Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Sefela sa tshimo ya moweine ya Morena e e sa ungweng

51A ko lo ntese ke opelele moratiwa wa me, ke opele sefela sa tsala ya me ka ga tshimo ya moweine ya gagwe:

Moratiwa wa me

o ne a na le tshimo ya moweine

mo mmotong wa mmu

o o bogale.

5:1
Jes. 27:2
Pes. 80:9-16
Mar. 12:1-9

2A e lema, a olola matlapa,

a tlhoma dithupana tsa moweine

tse di tlhaotsweng mo go yona;

a ba a aga serala

mo gare ga yona,

le gona a gaba segatelo

mo go yona,

a nna a lebelela a re:

E tla ungwa maungo a a monate;

mme ya ungwa masitlha

a a botlha fela.

3Jaanong, baagi ba Jerusalema le banna ba Juta, a ko lo atlhole gare ga me le tshimo ya me ya moweine! 4Kana go ka bo go dirilwe eng gape mo tshimong ya moweine ya me se ke sa se dirang mo go yona? Ntlhaang ke ne ke lebeletse gore e tla ungwa maungo a a monate, mme e ungwile masitlha a a botlha fela? 5Jaanong he, ke rata go lo itsise se ke tla se dirang ka tshimo ya me ya moweine: Ke tla tlosa logora lwa yona gore e nne mafulo, ke diga lorako lwa yona gore e gatakwe. 6Ke tla e senyetsa ruri, e se ka ya tlokotlwa, e se ka ya tlhagolwa, mme go tlhoge mesu le ditshetlho teng. Ke tla laola maru gore a se ka a e nesetsa pula.

7Gonne tshimo ya moweine

ya Morena wa masomosomo

ke ntlo ya Iseraele;

ditlhatshana tse di mo natefelang

ke banna ba Juta.

O na a lebeletse tshiamo,

mme a fitlhela tshokamo;

a letetse tshiamiso,

mme a fitlhela selelo.

Kgalemelo ya maleo a mefutafuta

8A tatlhego ya bone wee ba ba tlhomaganyang ntlo le ntlo, ba oketsa tshimo ka tshimo, go tsamaya naga e be e felelele, mme lona lo itire beng ba lefatshe lo le losi fela.

5:8
Miga 2:2
9Morena wa masomosomo o buile mo ditsebeng tsa me a re: “Ruri, matlo a mantsi a tla fetoga matlotla; a magolo le a mantle a tla nna fela a se na ope. 10Gonne ditema tsa malatsi a le some tsa tshimo ya moweine di tla ungwa kgamelo e le nngwe fela; fa go jwetsweng kgetse ya peo, go tla kotulwa tlatlana fela.”

11A tatlhego ya bone wee ba ba phakelelang go batla bojalwa, le ba ba nnetseng weine e e ba tlhapelang go ya gareng ga bosigo. 12Go na le kwadi le setinkane le moropa le lotlhaka le weine mo matlhapelweng a bone, mme tiro ya Morena ga ba e tlhokomele; tirafatso ya diatla tsa gagwe ga ba e lemoge.

5:12
Amose 6:5,6
Pes. 28:5
13Ka ntlha ya moo morafe wa me o tla ya mo botshwarong ka ntlha ya go tlhoka kitso; batlotlegi ba ona ba tla swa ka tlala, batlhodi ba ona ba bolawa ke lenyora. 14Ka ntlha ya moo felo ga baswi go atlhamolositse legano la gona; go atlhamisitse molomo wa gona go feta tekanyo gore go wele teng batlotlegi ba Jerusalema le ba e leng batho fela ba teng, ba ba tlhodiang gona le ba ba duduetsang teng.

15Foo motho o tla inamisiwa, monna a kokobediwa, matlho a ba ba ikgodisang a tla gagabisiwa fa fatshe. 16Mme Morena wa masomosomo o tla nna mogolo ka katlholo; Modimo o o boitshepo o tla itshupa o le boitshepo ka tshiamo. 17Foo dikwanyana di tla fula teng e le mafulo a tsona; dipotsane di tla fula mo matlotleng a bahumi.

18A tatlhego ya bone wee ba ba gogang tshiamololo ka megala ya boikepo, le boleo jaaka e kete ka dikgole tsa koloi; 19ba ba reng: “A a itlhaganele, a akofise tiro ya gagwe gore re e bone; a boikaelelo jwa Moitshepi wa Iseraele bo atamele, bo dirafale gore re bo itse!”

5:19
Jer. 17:15
2 Pet. 3:4

20A tatlhego ya bone wee ba ba bitsang bosula molemo, le molemo bosula; ba ba fetolang lefifi lesedi, le lesedi lefifi; ba ba fetolang bogalaka botshe, le botshe bogalaka!

21A tatlhego ya bone wee ba ba iponang botlhale, ba ba ikayang batlhalefi!

5:21
Diane 3:7
Baroma 12:17

22A tatlhego ya bone wee ba e leng diganka mo go nweng weine, le bagale mo go tlhakanyeng majalwa; 23ba ba atlholelang moikepi ka ntlha ya thelesetso, ba ba tseelang mosiami se e leng tshiamelo ya gagwe! 24Ke gona ka moo modi wa bone o tla bolang, sethunya sa bone se tla tlhatloga e le lerole, jaaka kgabo ya molelo e ja dirite le jaaka tlhaga e kokobelela mo molelong; gonne ba latlhile molao wa Morena wa masomosomo, ba nyatsa lefoko la Moitshepi wa Iseraele.

Modimo o betsa morafe ka morafe o mongwe

25Ke ka moo bogale jwa Morena bo tuketseng morafe wa gagwe, a ba otlololela letsogo, a ba otla, mo dithaba di bileng tsa roroma, mo ditoto tsa bone di bileng tsa nna teng jaaka matlakala mo mebileng. Le fa go ntse jalo, bogale jwa gagwe ga bo a fela; letsogo la gagwe le sa ntse le otlologile.

5:25
Jes. 9:11
10:6

26Gonne o tla emisetsa ditšhaba tse di kwa kgakala sefoka, a bitsa setšhaba ka molodi kwa bokhutlong jwa lefatshe. Bonang, ba tla akofa, ba tla ka bofefo, 27go se yo o lapileng, go se yo o kgopiwang mo go bona. Ga ba otsele, ga ba robale. Meitlamo ya matheka a bone ga e funologe; dikgole tsa ditlhako tsa bone ga di kgaoge. 28Metsu ya bona e looditswe, mara otlhe a bona a obilwe; ditlhako tsa dipitse tsa bona di thata jaaka matlapa, maotwana a dikoloi tsa bona a tshwana le ledimo. 29Tumo ya bona e tshwana le ya tau; ba duma jaaka ditawana. Ba tla rora, ba tshwara thopo, ba e tsaya fela go se yo o ka e gololang.

30Ba tla rora godimo ga Iseraele ka letsatsi leo jaaka go suma ga lewatle; mme motho o tla leba lefatshe, a fitlhela lefifi le tlalelo fela; lesedi le fifaditswe ke maru a lefatshe.