Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Modimo o tlhokomela Baiseraele

21Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 2“Yaa o rere mo ditsebeng tsa Jerusalema o re:

“ ‘Morena o bua jaana a re:

Ke gakologelwa bopelonomi

jwa bošwa jwa gago

le lorato lwa gago,

fa o sa ntse o beeletswe,

o ntatela mo sekakeng,

mo nageng fa go sa jwalweng

teng.

3Iseraele o ne a itshepetse

Morena,

e le letlhafula la kotulo ya gagwe.

Botlhe ba ba neng ba le ja

ba dira molato;

tatlhego ya ba wela.’

Morena o buile jalo.”

Molato wa Baiseraele ba pele

4Utlwang lefoko la Morena,

ba ntlo ya ga Jakobe,

le lona ditso tsotlhe

tsa ntlo ya Iseraele!

5Morena o bua jaana a re:

“Borraeno ba ne ba bonye

molato ofe mo go nna,

fa ba nkatoga,

ba latela medimo ya boithamako,

mme ba fetoga boithamako

ka bosi?

2:5
Miga 6:3-5

6Ga ba a ka ba botsa ba re:

Morena o kae, yo o re

ntshitseng kwa lefatsheng

la Egepeto,

a re etelela pele mo sekakeng,

mo nageng e e senya

ya mangope,

mo nageng ya komelelo,

ya lefifi le le kwenneng,

mo nageng e e sa ralalweng

ke ope,

kwa batho ba sa nneng teng?’

7Ke lo tlisitse mo lefatsheng

la masimo a ditlhare

tse di ungwang

gore lo je maungo a lone

le dijo tse di molemo tsa lone.

Mme e rile lo sena go tsena,

lwa itshepolola lefatshe la me,

lwa fetola boswa jwa me maila.

8Baperesiti ga ba a ka ba botsa

ba re: ‘Morena o kae?’

Baokamedi ba molao

ba ne ba sa nkitse;

badisa2:8 Go tewa dikgosi. ba ikepa mo go nna;

baporofeti ba rera ka ga Baale,

ba latela medimo

e e sa thuseng sepe.

Tsheko ya Morena le morafe wa gagwe

9“Ka moo ke tla seka gape

le lona,”

go bua Morena;

“ke tla seka le bana ba bana

ba lona.

10Tshelelang kwa ditlhakatlhakeng

tsa Bakhithime, lo tlhole;

romang kwa Ketare,

lo tlhokomele thata,

lo bone gore,

a tse di ntseng jaana

di kile tsa dirafala?

11A setšhaba se kile sa ananya

medimo ya sona,

le fa yona e se medimo?

Mme morafe wa me o anantse

kgalalelo ya ona2:11 Go tewa Morena. ka ntlha ya dilo

tse di sa thuseng sepe.

2:11
Baroma 1:23

12Lona magodimo,

silofalang ka ntlha ya tseo,

lo sisimoge, lo rerege thata!”

Go bua Morena.

13“Gonne morafe wa me o dirile

masula a mabedi:

Ba ntlogetse ke le motswedi

wa metsi a a phelang,

ba ya ba ikgabela dikgatampi,

e leng dikgatampi

tse di phanyegileng,

tse di sa tshwareng metsi.

2:13
Jer. 17:13
Pes. 36:10

Boikanyologo jwa Baiseraele

14“A Iseraele ke lekgoba?

Gongwe a o tsaletswe

mo bokgobeng?

Ke ka ntlhaang, fa a thopilwe?

15Ditau di ne tsa mo rorela,

tsa utlwatsa modumo wa tsona.

Tsa fetola lefatshe la gagwe

sekaka,

tsa senya metse ya gagwe,

ya nna marope fela

a a se nang moagi.

16Batho ba Nofe

le ba Thagephanese

le bone ba tla go kuta tlhogo.2:16 Ke go re: Ba a go thukhutha.

2:16
Jer. 44:1

17A ga o a itirela tseo ka wesi

ka go tlogela Morena,

Modimo wa gago,

motlhang a go tsamaisang

mo tseleng?

2:17
Hos. 13:9

18Jaanong go ya kwa Egepeto

le go nwa metsi a Nile

go go thusa eng?

Go ya kwa Asiria

le go nwa metsi a Ferathe

go go thusa eng?

19Bosula jwa gago bo tla go otla,

boikepo jwa gago bo tla go betsa.

Lemoga o bone

gore ke botlhoko jo bo galakang,

fa o tlogela Morena,

Modimo wa gago,

o sa mpoife, go bua Morena,

Modimo wa masomosomo.

Baiseraele ba gana go obamela Morena

20“Gonne ga o bolo go roba

joko ya gago le go kgaola dikgole

tsa gago wa re:

‘Ga ke rate go go direla.’

Gonne o ntse o ithobatsa fatshe

o le seaka mo dithabaneng

tsotlhe tse di godimo

le fa tlase ga setlhare sengwe

le sengwe se setala.

2:20
Jer. 3:6
Jes. 57:5
Hes. 6:13

21Mme nna ke ne ke go tlhomile

o le moweine o montlentle,

o le peo ya nnete tota.

Jaanong o mphetogetse jang

go nna matlhogela a moweine

wa naga?

22Ee, le fa o ka tlhapa ka molora,

wa tsaya sesepa se sentsi,

setshubaba sa molato wa gago

se ntse se bonala fa pele ga me.”

Morena Modimo o buile jalo.

23“O ka bua jang o a re:

‘Ga ke a itshekologa,

ga ke a latela boBaale’?

Bona tsela ya gago

mo mogorogorong,

ipone se o se dirileng!

O kammele e namagadi

e e lemaletseng

e e tlolaganyang ditsela tsa yona.

2:23
Jer. 7:31

24O esele ya nageng e namagadi

e e tlwaetseng sekaka

e e hupelang mowa mo keletsong

e kgolo ya yona.

Fa e lemaletse,

ke mang yo o ka e busang?

Botlhe ba ba e batlang

ga ba na go itapisa.

Ba tla e bona fela

mo kgweding ya yona.

25Thibela dinao tsa gago

gore ditlhako tsa gago

di se ka tsa tšhomoga,

le mometso wa gago

gore o se ka wa oma.

Mme o a re: ‘Ga go kgonege!

Nnyaya! Kana ke rata baeng,

ke tla ba latela.’

Baiseraele ba tshwanetswe ke petso

26“Legodu le tlhajwa ke ditlhong, fa le tshwarwa; Baiseraele ba tla tlhajwa ke ditlhong jalo, bone le dikgosi tsa bone le dikgosana tsa bone le baperesiti ba bone le baporofeti ba bone; 27ba ba rayang kota ba re: ‘O rraetsho!’ le lefika ba re: ‘O re tsetse!’ Gonne ba nkhularetse, ba sa ntebe. Mme e re ba le mo tlalelong, ba bitse ba re: ‘Tsoga, o re thuse!’

28“Medimo ya gago e kae e o e itiretseng? A e tsoge, fa e itse go go thusa mo sebakeng sa tlalelo ya gago. Gonne palo ya metse ya gago e lekana le palo ya medimo ya gago, Juta!

2:28
Baatlh. 10:14
Jer. 11:13
29Ke ka ntlhaang fa lo ganetsanya le nna? Lo ikepile mo go nna lotlhe.” Morena o buile jalo. 30“Bana ba lona ke ba iteetse lefelafela. Ga ba a amogela kgalemelo. Tšhaka ya lona e nyeleditse baporofeti ba lona jaaka tau e e gagolang.
2:30
Jes. 1:5
31Kana lona lo losika lo lo ntseng jang? Lemogang Lefoko la Morena! A ke fetogetse Iseraele sekaka gongwe lefatshe le lentsho? Ke ka ntlhaang fa batho ba me ba re: ‘Re a itaola. Ga re kitla re tlhola re boela kwa go wena.’ 32A lekgarebe le lebala mokgabo wa lone? A monyalwa o lebala moitlamo wa gagwe? Mme batho ba me ga ba bolo go ntebala, e setse e le malatsi a a se nang palo. 33Tsela ya gago ya go batla lorato, o e itse sentle jang! Ke ka moo o itlwaeditseng tse di kgopo mo tsamaong ya gago. 34Le gona go fitlhetswe madi a bahumanegi ba ba se nang molato mo mejeng ya diaparo tsa gago, Iseraele, ba o sa ba fitlhelang ba thuba ntlo.
2:34
Ekes. 22:2

“Mme le fa go ntse jalo, 35wena o a re: ‘Ga ke na molato; kana bogale jwa gagwe bo boile mo go nna.’ ”

Mme Modimo o a re: “Bona, ke tla go sekisa ka ntlha ya puo ya gago e e reng: ‘Ga ke a leofa.’

2:35
Jes. 43:26
36Ke ka ntlhaang, fa o fetola tsela ya gago ka botlhofo fela? Egepeto le ene o tla go tlhabisa ditlhong jaaka Asiria a go tlhabisitse ditlhong. 37Le ene Egepeto o tla mo tlogela o ithwele megono; gonne Morena o ba latlhile ba wena o ba ikanyang. Ga o na o bona tlhogonolo epe ka bone.