Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

41Ka letsatsi leo basadi ba supa ba tla tshwara monna a le mongwe ba re: “Re tla ja dijo tsa rona, re apara diaparo tsa rona, fela a re ke re bidiwe ka leina la gago gore o tlose kgobo ya rona.”

4:1
Gen. 30:23
1 Sam. 1:5,6

Ka ga pholoso e e latelang petso

2Ka sebaka seo letlhogela la Morena e tla nna mokgabo le kgalalelo; leungo la lefatshe e tla nna bogolo le bontle jwa Baiseraele ba ba falotseng.

4:2
Jes. 11:1
3Jaanong masalela a a mo go Sione le ba ba setseng mo Jerusalema ba tla bidiwa baitshepi, e leng mongwe le mongwe wa Jerusalema yo o kwadilweng gore a tle a bone bophelo;
4:3
Luka 10:20
4fa Morena a sena go tlhapisa bomorwadia Sione maswe le go gogola melato ya madi ya Jerusalema le go e tlosa teng ka Mowa wa tshekiso le ka Mowa wa nyeletso.
4:4
Sag. 13:1
Math. 3:11
5Morena o tla dira leru le musi motshegare, le phatsimo ya molelo o o tukang bosigo godimo ga dikago tsotlhe tsa thaba ya Sione le godimo ga diphuthego tsa yona. Gonne tshireletso e tla nna teng godimo ga tsotlhe tse di galalelang.
4:5
Ekes. 13:21
40:34,38
6Moriti wa leobo o tla nna teng motshegare wa go tshaba mogote wa letsatsi le wa go tshabela teng le go itshireletsa teng mo sefakong le mo puleng.
4:6
Jes. 25:4,5

5

Sefela sa tshimo ya moweine ya Morena e e sa ungweng

51A ko lo ntese ke opelele moratiwa wa me, ke opele sefela sa tsala ya me ka ga tshimo ya moweine ya gagwe:

Moratiwa wa me

o ne a na le tshimo ya moweine

mo mmotong wa mmu

o o bogale.

5:1
Jes. 27:2
Pes. 80:9-16
Mar. 12:1-9

2A e lema, a olola matlapa,

a tlhoma dithupana tsa moweine

tse di tlhaotsweng mo go yona;

a ba a aga serala

mo gare ga yona,

le gona a gaba segatelo

mo go yona,

a nna a lebelela a re:

E tla ungwa maungo a a monate;

mme ya ungwa masitlha

a a botlha fela.

3Jaanong, baagi ba Jerusalema le banna ba Juta, a ko lo atlhole gare ga me le tshimo ya me ya moweine! 4Kana go ka bo go dirilwe eng gape mo tshimong ya moweine ya me se ke sa se dirang mo go yona? Ntlhaang ke ne ke lebeletse gore e tla ungwa maungo a a monate, mme e ungwile masitlha a a botlha fela? 5Jaanong he, ke rata go lo itsise se ke tla se dirang ka tshimo ya me ya moweine: Ke tla tlosa logora lwa yona gore e nne mafulo, ke diga lorako lwa yona gore e gatakwe. 6Ke tla e senyetsa ruri, e se ka ya tlokotlwa, e se ka ya tlhagolwa, mme go tlhoge mesu le ditshetlho teng. Ke tla laola maru gore a se ka a e nesetsa pula.

7Gonne tshimo ya moweine

ya Morena wa masomosomo

ke ntlo ya Iseraele;

ditlhatshana tse di mo natefelang

ke banna ba Juta.

O na a lebeletse tshiamo,

mme a fitlhela tshokamo;

a letetse tshiamiso,

mme a fitlhela selelo.

Kgalemelo ya maleo a mefutafuta

8A tatlhego ya bone wee ba ba tlhomaganyang ntlo le ntlo, ba oketsa tshimo ka tshimo, go tsamaya naga e be e felelele, mme lona lo itire beng ba lefatshe lo le losi fela.

5:8
Miga 2:2
9Morena wa masomosomo o buile mo ditsebeng tsa me a re: “Ruri, matlo a mantsi a tla fetoga matlotla; a magolo le a mantle a tla nna fela a se na ope. 10Gonne ditema tsa malatsi a le some tsa tshimo ya moweine di tla ungwa kgamelo e le nngwe fela; fa go jwetsweng kgetse ya peo, go tla kotulwa tlatlana fela.”

11A tatlhego ya bone wee ba ba phakelelang go batla bojalwa, le ba ba nnetseng weine e e ba tlhapelang go ya gareng ga bosigo. 12Go na le kwadi le setinkane le moropa le lotlhaka le weine mo matlhapelweng a bone, mme tiro ya Morena ga ba e tlhokomele; tirafatso ya diatla tsa gagwe ga ba e lemoge.

5:12
Amose 6:5,6
Pes. 28:5
13Ka ntlha ya moo morafe wa me o tla ya mo botshwarong ka ntlha ya go tlhoka kitso; batlotlegi ba ona ba tla swa ka tlala, batlhodi ba ona ba bolawa ke lenyora. 14Ka ntlha ya moo felo ga baswi go atlhamolositse legano la gona; go atlhamisitse molomo wa gona go feta tekanyo gore go wele teng batlotlegi ba Jerusalema le ba e leng batho fela ba teng, ba ba tlhodiang gona le ba ba duduetsang teng.

15Foo motho o tla inamisiwa, monna a kokobediwa, matlho a ba ba ikgodisang a tla gagabisiwa fa fatshe. 16Mme Morena wa masomosomo o tla nna mogolo ka katlholo; Modimo o o boitshepo o tla itshupa o le boitshepo ka tshiamo. 17Foo dikwanyana di tla fula teng e le mafulo a tsona; dipotsane di tla fula mo matlotleng a bahumi.

18A tatlhego ya bone wee ba ba gogang tshiamololo ka megala ya boikepo, le boleo jaaka e kete ka dikgole tsa koloi; 19ba ba reng: “A a itlhaganele, a akofise tiro ya gagwe gore re e bone; a boikaelelo jwa Moitshepi wa Iseraele bo atamele, bo dirafale gore re bo itse!”

5:19
Jer. 17:15
2 Pet. 3:4

20A tatlhego ya bone wee ba ba bitsang bosula molemo, le molemo bosula; ba ba fetolang lefifi lesedi, le lesedi lefifi; ba ba fetolang bogalaka botshe, le botshe bogalaka!

21A tatlhego ya bone wee ba ba iponang botlhale, ba ba ikayang batlhalefi!

5:21
Diane 3:7
Baroma 12:17

22A tatlhego ya bone wee ba e leng diganka mo go nweng weine, le bagale mo go tlhakanyeng majalwa; 23ba ba atlholelang moikepi ka ntlha ya thelesetso, ba ba tseelang mosiami se e leng tshiamelo ya gagwe! 24Ke gona ka moo modi wa bone o tla bolang, sethunya sa bone se tla tlhatloga e le lerole, jaaka kgabo ya molelo e ja dirite le jaaka tlhaga e kokobelela mo molelong; gonne ba latlhile molao wa Morena wa masomosomo, ba nyatsa lefoko la Moitshepi wa Iseraele.

Modimo o betsa morafe ka morafe o mongwe

25Ke ka moo bogale jwa Morena bo tuketseng morafe wa gagwe, a ba otlololela letsogo, a ba otla, mo dithaba di bileng tsa roroma, mo ditoto tsa bone di bileng tsa nna teng jaaka matlakala mo mebileng. Le fa go ntse jalo, bogale jwa gagwe ga bo a fela; letsogo la gagwe le sa ntse le otlologile.

5:25
Jes. 9:11
10:6

26Gonne o tla emisetsa ditšhaba tse di kwa kgakala sefoka, a bitsa setšhaba ka molodi kwa bokhutlong jwa lefatshe. Bonang, ba tla akofa, ba tla ka bofefo, 27go se yo o lapileng, go se yo o kgopiwang mo go bona. Ga ba otsele, ga ba robale. Meitlamo ya matheka a bone ga e funologe; dikgole tsa ditlhako tsa bone ga di kgaoge. 28Metsu ya bona e looditswe, mara otlhe a bona a obilwe; ditlhako tsa dipitse tsa bona di thata jaaka matlapa, maotwana a dikoloi tsa bona a tshwana le ledimo. 29Tumo ya bona e tshwana le ya tau; ba duma jaaka ditawana. Ba tla rora, ba tshwara thopo, ba e tsaya fela go se yo o ka e gololang.

30Ba tla rora godimo ga Iseraele ka letsatsi leo jaaka go suma ga lewatle; mme motho o tla leba lefatshe, a fitlhela lefifi le tlalelo fela; lesedi le fifaditswe ke maru a lefatshe.

6

Jesaya o bona kgalalelo ya Morena. O bilediwa tiro ya boporofeti

61E rile ngwageng o kgosi Usia o suleng ka ona, ka bona Morena, a ntse mo sedulong sa bogosi se segolo se se kwa godimo, mme meja ya kobo ya gagwe ya tlala ka Tempele.

6:1
Joh. 12:41
2BoSerafime ba bo ba eme godimo ga gagwe, mongwe le mongwe a na le diphuka di le thataro; a ipipa sefatlhego ka tse pedi; a ipipa maoto ka tse pedi; a fofa ka tse pedi. 3Ba bitsanya ba re:

“Go boitshepo, go boitshepo,

go boitshepo Morena

wa masomosomo;

lefatshe lotlhe

le tletse kgalalelo ya gagwe.”

6:3
Tshen. 4:8
Hab. 3:3

4Ke fa metheo le direpodi di tshikinyega ka kodu ya yo o kuang, mme ntlo ya tlala musi.

5Foo ka bua ka re: “A tatlhego ya me wee, gonne matlho a me a bonye kgosi, Morena wa masomosomo; ke a nyelela, ka ke le motho wa molomo o o maswe; ke bile ke agile mo gare ga morafe o o melomo e maswe.”

6:5
Ekes. 33:20

6Ke fa mongwe wa boSerafime a fofela kwa go nna, a tshotse legala la molelo ka seatla, a le ogotse mo aletareng ka letlao, 7a le amisa molomo wa me a re: “Bona, legala le, le amile molomo wa gago; jaanong molato wa gago o tlogile, boleo jwa gago bo itshwaretswe.”

6:7
Sag. 3:4
Jer. 1:9
Dan. 10:16

8Ka ba ka utlwa lentswe la Morena le re: “Ke tla roma mang? Ke mang yo o tla re elang?”

Ka re: “Ke fano, nthome!”

9A ba a re: “Yaa o ree morafe o o re: ‘Go utlwa lo tla utlwa, mme ga lo kitla lo tlhaloganya! Go bona lo tla bona, mme ga lo kitla lo lemoga!’

6:9
Math. 13:11-15
Joh. 12:40
Dit. 28:26,27
Baroma 11:8
10Thatafatsa dipelo tsa morafe o, o thibe ditsebe tsa ona, o foufatse matlho a ona gore o se bone ka matlho, o se ka wa utlwa ka ditsebe, mme dipelo tsa ona di se ka tsa lemoga, gore o se ka wa tlhabologa, wa fodisiwa.”
6:10
Doit. 29:3
Jer. 5:21

11Ka ba ka re: “Go fitlhelela leng, Morena?”

A re: “Go tsamae metse e senyege, e tlhoke moagi, matlo a tlhoke motho, masimo a nne matlhagare fela; 12Morena a tlosetse batho kwa kgakala, matlotla e nne a mantsi mo lefatsheng. 13Le fa go ka sala a le mongwe mo go ba ba lesome, le ene o tla senyega. Go tla nna jaaka mogotlho gongwe motswere, o e a reng o remilwe, go sale thito. Thito ya ona ke losika lo lo boitshepo.”

6:13
Jes. 4:3