Setswana 1970/1987 (TSW70)
35

Boikanyo jwa Baregabe bo tlhabisa Bajuta ditlhong

351Lefoko le le tlileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng mo malatsing a ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, la re: 2“Yaa kwa losikeng lwa Baregabe, o bue nabo, o ba ise kwa Ntlong ya Morena mo go nngwe ya matlwana, o ba nee weine, ba nwe.”

35:2
1 Ditiraf. 2:55
3Ka ya ka tsaya Jaasanya, morwa Jeremia morwa Habasinya, le bomorwa-rraagwe le bomorwawe botlhe le losika lotlhe lwa Baregabe; 4ka ba isa kwa Ntlong ya Morena, mo ntlwaneng ya bomorwa Hanane, morwa Igetalea, monna wa Modimo, e e bapileng le ntlwana ya dikgosana e e fa godimo ga ntlwana ya ga Maaseya, morwa Sadume, modisa wa mojako; 5banna bao ba losika lwa Baregabe ka ba baya dinkgo tse di tletseng weine la dinwelo pele, ka ba raya ka re: “Nwaang, weine ke e!”

6Mme ba fetola ba re: “Ga re nwe weine. Gonne Jonatabe, morwa Regabe, rraetsho, o re laetse a re: ‘Lo se ka lwa nwa weine ka gope, lona le bomorwaa-lona.

35:6
2 Dikg. 10:15,23
7Le gona se ageng ntlo, se jwaleng peo, se tlhomeng tshimo ya moweine le e seng go nna nayo! Mme lo nne mo ditenteng ka malatsi otlhe a lona gore lo tle lo phele malatsi a mantsi mo lefatsheng le lo leng baeng mo go lone.’ 8Jaanong re utlwile taolo ya ga Jonatabe, morwa Regabe, rraetsho, mo go tsotlhe tse o di re laetseng gore rona le basadi ba rona le bomorwaa-rona le bomorwadia-rona re se ka ra nwa weine ka malatsi otlhe a rona; 9re se ka ra aga matlo go nna mo go ona; re se ka ra nna le tshimo ya moweine, le tshimo le peo, 10mme re nna mo ditenteng, re utlwa e bile re dira fela jaaka Jonatabe rraetsho a re laetse. 11Jaanong e rile Nebukatenesare, kgosi ya Babele, a tlhaga, a tsena mo lefatsheng, ra re: ‘Tlaang re yeng kwa Jerusalema, re tshabe batlhabani ba Bakalatea le batlhabani ba Basiria.’ Ra tla ra nna jalo mo Jerusalema.”

12Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go Jeremia le re: 13Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Yaa o ree banna ba Juta le baagi ba Jerusalema o re: ‘A ga lo rate go amogela kgalemelo le go utlwa mafoko a me?’ go botsa Morena. 14‘Mafoko a ga Jonatabe, morwa Regabe, a o a laetseng bomorwawe gore ba se ka ba nwa weine, a a tshegediwa; ga ba ise ba nwe weine go fitlha letsatsing la kajeno. Gonne ba utlwa taolo ya ga rraabo. Mme nna ke buile le lona ka tlhoafalo, mme ga lo a ka lwa nkutlwa. 15Kana ke lo rometse baporofeti, batlhanka ba me botlhe, ka tlhoafalo, ka lo raya ka re: A ko lo boe, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe, lo siamise ditiro tsa lona! Se lateleng medimo e sele go e direla! Foo lo tla nna mo nageng e ke e lo fileng le borraeno. Mme ga lo a ka lwa sekega ditsebe le e seng go nkutlwa.

35:15
Jer. 25:4-7
16Ee, bomorwa Jonatabe, morwa Regabe, ba tshegeditse taolo ya ga rraabo e o e ba laetseng. Mme morafe o, ona ga o nkutlwe.’ 17Jalo ge, Morena, Modimo wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Bonang, ke tla tlisetsa Juta le baagi ba Jerusalema dikotlo tsotlhe tse ke ba bopetseng ka tsona. Gonne ke buile le bone, mme ga ba a ka ba utlwa; ka ba bitsa, ba se ka ba araba.’ ”
35:17
Jer. 7:13

18Mme Jeremia a raya boora Regabe a re: “Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘E re ka lo utlwile taolo ya ga Jonatabe rraeno, lwa tshegetsa ditaolo tsotlhe tsa gagwe, lwa dira fela jaaka a lo laotse,’ 19ke ka moo Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, a buang jaana a re: ‘Jonatabe, morwa Regabe, ga a kitla a tlhoka monna wa losika lwa gagwe ka gope yo o ntirelang.’ ”

36

Jeremia o laelwa go kwala buka

361E rile ka ngwaga wa bone wa ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, ga tla lefoko le kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re:

36:1
Jer. 25:1
2“Itseele buka e e kwalelang, o kwale mafoko otlhe mo go yona a ke a buileng nao ka ga Iseraele le ka ga Juta le ka ga ditšhaba tsotlhe go tloga ka letsatsi le ke simolotseng ka lone go bua nao, go tloga malatsing a ga Josia go fitlha letsatsing la kajeno. 3Fa Bajuta ba utlwa ka ga dikotlo tsotlhe tse ke ikaeletseng go ba otla ka tsona, ka gongwe ba tla tlhabologa, ba boa, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe gore ke ba itshwarele molato wa bone le maleo a bone.”
36:3
Jer. 26:3

4Ke fa Jeremia a bitsa Baruge, morwa Neria, mme Baruge a kwala tse di tswang mo molomong wa ga Jeremia, a kwala mafoko otlhe a Morena a o a buileng nae, mo bukeng e e kwalelang.

36:4
Jer. 32:12

Baruge o buisa dikwalo mo Tempeleng

5Le gona Jeremia a laela Baruge a re: “Ke tshwaregile, ke palelwa ke go ya kwa Ntlong ya Morena, 6mme wena yaa o tsene, o buise mafoko a Morena mo bukeng a o a kwadileng a tswa mo molomong wa me, o a buise mo ditsebeng tsa morafe mo Ntlong ya Morena ka letsatsi la go itima dijo; le gona o a buise mo ditsebeng tsa Bajuta botlhe ba ba tswang mo metseng ya bone. 7Ka gongwe ba tla ikokobetsa ka mekokotlelo fa pele ga Morena, ba tlhabologa, ba boa, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe; gonne bogale bo bogolo le kgalefo e kgolo tse Morena o bopetseng morafe o ka tsona.”

36:7
Jer. 36:3
8Mme Baruge, morwa Neria, a dira gotlhe jaaka moporofeti Jeremia a mo laetse, a buisa mafoko a Morena mo bukeng mo Ntlong ya Morena.

9Ga dirafala jalo ka ngwaga wa botlhano wa puso ya ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, mo kgweding ya robongwe, mogang batho botlhe ba bileditsweng letsatsing la go itima dijo fa pele ga Morena, e le ba ba mo Jerusalema le batho botlhe ba ba tlileng kwa Jerusalema ba tswa kwa metseng ya Juta. 10Ke fa Baruge a buisa mafoko a ga Jeremia mo bukeng, mo Ntlong ya Morena, e leng mo ntlwaneng ya ga Gemaria, morwa Safane, mokwaledi, e e mo lapeng le le kwa godimo, fa mojakong wa Kgoro e Ntšhwa ya Ntlo ya Morena, a a buisa mo ditsebeng tsa batho botlhe.

Dikwalo di buisediwa bagolo ba morafe

11Jaanong ya re Migaya, morwa Gemaria, morwa Safane, a sena go utlwa mafoko otlhe a Morena a a tswang mo bukeng, 12a fologela kwa ntlong ya kgosi, a tsena mo ntlwaneng ya mokwaledi, a fitlhela dikgosana tsotlhe di ntse teng mo lekgotleng, e leng Elisama, mokwaledi, le Delaya, morwa Semaya, le Elenathane, morwa Agebore, le Gemaria, morwa Safane, le Setekia, morwa Hananya, le dikgosana tsotlhe. 13Mme Migaya a ba itsise mafoko aotlhe a o neng a a utlwile Baruge a ntse a a buisa mo ditsebeng tsa batho. 14Ke fa dikgosana tsotlhe di roma Jehudi, morwa Nethanya, morwa Selemia, morwa Khuši, kwa go Baruge, ba mo raya ba re: “Buka e o e buisitseng mo ditsebeng tsa batho, e tsee ka seatla, o tle kwano ka yona!” Baruge, morwa Neria, a tsaya buka ka seatla, a ya kwa go bone. 15Ba be ba mo raya ba re: “A ko o nne fatshe, o e buise mo ditsebeng tsa rona.” Mme Baruge a e buisa mo ditsebeng tsa bone. 16Jaanong ya re ba sena go utlwa mafoko otle a, ba lebana ba tshogile ba raya Baruge ba re: “Re tshwanetse go begela kgosi mafoko aotlhe a.” 17Le gona ba botsa Baruge ba re: “A ko o re tlhalosetse go re o kwadile jang mafoko aotlhe a, a a tswang mo molomong wa gagwe?”

18Baruge a ba raya a re: “O ne a mpolelela mafoko aotlhe a ka molomo wa gagwe, mme nna ka a kwala mo bukeng ka enke.” 19Ke fa dikgosana di raya Baruge di re: “Tsamaya lo iphitlhe, wena le Jeremia, mme go se ka ga itse ope kwa lo leng teng!”

Kgosi e fisa dikwalo

20Tsa ba tsa ya kwa lapeng la kgosi – buka yona tsa bo di e beile mo ntlwaneng ya mokwaledi Elisama – tsa itsise mafoko aotlhe a mo ditsebeng tsa kgosi. 21Ke fa kgosi e roma Jehudi gore a tsee buka ele. A ya a e tsaya kwa ntlwaneng ya mokwaledi Elisama; a feta a e buisa mo ditsebeng tsa kgosi le mo ditsebeng tsa dikgosana tsotlhe tse di neng di eme fa pele ga kgosi. 22Mme kgosi ya bo e ntse mo ntlong ya mariga – kana e ne e le kgwedi ya robongwe – e ora molelo o o tukang mo leisong fa pele ga yona. 23Jaanong fa Jehudi a sena go buisa matlhare a le mane le fa e le a mararo, kgosi ya a kgaola ka thipa ya mokwaledi, ya a latlhela mo molelong o o mo leisong, ga tsamaya buka yotlhe ya felelela mo molelong o o mo leisong. 24Mme kgosi le batlhanka botlhe ba yona ga ba a ka ba tshoga le e seng go ikgagola diaparo, le fa ba utlwile mafoko aotlhe a.

36:24
2 Dikg. 22:11
25Fela Elenathane le Delaya le Gemaria ba ne ba rapela kgosi thata gore e se ka ya fisa buka, mme ga e a ka ya ba utlwa. 26Le gona kgosi ya laela Jeramele, morwa kgosi, le Seraya, morwa Aseriele, le Selemia, morwa Abetele gore ba tshware mokwadi Baruge le moporofeti Jeremia, mme Morena o ne a ba fitlhile.

Jeremia o kwala dikwalo sešwa

27Jaanong ya re kgosi e sena go fisa buka ele le mafoko a Baruge o neng a a kwadile a tswa mo molomong wa ga Jeremia, Lefoko la Morena la tla kwa go Jeremia la re:

36:27
Jer. 36:4
28“Boelela o tsee buka e nngwe, o kwale mafoko otlhe a pele mo go yona, a a neng a le mo bukeng ya ntlha e Joyakime, kgosi ya Juta, o e fisitseng. 29Mme o bue ka ga Joyakime, kgosi ya Juta, o re: ‘Morena o bua jaana a re: Wena o fisitse buka eo wa re: Ke ka ntlhaang, fa o kwadile mo go yona wa re: Ruri, kgosi ya Babele e tla tla, e senya lefatshe le, e fedisa batho le diruiwa mo go lone?
36:29
Jer. 25:9-11
7:20
9:9
30Ke ka moo Morena a buang jaana ka ga Joyakime, kgosi ya Juta, a re: Ga a kitla a nna le ngwana yo o ntseng mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita, mme setoto sa gagwe se tla bo se namaletse mo serameng bosigo le mo bolelong motshegare, se latlhilwe.
36:30
Jer. 22:19
31Mme ene le losika lwa gagwe le batlhanka ba gagwe ke tla ba beletsa molato wa bone; bone le baagi ba Jerusalema le banna ba Juta ke tla ba tlisetsa tatlhego yotlhe e ke ba bopetseng ka yona, mme ba se ka ba utlwa.’ ”

32Ke fa Jeremia a tsaya buka e nngwe, a e neela mokwaledi Baruge, morwa Neria; mme mafoko aotlhe a buka e Joyakime, kgosi ya Juta, a e fisitseng ka molelo, ene a a kwala gape mo go yona a tswa mo molomong wa ga Jeremia. A ba a okediwa ka mafoko a mantsi a a tshwanang le ona.

37

Jeremia o a tshwarwa, o isiwa kwa kgolegelong

371Setekia, morwa Josia, o ne a busa mo boemong jwa ga Gonya,37:1 Leina le lengwe la gagwe ke Joyagine. morwa Joyakime. Nebukatenesare, kgosi ya Babele, o ne a mo dirile kgosi ya lefatshe la Juta.

37:1
2 Dikg. 24:17
2Mme ene le batlhanka ba gagwe le morafe wa lefatshe ga ba a ka ba utlwa mafoko a Morena a o a buileng ka moporofeti Jeremia.

3Fela kgosi Setekia o ne a roma Jugale, morwa Selemia, le moperesiti Sefanya, morwa Maaseya, kwa go moporofeti Jeremia, ba re: “A ko o re rapelele Morena, Modimo wa rona!”

37:3
Jer. 42:2
Jes. 37:4
4E ne e le fa Jeremia a sa ntse a tswa a tsena mo gare ga morafe, mme ba ise ba mo tsenye mo ntlong ya kgolegelo. 5Mme mephato ya batlhabani ba ga Farao e ne e bolotse kwa Egepeto; ya re Bakalatea ba ba dikanyetsang Jerusalema ka ntwa ba utlwa jalo, ba tlogela Jerusalema.

6Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go moporofeti Jeremia le re: 7Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: Bolelelang kgosi ya Juta jaana e e lo romileng kwa go nna go mpotsa, lo re: ‘Mephato ya batlhabani e e bolotseng go lo thusa e tla boela kwa Egepeto kwa lefatsheng la yona. 8Mme Bakalatea ba tla boela kwano, ba tlhasela motse o, ba o thopa, ba o fisa ka molelo.’ 9Morena o bua jaana a re: Lo se ka lwa itsietsa ka losi lo a re, ‘Bakalatea ba tla re tlogelela ruri.’ Nnyaya, ga ba nke ba tloga! 10Mme le fa lo ka fenya mephato yotlhe ya batlhabani ba Bakalatea ba ba tlhabanang le lona, ga sala banna ba ba khutlegileng fela, ba tla tsoga, mongwe le mongwe mo tenteng ya gagwe, ba fisa motse o ka molelo.”

11Jaanong e rile mephato ya batlhabani ba Bakalatea e sena go tlogela Jerusalema ka ntlha ya mephato ya batlhabani ba ga Farao, 12Jeremia a tswa mo Jerusalema, a re o ya kwa lefatsheng la Benyamene go amogela boswa teng mo bathong. 13Mme ya re a le mo kgorong ya Benyamene, ga bo go le mookamedi wa batlhodi gona yo leina la gagwe e leng Iria, morwa Selemia, morwa Hananya; ene a tshwara moporofeti Jeremia a re: “O rata go thobela kwa go Bakalatea.”

14Jeremia a fetola a re: “Ke maaka, ga ke rate go thobela kwa go Bakalatea.” Mme Iria a se ka a mo dumela; a mo tshwara, a mo isa kwa dikgosaneng. 15Mme dikgosana tsa galefela Jeremia, tsa mo itaya, tsa mo tsenya mo ntlong ya kgolegelo, mo ntlong ya mokwaledi Jonathane; gonne ba ne ba e dirile kgolegelo. 16E rile Jeremia a sena go tsena mo ntlong ya kgolegelo e e kwa tlase, a setse a na le malatsi a mantsi teng, 17kgosi Setekia a roma go mo ntsha, mme kgosi ya mmotsa mo ntlong ya yona mo sephiring ya re: “A go na le lefoko le le tswang mo Moreneng?”

Jeremia a araba a re: “Ee, le teng!” A ba a re: “O tla neelwa mo diatleng tsa kgosi ya Babele.”

37:17
Jer. 34:21
18Jeremia a feta a botsa kgosi Setekia a re: “Wena le batlhanka ba gago le morafe o ke lo leofetse ka eng, fa lo ntsentse mo ntlong ya kgolegelo? 19Gape: Baporofeti ba lona ba kae ba ba neng ba lo rerela ba re, ‘Kgosi ya Babele ga e nke e tla, go lo tlhasela le fa e le lefatshe le’? 20Mme jaanong, kgosi, morena wa me, a ko o nkutlwe! A mokokotlelo wa me o utlwale fa pele ga gago o o reng: ‘Se mpusetse kwa ntlong ya mokwaledi Jonathane, e se re gongwe ka swela teng.’ ”

21Ke fa kgosi Setekia a laela gore ba tsenye Jeremia mo lapeng le mo tisong ya batlhabani; le gona ba mo naya senkgwe se le sengwe ka letsatsi se se tswang mo mmileng wa babesi, ga tsamaya dijo tsa felelela mo motseng. Jeremia a nna jalo mo lapeng la batlhabani.