Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Loleme lo na le go laolwa

31Ba ga etsho, lo se ka lwa nna baruti ka bontsi, ka lo itse gore rona baruti re tla sekisiwa go feta ba bangwe. 2Gonne rona rotlhe re fosa gantsi. Fa mongwe a sa fose mo puong, yoo e a bo e le monna wa botlalo yo o nonofileng go laola le ona mmele otlhe. 3Mme fa re tsenya dipitse megolasetso mo ganong gore di re utlwe, re a bo re sokolola le yona mebele yotlhe ya tsona. 4Bonang le tsona dikepe, le fa di le dikgolo thata, e bile di kgweediwa ke diphefo tse di thata, di sokololwa ka lobatinyana gore di ye kwa mokgweetsi o ratang go di isa teng. 5Le lone loleme ke tokololo e potlana e e ntseng jalo; mme lo ipoka ka go bua tse dikgolo.

Bonang, molelo o monnye o a tle o tshube sekgwa se se kana kang ne! 6Loleme le lone ke molelo; loleme lo itshupa mo gare ga ditokololo tsa rona e le lefatshe la tshiamololo, e le lo lo kgotlelang mmele otlhe, lo tshuba tsamao yotlhe ya botshelo, lo tshujwa ke molete wa molelo.

3:6
Math. 15:11,18,19
12:36,37
7Kana diphologolo le dinonyane le digagabi le ditshedi tsa lewatle, le fa e le tsa mofuta ofe, di a kgwabofadiwa, di bile di setse di kgwabofaditswe ke tlhaloganyo ya motho. 8Mme loleme lone, ga go motho ope yo o ka kgonang go lo kgwabofatsa; ke bosula jo bo huduegang, lo tletse botlhole jo bo bolayang.
3:8
Pes. 140:4
9Re baka Modimo Rara ka lone, re bile re hutsa batho ka lone ba ba bopilweng ka fa setshwanong sa Modimo.
3:9
Gen. 1:27
10Tshegofatso le khutso di tswa mo molomong o le mongwe fela. Ba ga etsho, tseo ga di a tshwanela go nna jalo. 11A motswedi o a tle o tswele metsi a a botshe le a a bogalaka mo leitlhong le le lengwe fela? 12Ba ga etsho, a mofeie o ka ungwa diolefa, gongwe moweine wa ungwa difeie? Fela jalo motswedi wa metsi a a letswai ga o ka ke wa tswela metsi a a monate.

Botlhale jo bo tswang kwa godimo

13Ke mang yo o botlhale, yo o nang le tlhaloganyo mo go lona? A a supe ditiro tsa gagwe tsa tsamao e e siameng ka bonolo jwa botlhale!

3:13
Jak. 2:18
14Mme fa lo na le lefufa le le galakang le kgang mo dipelong tsa lona, lo se ka lwa ikgantsha, lwa aketsa boammaaruri.
3:14
Baef. 4:31
15Botlhale joo ga se jo bo tswang kwa godimo, mme ke jwa lefatshe, jwa nama, jwa medemone.
3:15
Jak. 1:5,17
16Gonne kwa go leng lefufa le kgang teng, gona go na le tlhakatlhakanyo le tiro nngwe le nngwe e mpe. 17Mme botlhale jo bo tswang kwa godimo, ga ntlha ke jo bo boitsheko, bo bile bo kagiso, bo bonolo, bo a rapelesega, bo tletse kutlwelo-botlhoko le maungo a a molemo, bo se na kgobelelo le boitimokanyo. 18Mme leungo la tshiamo le jwalwa ka kagiso, le jwalelwa bone ba ba agisang.
3:18
Jes. 32:17
Math. 5:9

4

Go lwantsha puso ya dikgatlhego

41Dintwa di tswa kae, le dikganetsanyo di tswa kae mo go lona? A ga di tswe gona mo dikeletsong tsa lona tse di bosula tse di lwang mo ditokololong tsa lona?

4:1
1 Pet. 2:11
2Lo a eletsa, mme lo a tlhoka; lo a bolaya, lo fufege, mme ga lo ka ke lwa amogela sepe; lo tsose kgang, lo lwe, mme lo a tlhoka, ka lo sa rapele. 3Lo a rapela, mme ga lo amogele sepe, ka gonne lo rapela ka mokgwa o o bosula, gore lo tle lo senye dilo ka bofafalele mo dikgatlhegong tsa lona. 4Banna le basadi ba lo senyang nyalano! A ga lo itse gore go tsalana le lefatshe ke go nna mmaba wa Modimo? Kana yo o ratang go nna tsala ya lefatshe o itira mmaba wa Modimo.
4:4
Luka 6:26
Baroma 8:7
1 Joh. 2:15
5A kampo lo gopola gore Lokwalo lo buela lefela, fa lo re: “Modimo o tlhologeletswe mowa o o o tsentseng mo go rona ka lefufa”?
4:5
Ekes. 20:3,5
Math. 6:24
6Mme o naya boitshwarelo jo bogolo bogolo; ke ka moo o buang o re: “Modimo o ganetsa baikgodisi, mme baikokobetsi o ba naya bopelotlhomogi.”
4:6
Diane 3:34
Jobe 22:29
Math. 23:12
1 Pet. 5:5

7Ka moo, ikokobeletseng Modimo; ganetsang Diabolo, mme o tla tshaba mo go lona.

4:7
Baef. 6:12
1 Pet. 5:8,9
8Atamelang Modimo, mme o tla lo atamela. Tlhapang diatla, lona baleofi, lo itshepise dipelo, lona ba lo maikutlo mabedi.
4:8
Sag. 1:3
Jes. 1:16
9Utlwang botlhoko, lo hutsafale, lo lele. A go tshega ga lona go fetoge khutsafalo, le boitumelo bo fetoge maswabi. 10Ikokobetseng fa pele ga Morena, mme o tla lo godisa.
4:10
1 Pet. 5:6

11Ba ga etsho, lo se ka lwa kgobana. Yo o kgobang mokaulengwe wa gagwe gongwe a mo sekisa, o kgoba molao, e bile o sekisa molao. Mme fa wena o sekisa molao, o tla bo o se modirisi wa molao, mme o le mosekisi wa one. 12Motlhomi wa molao le moatlhodi ke a le mongwe fela yo o nonofileng go pholosa le go latlha. Mme wena o mang, yo o sekisang mongwe-ka-wena?

4:12
Math. 7:1
Baroma 2:1
14:4

Gosaitsiweng ga bofelo jwa motho

13Jaanong lona ba lo reng: “Kajeno gongwe kamoso re tla ya kwa motseng wa bolebelebe, re dika ngwaga teng, re rekisa, re bapala.”

4:13
Diane 27:1
14Lona ba lo sa itseng tsa kamoso, botshelo jwa lona ke eng? Kana lo mouwane fela o o a tleng o bonale ka sebakanyana fela, o tloge, o nyelele.
4:14
Luka 12:20
15Etswe lo ka bo lo re: “Fa Morena a rata, re tla phela, re dira se kampo se.” 16Mme jaanong lo ipelafatsa ka maikgantsho a lona. Boipelafatso bongwe le bongwe jo bo ntseng jalo bo bosula.

17Jaanong yo o itseng go dira molemo, mme a sa o dire, o a leofa.

4:17
Luka 12:47

5

Molato wa bahumi ba ba seng pelotlhomogi

51Jaanong he, lona bahumi, lelang lo bokolelele ditatlhego tse di tlang go lo wela.

5:1
Luka 6:24
2Khumo ya lona e bodile, diaparo tsa lona di jelwe ke motoutwana.
5:2
Math. 6:19
3Gouta ya lona le selefera di jelwe ke morodu, mme morodu wa tsona o tla supa ka ga lona, o ja nama ya lona jaaka molelo. Lo kgobokantse mahumo mo malatsing a bofelo! 4Bonang, tuelo ya badiri ba ba robileng masimo a lona, e lo ganneng ka yona, e a kua, le go goa ga barobi go tsenye mo ditsebeng tsa Morena wa masomosomo.
5:4
Doit. 24:14,15
5Lo phedile mo lefatsheng ka monatenate le mo tlhapelong, lo otla dipelo tsa lona, lo di otlela letsatsi la tlhabo.
5:5
Luka 16:19,25
Jer. 12:3
6Lo atlhotse mosiami, lwa ba lwa mmolaya, a sa ganele le lona.

Kaelo ka ga boitshoko le ikano le thapelo le tshokologo

7Jaanong he, ba ga etsho, nnang pelotelele, go tsamae Morena a tle. Bonang, molemi o a tle a lebelele leungo le le molemolemo la tshimo, a le pelotelele ka ntlha ya lone go tsamae le be le bone pula ya ntlha le ya morago.

5:7
Luka 21:19
Baheb. 10:36
8Le lona nnang pelotelele, lo tiise dipelo tsa lona, ka go tla ga Morena go le gaufi.

9Ba ga etsho, lo se ka lwa ngongoregelana, lo tle lo se ka lwa atlholwa. Bonang, moatlhodi o eme fa mojako. 10Ba ga etsho, tsayang sekao sa pogo le sa bopelotelele mo baporofeting ba ba neng ba bua ka leina la Morena.

5:10
Math. 5:12
11Bonang, re kaya lesego ba ba itshokileng. Lo utlwile ka ga boitshoko jwa ga Jobe, lwa bona ka fa Morena a mo diretseng ka teng bofelong; gonne Morena o tletse bopelotlhomogi, o bile o kutlwelo-botlhoko.
5:11
Jobe 1:21,22
42:10-16

12Ba ga etsho, se segolo bogolo ke go re, lo se ikane ka gope, e seng ka legodimo le e seng ka lefatshe le e seng ka ikano e sele. Mme a “ee” ya lona e nne “ee,” le “nnyaya” a e nne “nnyaya,” gore lo se ka lwa wela mo molatong.

5:12
Math. 5:34-37

13A mongwe wa lona o a boga? A a rapele! A mongwe o a itumela? A a opele difela!

5:13
Pes. 50:15
Bakol. 3:16
14A mongwe wa lona o a lwala? A a bitse bagolo ba phuthego, ba mo rapelele, ba mo tlotse lookwane ka leina la Morena.
5:14
Mar. 6:13
15Thapelo ya tumelo e tla thusa molwetse, mme Morena o tla mo tsosa. Fa a dirile maleo, o tla itshwarelwa.
5:15
Mar. 16:18
16Ka moo, ipobolelaneng dibe, lo rapelelane gore lo fole. Thapelo ya mosiami e nonofile go dira tse dikgolo, fa e le ya tlhoafalo. 17Elia e ne e le motho jaaka rona, mme o ne a rapela thata gore pula e se ka ya na, mme ya se ka ya na mo lefatsheng dinyaga di le tharo le dikgwedi di le thataro.
5:17
1 Dikg. 17:1
Luka 4:25
18A ba a rapela gape, mme legodimo la nesa pula, lefatshe la ntsha leungo la lone.
5:18
1 Dikg. 18:42

19Ba ga etsho, fa mongwe wa lona a timeletswe ke boammaaruri, mongwe a mo sokolola,

5:19
Bagal. 6:1
20a a itse gore yo o sokololang moleofi mo tseleng ya gagwe ya timelo o tla pholosa mowa wa gagwe mo losong, a bipa dibe tsotlhe.
5:20
Pes. 51:15
Diane 10:12
1 Pet. 4:8