Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Tumediso

11Nna Jakobo, motlhanka wa Modimo le wa Morena Jesu Keresete, ke kwalela ditso tse di 12 tse di faletseng. Dumelang!

1:1
1 Pet. 1:1

Diteko le dithaelo

2Ba ga etsho, e re fa lo wela mo ditekong tsa mefutafuta, lo di kaye boitumelo fela,

1:2
Baroma 5:3-5
3ka lo itse gore go lekwa ga tumelo ya lona go tsosa tlhomamo. 4Mme tlhomamo e tshwanetse go nna le tiro e e tletseng gore lo nne botlalo, lo itekanele, lo se tlhaele mo go sepe.

5Mme fa mongwe wa lona a tlhoka botlhale, a a bo kope mo Modimong o o nayang mongwe le mongwe ka boitumelo, o sa nyatse, mme o tla bo newa.

1:5
Diane 2:3-6
6Mme a a kope ka tumelo, a sa belaele sepe; gonne yo o belaelang o tshwana le lekhubu la lewatle le le kgweediwang ke phefo, le rutlarutlwa.
1:6
Mar. 11:24
7Kana motho yoo a se ka a itlhoma gore o tla amogela sengwe mo Moreneng, 8ka e le monna yo o pelo-pedi yo o akgaakgegang mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe.

9Mme mokaulengwe yo o kwa tlase a a ipoke ka bogolo jwa gagwe.

1:9
Jak. 2:5
10Yo o humileng ene a a ipoke ka bobotlana jwa gagwe; gonne o tla nyelela jaaka sethunya sa bojang.
1:10
1 Pet. 1:24
11Gonne e a re letsatsi le tlhaba ka mogote o o fisang, le swabise bojang, mme sethunya sa jona se tlhotlhorege, bontle jwa sebopego sa sona bo nyelele: Mohumi le ene o tla nyelela jalo mo metsamaong ya gagwe.
1:11
Jes. 40:6,7

12Go sego monna yo o itshokelang diteko; gonne e tla re a sena go bonwa a fentse diteko, a amogele serwalo sa bophelo se Morena o se solofeditseng bone ba ba mo ratang.

1:12
2 Tim. 4:8
13A go se nne ope yo e reng a raelwa a re: “Ke raelwa ke Modimo.” Gonne Modimo ga o ka ke wa raelwa ke bosula, mme ona ka osi ga o raele ope. 14Mme mongwe le mongwe o a raelwa, fa a gogwa gongwe a okwa ke keletso ya gagwe.
1:14
Baroma 7:7,8
15Morago e re keletso e sena go nemera, e tsale boleo; boleo jone e re bo sena go tlala, bo tsale loso.
1:15
Baroma 7:10

16Ba ga etsho ba ba rategang, lo se ka lwa timela! 17Neo nngwe le nngwe e e molemo le mpho nngwe le nngwe e e tletseng e tswa kwa godimo, e fologa kwa go Rra-masedi yo go se nang phetogo epe mo go ene, le e seng kamogano ya bosigo le motshegare.

1:17
1 Joh. 1:5
18O re tsetse ka fa go rateng ga gagwe ka lefoko la boammaaruri gore re nne mangwe a mabutswapele a dibopiwa tsa gagwe.
1:18
Joh. 1:13
1 Pet. 1:23

Badiri ba Lefoko

19Ka moo, ba ga etsho ba ba rategang, a motho mongwe le mongwe a akofe go utlwa, a iketle go bua, a iketle go galefa.

1:19
Moreri 7:9
20Gonne bogale jwa motho ga bo dirafatse tse di siameng fa pele ga Modimo.
1:20
Baef. 4:26
21Ka moo latlhang maswe tlhe le bosula jo bo setseng, lo amogele ka bonolo Lefoko le le tlhomilweng mo go lona, le le nonofileng go pholosa mewa ya lona.
1:21
Bakol. 3:8
1 Pet. 2:1

22Mme lo nne badiri ba Lefoko, e seng bautlwi fela, lwa tloga lwa itsietsa.

1:22
Math. 7:26
Baroma 2:13
23Gonne fa mongwe e le moutlwi wa Lefoko, e se modiri, yoo o tshwana le monna yo o iponang sefatlhego sa tlholego mo seiponing; 24gonne e a re a sena go ipona, a tsamae, a lebale ka pele ka fa a ntseng ka teng. 25Mme yo o lebileng mo teng ga molao o o itekanetseng wa kgololesego, a bile a tsweletse jalo, e se moutlwi yo o lebalang, mme e le modiri wa tiro, yoo o tla nna sego mo go direng ga gagwe.
1:25
Jak. 2:12
Baroma 8:2
Joh. 13:17

26Mme fa mongwe a itlhoma a direla Modimo, a ntse a sa thibele loleme lwa gagwe, mme a tsietsa pelo ya gagwe, tirelo-Modimo ya motho yoo ke ya lefela.

1:26
Pes. 34:14
27Tirelo-Modimo e e itshekileng e e se nang sebala fa pele ga Modimo Rara ke ya go lekola dikhutsana le batlholagadi mo matshwenyegong a bone, le go ipoloka ka bophepa mo lefatsheng.