Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Jakobo, motlhanka wa Modimo le wa Morena Jesu Keresete, ke kwalela ditso tse di 12 tse di faletseng. Dumelang!

1:1
1 Pet. 1:1

Diteko le dithaelo

2Ba ga etsho, e re fa lo wela mo ditekong tsa mefutafuta, lo di kaye boitumelo fela,

1:2
Baroma 5:3-5
3ka lo itse gore go lekwa ga tumelo ya lona go tsosa tlhomamo. 4Mme tlhomamo e tshwanetse go nna le tiro e e tletseng gore lo nne botlalo, lo itekanele, lo se tlhaele mo go sepe.

5Mme fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale, a a bo kope mo Modimong o o nayang mongwe le mongwe ka boitumelo, o sa nyatse, mme o tla bo newa.

1:5
Diane 2:3-6
6Mme a a kope ka tumelo, a sa belaele sepe; gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgweediwang ke phefo, le rutlarutlwa.
1:6
Mar. 11:24
7Kana motho yoo a se ka a itlhoma gore o tla amogela sengwe mo Moreneng, 8ka e le monna yo o pelo-pedi yo o akgaakgegang mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe.

9Mme mokaulengwe yo o kwa tlase a a ipoke ka bogolo jwa gagwe.

1:9
Jak. 2:5
10Yo o humileng ene a a ipoke ka bobotlana jwa gagwe; gonne o tla nyelela jaaka sethunya sa bojang.
1:10
1 Pet. 1:24
11Gonne e a re letsatsi le tlhaba ka mogote o o fisang, le swabise bojang, mme sethunya sa jona se tlhotlhorege, bontle jwa sebopego sa sona bo nyelele: Mohumi le ene o tla nyelela jalo mo metsamaong ya gagwe.
1:11
Jes. 40:6,7

12Go sego monna yo o itshokelang diteko; gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko, a amogele serwalo sa bophelo se Morena o se solofeditseng bone ba ba mo ratang.

1:12
2 Tim. 4:8
13A go se nne ope yo e reng a raelwa a re: “Ke raelwa ke Modimo.” Gonne Modimo ga o ka ke wa raelwa ke bosula, mme ona ka osi ga o raele ope. 14Mme mongwe le mongwe o a raelwa, fa a gogwa gongwe a okwa ke keletso ya gagwe.
1:14
Baroma 7:7,8
15Morago e re keletso e sena go nemera, e tsale boleo; boleo jone e re bo sena go tlala, bo tsale loso.
1:15
Baroma 7:10

16Ba ga etsho ba ba rategang, lo se ka lwa timela! 17Neo nngwe le nngwe e e molemo le mpho nngwe le nngwe e e tletseng e tswa kwa godimo, e fologa kwa go Rra-masedi yo go se nang phetogo epe mo go ene, le e seng kamogano ya bosigo le motshegare.

1:17
1 Joh. 1:5
18O re tsetse ka fa go rateng ga gagwe ka lefoko la boammaaruri gore re nne mangwe a mabutswapele a dibopiwa tsa gagwe.
1:18
Joh. 1:13
1 Pet. 1:23

Badiri ba Lefoko

19Ka moo, ba ga etsho ba ba rategang, a motho mongwe le mongwe a akofe go utlwa, a iketle go bua, a iketle go galefa.

1:19
Moreri 7:9
20Gonne bogale jwa motho ga bo dirafatse tse di siameng fa pele ga Modimo.
1:20
Baef. 4:26
21Ka moo latlhang maswe tlhe le bosula jo bo setseng, lo amogele ka bonolo Lefoko le le tlhomilweng mo go lona, le le nonofileng go pholosa mewa ya lona.
1:21
Bakol. 3:8
1 Pet. 2:1

22Mme lo nne badiri ba Lefoko, e seng bautlwi fela, lwa tloga lwa itsietsa.

1:22
Math. 7:26
Baroma 2:13
23Gonne fa mongwe e le moutlwi wa Lefoko, e se modiri, yoo o tshwana le monna yo o iponang sefatlhego sa tlholego mo seiponing; 24gonne e a re a sena go ipona, a tsamae, a lebale ka pele ka fa a ntseng ka teng. 25Mme yo o lebileng mo teng ga molao o o itekanetseng wa kgololesego, a bile a tsweletse jalo, e se moutlwi yo o lebalang, mme e le modiri wa tiro, yoo o tla nna sego mo go direng ga gagwe.
1:25
Jak. 2:12
Baroma 8:2
Joh. 13:17

26Mme fa mongwe a itlhoma a direla Modimo, a ntse a sa thibele loleme lwa gagwe, mme a tsietsa pelo ya gagwe, tirelo-Modimo ya motho yoo ke ya lefela.

1:26
Pes. 34:14
27Tirelo-Modimo e e itshekileng e e se nang sebala fa pele ga Modimo Rara ke ya go lekola dikhutsana le batlholagadi mo matshwenyegong a bone, le go ipoloka ka bophepa mo lefatsheng.

2

Go tlhaola batho ga go a siama

21Ba ga etsho, lo se ka lwa kopanya tumelo ya go dumela mo go Morena wa rona Jesu Keresete wa kgalalelo le go gobelelela batho.

2:1
1 Bakor. 2:8
2Gonne fa mo phuthegong ya lona go ka tsena motho wa dipalamonwana tsa gouta, a apere seaparo se sentle, mme go be go tsena mohumanegi wa seaparo se se maswe, 3mme fa lo tlhokomela yo o apereng seaparo se sentle lo re: “Wena nna fa bonnong jo bontle,” mme lo raya mohumanegi lo re: “Wena ema foo, gongwe o nne fa fatshe fa sebeong sa me sa dinao,” 4a foo ga lo a dira pharologanyo mo go lona, lwa nna baatlhodi ba megopolo e e bosula?

5Reetsang, ba ga etsho ba ba rategang: A Modimo ga o a itlhophela ba e leng bahumanegi mo lefatsheng go nna bahumi mo tumelong le barua-boswa ba puso e o e solofeditseng ba ba o ratang?

2:5
1 Bakor. 1:26
Luka 12:21
6Mme lona lo tlotlolotse mohumanegi. A ga se bahumi ba ba lo patikang, ba ba lo gogelang kwa makgotleng a tsheko? 7A ga se bone ba ba kgalang leina le lentle le lo biditsweng ka lone?

8Kana fa lo dirafatsa tlhogo ya molao ka fa Lokwalong e e reng: “Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata,” lo tla bo lo dira sentle.

2:8
Lef. 19:18
9Mme fa lo gobelelela batho, lo dira boleo, lo supediwa ke molao gore lo batlodi.
2:9
Doit. 1:17
10Gonne le fa motho a ka tshegetsa molao otlhe, mme a tlola taolo e le nngwe fela, o molato mo go ona otlhe.
2:10
Math. 5:19
11Gonne ene yo o buileng a re: “O se ka wa dira boaka,” e bile o rile: “O se ka wa bolaya.” Jaanong fa o sa dire boaka, mme o bolaya, o motlodi wa molao.
2:11
Ekes. 20:13,14
12Buang lo bo lo dire jaaka lo le ba ba tla atlholwang ka molao wa kgololesego.
2:12
Jak. 1:25
13Gonne katlholo ga e nke e nna le kutlwelo-botlhoko mo go ene yo o neng a se na kutlwelo-botlhoko; mme kutlwelo-botlhoko e fenya tshekiso.
2:13
Math. 5:7
18:30,34
25:45,46

Bosenang-thuso jwa tumelo e e se nang ditiro

14Ba ga etsho, go thusang fa motho a re, o na le tumelo, mme ditiro a se na natso? A tumelo eo e ka mo pholosa naa?

2:14
Math. 7:21
15Fa mokeresete-ka-wena, monna gongwe mosadi, a tlhoka diaparo le dijo tsa letsatsi, 16mme mongwe wa lona a ka ba raya a re: “Yaang ka kagiso, lo thuthafale, lo kgore,” mme lo sa ba fe dilo tse di batlegang mo mmeleng, go a bo go thusang?
2:16
1 Joh. 3:17
17Tumelo le yona jalo, fa e le yosi, e se na ditiro, e sule.

18Jaanong motho o ka re: “Wena o na le tumelo, nna ke na le ditiro.” Mpontshe tumelo ya gago e e se nang ditiro, mme nna ke tla go bontsha tumelo ka ditiro tsa me.

2:18
Bagal. 5:6
19Wena o dumela gore go na le Modimo o le mongwe fela; o dira sentle. Le medemone e dumela jalo, mme e a roroma. 20Motho yo o bosilo ke wena. A o rata go itse gore tumelo e e se nang ditiro ga e ungwe? 21Aborahame rraetsho a ga a a siamisiwa ka ditiro, fa a baya Isaka morwawe mo aletareng go nna setlhabelo?
2:21
Gen. 22:9,10,12
22Foo o ka bona gore tumelo e dirile mmogo le ditiro tsa gagwe, mme tumelo ya tlala ka ditiro. 23Mme Lokwalo lwa dirafala lo lo reng: “Aborahame o ne a dumela Modimo, mme tumelo eo ya kaiwa tshiamo ya gagwe,” a ba a bidiwa tsala ya Modimo.
2:23
Gen. 15:6
Jes. 41:8
24Lo ka bona ka tseo gore motho o siamisiwa ka ditiro, e seng ka tumelo fela.

25Fela jalo le ene Rahabe wa seaka, a ga a a siamisiwa ka ditiro, ka a ne a tshola barongwi, a ba tshabisa ka tsela e sele?

2:25
Baheb. 11:31
Još. 2:4,15

26Tumelo e sule, fa e se na ditiro, jaaka mmele o sule, fa o se na mowa.