Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Jesaya o bona kgalalelo ya Morena. O bilediwa tiro ya boporofeti

61E rile ngwageng o kgosi Usia o suleng ka ona, ka bona Morena, a ntse mo sedulong sa bogosi se segolo se se kwa godimo, mme meja ya kobo ya gagwe ya tlala ka Tempele.

6:1
Joh. 12:41
2BoSerafime ba bo ba eme godimo ga gagwe, mongwe le mongwe a na le diphuka di le thataro; a ipipa sefatlhego ka tse pedi; a ipipa maoto ka tse pedi; a fofa ka tse pedi. 3Ba bitsanya ba re:

“Go boitshepo, go boitshepo,

go boitshepo Morena

wa masomosomo;

lefatshe lotlhe

le tletse kgalalelo ya gagwe.”

6:3
Tshen. 4:8
Hab. 3:3

4Ke fa metheo le direpodi di tshikinyega ka kodu ya yo o kuang, mme ntlo ya tlala musi.

5Foo ka bua ka re: “A tatlhego ya me wee, gonne matlho a me a bonye kgosi, Morena wa masomosomo; ke a nyelela, ka ke le motho wa molomo o o maswe; ke bile ke agile mo gare ga morafe o o melomo e maswe.”

6:5
Ekes. 33:20

6Ke fa mongwe wa boSerafime a fofela kwa go nna, a tshotse legala la molelo ka seatla, a le ogotse mo aletareng ka letlao, 7a le amisa molomo wa me a re: “Bona, legala le, le amile molomo wa gago; jaanong molato wa gago o tlogile, boleo jwa gago bo itshwaretswe.”

6:7
Sag. 3:4
Jer. 1:9
Dan. 10:16

8Ka ba ka utlwa lentswe la Morena le re: “Ke tla roma mang? Ke mang yo o tla re elang?”

Ka re: “Ke fano, nthome!”

9A ba a re: “Yaa o ree morafe o o re: ‘Go utlwa lo tla utlwa, mme ga lo kitla lo tlhaloganya! Go bona lo tla bona, mme ga lo kitla lo lemoga!’

6:9
Math. 13:11-15
Joh. 12:40
Dit. 28:26,27
Baroma 11:8
10Thatafatsa dipelo tsa morafe o, o thibe ditsebe tsa ona, o foufatse matlho a ona gore o se bone ka matlho, o se ka wa utlwa ka ditsebe, mme dipelo tsa ona di se ka tsa lemoga, gore o se ka wa tlhabologa, wa fodisiwa.”
6:10
Doit. 29:3
Jer. 5:21

11Ka ba ka re: “Go fitlhelela leng, Morena?”

A re: “Go tsamae metse e senyege, e tlhoke moagi, matlo a tlhoke motho, masimo a nne matlhagare fela; 12Morena a tlosetse batho kwa kgakala, matlotla e nne a mantsi mo lefatsheng. 13Le fa go ka sala a le mongwe mo go ba ba lesome, le ene o tla senyega. Go tla nna jaaka mogotlho gongwe motswere, o e a reng o remilwe, go sale thito. Thito ya ona ke losika lo lo boitshepo.”

6:13
Jes. 4:3

7

Molaetsa wa ga Ahase

71Mo metlheng ya ga Ahase, morwa Jothame, morwa Usia, kgosi ya Juta, ga bolola Resine, kgosi ya Siria, a ya kwa motseng wa Jerusalema go tlhabana le ona, a na le Pheka, morwa Remalea, kgosi ya Iseraele, mme a se ka a kgona go tlhabana le ona.

7:1
2 Dikg. 15:37
16:5

2Jaanong ba ntlo ya ga Dafita ba begelwa ga twe: “Basiria ba thibeletse kwa Eferaime.” Ke fa pelo ya ga Ahase e tetesela le dipelo tsa morafe wa gagwe jaaka ditlhare tsa sekgwa di tshikinngwa ke phefo.

3Mme Morena a raya Jesaya a re: “Tswaya tlhe o kgatlhantshe Ahase, wena le morwao Seare-Jašube, kwa mosele wa metsi a letsha le le kwa godimo o felelelang teng, fa tseleng ya motlhatswi wa masela, 4o mo ree o re: ‘Itise o iketle, o se ka wa tshaba; a pelo ya gago e se ka ya boifa metswaiso e mebedi e, e e kuang musi fela, e leng bogale jo bo tukang jwa ga Resine le Basiria le jwa morwa Remalea!

7:4
Jes. 30:15
5E re ka Basiria ba go logetse maano a a bosula, ba na le Eferaime le morwa Remalea ba re: 6A re bololeng, re ye kwa lefatsheng la Juta, re le tshose, re le ithopele, re tle re bee morwa Tabeele kgosi mo go lone:

7“ ‘Morena Modimo o bua jaana a re: Ga go ka ke ga nna jalo, le e seng go dirafala. 8Gonne tlhogo ya Siria ke Damaseko, tlhogo ya Damaseko ke Resine. Mme e tla re dinyaga di le 65 di sena go feta, Baeferaime ba bo ba thubakantswe, e sa tlhole e le morafe. 9Tlhogo ya Eferaime ke Samaria, tlhogo ya Samaria ke morwa Remalea.

“ ‘Fa lo sa dumele, ga lo ka ke lwa tlhomama.’ ”

7:9
2 Ditiraf. 20:20

Sesupo sa Imanuele

10Morena a bua le Ahase gape a re:

11“Ikopele sesupo mo go Morena, Modimo wa gago, le fa e le se se tswang kwa tlase felong ga baswi, gongwe se se tswang kwa godimo bogodimong.”

12Mme Ahase a re: “Ga ke rate go se kopa, e se re gongwe ka bo ke leka Morena.”

13Ke fa Jesaya a re: “Lona ba ntlo ya ga Dafita, reetsang! A ga go ise go lo lekane go lapisa batho, ka lo sa ntse lo lapisa Modimo wa me le ona? 14Ka ntlha ya moo Morena ka esi o tla lo naya sesupo: Bonang, lekgarebe le tla nna moimana, le belega ngwana wa mosimane, le mo taya leina la Imanuele7:14 Ke go re: Modimo o na le rona..

7:14
Miga 5:2
Math. 1:21
Luka 1:31
Joh. 8:8,10
9:5
15O tla ja madila le dinotshe go tsamaya a be a itse go latlha tse di bosula le go tlhopha tse di molemo.
7:15
Jes. 7:21,22
16Gonne e tla re mosimane a ise a itse go latlha tse di bosula le go tlhopha tse di molemo, lefatshe le ò tshabang dikgosi tse pedi tsa lone, le bo le tlogetswe.
7:16
Jes. 8:4

17“Mme wena le morafe wa gago le ntlo ya ga rraago Morena o tla lo tlisetsa malatsi a a iseng a ke a tle go tloga ka letsatsi le Eferaime o kgaoganyeng le Juta ka lone: A a tlisa ka kgosi ya Asiria.

18“Mo motlheng oo Morena o tla bitsa diboba tse di kwa bokhutlong jwa dinoka tsa Egepeto ka molodi le dinotshe tse di kwa lefatsheng la Asiria 19gore di tle tsotlhe, di thibelele mo melapong ya megorogoro le mo dipharong tsa mafika, le mo ditlhareng tsotlhe tse di mitlwa, le mo mafelong otlhe a go nosiwang teng.

20“Mo motlheng oo Morena o tla beola tlhogo le maboa a maoto, a tlosa ditedu le tsona ka logare lo lo adimilweng kwa moseja ga noka ya Ferathe, e bong kgosi ya Asiria.

21“Ka sebaka seo motho o tla bo a ruile kgomo ya moroba e le nngwe le dinku di le pedi fela. 22Mme o tla ja madila ka ntlha ya bontsi jwa mašwi a o a bonang; gonne botlhe ba ba tlogetsweng mo lefatsheng ba tla ja madila le dinotshe.

23“Ka sebaka seo felo gongwe le gongwe, fa go neng go le ditlhare tsa meweine tse kete, tse tlhwatlhwa ya tsona e leng diselefera tse kete, go tla tlhoga mesu le ditshetlho. 24Go tla iwa teng ka metsu le bora; gonne lefatshe lotlhe le tla bo le tletse mesu le ditshetlho fela. 25Ga go nke go tlhola go iwa kwa dithabeng tsotlhe tse di neng di tlhagolwa ka dipetlwana ka ntlha ya go boifa mesu le ditshetlho. E tla nna mafulo a dikgomo le magatako a dinku.”

8

Morwa Jesaya ke sekao sa morafe

81Morena a ba a nthaya a re: “Tsaya letlapa le legolo, o kwale mo go lone ka sekwadi sa batho o re: ‘Thukhutho-e-bobebe, Thopo-e-bonako.’ 2Mme ke rata go tsaya basupi ba ba ikanyegang, e leng moperesiti Uria le Sagaria, morwa Jeberegia.”

3Jaanong ka atamela moporofeti wa sesadi,8:3 A raya mosadi wa gagwe. a nna moimana, a belega ngwana wa mosimane. Ke fa Morena a nthaya a re: “Mmitse Thukhutho-e-bobebe, Thopo-e-bonako. 4Gonne e tla re pele mosimanyana a ise a itse go bitsa a re: ‘Rra!’ gongwe: ‘Mma!’ khumo ya Damaseko le thopo ya Samaria di isiwe kwa kgosing ya Asiria.”

8:4
Jes. 7:16
2 Dikg. 16:9
15:29

Kgosi ya Asiria o e tla

5Morena a tswelela, a bua gape le nna a re: 6“E re ka morafe o, o nyatsa metsi a Šiloa a a elang a iketlile, o boifa Resine le morwa Remalea,

8:6
Jes. 30:15
7ka moo, bonang, Morena o tla ba tlhatlosetsa metsi a a thata a mantsi a noka – e leng kgosi ya Asiria le kgalalelo yotlhe ya yona – a tla tlhatlogela godimo ga melatswana yotlhe ya yona, a penologa ka dintshi tsotlhe tsa yona. 8A tla elelela kwa Juta, a aletsa naga, a e ralala, a fitlha molaleng, a ba a phutholola diphuka tsa ona gore a tlatse boatlhamo jwa lefatshe la gago, Imanuele.”
8:8
Jes. 7:14

9Lemogang, lona merafe, lo tla nyema moko; sekegang tsebe, lona lotlhe ba mafatshe a a kgakala, itlameng, mme lo tla nyema moko; ee, itlameng, mme lo tla nyema moko.

8:9
Pes. 2
10Logang maano, mme a tla nyelediwa! Buang lefoko, mme ga le ka ke la tlhomama! Gonne Modimo o na le rona!

Morena o tlhagisa moporofeti

11E rile seatla sa Morena se ntshwara, mme a ntlhagisa gore ke se ka ka tsamaya mo tseleng ya morafe o, Morena a bua jaana le nna a re: 12“Lo se ka lwa bitsa tse tsotlhe borukhutlhi tse morafe o, o di bitsang borukhutlhi! Lo se ka lwa boifa se o se boifang, lo se ka lwa tshoga! 13Morena wa masomosomo lo mo kayeng a le boitshepo, lo mmoife, lo mo tshoge. 14Foo o tla nna felo ga boitshepo mo go lona, le letlapa le le kgopang le lefika le le digang mo magosing a mabedi a Iseraele; a ba a nna letloa le seru mo baaging ba Jerusalema.

8:14
Jes. 28:16
Luka 2:31
Baroma 9:33
1 Pet. 2:7,8
15Ba le bantsi ba bone ba tla kgotšwa, ba wa, ba pšhwetlakanngwa, ba thaisiwa, ba tshwarwa.”
8:15
Math. 21:44
Luka 20:18

Tlhagiso ka ga go botsa badimo

16Ke rata go bolokela barutwa ba me tshupo le go kana thuto ka bone. 17Ke tla lebelela Morena yo o fitlhetseng ntlo ya ga Jakobe sefatlhego, ke solofela mo go ene.

18Bonang nna le bana ba Morena o ba mphileng, Morena wa masomosomo yo o agileng mo thabeng ya Sione; o re dirile go nna ditshupo le dikgakgamatso mo Iseraeleng.

8:18
Jes. 7:3
8:3
Baheb. 2:13

19Mme e re ba lo raya ba re: “Botsang badimo le baitseanape ba ba dumadumang, ba bolela tse di sa utlwaleng” – lo re: “A batho ga ba na go botsa Modimo wa bone? Kampo a go ka kopiwa baswi gore ba thuse ba ba phelang?”

8:19
1 Sam. 28:7-20
2 Dikg. 1:3
Doit. 18:11

20“Tlhokomelang thuto le tshupo! Fa ba sa bue ka fa lefokong le, ga ba nke ba bona mahube.”

Sebaka sa go tshwara bothata

21Mme ba tla ya le naga, ba gateletswe, ba bolailwe ke tlala. Jaanong e tla re ba tshwerwe ke tlala, ba ngale, ba rogake kgosi ya bone le Modimo wa bone, ba lelale,

8:21
Tshen. 16:9,11
22ba be ba lebe lefatshe, mme ba tla fitlhela tlalelo le lefifi fela, ba leleketswe mo bontshong le mo pitlaganong le mo lefifing.
8:22
Jes. 5:30