6mme wena yaa o tsene, o buise mafoko a Morena mo bukeng a o a kwadileng a tswa mo molomong wa me, o a buise mo ditsebeng tsa morafe mo Ntlong ya Morena ka letsatsi la go itima dijo; le gona o a buise mo ditsebeng tsa Bajuta botlhe ba ba tswang mo metseng ya bone. 7Ka gongwe ba tla ikokobetsa ka mekokotlelo fa pele ga Morena, ba tlhabologa, ba boa, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe; gonne bogale bo bogolo le kgalefo e kgolo tse Morena o bopetseng morafe o ka tsona.”

36:7
Jer. 36:3
8Mme Baruge, morwa Neria, a dira gotlhe jaaka moporofeti Jeremia a mo laetse, a buisa mafoko a Morena mo bukeng mo Ntlong ya Morena.

9Ga dirafala jalo ka ngwaga wa botlhano wa puso ya ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, mo kgweding ya robongwe, mogang batho botlhe ba bileditsweng letsatsing la go itima dijo fa pele ga Morena, e le ba ba mo Jerusalema le batho botlhe ba ba tlileng kwa Jerusalema ba tswa kwa metseng ya Juta. 10Ke fa Baruge a buisa mafoko a ga Jeremia mo bukeng, mo Ntlong ya Morena, e leng mo ntlwaneng ya ga Gemaria, morwa Safane, mokwaledi, e e mo lapeng le le kwa godimo, fa mojakong wa Kgoro e Ntšhwa ya Ntlo ya Morena, a a buisa mo ditsebeng tsa batho botlhe.

Dikwalo di buisediwa bagolo ba morafe

11Jaanong ya re Migaya, morwa Gemaria, morwa Safane, a sena go utlwa mafoko otlhe a Morena a a tswang mo bukeng, 12a fologela kwa ntlong ya kgosi, a tsena mo ntlwaneng ya mokwaledi, a fitlhela dikgosana tsotlhe di ntse teng mo lekgotleng, e leng Elisama, mokwaledi, le Delaya, morwa Semaya, le Elenathane, morwa Agebore, le Gemaria, morwa Safane, le Setekia, morwa Hananya, le dikgosana tsotlhe. 13Mme Migaya a ba itsise mafoko aotlhe a o neng a a utlwile Baruge a ntse a a buisa mo ditsebeng tsa batho. 14Ke fa dikgosana tsotlhe di roma Jehudi, morwa Nethanya, morwa Selemia, morwa Khuši, kwa go Baruge, ba mo raya ba re: “Buka e o e buisitseng mo ditsebeng tsa batho, e tsee ka seatla, o tle kwano ka yona!” Baruge, morwa Neria, a tsaya buka ka seatla, a ya kwa go bone. 15Ba be ba mo raya ba re: “A ko o nne fatshe, o e buise mo ditsebeng tsa rona.” Mme Baruge a e buisa mo ditsebeng tsa bone. 16Jaanong ya re ba sena go utlwa mafoko otle a, ba lebana ba tshogile ba raya Baruge ba re: “Re tshwanetse go begela kgosi mafoko aotlhe a.” 17Le gona ba botsa Baruge ba re: “A ko o re tlhalosetse go re o kwadile jang mafoko aotlhe a, a a tswang mo molomong wa gagwe?”

18Baruge a ba raya a re: “O ne a mpolelela mafoko aotlhe a ka molomo wa gagwe, mme nna ka a kwala mo bukeng ka enke.” 19Ke fa dikgosana di raya Baruge di re: “Tsamaya lo iphitlhe, wena le Jeremia, mme go se ka ga itse ope kwa lo leng teng!”

Kgosi e fisa dikwalo

20Tsa ba tsa ya kwa lapeng la kgosi – buka yona tsa bo di e beile mo ntlwaneng ya mokwaledi Elisama – tsa itsise mafoko aotlhe a mo ditsebeng tsa kgosi. 21Ke fa kgosi e roma Jehudi gore a tsee buka ele. A ya a e tsaya kwa ntlwaneng ya mokwaledi Elisama; a feta a e buisa mo ditsebeng tsa kgosi le mo ditsebeng tsa dikgosana tsotlhe tse di neng di eme fa pele ga kgosi. 22Mme kgosi ya bo e ntse mo ntlong ya mariga – kana e ne e le kgwedi ya robongwe – e ora molelo o o tukang mo leisong fa pele ga yona. 23Jaanong fa Jehudi a sena go buisa matlhare a le mane le fa e le a mararo, kgosi ya a kgaola ka thipa ya mokwaledi, ya a latlhela mo molelong o o mo leisong, ga tsamaya buka yotlhe ya felelela mo molelong o o mo leisong. 24Mme kgosi le batlhanka botlhe ba yona ga ba a ka ba tshoga le e seng go ikgagola diaparo, le fa ba utlwile mafoko aotlhe a.

36:24
2 Dikg. 22:11
25Fela Elenathane le Delaya le Gemaria ba ne ba rapela kgosi thata gore e se ka ya fisa buka, mme ga e a ka ya ba utlwa. 26Le gona kgosi ya laela Jeramele, morwa kgosi, le Seraya, morwa Aseriele, le Selemia, morwa Abetele gore ba tshware mokwadi Baruge le moporofeti Jeremia, mme Morena o ne a ba fitlhile.

Jeremia o kwala dikwalo sešwa

27Jaanong ya re kgosi e sena go fisa buka ele le mafoko a Baruge o neng a a kwadile a tswa mo molomong wa ga Jeremia, Lefoko la Morena la tla kwa go Jeremia la re:

36:27
Jer. 36:4
28“Boelela o tsee buka e nngwe, o kwale mafoko otlhe a pele mo go yona, a a neng a le mo bukeng ya ntlha e Joyakime, kgosi ya Juta, o e fisitseng. 29Mme o bue ka ga Joyakime, kgosi ya Juta, o re: ‘Morena o bua jaana a re: Wena o fisitse buka eo wa re: Ke ka ntlhaang, fa o kwadile mo go yona wa re: Ruri, kgosi ya Babele e tla tla, e senya lefatshe le, e fedisa batho le diruiwa mo go lone?
36:29
Jer. 25:9-11
7:20
9:9
30Ke ka moo Morena a buang jaana ka ga Joyakime, kgosi ya Juta, a re: Ga a kitla a nna le ngwana yo o ntseng mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita, mme setoto sa gagwe se tla bo se namaletse mo serameng bosigo le mo bolelong motshegare, se latlhilwe.
36:30
Jer. 22:19
31Mme ene le losika lwa gagwe le batlhanka ba gagwe ke tla ba beletsa molato wa bone; bone le baagi ba Jerusalema le banna ba Juta ke tla ba tlisetsa tatlhego yotlhe e ke ba bopetseng ka yona, mme ba se ka ba utlwa.’ ”

32Ke fa Jeremia a tsaya buka e nngwe, a e neela mokwaledi Baruge, morwa Neria; mme mafoko aotlhe a buka e Joyakime, kgosi ya Juta, a e fisitseng ka molelo, ene a a kwala gape mo go yona a tswa mo molomong wa ga Jeremia. A ba a okediwa ka mafoko a mantsi a a tshwanang le ona.