Setswana 1970/1987 (TSW70)
61

Mafoko a boitumelo ka ga pholoso e e tlang

611Mowa wa Morena Modimo

o mo go nna,

ka gonne Morena o ntloditse,

a nthoma go rerela babogisegi

mafoko a boitumelo le go alafa

ba ba pelo-di-phatlogileng

le go itsise batshwarwi kgololo

le ba ba golegilweng

go bulwa ga kgolegelo,

61:1
Math. 11:5
Luka 4:18,19

2le go bega ngwaga

wa bopelotlhomogi

wa Morena

le letsatsi la pusoloso

la Modimo wa rona;

e le go gomotsa botlhe

ba ba hutsafetseng,

3le go naya ba ba hutsafetseng

ba Sione mokgabo wa tlhogo

boemong jwa molora

le lookwane lwa boitumelo

boemong jwa diaparo

tsa khutsafalo

le kopelo ya pako

boemong jwa mowa

o o kgobegileng marapo.

Mme ba tla bidiwa

ditlhare tsa metherebinthe

tsa pholoso

le ditlhomiwa tsa Morena

gore a ikgalaletse ka tsona.

4Mme ba tla aga

marope a kgale,

ba tsosa matlotla

a bogologolo,

ba ntšhwafatsa metse

e e sentsweng,

e leng marope a ditshika

tsotlhe.

5Baeng ba tla ema,

ba disa dinku tsa lona;

ba ditšhaba

e tla nna balemedi ba lona

le batlhomi ba meweine

ya lona.

61:5
Jes. 60:10-16

6Mme lona lo tla bidiwa

baperesiti ba Morena;

ba tla lo bitsa badiredi

ba Modimo wa rona.

Lo tla ja khumo ya ditšhaba,

lo itumisa ka kgalalelo

ya tsona.

61:6
Jes. 66:21

7Boemong

jwa ditlhong tsa lona

lo tla busediwa gabedi.

Boemong jwa kgobo

ba tla dudueletsa

kabelo ya bone.

Ee, ba tla rua kabelo tse pedi

mo lefatsheng la bone,

ba na le boitumelo

jo bo sa khutleng.

8“Gonne nna Morena

ke rata tshiamo,

ke ila thukhutho

ya bopelompe.

Ke tla ba naya tuelo ya bone

ka boikanyego,

ke dira kgolagano

e e sa khutleng le bone.

61:8
Jes. 54:10
55:3

9Losika lwa bone

lo tla itsiwe mo ditšhabeng,

le bana ba bone

mo gare ga merafe.

Botlhe ba ba ba bonang,

ba tla lemoga gore

bone ke losika lo Morena

o lo tshegofaditseng.”

10Ke itumela ka pelo yotlhe

mo Moreneng!

A mowa wa me o dudueletse

Modimo wa me!

Gonne o nkapesitse

diaparo tsa pholoso,

a nkhurumetsa ka kobo

ya tshiamo

jaaka monyadi

a rwala mokgabo

wa tlhogo wa moperesiti,

le jaaka monyalwa a ikgabisa

ka mekgabiso ya gagwe.

61:10
Math. 22:11,12

11Gonne lefatshe le godisa

tse di melang mo go lone,

tshimo e tlhogisa

tse di jwetsweng mo go yona:

Morena Modimo o tla tlhogisa

tshiamo le tumiso jalo

fa pele ga ditšhaba tsotlhe.

62

Jerusalema o a galalediwa

621Ka ntlha ya Sione

ga nkitla ke didimala,

le ka ntlha ya Jerusalema

ga nkitla ke ikhutsa,

go tsamaya tshiamo ya gagwe

e tswe jaaka phatsimo,

le pholoso ya gagwe

e tuke jaaka lobone

lo lo bonesang.

2Merafe e tla bona

tshiamo ya gago,

dikgosi tsotlhe

di bona kgalalelo ya gago.

O tla bidiwa ka leina le lešwa

le o le tewang

ke molomo wa Morena.

62:2
Jes. 65:15
Tshen. 2:17

3O tla nna serwalo sa bogosi

se sentle mo seatleng

sa Morena le kuane ya bogosi

mo seatleng sa Modimo

wa gago.

4Ga o nke o tlhola o bidiwa

“Yo o tlogetsweng”;

ga ba nke ba tlhola

ba bitsa lefatshe la gago

“Bodutu”,

mme o tla bidiwa

“Yo o nkgatlhang”,

le lefatshe la gago

“Le le nyetsweng”;

gonne Morena

o tla kgatlhwa ke wena;

lefatshe la gago le tla nyalwa.

62:4
Jes. 60:15
Hos. 2:21

5Gonne Moagi wa gago

o tla go nyala

jaaka lekau le nyala lekgarebe;

Modimo wa gago

o tla go itumelela jaaka monyadi

a itumelela monyalwa.

62:5
Sef. 3:7

6Jerusalema, ke tlhomile badisa

mo dipoteng tsa gago,

ba ba sa didimaleng bosigo

jotlhe le motshegare otlhe.

Lona ba lo gopotsang Morena,

lo se ka lwa ba lwa ikhutsa!

62:6
Jes. 52:8

7Le ene lo se ka lwa ba

lwa mo ikhutsisa

go fitlhelela a tsose

Jerusalema,

a mo dire yo o tumileng

mo lefatsheng!

8Morena o ikanne ka letsogo

le le jang,

ka letsogo le le thata,

a re: “Ga nkitla ke tlhola

ke neela

baba ba gago mabele a gago

go nna dijo tsa bone;

baeng ga ba nke ba nwa

matute a moweine a gago

a o a itapiseditseng.

62:8
Jes. 65:21,22

9Nnyaya! Ba ba a robang

ba tla a ja go baka Morena;

ba ba a fulang ba tla a nwa

mo malapeng a a boitshepo

a me.”

10Tswaang, tswaang ka dikgoro,

baakanyang tsela ya morafe!

Katang ka mmu,

lo godise tsela e kgolo;

tlosang mafika,

lo tlhomele merafe sefoka!

62:10
Jes. 57:14

11Bonang, Morena o utlwatsa

go fitlha bokhutlong

jwa lefatshe a re:

“Rayang morwadia Sione

lo re:

‘Bona, Mopholosi wa gago

o e tla; bona,

tuelo ya gagwe o na nayo,

papadi ya gagwe

e fa pele ga gagwe.’ ”

62:11
Sag. 9:9
Jes. 40:10
Tshen. 22:12

12Ba tla bidiwa

“Morafe o o Boitshepo”

le “Ba ba golotsweng

ba Morena”.

Mme wena o tla bidiwa

“Yo o batlilweng” le

“Motse o o sa tlogelweng”.

63

Petso ya Etomo

631Ke mang

yo o tswang kwa Etomo,

kwa Bosera,

a apere diaparo tse dikhibidu?

Ke mang yo dikobo tsa gagwe

di galalelang, yo o gwantang

ka thata e kgolo ya gagwe?

“Ke nna yo ke buang

boammaaruri,

ke nonofile go pholosa!”

63:1
Jes. 42:1,3

2O hubiletseng diaparo?

Ke eng, fa dikobo tsa gago

di tshwana le tsa mogati

wa segatelo?

63:2
Tshen. 19:13

3“Ke gatile segatelo ke le nosi,

go se morafe ope

o o nang le nna;

ka ba gataka ke le bogale,

ka ba pšhwetlakanya

ke galefile;

ke fa madi a bone a gasegela

mo diaparong tsa me,

ke kgotlela tsotlhe

tse ke di apereng.

63:3
Tshen. 14:20
Joele 3:13

4Gonne letsatsi la pusoloso

le ne le le mo pelong ya me;

ngwaga wa go golola ba me

o ne o fitlhile.

63:4
Jes. 13:9
34:8
61:2

5Ke ne ka gadimela

kwa le kwa,

mme go se na mothusi,

ka gakgamala,

mme go se na

yo o ntshegetsang.

Ke fa letsogo la me le nthusa;

bogale jwa me jwa ntshegetsa.

63:5
Jes. 59:16

6Ka gataka merafe

ke le bogale,

ka ba tagisa ke galefile,

ka tsholelela madi a bone

fa fatshe.”

Thapelo ya boikwatlhao gore Modimo o ba golole jaaka borraabo kgale

7Ke tla baka

mapelotlhomogi a Morena

le ditiro tse di tumileng

tsa Morena

jaaka go tshwanetse tsotlhe

tse Morena a di re diretseng,

le molemo o mogolo

o o diretseng Baiseraele ka ona

go lekana le mautlwelo-botlhoko

a gagwe le mapelotlhomogi

a magolo a gagwe.

8Gonne a re: “Kana bone ke morafe wa me, ke bana ba ba sa aketseng;” a ba a nna mopholosi wa bone

63:8
Doit. 32:5,20
9mo ditlalelong tsotlhe tsa bone; a ba thusa, e seng morongwi le e seng moengele, nnyaya, ene ka esi a ba golola ka lorato lwa gagwe le ka thekegelo ya gagwe; a ba tsholetsa, a ba belega ka malatsi otlhe a bogologolo.
63:9
Ekes. 33:14,15
10Mme bona ba ganetsa, ba hutsafatsa Mowa o o Boitshepo wa gagwe; ke fa a ba fetogela mmaba, a tlhabana nabo ka esi.

11Ke fa morafe wa gagwe o gopola malatsi a kgale a ga Moše, o re: “O kae yo o neng a ntsha modisa wa letsomane mo metsing? O kae yo o neng a tsenya Mowa o o Boitshepo wa gagwe mo teng ga gagwe?

63:11
Ekes. 2:5
12O kae yo o neng a tsamaisa letsogo le le galalelang la gagwe mo ntlheng ya le le jang la ga Moše, a phatlola metsi fa pele ga bone gore a itirele leina le le sa khutleng? 13Yo o neng a ba ralatsa madiba a metsi ba sa kgotšwe jaaka pitse, fa e ralala sekaka, ene o kae?”

14Mowa wa Morena o ba ikhutsisitse jaaka dikgomo di fologela kwa mokgatsheng. O gogile morafe wa gago jalo gore o itirele leina le le galalelang.

Thapelo ya go kopa kutlwelo-botlhoko le thuso

15Okomela o le mo legodimong, o bone o le mo bonnong jwa gago jo bo boitshepo, jo bo galalelang! E kae tlhoafalo ya gago le ditiro tsa thata ya gago? A maikutlo a a mo teng ga gago le mapelotlhomogi a gago a se ntlogele! 16Gonne wena o rraarona. Kana Aborahame ga a re itse le Iseraele ga a re lemoge. Wena Morena o rraarona. Mogolodi wa rona: Ke lone leina la gago go tswa bogologolo.

63:16
Doit. 32:6
17Morena ke ka ntlhaang, fa o re leseletsa go fapoga mo ditseleng tsa gago; fa o thatafatsa dipelo tsa rona, mo re sa tlholeng re go boifa? Boa ka ntlha ya batlhanka ba gago le ka ntlha ya ditso tse e leng boswa jwa gago!

18Morafe o o boitshepo wa gago o ne o ruile naga e sebakanyana fela; ba ba re pitlaganyang ba gatakile Felo ga gago ga Boitshepo. 19Re fetogile ra tshwana le ba o iseng o ke o ba buse ka gope; ba ba iseng ba bidiwe ka leina la gago.

63:19
Pes. 79:1