Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Maitsholo a moporofeti le ona a ruta gore morafe o tla ya mo botshwarong le go boa gape

161Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 2“O se ka wa tsaya mosadi, ò se nne le bomorwa le bomorwadi mo felong fano!” 3Gonne Morena o buile jaana ka ga basimane le basetsana ba ba tsalwang mo felong fa le ka ga bommaabo ba ba ba belegeng le ka ga borraabo ba ba ba tsetseng mo lefatsheng le, a re: 4“Ba tla swa loso lo lo botlhoko, ba sa lelelwe, ba sa fitlhwe. Ba tla nna letshotelo fela mo masimong. Ba tla nyelela ka tšhaka le ka tlala. Ditoto tsa bone e tla nna dijo tsa dinonyane tsa loapi le tsa dibata tsa lefatshe.”

5Gonne Morena o buile jaana a re: “O se ka wa tsena mo ntlong e ba goang ka khutsafalo mo go yona! O se ka wa ya go lela nabo le e seng go ba tshedisa! Gonne ke tlositse kagiso ya me le bopelotlhomogi le kutlwelo-botlhoko mo morafeng o.” Morena o buile jalo. 6“Ba bagolo le ba bannye ba tla swa mo lefatsheng le, ba sa fitlhwe, ba sa hutsafalelwe; go se na ba ba iphatsang, le fa e le ba ba ipeolang ka ntlha ya bone. 7Ga ba nke ba apeela yo o hutsafalang dijo go mo gomotsa ka ga moswi le e seng go mo gela metsi a matshediso ka ntlha ya ga rraagwe gongwe mmaagwe.

8“Le gona o se ka wa tsena mo ntlong ya moletlo wa dijo go nna nabo le go ja le go nwa!” 9Gonne Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: “Bonang, ke tla khutlisa modumo wa tuduetso le wa boitumelo le lentswe la monyadi le la monyalwa mo felong fano fa pele ga matlho a lona mo malatsing a lona.

16:9
Jer. 7:34

10“Jaanong e re o sena go itsise morafe o mafoko aotlhe a, mme ba go botsa ba re: ‘Ke ka ntlhaang, fa Morena a re atlholetse dipetso tsotlhe tse dikgolo tse? Molato wa rona ke eng?’ Maleo a rona ke afe a re leofetseng Morena, Modimo wa rona, ka ona? 11foo o ba arabe o re: ‘Ke ka gore borraeno ba ntlogetse, go bua Morena, ba sala medimo e sele morago, ba e direla, ba e obamela, mme nna, ba ntlogela, ba se ka ba tshegetsa molao wa me. 12Mme lona lo dirile bosula bogolo go borraeno. Bonang, mongwe le mongwe o latela pelo e e bosula ya gagwe e e thatafetseng, lo sa nkutlwe.

16:12
Jer. 7:24-26
13Ka moo ke tla lo leleka mo lefatsheng le, ke lo latlhela kwa lefatsheng le lona lo sa le itseng, le fa e le borraeno. Kwa teng kwa lo tla direla medimo e sele bosigo le motshegare, gonne ga nkitla ke lo naya boitshwarelo.’ ”

Baiseraele ba tla boa mo botshwarong

14Ke ka moo Morena a reng: “Bonang, malatsi a tla tla a ba sa tlholeng ba bua ka ona ba re: ‘Ka bophelo jwa Morena yo o ntshitseng Baiseraele kwa lefatsheng la Egepeto!’

16:14
Jer. 23:7,8
15Mme ba tla re: ‘Ka bophelo jwa Morena yo o ntshitseng Baiseraele kwa lefatsheng la bokone le mo mafatsheng otlhe kwa a ba leleketseng gona.’ Kana ke tla ba busetsa mo nageng ya bone e ke e neileng borraabo.

Petso e e tla

16“Bonang, ke tla roma batshwari ba ditlhapi ba bantsi gore ba ba tshware,” go bua Morena. “Morago ga moo ke tla roma batsomi ba bantsi gore ba ba tsome mo dithabeng tsotlhe le mo mebotong yotlhe le mo dipharong tsa mafika. 17Gonne matlho a me a ntse a lebile ditsela tsotlhe tsa bone. Ga ba ka ke ba iphitlha fa pele ga me. Molato wa bone ga o na go lobiwa fa pele ga matlho a me. 18Mme pelepele ke tla ba beletsa molato wa bone le maleo a bone gabedi, ka ba itshekolotse lefatshe la me ka ditoto tsa maila a bone; ka makgapha a bone a ne a tletse mo bosweng jwa me.”

Thapelo ya ga Jeremia

19Morena, ò thata ya me le phemelo ya me le botshabelo jwa me mo letsatsing la tlalelo. Baheitane ba tla tla kwa go wena, ba tswa kwa dikhutlong tsa lefatshe ba re: “Borraetsho ba ne ba ruile maaka fela, e leng medimo ya boithamako e go se nang ope mo go yona o o thusang sepe. 20A motho o ka itirela medimo? Kana yona ga se medimo!”

21“Ka moo, bonang, ka sebaka seo ke tla ba itsise letsogo la me; ke ba lemosa thata ya me. Ba tla itse gore leina la me ke Morena.

17

Maleo a Bajuta. Petso ya bone

171“Boleo jwa Juta bo kwadilwe ka sekwadi sa tshipi, jwa gwaiwa ka ntlha ya taemane mo matlapeng a dipelo tsa bone le mo dinakeng tsa dialetare tsa bone, 2jaaka bana ba bone ba gopola dialetare le medimako ya Ašera ya bone fa ditlhareng tse ditala le mo mebotong e e godimo. 3Thaba ya me e e mo nageng le di-tsa-gago le mahumo otlhe a gago, ke di neela go thopiwa mmogo le dithota tsa tlhabelo tsa gago ka ntlha ya boleo jo bo mo nageng yotlhe ya gago.

17:3
Jer. 15:13
4Mme ò tla latlhegelwa ke boswa jwa gago – jo ke bo go neileng – ka molato wa gago. Ke tla go dira motlhanka wa baba ba gago mo lefatsheng le ò sa le itseng. Gonne lo tshubile molelo wa bogale jwa me o o tukang ka bosakhutleng.”
17:4
Jer. 15:14

Dipolelo tse di farologanang

5Morena o buile jaana a re:

“Go hutsitswe monna

yo o ikanyang batho,

yo o dirang motho

letsogo la gagwe,

yo pelo ya gagwe

e fapogang mo Moreneng!

17:5
Pes. 118:8
143:6

6O tla nna jaaka setlhatshana

mo sekakeng,

a sa bone, fa molemo o tla;

o tla aga mo motlhabeng

o o bolelo wa sekaka,

le mo nageng ya dikgalaopa,

fa go sa nneng ope.

17:6
Jer. 48:6

7“Go tshegofaditswe monna

yo o ikanyang Morena,

yo o ikaegang ka Morena fela!

17:7
Pes. 146:5

8O tla tshwana le setlhare

se se tlhomilweng fa metsing,

se se namang medi fa nokeng.

Ga se boife, le fa go tla bolelo;

matlhare a sona

a ntse a le matala.

Le mo ngwageng wa komelelo

ga se kitla se tshwenyega

le e seng go khutla go ungwa.

9“Pelo e boferefere

bogolo go dilo tsotlhe,

e senyegile tota;

ke mang

yo o ka e tlhaloganyang?

10Ke nna Morena

yo ke tlhotlhomisang pelo,

ke lekang diphilo

gore ke nee mongwe le mongwe

ka fa tsamaong ya gagwe

le ka fa maungong

a ditiro tsa gagwe.”

17:10
Pes. 7:10
Baroma 2:6

11Motho yo o phuthang khumo

ka tshiamololo

o tshwana le lesogo

le le thuthusang mae

a e seng a lone.

O na le go e tlogela

mo gare ga malatsi a gagwe;

mme la bofelo

o tla nna lesilo fela.

17:11
Pes. 39:7

12Felo-ga-Boitshepo ga rona

ke sedulo sa bogosi

se se galalelang,

se se goditsweng

go tswa tshimologong.

13Morena,

ò tsholofelo ya Iseraele.

Botlhe ba ba go tlogelang

ba tla tlhajwa ke ditlhong.

Ba ba fapogang mo go nna,

ba tla kwalwa fa fatshe.

Gonne ba tlogetse

motswedi wa metsi a a phelang,

e leng Morena.

17:13
Jer. 2:13

Jeremia o kopa thuso mo go Morena

14Mphodise, Morena, foo ke tla fola! Mpholose, foo ke tla phologa! Gonne ke wena yo ke go bakang.

15Bona, ba nthaya ba re: “Lefoko la Morena le kae? A le ke le tle!”

17:15
Jes. 5:19

16Kana ga ke a thoba mo tirong ya go go disetsa; ga ke a ka ka tlhologelelwa letsatsi la tatlhego, go itse wena! Tse di duleng mo molomong wa me di ne di le fa pele ga sefatlhego sa gago. 17Se mphetogele yo o ntshosang, wena botshabelo jwa me mo letsatsing la tatlhego. 18Ba ba mpogisang a ba tlhajwe ke ditlhong, mme e seng nna! A bone ba rerege, mme e seng nna! Fitlhisa letsatsi la tatlhego mo go bone, o ba thubaganye ka tshenyo di le pedi!

Itshepiseng letsatsi la Sabata!

19Morena o ntheile jaana a re: “Yaa ò eme mo kgorong ya batho ba morafe e dikgosi tsa Juta di tsenang le go tswa ka yona, ee, le mo dikgorong tsotlhe tsa Jerusalema, 20ò ba ree ò re: ‘Utlwang Lefoko la Morena, lona dikgosi tsa Juta le Bajuta botlhe le baagi ba Jerusalema botlhe ba lo tsenang ka dikgoro tse: 21Morena o bua jaana a re: Itiseng ka ntlha ya maphelo a lona gore lo se ka lwa rwala morwalo ope le e seng go tsena ka ona mo dikgorong tsa Jerusalema ka letsatsi la Sabata! 22Le gona lo se ka lwa ntsha morwalo mo matlong a lona ka letsatsi la Sabata le e seng go dira tiro epe, mme lo itshepise letsatsi la Sabata, jaaka ke laetse borraeno.

17:22
Jes. 56:2
58:13
23Mme ga ba a ka ba utlwa, le e seng go sekega ditsebe, mme ba gagamatsa melala ya bone gore ba se ka ba utlwa, le e seng go amogela kgalemelo.’ ”
17:23
Jer. 11:8

24Jaanong Morena a re: “ ‘E tla re fa lo nkutlwa tota, gore lo se ka lwa tsenya morwalo ka dikgoro tsa motse o ka letsatsi la Sabata; fa lo itshepisa letsatsi la Sabata, gore lo se ka lwa dira tiro epe ka lone, 25foo dikgosi le dikgosana tse di ntseng mo sedulong sa bogosi sa ga Dafita di tla tsena ka dikgoro tsa motse o, di palame dikoloi le dipitse, tsona le dikgosana tsa tsona le banna ba Juta le baagi ba Jerusalema, mme batho ba tla nna mo motseng o ka bosakhutleng. 26E bile ba tla tswa mo metseng ya Juta le mo tikologong ya Jerusalema le kwa lefatsheng la Benyamene le kwa nageng e e kwa tlase le kwa dithabeng le kwa borwa, ba ba tlisang setlhabelo sa phiso le se se jewang le tshupelo ya dijo le maswalo, le ba ba tlisang setlhabelo sa tebogo kwa Ntlong ya Morena. 27Mme e tla re fa lo sa nkutlwe, lo sa itshepise letsatsi la Sabata, fa lo rwala morwalo le go tsena ka ona mo dikgorong tsa Jerusalema ka letsatsi la Sabata, foo ke tla tshuba molelo mo dikgorong tsa gagwe o o tla nyeletsang matlo a borena a Jerusalema, o o sa ka keng wa tingwa ka gope.’ ”

18

Thuto ya mmopi wa dipitsa

181Lefoko le le tsileng kwa go Jeremia le tswa mo Moreneng la re: 2“Nanoga ò fologele kwa ntlong ya mmopi wa dipitsa! Ke tla go utlwisa mafoko a me gona.” 3Ka fologela kwa ntlong ya mmopi wa dipitsa, ka fitlhela a direla tiro mo leotwaneng le le dikologang. 4Ka bona nkgo e a e bopang e senyega, jaaka letsopa le a tle le senyegele mo diatleng tsa mmopi; a ba a bopa nkgo e sele gape ka lone jaaka mmopi a fitlhela go mo siametse go e bopa.

5Ke fa lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 6“A ga ke a nonofa go dira ka lona Baiseraele jaaka mmopi yo?” go botsa Morena. “Bonang, lona Baiseraele lo mo diatleng tsa me jaaka letsopa le le mo diatleng tsa mmopi.

18:6
Jes. 45:9
Baroma 9:21
7Ka ponyo ya leitlho nka bôpa go kumola setšhaba le bogosi le go di rutla le go di nyeletsa. 8Mme fa setšhaba seo se ke se bopetseng tatlhego, se boa mo bosuleng jwa sona, foo le nna ke tla thibela tatlhego e ke neng ke ikaeletse go se isa mo go yona. 9Ka ponyo ya leitlho nka solofetsa setšhaba le bogosi go di aga le go di tlhoma. 10Mme fa se dira tse di bosula mo matlhong a me, se sa utlwe lentswe la me, ke tla ithibela mo go tse di molemo tse ke ne ke rile, ke tla di se direla. 11Mme jaanong a ko o ree banna ba Juta le baagi ba Jerusalema o re: ‘Morena o bua jaana a re: Bonang, ke lo etleeletsa tatlhego, ke lo logela maano a go lo otla. Boang tlhe, mongwe le mongwe mo tseleng e e bosula ya gagwe, lo siamise ditsela tsa lona le ditiro tsa lona!’
18:11
Jer. 25:5
7:3
12Mme ba re: ‘Ga re ka ke! Nnyaya! Re tla latela megopolo ya rona. Mongwe le mongwe o tla dira ka fa logwading lwa pelo e e bosula ya gagwe.’ ”
18:12
Jer. 6:16
3:17

Morafe o gana go utlwa Morena

13Ke ka moo Morena a buileng jaana a re:

“A ko lo botse mo ditšhabeng

lo re:

‘Ke mang yo o setseng a utlwile

dilo tse di ntseng jaana?’

Lekgarebe la Iseraele le dirile

dilo tse di boitshegang thata.

14A semathana se sesweu

se ka gakologa mo lentsweng

la thaba ya Heremone?

Gongwe a metsi a a maruru

a a ntseng a ela

a mafatshe a mangwe a ka tšha?

15Le fa go ntse jalo,

batho ba me ba ntebetse,

ba fisetsa medimo ya boithamako

maswalo e e ba kgopisang

mo ditseleng tsa bone,

mo ditselaneng tsa kgale

gore ba tsamae mo mebileng

le mo ditseleng

tse di sa baakanngwang

16gore ba fetole lefatshe la bone

theregiso le tshotlego

e e sa khutleng.

Mongwe le mongwe

yo o le ralalang

o tla rerega thata,

a thukhutha tlhogo.

17Ke tla ba falatsa

fa pele ga mmaba

jaaka phefo ya botlhabatsatsi,

ke ba lebisa motlhana,

e seng sefatlhego,

ka letsatsi la tatlhego ya bone.”

18:17
Jer. 2:27

Ba logela Jeremia maano

18Ke fa ba re: “Tlayang, a re logeleng Jeremia maano! Gonne thuto ya moperesiti ga e nke e tlhokafala, le e seng kgakololo ya yo o botlhale, le e seng lefoko la moporofeti. Tlayang, a re mo iteeng ka loleme, mme re se ka ra tlhokomela lefoko lepe la gagwe!”

19Morena, nkele tlhoko, ò utlwe puo ya ba ba lwang le nna! 20A tse di molemo di na le go lefelwa ka tse di bosula? Gonne ba epetse bophelo jwa me gopo. Gopola gore ke eme fa pele ga gago gore ke bue tse di molemo ka ga bone, gore ke fapose bogale jwa gago mo go bone.

18:20
Pes. 35:7
21Ka moo, bolaisa bomorwaa-bone tlala, o ba neele mo polaong ya tšhaka! A basadi ba bone ba thukhuthwe bana, ba nne batlhologadi! A banna ba bone ba bolawe ke leroborobo, mme makau a bone a rengwe ka tšhaka mo tlhabanong! 22A go goa go utlwale mo matlong a bone! Ee, a lekoko la babolai le ba tlhasele ka tshoganyetso! Gonne ba epile gopo go ntshwara, ba thaisa maoto a me ka diru. 23Mme Morena, wena ò itse maikaelelo otlhe a bone a go mpolaya. Se ba itshwarele molato wa bone! Se phimole boleo jwa bone fa pele ga gago! A ba namalale fa pele ga gago ba digilwe! O ba direle jalo ka sebaka sa bogale jwa gago.
18:23
Pes. 109:14,15