Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Jeremia

11Mafoko a ga Jeremia, morwa Hilekia, mongwe wa baperesiti ba ba neng ba agile kwa Anathothe mo lefatsheng la Benyamene, 2yo lefoko la Morena le tsileng kwa go ene mo malatsing a ga Josia, morwa Amone, kgosi ya Juta, ka ngwaga wa some tharo wa puso ya gagwe.

1:2
2 Dikg. 21:24
3Le gona le tsile kwa go ene mo malatsing a ga Joyakime, morwa Josia, kgosi ya Juta, go ya bofelong jwa ngwaga wa some nngwe wa ga Setekia, morwa Josia, kgosi ya Juta, go fitlha fa ba Jerusalema ba isiwa mo botshwarong mo kgweding ya botlhano.
1:3
2 Dikg. 23:34
24:17
25:2,8

Jeremia o bilediwa boporofeti

4Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 5“E rile ke ise ke go bope mo sebopelong, ka go itse; ya re o ise o tsalwe ke mmaago, ka go itshepisa, ka go dira moporofeti wa ditšhaba.”

1:5
Jes. 49:1
Bagal. 1:15

6Mme ka re: “Ao, Morena Modimo! Kana ga ke itse go bua. Gonne ke sa le mošwa.”

1:6
Ekes. 3:11
Jes. 6:5-8

7Mme Morena a nthaya a re: “Se re, ke sa le mošwa! Gonne o na le go ya kwa go botlhe ba ke go romang kwa go bone, le go bua tsotlhe tse ke di go laelang. 8O se ka wa ba boifa, gonne ke na nao gore ke go pholose,” go bua Morena.

9Ke fa Morena a ntsha seatla, a nkama molomo; Morena a ba a nthaya a re: “Bona, ke baya mafoko a me mo molomong wa gago!

1:9
Doit. 18:18
10Bona, kajeno ke go neela thata mo ditšhabeng le mo magosing gore o kumole le go rutla, o senye le go nyeletsa, o age le go tlhoma.”
1:10
Jer. 18:7-10

Dipontsho tse pedi

11Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: “O bona eng, Jeremia?”

Ka re: “Ke bona kalana ya setlhare sa mokgofa1:11 Go tewa setlhare se se thunyang ka pele..”

1:11
Jer. 31:28

12Morena a ba a nthaya a re: “O bonye sentle. Gonne ke tla tlhofaelela mafoko a me gore ke a dirafatse.”

13Mme lefoko la Morena la tla la bobedi kwa go nna la re: “O bona eng?”

Ka re: “Ke bona pitsa e e belang kwa bokone, mme molomo wa yona o sekametse kwano.”

14Ke fa Morena a nthaya a re: “Tatlhego e tla tshologela baagi botlhe ba lefatshe, e tswa kwa bokone. 15Gonne bona, ke tla bitsa ditso tsotlhe tsa magosi a a kwa bokone,” go bua Morena, “mme ba tla tla, mongwe le mongwe a baya sedulo sa gagwe sa bogosi fa mejakong ya dikgoro tsa Jerusalema, le go bapa le dipota tsa gagwe mo tikologong, le go bapa le metse yotlhe ya Juta. 16Mme ke tla ntsha dikatlholo tsa me ka ga bone ka ntlha ya bosula jotlhe jwa bone, ka ba ntlogetse, ba fisetsa medimo e sele maswalo, ba obamela ditiro tsa diatla tsa bone. 17Mme wena, itlame letheka, o ipaakanye, o ba bolelele tsotlhe tse ke di go laelang. O se ka wa ba boifa, gore ke se ka ka go boifisa fa pele ga bone. 18Mme bona, kajeno nna ka nosi ke go dirile motse o o femetsweng, le tshipi-lore le dipota tsa kgotlho gore o palele lefatshe lotlhe le dikgosi tsa Juta, le dikgosana tsa gagwe, le baperesiti ba gagwe le batho ba ba mo nageng.

1:18
Jer. 15:20
Hes. 3:8,9
19Le fa ba tla lwa nao, ga ba kitla ba go fenya; gonne ke na nao gore ke go thuse,” go bua Morena.

2

Modimo o tlhokomela Baiseraele

21Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 2“Yaa o rere mo ditsebeng tsa Jerusalema o re:

“ ‘Morena o bua jaana a re:

Ke gakologelwa bopelonomi

jwa bošwa jwa gago

le lorato lwa gago,

fa o sa ntse o beeletswe,

o ntatela mo sekakeng,

mo nageng fa go sa jwalweng

teng.

3Iseraele o ne a itshepetse

Morena,

e le letlhafula la kotulo ya gagwe.

Botlhe ba ba neng ba le ja

ba dira molato;

tatlhego ya ba wela.’

Morena o buile jalo.”

Molato wa Baiseraele ba pele

4Utlwang lefoko la Morena,

ba ntlo ya ga Jakobe,

le lona ditso tsotlhe

tsa ntlo ya Iseraele!

5Morena o bua jaana a re:

“Borraeno ba ne ba bonye

molato ofe mo go nna,

fa ba nkatoga,

ba latela medimo ya boithamako,

mme ba fetoga boithamako

ka bosi?

2:5
Miga 6:3-5

6Ga ba a ka ba botsa ba re:

Morena o kae, yo o re

ntshitseng kwa lefatsheng

la Egepeto,

a re etelela pele mo sekakeng,

mo nageng e e senya

ya mangope,

mo nageng ya komelelo,

ya lefifi le le kwenneng,

mo nageng e e sa ralalweng

ke ope,

kwa batho ba sa nneng teng?’

7Ke lo tlisitse mo lefatsheng

la masimo a ditlhare

tse di ungwang

gore lo je maungo a lone

le dijo tse di molemo tsa lone.

Mme e rile lo sena go tsena,

lwa itshepolola lefatshe la me,

lwa fetola boswa jwa me maila.

8Baperesiti ga ba a ka ba botsa

ba re: ‘Morena o kae?’

Baokamedi ba molao

ba ne ba sa nkitse;

badisa2:8 Go tewa dikgosi. ba ikepa mo go nna;

baporofeti ba rera ka ga Baale,

ba latela medimo

e e sa thuseng sepe.

Tsheko ya Morena le morafe wa gagwe

9“Ka moo ke tla seka gape

le lona,”

go bua Morena;

“ke tla seka le bana ba bana

ba lona.

10Tshelelang kwa ditlhakatlhakeng

tsa Bakhithime, lo tlhole;

romang kwa Ketare,

lo tlhokomele thata,

lo bone gore,

a tse di ntseng jaana

di kile tsa dirafala?

11A setšhaba se kile sa ananya

medimo ya sona,

le fa yona e se medimo?

Mme morafe wa me o anantse

kgalalelo ya ona2:11 Go tewa Morena. ka ntlha ya dilo

tse di sa thuseng sepe.

2:11
Baroma 1:23

12Lona magodimo,

silofalang ka ntlha ya tseo,

lo sisimoge, lo rerege thata!”

Go bua Morena.

13“Gonne morafe wa me o dirile

masula a mabedi:

Ba ntlogetse ke le motswedi

wa metsi a a phelang,

ba ya ba ikgabela dikgatampi,

e leng dikgatampi

tse di phanyegileng,

tse di sa tshwareng metsi.

2:13
Jer. 17:13
Pes. 36:10

Boikanyologo jwa Baiseraele

14“A Iseraele ke lekgoba?

Gongwe a o tsaletswe

mo bokgobeng?

Ke ka ntlhaang, fa a thopilwe?

15Ditau di ne tsa mo rorela,

tsa utlwatsa modumo wa tsona.

Tsa fetola lefatshe la gagwe

sekaka,

tsa senya metse ya gagwe,

ya nna marope fela

a a se nang moagi.

16Batho ba Nofe

le ba Thagephanese

le bone ba tla go kuta tlhogo.2:16 Ke go re: Ba a go thukhutha.

2:16
Jer. 44:1

17A ga o a itirela tseo ka wesi

ka go tlogela Morena,

Modimo wa gago,

motlhang a go tsamaisang

mo tseleng?

2:17
Hos. 13:9

18Jaanong go ya kwa Egepeto

le go nwa metsi a Nile

go go thusa eng?

Go ya kwa Asiria

le go nwa metsi a Ferathe

go go thusa eng?

19Bosula jwa gago bo tla go otla,

boikepo jwa gago bo tla go betsa.

Lemoga o bone

gore ke botlhoko jo bo galakang,

fa o tlogela Morena,

Modimo wa gago,

o sa mpoife, go bua Morena,

Modimo wa masomosomo.

Baiseraele ba gana go obamela Morena

20“Gonne ga o bolo go roba

joko ya gago le go kgaola dikgole

tsa gago wa re:

‘Ga ke rate go go direla.’

Gonne o ntse o ithobatsa fatshe

o le seaka mo dithabaneng

tsotlhe tse di godimo

le fa tlase ga setlhare sengwe

le sengwe se setala.

2:20
Jer. 3:6
Jes. 57:5
Hes. 6:13

21Mme nna ke ne ke go tlhomile

o le moweine o montlentle,

o le peo ya nnete tota.

Jaanong o mphetogetse jang

go nna matlhogela a moweine

wa naga?

22Ee, le fa o ka tlhapa ka molora,

wa tsaya sesepa se sentsi,

setshubaba sa molato wa gago

se ntse se bonala fa pele ga me.”

Morena Modimo o buile jalo.

23“O ka bua jang o a re:

‘Ga ke a itshekologa,

ga ke a latela boBaale’?

Bona tsela ya gago

mo mogorogorong,

ipone se o se dirileng!

O kammele e namagadi

e e lemaletseng

e e tlolaganyang ditsela tsa yona.

2:23
Jer. 7:31

24O esele ya nageng e namagadi

e e tlwaetseng sekaka

e e hupelang mowa mo keletsong

e kgolo ya yona.

Fa e lemaletse,

ke mang yo o ka e busang?

Botlhe ba ba e batlang

ga ba na go itapisa.

Ba tla e bona fela

mo kgweding ya yona.

25Thibela dinao tsa gago

gore ditlhako tsa gago

di se ka tsa tšhomoga,

le mometso wa gago

gore o se ka wa oma.

Mme o a re: ‘Ga go kgonege!

Nnyaya! Kana ke rata baeng,

ke tla ba latela.’

Baiseraele ba tshwanetswe ke petso

26“Legodu le tlhajwa ke ditlhong, fa le tshwarwa; Baiseraele ba tla tlhajwa ke ditlhong jalo, bone le dikgosi tsa bone le dikgosana tsa bone le baperesiti ba bone le baporofeti ba bone; 27ba ba rayang kota ba re: ‘O rraetsho!’ le lefika ba re: ‘O re tsetse!’ Gonne ba nkhularetse, ba sa ntebe. Mme e re ba le mo tlalelong, ba bitse ba re: ‘Tsoga, o re thuse!’

28“Medimo ya gago e kae e o e itiretseng? A e tsoge, fa e itse go go thusa mo sebakeng sa tlalelo ya gago. Gonne palo ya metse ya gago e lekana le palo ya medimo ya gago, Juta!

2:28
Baatlh. 10:14
Jer. 11:13
29Ke ka ntlhaang fa lo ganetsanya le nna? Lo ikepile mo go nna lotlhe.” Morena o buile jalo. 30“Bana ba lona ke ba iteetse lefelafela. Ga ba a amogela kgalemelo. Tšhaka ya lona e nyeleditse baporofeti ba lona jaaka tau e e gagolang.
2:30
Jes. 1:5
31Kana lona lo losika lo lo ntseng jang? Lemogang Lefoko la Morena! A ke fetogetse Iseraele sekaka gongwe lefatshe le lentsho? Ke ka ntlhaang fa batho ba me ba re: ‘Re a itaola. Ga re kitla re tlhola re boela kwa go wena.’ 32A lekgarebe le lebala mokgabo wa lone? A monyalwa o lebala moitlamo wa gagwe? Mme batho ba me ga ba bolo go ntebala, e setse e le malatsi a a se nang palo. 33Tsela ya gago ya go batla lorato, o e itse sentle jang! Ke ka moo o itlwaeditseng tse di kgopo mo tsamaong ya gago. 34Le gona go fitlhetswe madi a bahumanegi ba ba se nang molato mo mejeng ya diaparo tsa gago, Iseraele, ba o sa ba fitlhelang ba thuba ntlo.
2:34
Ekes. 22:2

“Mme le fa go ntse jalo, 35wena o a re: ‘Ga ke na molato; kana bogale jwa gagwe bo boile mo go nna.’ ”

Mme Modimo o a re: “Bona, ke tla go sekisa ka ntlha ya puo ya gago e e reng: ‘Ga ke a leofa.’

2:35
Jes. 43:26
36Ke ka ntlhaang, fa o fetola tsela ya gago ka botlhofo fela? Egepeto le ene o tla go tlhabisa ditlhong jaaka Asiria a go tlhabisitse ditlhong. 37Le ene Egepeto o tla mo tlogela o ithwele megono; gonne Morena o ba latlhile ba wena o ba ikanyang. Ga o na o bona tlhogonolo epe ka bone.

3

Boikanyologo jwa Baiseraele

31“Fa monna a tlhala mosadi wa gagwe, mme ene a mo tlogela, a nyalwa ke monna yo mongwe, a mosadi o ka boela gape kwa go ene? A lefatshe leo ga le kitla le itshekologa tota? Jaanong wena o dirile boaka le dinyatsi tse dintsi. A o a re o boela kwa go nna?” Go botsa Morena. 2“Tsholeletsa matlho kwa dithabaneng tse di iphotlhereng, o bone gore ke fa kae, fa o sa tlotlolelwang teng? O ne o ba nnela fa ditseleng jaaka Moarabia mo sekakeng, o itshekolola lefatshe ka boaka jwa gago le ka bosula jwa gago. 3Mme le fa dipula di thibilwe le kgogolamoko e se teng, o ne o na le sefatlhego sa boaka; o ganne go tlhajwa ke ditlhong.

4“A ga se gona o mpitsang o re: ‘Rra, o tsala ya bošwa jwa me’? 5O a re: ‘A o tla nna bogale ka bosakhutleng le go bo boloka ka gale?’ – Bona, o buile jalo, mme o dirile tse di bosula, ka fa o kgonang ka teng.”

Iseraele le Juta ba tshwanetse go ikwatlhaya

6E rile ka malatsi a kgosi Josia Morena a nthaya a re: “A o bonye se Iseraele wa moikepi a se dirileng? Ene o ile kwa godimo ga thaba e kgolo nngwe le nngwe le fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala, a dira boaka teng.

3:6
Jer. 2:20
7Jaanong ya re a sena go dira tse tsotlhe tse, ka re, o tla boela kwa go nna, mme ga a ka a boa. Mme Juta mogolowe, yo o seng boikanyo, a bona tseo. 8Mme le fa ke ne ke tlhadile Iseraele wa moikepi ka ntlha ya tsotlhe tse a sentseng nyalo ka tsona, le go mo naya lokwalo lwa tlhalo, ka fitlhela Juta mogolowe, yo o seng boikanyo, a sa boife, mme a ya, a dira boaka le ene.
3:8
2 Dikg. 17:18,19
Hes. 23:2-11
9A itshekolola lefatshe ka boaka jwa pelo e e botlhofo ya gagwe, a senya nyalo ka go ineela kota le lefika.3:9 Go tewa medimo ya diseto. 10Mme le fa tsotlhe tseo di ntse jalo, Juta mogolowe, yo o seng boikanyo, ga a ka a boela kwa go nna ka pelo yotlhe, mme e le ka bolotsana fela.” Morena a re jalo.

11Mme Morena a nthaya a re: “Iseraele wa moikepi o itshupile a siame bogolo go Juta yo o seng boikanyo. 12Tsamaya o kuele mafoko a kwa bokone o re: ‘Iseraele wa moikepi, boa! Go bitsa Morena.’ Ga nkitla ke lo leba ke tlhontse sefatlhego, gonne ke bopelotlhomogi; ga nka ke ka galefela ruri. Morena o buile jalo. 13Fela o ipone molato, fa o ikepile mo Moreneng, Modimo wa gago, wa ineela medimo e sele thata fa tlase ga setlhare sengwe le sengwe se setala, mme lwa se ka lwa utlwa lentswe la me,” go bua Morena.

14“Boang, lona bomorwaaka ba lo tenegileng!” Go bitsa Morena. “Gonne ke nna Morena wa lona. Ke tla lo tsaya, mongwe mo motseng, ba le babedi mo lotsong, ke lo tlisa kwano Sione.

3:14
Hos. 2:21
Jes. 6:13
15Ke tla lo naya badisa ba ba lo fudisang ka temogo le ka botlhale ka fa pelo ya me e ratang ka teng.” 16Morena a re: “E tla re ka malatsi ao fa lo sena go ntsifala le go ata mo lefatsheng, go se ke go tlhole go buiwa ka ga Letlole la Kgolagano ya Morena, le e seng go le gakologelwa ka pelo, le e seng go le elelelwa, le e seng go le tlhologelelwa, le e seng go le dira gape. 17Ka sebaka seo Jerusalema o tla bidiwa ‘Sedulo sa bogosi sa Morena’. Ditšhaba tsotlhe di tla phuthegela teng kwa Jerusalema ka ntlha ya leina la Morena, di sa tlhole di latela bogwadi jwa dipelo tse di bosula tsa bone.
3:17
Jes. 2:2-4
65:2
18Ka malatsi ao Bajuta ba tla goga le Baiseraele, ba tswa mmogo kwa lefatsheng la bokone, ba boela kwano lefatsheng le ke le abetseng borraeno boswa.
3:18
Jes. 11:11-13

Morafe wa Modimo o obamela medimo e sele

19“Kana nna ke ne ke re:

‘Ke tla go tshola jaaka morwaake,

ke go naya lefatshe

le le eletsegang,

e leng boswa jo bontlentle

go phala jwa ditšhaba;

ka ba ka re:

O tla mpitsa o re: “Rra,”

o sa ikepe mo go nna.

3:19
Jer. 3:4

20Mme ruri,

lona ba lotso lwa Iseraele,

lo ntlogetse ka boikanyologo

jaaka mosadi a tlogela monna

wa gagwe ka boikanyologo,’

go bua Morena.”

21“Utlwelela! Go utlwala selelo

le mekokotlelo ya Baiseraele

kwa dithabeng

tse di iphotlhereng,

ka gore ba tsamaile

mo ditseleng tse di sokameng,

ba lebala Morena,

Modimo wa bone.

22Boang, lona bomorwaaka

ba lo tenegileng!

Ke tla alafa boikepo jwa lona!” –

“Re fano, re e tla kwa go wena. Gonne o Morena, Modimo wa rona.

3:22
Hos. 6:1
23Ruri, tsa kwa dithabaneng le tlhodio e e kwa dithabeng ke tsietso fela. Ruri pholoso ya Iseraele e mo Moreneng, Modimo wa rona. 24Modimo-wa-botlhabisa-ditlhong o jele dilo tsa borraetsho go tswa bonyaneng jwa rona, le dinku tsa bone le dikgomo tsa bone le bomorwaa-bone le bomorwadia-bone. 25A re itelegeng mo ditlhonnye tsa rona! A nyatsego ya rona e re khurumetse! Gonne re leofetse Morena, Modimo wa rona, rona le borraetsho go tswa bonyaneng jwa rona go fitlha letsatsing la kajeno, mme ra se ka ra utlwa lentswe la Morena, Modimo wa rona.”