Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Giteone

61Mme Baiseraele ba fela ba dira tse di bosula mo matlhong a Morena. Ke fa Morena a ba neela mo diatleng tsa Bamidiane dinyaga tse supa. 2Jaanong e rile mabogo a Bamidiane a gatelela Baiseraele, Baiseraele ba ipaakanyetsa manno mo dikgophung tse di mo dithabeng le mo dikgageng le dikago tsa phemelo mo dithabeng ka ntlha ya go tshaba Bamidiane. 3E ne ya re fa Baiseraele ba sena go jwala, go tlhage Bamidiane le Baamaleke le ba kwa botlhabatsatsi, ba ba tlhasele,

6:3
Doit. 28:33
4ba ba dikanyetse ka ntwa, ba senye kotulo ya lefatshe go ya go fitlha kwa Gasa; ba se ke ba tlogelele Baiseraele dijo dipe, le e seng nku kampo kgomo gongwe esele. 5Gonne ba ne ba tle ba tlhage ka diruiwa tsa bone le ka ditente tsa bone, ba tle jaaka segopa sa tsie, mo ba sa ka keng ba balwa le fa e le dikammele tsa bone; ba tle mo lefatsheng go le senya. 6Baiseraele ba ne ba koafadiwa thata ke Bamidiane, mme Baiseraele ba lelela Moreneng.

7Mme ya re Baiseraele ba lelela Moreneng ka ntlha ya Bamidiane, 8Morena a roma monna wa moporofeti kwa Baiseraeleng; ene a ba raya a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Ke lo ntshitse kwa Egepeto, ka lo ntsha mo ntlong ya botlhanka, 9ka lo namolela mo diatleng tsa Baegepeto le mo diatleng tsa bagateledi botlhe ba lona, ka ba leleka fa pele ga lona, ka lo naya lefatshe la bone. 10Ka lo raya ka re, ke nna Morena, Modimo wa lona. Se boifeng medimo ya Baamori ba lo agileng mo lefatsheng la bone. Mme lwa se ka lwa utlwa lentswe la me.’ ”

11Moengele wa Morena a tla letsatsi le lengwe, a feta a nna fa tlase ga mooka wa kwa Ofera o e leng wa ga Joase wa Moabiesere, Giteone morwawe a ntse a photha mabele a korong mo segatelong gore a a subele Bamidiane. 12Jaanong moengele wa Morena a iponatsa mo go ene, a mo raya a re: “Morena o na nao, wena mogale yo mogolo.”

13Mme Giteone a mo raya a re: “Ao! Morena wa me, fa Morena a na le rona, ke ka ntlha ya eng fa dilo tsotlhe tse, di re dirafaletse? Dikgakgamatso tsotlhe di kae tse borraetsho ba di re boleletseng ba re: ‘Kana Morena o re ntshitse kwa Egepeto?’ Mme jaanong Morena o re latlhile, o re neetse mo diatleng tsa Bamidiane.”

14Mme Morena a retologela kwa go ene a re: “Yaa ka thata e ya gago, o pholose Baiseraele mo diatleng tsa Bamidiane! Kana o rongwa ke nna.”

6:14
1 Sam. 12:11
Baheb. 11:32

15Ke fa Giteone a mmotsa a re: “Ao! Morena wa me, ke tla pholosa Baiseraele ka eng? Kana losika lwa me ke lo lobotlana mo go Bamanase; le gona ke yo mmotlana mo baneng ba ga rre.”

16Mme Morena a mo raya a re: “Ruri ke tla nna nao, mme o tla fenya Bamidiane jaaka e kete ke monna a le mongwe fela.”

6:16
Ekes. 3:12

17Giteone a mo fetola a re: “Ka thapelo, fa ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, ntirele sesupo sa gore ke wena o buang le nna! 18A ko o se ka wa tloga fa, ke be ke boe, ke go tsisetse tshupelo, ke e bee fa pele ga gago.” Morena a re: “Ke tla nna fa go fitlhelela o boa.”

6:18
Baatlh. 13:15

19Ke fa Giteone a tloga a ya kwa gae, a feta a baakanya potsane e tonanyana le dinkgwe tse di sa bedisiwang tsa bupe jwa seelo sa efa; a tsenya dinama mo serotong, a tshela moro mo pitseng, a di isa kwa go ene fa tlase ga mooka, a di baya fa go ene. 20Mme Moengele wa Modimo a mo raya a re: “Tsaya nama le dinkgwe, o di bee mo lefikeng lele, o tshele moro mo go tsona.” A dira jalo.

6:20
1 Dikg. 18:34
21Jaanong Moengele wa Morena a tsaya thobane e a e tshotseng, a kgotla dinama le dinkgwe ka ntlha ya yona. Molelo wa bo o tswa mo lefikeng, o ja dinama le dinkgwe, mme Moengele wa Morena a nyelela mo matlhong a gagwe.
6:21
Lef. 9:24

22Ya re Giteone a lemoga gore e ne e le Moengele wa Morena, a re: “Joo nna wee, Morena Modimo! Ke bonye Moengele wa Morena, re lebanye ka difatlhego.”

23Mme Morena a mo raya a re: “A kagiso e nne nao! Se boife! Ga o kitla o swa.”

6:23
Baatlh. 13:22
24Ke fa Giteone a agela Morena aletare gona, a e bitsa “Morena-wa-kagiso.” E sa le teng kwa Ofera wa Baabiesere go fitlhelela letsatsing la kajeno.

25Mme ya re bosigo joo Morena a mo raya a re: “Tsaya poo ya dikgomo tse e leng tsa ga rraago, e bong poo ya bobedi ya dinyaga tse supa, o dige aletare ya ga Baale e e leng ya ga rraago, o reme Ašera6:25 Ke kota e e rapelwang. e e fa thoko ga yona.

6:25
2 Dikg. 11:18
23:12-15
26Gape o agele Morena, Modimo wa gago, aletare mo setlhoeng se se ageletsweng sa thaba e ka go tlhatlaganya matlapa, o tsee poo ya bobedi ele, o dire setlhabelo sa phiso ka dikgong tsa ga Ašera yo ò tla mo fatsang.” 27Ke fa Giteone a tsaya banna ba some ba batlhanka ba gagwe, a dira jaaka Morena a mo laetse. Mme ya re ka a boifa ba kgotla ya ga rraagwe le banna ba motse, a se ka a dira motshegare, mme a dira bosigo.

28Mme ya re banna ba motse ba tsoga mo mosong, ba fitlhela aletare ya ga Baale e digilwe le kota ya ga Ašera e e fa thoko ga yona e remilwe le poo ele ya bobedi e dirilwe setlhabelo sa phiso mo aletareng e e agilweng. 29Ba botsanya ba re: “Ke mang yo o dirileng jalo?” Ya re ba sena go tlhotlhomisa le go botsolotsa ba utlwa go twe: “Giteone, morwa Joase, o dirile jalo.” 30Ke fa banna ba motse ba raya Joase ba re: “Ntsha morwao, re mmolae! Gonne o digile aletare ya ga Baale, o bile remile kota ya ga Ašera e e neng e le fa thoko ga yona.”

31Mme Joase a raya botlhe ba ba emeng fa go ene a re: “A lo rata go lwela Baale kampo go mo thusa? Yo o mo lwelang a a bolawe! e sa le mo mosong o. Fa ene Baale e le modimo, a a itwele, ka aletare ya gagwe e digilwe.”

6:31
1 Dikg. 18:21
32Ke ka moo Giteone o biditsweng Jerubaale ka letsatsi leo. Jerubaale ke go re: “A Baale a lwe nae!” Ka gonne o ne a digile aletare ya gagwe.

33Jaanong Bamidiane botlhe le Baamaleke le ba kwa botlhabatsatsi ba phuthega mmogo, ba tshela noka, ba thibelela mo lebaleng la Iserele. 34Mme Mowa wa Morena wa tlala mo go Giteone, a letsa lonaka, a kua Baabiesere gore ba mo sale morago.

6:34
Baatlh. 3:10
11:29
13:25
35A ba a roma barongwi kwa go Bamanase botlhe, a ba kua le bone gore ba mo sale morago; gape a roma barongwi kwa go Baasere le Basebulone le Banafetale, mme ba bolola go mo kgatlhantsha.

36Jaanong Giteone a raya Modimo a re: “Fa o rata go pholosa Baiseraele ka nna jaaka o buile – a ko o mphe sesupo! 37Bona, ke tla baya letlalo mo seboaneng, mme fa monyo o ka wela mo letlalong le le losi fela, lefatshe lotlhe go se fa o oleng teng, foo ke tla itse gore o tla golola Baiseraele ka nna jaaka o buile.” 38Ga dirafala jalo. Ya re a tsoga ka moso, a gamola monyo mo letlalong, ya nna metsi a a tlalang ka mogopo. 39Mme Giteone a raya Modimo a re: “A bogale jwa gago bo se ka jwa ntukela, fa ke sa ntse ke bua gangwe fela. A ko o nte ke leke gape gangwe fela ka letlalo le. Jaanong a go ko go nne komelelo mo letlalong le le losi fela, mme monyo o nne mo lefatsheng lotlhe.”

6:39
Gen. 18:30
40Modimo wa dira jalo bosigo joo. Letlalo la lala le omile le le losi fela, mme lefatshe lotlhe le wetswe ke monyo.

7

Giteone o fenya Bamidiane

71Jaanong Jerubaale, e bong Giteone, a phakela le batho botlhe ba ba nang nae, ba thibelela fa motsweding wa Harote, mme bothibelelo jwa Bamidiane bo ne bo le mo ntlheng ya bokone ya gagwe mo lebaleng go tloga fa thoteng ya More.

7:1
Baatlh. 6:32

2Mme Morena a raya Giteone a re: “Batho ba ba nang nao ba bantsi. Ke palelwa ke go neela Bamidiane mo diatleng tsa bone, e se re gongwe Baiseraele ba inkgantshetsa ba re: ‘Go ikgolotse rona ka rosi.’ 3Mme jaanong tlhaba mokgosi mo ditsebeng tsa batho o re: ‘Yo o tshogileng le yo o boifang a a boe, a tshabe mo dithabeng tsa Gileate.’ ” Ga boa batho ba le 22 000, ga sala ba le 10 000.

7:3
Doit. 20:8

4Mme Morena a raya Giteone a re: “Batho ba sa le bantsi. Ba folosetse kwa metsing, ke tle ke ba go fokoletse teng: Yo ke tla go laelang ka ga gagwe ke re: ‘A a ye nao,’ a ene a ye nao; mme mongwe le mongwe yo ke go laelang ka ga gagwe ke re: ‘A a se ye nao,’ a ene a se ka a ya nao.” 5A folosetsa batho kwa metsing, mme Morena a raya Giteone a re: “Mongwe le mongwe yo o kapetsang metsi ka seatla le molomo jaaka ntšwa, mmee go sele; gape mongwe le mongwe yo o khubamang ka mangole go nwa a tomame o mmee go sele.” 6Palo ya ba ba neng ba a kapetsa, ba a isa ka diatla kwa melomong, e ne e le banna ba le 300; batho botlhe ba bangwe ba ne ba khubame ka mangole go nwa metsi ba tomame. 7Ke fa Morena a raya Giteone a re: “Ke tla lo golola ka banna ba le 300 ba, ba ba noleng ka go kapetsa, ke neela Bamidiane mo diatleng tsa gago. Mme a batho botlhe ba bangwe ba boele kwa magaeng a bone.”

7:7
1 Sam. 14:6
8Jaanong ba itseela mefago ya batho le dinaka tsa bone. Mme Giteone a busetsa banna botlhe ba Iseraele kwa magaeng a bone, a sala fela a na le banna ba le 300 bale. Mephato ya Bamidiane e ne e le kwa tlase ga gagwe mo lebaleng.

9Ya re bosigo Morena a mo raya a re: “Tsoga o fologele kwa mephatong eo, gonne ke e neetse mo diatleng tsa gago. 10Mme fa o boifa go fologa, fologa le Phura motlhanka wa gago pele, o ye kwa mephatong eo, 11o utlwelele se ba se buang teng. Morago ga moo o tla bo o tiile moko go ka fologela teng le go tlhasela mephato eo.” A fologa a na le Phura motlhanka wa gagwe, a fitlha kwa batlhabaning ba ba tlhometseng fa bokhutlong jwa bothibelelo. 12Mme Bamidiane le Baamaleke le botlhe ba kwa botlhabatsatsi ba bo ba robetse mo lebaleng jaaka segopa sa tsie; dikammele tsa bone e le tse di se nang palo, di le kana ka motlhaba o o fa losing lwa lewatle.

13Jaanong ya re Giteone a goroga, a fitlhela mongwe a bolelela yo mongwe toro a re: “Utlwa toro e ke e lorileng, ke bonye senkgwe se se besitsweng sa garase se kgokologela mo bothibelelong jwa Bamidiane, se fitlha kwa tenteng, se e itaya, ya wa, sa e pitikolola, ya kanama.”

14Mme mongwe-ka-ene a araba a re: “Selo se ga se sepe fa e se tšhaka ya ga Giteone morwa Joase, monna wa Moiseraele. Modimo o neetse Bamidiane le mephato yotlhe mo diatleng tsa gagwe.”

15Ya re Giteone a utlwa polelo e ya toro le phuthololo ya yona, a obamela Morena, a boela kwa bothibelelong jwa Baiseraele a re: “Tsogang, gonne Morena o neetse mephato ya Bamidiane mo diatleng tsa lona.”

7:15
Jes. 9:3
16Mme a kgaoganya banna ba le 300, a ba dira ditlhopha tse tharo, a tsenya dinaka mo diatleng tsa botlhe le dinkgwana tse di lolea le dirumola mo teng ga dinkgwana; 17a ba raya a re: “Ntebeng lo dire fela jaaka nna; mme e re ke fitlha fa bothibelelong, lo dire gape jaaka ke dira.
7:17
Bafil. 3:17
18E re fa ke letsa lonaka nna le botlhe ba ke nang nabo, le lona lo letse dinaka mo ntlheng tsotlhe tsa bothibelelo, lo thele lešalaba lo re: ‘Ntwa ya Morena le ya ga Giteone!’ ”

19Giteone le banna ba ba lekgolo ba ba nang nae ba fitlha fa bothibelelong, e le gona go bewang balebeledi ba gare ga bosigo. Ke fa a letsa lonaka, a thuba nkgwana e a e tshotseng ka seatla. 20Jaanong ba ditlhopha tse tharo ba letsa dinaka, ba thuba dinkgwana, ba tshwara dirumola ka diatla tsa molema le dinaka ka diatla tse di jang, ba di letsa, ba kua ba re: “Tšhaka ya Morena le ya ga Giteone!” 21Ba ne ba ntse ba eme mongwe le mongwe fa a emeng teng mo tikologong ya bothibelelo, mme mephato yotlhe ya sia, ya goa ya tshaba. 22Ya re ba ntse ba letsa dinaka tse di 300, Morena a bolaanya Bamidiane ka ditšhaka tsa bone mo bothibelelong jotlhe, mme ba bangwe ba tshabela kwa Betšhita ntlheng ya Sereta go ya go fitlha kwa losing lwa Abele-Megola gaufi le Tabathe.

23Jaanong banna ba Iseraele, e bong Banafetale le Baasere le Bamanase botlhe ba kuiwa go latelela Bamidiane. 24Gape Giteone a roma barongwi kwa dithabeng tsotlhe tsa ga Eferaime a re: “Fologang lo kgatlhantshe Bamidiane, lo ba thibelelele metsi go fitlha kwa Bethe-Bara le Joretane!” Ke fa go kuiwa banna botlhe ba Eferaime, ba ba thibelelela metsi go fitlha kwa Bethe-Bara le Joretane. 25Le gona ba tshwara dikgosi tse pedi tsa Bamidiane, e bong Orebe7:25 Ke go re: legakabe. le Seebe;7:25 Ke go re: Phiri. ba bolaela Orebe kwa Lefikeng la ga Legakabe le Seebe kwa Segatelong sa ga Phiri, ba feta ba latelela Bamidiane. Mme ba isa ditlhogo tsa boOrebe le Seebe kwa go Giteone kwa moseja ga Joretane.

8

Bamidiane ba fenyediwa ruri

81Ke fa banna ba Baeferaime ba mo sekisa ba re: “O ne o direlang jalo, fa o sa re bitse maloba fa o ya go tlhabana le Bamidiane?” Ba mo omanya thata jalo.

8:1
Baatlh. 12:1

2Mme ene a ba fetola a re: “Ke dirile tiro efe e e kana ka ya lona? A ga ke re, maronopo a Baeferaime a gaisa phulo ya moweine ya Baabiesere? 3Kana dikgosi tsa Bamidiane, Orebe le Seebe, Modimo o di neetse mo diatleng tsa lona. Nna ke kgonne go dira tiro efe e e tshwanang le ya lona?” Ya re a bua mafoko ao, ba rebega logala, ba se ka ba tlhola ba mo omanya.

4Jaanong Giteone a fitlha kwa nokeng ya Joretane, a e tshela, ene le banna ba ba 300 ba ba nang nae, ba lapile ka go latelela baba 5mme a kopa banna ba Sukothe a re: “A lo ke lo fe banna ba ba ntshetseng morago dinkgwe, gonne ba lapile. Kana ke latelela Seba le Salemuna, dikgosi tsa Midiane.”

6Ke fa bagolo ba Sukothe ba botsa ba re: “A mabole a ga Seba le Salemuna o setse o a bofile, fa o re, re fe mephato ya gago dijo?”

7Giteone a re: “Go siame. E tla re Morena a neela Seba le Salemuna mo diatleng tsa me, ke phothe mebele ya lona ka mitlwa ya sekaka le ka dikala tsa mengana.” 8A tloga teng a fetela kwa Phenuele, le bone a ba kopa. Mme banna ba Phenuele ba mo araba jaaka banna ba Sukothe. 9Mme a raya banna ba Phenuele le bone a re: “E tla re ke boa ka kagiso, ke fete ke dige kago e ya phemelo.”

10Seba le Salemuna ba ne ba le kwa Karekore, ba na le mephato ya bone, e ka nna banna ba le 15 000; bone e le botlhe ba ba setseng ba mephato yotlhe ya ba kwa botlhabatsatsi. Gonne ba ba bolailweng e ne e le banna ba le 120 000 ba ba neng ba tshwere tšhaka. 11Jaanong Giteone a bolola ka tsela ya baagi ba ditente, a potile metse ya Noba le Jogebeha mo ntlheng ya botlhabatsatsi, a fenya mephato eo, e sa ntse e itebetse. 12Seba le Salemuna ba tshaba, mme a ba latelela, a tshwara dikgosi tse pedi tsa Bamidiane, e bong Seba le Salemuna, a tshosa mephato yotlhe, a e phatlalatsa.

13Jaanong e rile Giteone morwa Joase a boa mo tlhabanong ka phata ya motse wa Herese, 14a tshwara lekau la kwa Sukothe, a le botsolotsa; la mo kwalela maina a dikgosana tsa Sukothe le a bagolo ba teng, e le banna ba le 77. 15Ya re a fitlha kwa banneng ba Sukothe a re: “Bonang, Seba le Salemuna ke ba, ba lo nkgobileng ka ga bone lwa re: ‘A mabole a ga Seba le Salemuna o setse o a bofile fa o re, re fe banna ba gago ba ba lapileng dijo!’ ” 16Ke fa a tsaya bagolo ba motse le mitlwa ya sekaka le dikala tsa mengana, a swabaila banna ba Sukothe ka tsona. 17Le gona a diga kago ya phemelo ya Phenuele, a bolaya banna ba motse oo.

18Jaanong a botsa Seba le Salemuna a re: “Banna ba lo ba bolaetseng kwa thabeng ya Thabore ba ne ba ntse jang?” Ba re: “Ba ne ba tshwana nao; mongwe le mongwe a lebega jaaka ngwana wa kgosi.”

19Giteone a re: “E ne e le bonkgonne ba ga mme. Ka bophelo jwa Morena, fa lo ka bo lo ba lesitse go phela, nka bo ke sa lo bolae.” 20A ba a raya Jethere morwawe yo mogolo a re: “Nanoga o ba bolae!” Mme lekau la se ka la somola tšhaka ya lone, gonne le boifa ka le sa le lešwa.

21Mme Seba le Salemuna ba re: “Nanoga ka wesi o re wele; gonne thata ya monna e lekana le sebopego sa gagwe.” Ke fa Giteone a nanoga, a bolaya Seba le Salemuna, a tsaya dingwedinyana8:21 Ke mokgabo gongwe dipheko. tse di mo melaleng ya dikammele tsa bone.

22Jaanong banna ba Iseraele ba raya Giteone ba re: “Re buse, wena le morwao le morwa morwao; gonne o re golotse mo diatleng tsa Bamidiane.”

23Mme Giteone a ba raya a re: “Ga nkitla ke lo busa, le morwaake ga a kitla a lo busa. Lo tla busiwa ke Morena.” 24Giteone a boela a ba raya a re: “Ke rata go kopa sengwe mo go lona: A mongwe le mongwe a mphe lenyena le a le thopileng.” A bua jalo ka gonne Bamidiane ba ne ba na le manyena a gouta, ka e le Baisemaele.

25Ba araba ba re: “Re tla a go naya ka boitumelo.” Ba ala kobo, mme mongwe le mongwe a latlhela lenyena le a le thopileng mo go yona. 26Bokete jwa manyena a gouta a o neng a a kopile e ne e le dišekele tsa gouta di le 1 700, go sa balwe jwa dingwedinyana le jwa mekgabo ya ditsebe le jwa diaparo tse dikhibidu tsa bofifadu tse di neng di aperwe ke dikgosi tsa Bamidiane; go bile go sa balwe le jwa dibaga tse di neng di le mo melaleng ya dikammele. 27Jaanong Giteone a dira khiba ya boperesiti ka tsona, a e lepeletsa mo Ofera motseng wa ga gabo, mme Baiseraele botlhe ba dira boaka teng ka go e obamela jaaka modimo wa seseto; ya nna serai jalo mo go Giteone le mo go ba lapa la gagwe.

8:27
Baatlh. 17:5
Ekes. 28:6-14

28Bamidiane ba ne ba kokobediwa jalo fa pele ga Baiseraele, ba se ka ba tlhola ba tsosa ditlhogo tsa bone. Lefatshe la nna mo kagisong dinyaga di le 40 ka malatsi a bophelo jwa ga Giteone.

8:28
Baatlh. 3:11
5:31

Loso lwa ga Giteone

29Morago ga ntwa Jerubaale, e bong Giteone morwa Joase a ya a nna mo ntlong ya gagwe.

8:29
Baatlh. 6:32
30Giteone o ne a na le bomorwa ba le 70 ba ba tsetsweng ke ene, ka a ne a na le basadi ba bantsi. 31Nyatsi ya gagwe e e neng e le mo Šegeme le yona ya mo tsholela ngwana wa mosimane, a tewa leina la Abimelege.8:31 Ke go re: Rre ke kgosi. 32Giteone morwa Joase o ne a swa, a tsofetse; a fitlhwa mo lebitleng la ga Joase rraagwe kwa Ofera wa Baabiesere.
8:32
Baatlh. 6:11

33Mme ya re fela Giteone a sena go swa, Baiseraele ba boela kwa morago, ba dira boaka ka go latela boBaale, ba ipeela Baale-wa-kgolagano go nna modimo wa bone.

8:33
Baatlh. 2:11
9:4
34Baiseraele ba tlhokomologa Morena, Modimo wa bone, yo o neng a ba pholositse mo diatleng tsa baba botlhe ba bone mo tikologong. 35Le gona ba se ka ba direla ba lapa la ga Jerubaale yo e leng Giteone ditiro tsa tebogo ka ntlha ya tse di molemo tsotlhe tse o di diretseng Baiseraele.
8:35
Baatlh. 9:5
19:24