Setswana 1970/1987 (TSW70)
53

531Ke mang yo o dumetseng

tse re di utlwileng?

Letsogo la Morena

le ne le senoletswe mang?

53:1
Joh. 12:38
Baroma 10:16
Jes. 52:10

2Motlhanka wa Morena

o ne a tlhoga fa pele ga gagwe

jaaka letlhogela le jaaka modi

mo lefatsheng

le le omeletseng.

O ne a se na popego le bontle,

fa re ka mo lebang;

a se na ponalo,

fa re ka mo eletsang.

53:2
Jes. 11:1

3O ne a nyatsega,

a tlogelwa ke batho;

e le monna wa matlhoko,

a tlwaetse bolwetse;

e le yo ba mo fitlhelang

difatlhego;

a nyatsega,

mme ra se ka ra mo kaya sepe.

53:3
Pes. 22:7,8
Mar. 9:12

4Mme ruri ene o rwele

malwetse a rona,

a sikara matlhoko a rona;

mme rona ra itlhoma,

fa a bediwa,

a itewa ke Modimo,

a bogisiwa.

53:4
Math. 8:17

5Mme ene o phololeditswe

ka ntlha ya maleo a rona,

a teketelwa melato ya rona.

Petso ya mo wela

gore rona re bone kagiso.

Mme re fodisitswe

ka dintho tsa gagwe.

53:5
1 Pet. 2:24

6Rona rotlhe re ne re timetse

jaaka dinku,

mongwe le mongwe wa rona

a fapogela

mo tseleng ya gagwe,

mme Morena o ne a digela

melato ya rona rotlhe

mo go ene.

53:6
1 Pet. 2:25
2 Bakor. 5:21

7E rile a bogisiwa a ikokobetsa,

a sa bule molomo wa gagwe

jaaka kwanyana

e e isiwang kwa tlhabong

le jaaka nku e e leng semumu

fa pele ga babeodi ba yona.

Ee, ga a ka a bula molomo.

53:7
Joh. 1:29
Dit. 8:32

8O ne a ntshiwa

mo pitlaganong

le mo tshekisong.

Go ne ga tsaatsia mang

mo go ba ba phelang nae?

Gonne o ne a kgaolwa

mo lefatsheng la baphedi,

a otlwa mo go isang losong

ka ntlha ya boikepo

jwa morafe wa me.

9Ba ne ba mo naya lebitla

mo baikeping,

le fa a sa dira tshiamololo epe;

le fa go se tsietso

mo molomong wa gagwe;

mme ya re a swa,

a nna le mohumi.

53:9
1 Pet. 2:22
1 Joh. 3:5

10Mme go ne ga kgatlha Morena

go mo itaya

le go mo tlhokofatsa.

Fa a sena go ntshetsa bophelo

jwa gagwe setlhabelo sa boleo,

o tla bona losika,

a phela malatsi a mantsi,

mme tse di kgatlhang Morena

di tla tswelela pele

ka seatla sa gagwe.

53:10
Pes. 22:31

11O tla bona tseo,

a kgora ka ntlha ya tapisego

ya mowa wa gagwe.

“Motlhanka wa me

yo o siameng

o tla siamisa ba bantsi

ka kitso ya go mo itse,

mme melato ya bone

ene o tla e rwala.

53:11
Baroma 10:4
2 Bakor. 5:21
Joh. 1:29

12Ka moo ke tla mo abela

boswa mo go ba bagolo;

o tla abanya thopo

le ba ba thata;

ka gonne o ne a neela

bophelo jwa gagwe

mo losong,

a balwa le baikepi.

Mme tota o ne a rwala

boleo jwa ba bantsi,

a rapelela baikepi.”

53:12
Mar. 15:28
Luka 22:37
23:34

54

Kgolagano e ntšhwa ya Modimo le Iseraele

541Duduetsa, wena moopa

yo o iseng o ke o belege;

ponyega o duduetse, o ipele,

yo o sa segwang ke metlotsedi.

Gonne bana ba yo o esi

ba bantsi go feta

bana ba yo o nyetsweng.

Morena o buile jalo.

54:1
Jes. 49:20
Bagal. 4:27

2Katolosa manno a tente

ya gago;

a ba tsharolole

masela a meago ya gago.

Se rekegele,

o leelefatse megala

ya tente ya gago,

o kokotelele dimapo tsa gago

thata.

3Gonne o tla anamela

mo ntlheng ya le le jang

le mo go ya la molema.

Losika lwa gago

lo tla rua ditšhaba;

metse e e neng e le marope

lo tla e tlatsa batho.

4Se boife, gonne ga o nke

o tlhajwa ke ditlhong;

se tlhajwe ke kgala,

gonne ga o nke o tlhonya.

Gonne o tla lebala

ditlhong tsa bošwa jwa gago,

o sa tlhole o gakologelwa

kgobo ya botlholagadi

jwa gago.

54:4
Jer. 51:5

5Gonne yo o go dirileng

ke monna wa gago.

Leina la gagwe

ke Morena wa masomosomo.

Mogolodi wa gago

ke Moitshepi wa Iseraele.

Ene o tla bidiwa Modimo

wa lefatshe lotlhe.

54:5
Hos. 2:21

6Gonne Morena o go biditse

o le jaaka mosadi

yo o tlogetsweng,

yo o pelo e botlhoko;

o le jaaka mosadi

wa sebaka sa bošwa,

fa a nyatsega.

Modimo wa gago o buile jalo.

54:6
Jes. 50:1

7“Ke ne ke go tlogetse

sebakanyana

se sekhutshwanyane,

mme ke tla go phutha

ka mautlwelo-botlhoko

a magolo.

54:7
Pes. 30:6

8E rile ke tuka bogale,

ka go fitlhela

sefatlhego sa me sebakanyana,

mme ke tla go utlwela

botlhoko ka bopelotlhomogi

jo bo sa khutleng.”

Morena, Mogolodi wa gago,

o buile jalo.

54:8
Jes. 60:10

9“Gonne tseo di tshwana

le malatsi a ga Noa mo go nna.

Ke ikanne ka re:

Metsi a ga Noa

ga a kitla a tlhola

a ralala lefatshe.

Jaanong ke ikanne jalo ka re:

Ga nkitla ke go galefela

le e seng go go kgalemela.

54:9
Gen. 9:11-17

10Le fa dithaba di ka suta,

le fa dithabana di ka reketla,

bopelotlhomogi jwa me

ga bo kitla bo tloga

mo go wena;

kgolagano ya me ya kagiso

ga e kitla e reketla.”

Morena yo o go utlwelang

botlhoko o buile jalo.

54:10
Hes. 37:26

Jerusalema o mošwa

11“Wena yo o tlhomolang pelo,

yo o tebelwang ke ledimo,

yo o sa gomodiwang, bona,

ke tla tshwaraganya mafika

a dipota tsa gago

ka mmu o o phatsimang;

ke thaya metheo ya gago

ka mafika a matala.

12Ditlhoa tsa matlo a gago

ke tla di dira

ka mafika a mahibitswana,

le dikgoro tsa gago

ka mafika a mahibidu,

le lobota lotlhe lwa gago

ka majwana a a rategang.

54:12
Tshen. 21:18-21

13“Bana botlhe ba gago

e tla nna barutwa ba Morena.

Kagiso ya bana ba gago

e tla nna kgolo.

54:13
Joh. 6:45

14O tla tlhomamisiwa

ka tshiamo.

O tla nna kgakala le pitlagano,

ee, ga o na go boifa sepe,

o le kgakala le therego,

ee, ga e na go go atamela.

15Le fa ba ka tsosa ntwa,

ga e tswe mo go nna.

Mme yo o go tlhaselang

o tla wa a ntse a tlhabana nao.

16“Bonang, ke nna

yo ke tlhodileng

mothudi yo o ubelang

mo molelong wa magala,

a thula sebolai

ka botswerere jwa gagwe;

le gona ke nna

yo ke tlhodileng

mosenyi gore a se senye gape.

17Sebolai sengwe le sengwe

se se thulwang

gore se tlhabane nao,

ga se nke se kgona sepe.

Loleme longwe le longwe

lo lo go tsogelang mo tshekong

o tla lo fenya kganetsanyong.

Ke jona boswa jwa batlhanka

ba Morena

le tshiamelo ya bone

e e tswang mo go nna.”

Morena o buile jalo.

55

Re lalelediwa pholoso ya Modimo

551“Heelang! Lona lotlhe

ba lo nyorilweng,

tlayang kwa metsing;

ba lo se nang madi,

tlayang lo reke mabele, lo je.

Ee, tlayang lo reke mabele

kwa ntle ga madi,

weine le mašwi

kwa ntle ga tefo.

55:1
Joh. 7:37
Tshen. 22:17

2Ke ka ntlhaang,

fa lo ntshetsa dilo

madi tse e seng bogobe?

Fa lo ntsha tuelo tsa lona

ka ntlha ya tse di sa kgoriseng?

Utlwang, nkutlweng,

lo je tse di molemo

gore mewa ya lona

e itapolose ka dijo tsa letlotlo.

3“Sekegang ditsebe,

tlayang kwa go nna, lo utlweng!

Foo mewa ya lona e tla phela,

mme ke tla dira kgolagano

le lona e e sa khutleng,

ke lo naya mapelotlhomogi

a ga Dafita a a tlhomameng.

55:3
Jer. 31:31-34
Pes. 89:3-5
Dit. 13:14

4Kana ene ke mo dirile mosupi

mo bathong;

ka mo dira kgosi le molaodi

wa merafe.

5Bona, le wena o tla bitsa

ditšhaba tse o sa di itseng;

ditšhaba tse di neng

di sa go itse di tla sianela

kwa go wena

ka ntlha ya Morena,

Modimo wa gago,

le ka ntlha ya Moitshepi

wa Iseraele,

ka a go galaleditse.”

6Batlang Morena,

a sa ntse a ka bonwa!

Mmitseng, a sa ntse a le gaufi!

55:6
Jer. 29:13

7A moikepi a tlogele

tsela ya gagwe,

le monna yo o kgopo

a latlhe maikaelelo a gagwe,

a boele kwa Moreneng

foo o tla mo tlhomogela pelo –

le kwa Modimong wa rona,

gonne o na le boitshwarelo

jo bogolo.

55:7
Hes. 33:11
Pes. 130:4

8Gonne Morena a re:

“Megopolo ya me

ga se megopolo ya lona,

le gona ditsela tsa lona

ga se ditsela tsa me.

9Gonne ditsela tsa me

di okame ditsela tsa lona;

le gona megopolo ya me

e okame megopolo ya lona

jaaka legodimo le okame

lefatshe.

55:9
Pes. 92:6

10“Gonne lefoko la me le dira

jaaka pula le semathana

di fologa kwa legodimong,

di sa boele teng, mme di nosa

lefatshe, di le medisa,

di le tlhogisa

gore le nee mojwadi

peo le moji bogobe;

11lefoko la me le le tswang

mo molomong wa me

le lone le tla nna jalo.

Ga le kitla le boela

kwa go nna

le sa dira sepe,

mme le tla dira

tse di nkgatlhang;

le tla fetsa

tse ke le di rometseng.

55:11
Math. 13:8

12“Gonne lo tla bolola

ka boitumelo,

lo tsamaisiwa ka kagiso.

Dithaba le dithabana

di tla ponyega,

di duduetsa fa pele ga lona;

ditlhare tsotlhe tsa naga

di tla opa diatla.

55:12
Jes. 44:23

13Boemong jwa mitlwa

go tla tlhoga mesiperese;

boemong jwa bogopa

go tla gola metlhakolane.

Go tla dirafala jalo go direla

Morena leina le le tumileng

le go nna sesupo

se se sa khutleng

se se sa phimolweng.”