Setswana 1970/1987 (TSW70)
45

Mong-wa-thata-yotlhe o dirafatsa tiro ya gagwe ka kgosi Korese, sediri sa gagwe

451Morena o raya Korese, motlodiwa wa gagwe, a re:

“Wena yo ke go tshwereng

letsogong le le jang

gore ke dige ditšhaba

fa pele ga gago,

ke tlhamolole matheka a dikgosi,

ke go bulele mejako gore dikgoro

e se ka ya nna tse di tswetsweng:

45:1
Jes. 44:28
41:2

2Ke tla go etelela pele ka nosi,

ke lekalekanya mebotwana,

ke thuba ditswalo tsa kgotlho,

ke thubaganya diphemelo

tsa tshipi.

3Ke tla go naya dikhumo

tse di mo sephiring

le mahumo a a fitlhegileng

gore o tle o itse gore,

ke nna Morena

yo o go biditseng ka leina la gago,

Modimo wa Iseraele.

4Ke go biditse ka leina la gago

ka ntlha ya ga Jakobe,

motlhanka wa me,

le ka ntlha ya ga Iseraele,

yo ke mo itlhaoletseng

ka go okeletsa maina a tlotlo,

le fa o sa nkitse.

45:4
Jes. 41:8

5“Ke nna Morena,

ga go na ope o sele;

le gona ga go na Modimo ope

kwa ntle ga me.

Ke go tlamile, le fa o sa nkitse,

45:5
Jes. 44:6

6gore ba itse

go tswa kwa botlhabatsatsi

go fitlha kwa bophirimatsatsi,

fa go se ope kwa ntle ga me.

Ke nna Morena,

go se na ope o sele.

7Ke nna yo ke bopang lesedi,

le gona ke tlhola lefifi;

ke dira pholoso,

le gona ke tlhola tatlhego.

Ke nna Morena

45:7
Amose 3:6

yo o dirang dilo tsotlhe tse.

8Lona magodimo,

rothang go tswa kwa godimo!

A maru a nese lesego!

A lefatshe le kolobe

gore go tlhoge pholoso.

Le gona lefatshe

le godise tshiamo.

Ke nna Morena

yo ke tlhodileng tseo.”

45:8
Pes. 72:3

9A tatlhego ya gagwe wee

yo o lwang le Mmopi wa gagwe,

etswe e le lobeana fela

mo gare ga mabeana a letsopa.

A letsopa le ka raya mmopi

wa lone la re: “Ò dira eng?”

A tiro ya gago e ka re:

“Ga o na diatla?”

45:9
Jes. 29:16
Jer. 18:6
Baroma 9:20,21

10A tatlhego wee

ya yo o rayang rra-bana a re:

“O tsaletseng?”

A ba a raya mosadi a re:

“O belegetseng?”

11Morena, Moitshepi wa Iseraele,

Mmopi wa gagwe,

o bua jaana a re:

“Mpotseng tse di tla dirafalang;

lo nte ke laole bomorwaake

le tiro ya diatla tsa me.

12Ke nna yo ke dirileng lefatshe,

ka tlhola batho mo go lone;

ke nna yo ke phutholotseng

legodimo ka diatla tsa me,

ka laola lesomo lotlhe la lone.

13Ke nna yo ke tsositseng Korese

ka tshegofatso;

ke tla baakanya ditsela tsotlhe

tsa gagwe.

Ene o tla aga motse wa me,

a golola batshwarwi ba me

kwa ntle ga serekololo

le kwa ntle ga dimpho.”

Morena wa masomosomo

o buile jalo.

45:13
Jes. 45:1
41:2

14Morena o bua jaana a re:

“Khumo ya Egepeto le kgwebo

ya Ethiopia le Baseba ba e leng

banna ba baleele di tla tlisiwa

kwa go wena gore e nne tsa gago;

ba tla go latela,

ba fetela pele

ba ntse ba golegilwe

ka dikeetane,

ba obamela

ba lebile kwa go wena ba re:

‘Ka nnete, Modimo o na nao;

ga go na ope o sele,

ga go modimo o mongwe.

45:14
Jes. 45:4

15Ruri,

wena o Modimo o o fitlhegileng;

wena Modimo wa Iseraele,

o Mopholosi.

45:15
Baroma 11:33

16Ba ba bopang modimo ya diseto

ba tlhabilwe ke ditlhong,

le gona ba nyatsega

botlhe mmogo, ba tsamaya

ba le mo tshilofalong.’ ”

45:16
Jes. 44:9,11

17Iseraele o pholosiwa ke Morena.

Ke pholoso e e sa khutleng.

Ga lo nke lo tlhajwa ke ditlhong,

le e seng go kgobiwa ka gale

le ka bosakhutleng.

18Gonne Morena,

Motlhodi wa legodimo,

yo e leng Modimo o le osi fela,

yo o bopileng lefatshe, a le dira,

a le thaya –

ga a le bopela gore le nne senya,

mme o le bopetse

gore batho ba nne mo go lone –

o bua jaana a re:

“Ke nna Morena,

ga go na ope o sele.

19Ga ke a ka ka bua mo sephiring,

mo felong ga lefatshe fa go lefifi;

ga ke a raya losika lwa ga Jakobe

ka re: ‘Mpatleleng lefela!’

Ke nna Morena

yo o buang tsa nnete,

yo o itsiseng tse di siameng.”

Morena wa mafatshe otlhe Medimo ya Babele

20“Phuthegang, tlayang,

lo atamele kwano lotlhe,

ba lo falotseng ba ditšhaba!

Ba ba rweleng kota

e e leng modimo wa bone,

ba ba rapelang modimo

o o sa thuseng sepe,

ga ba itse sepe.

45:20
Jes. 43:9

21Itsiseng, o tlise medimo kwano!

Ee, a e gakololane mmogo!

Ke mang

yo o sa bolong go utlwisa tseo,

a di itsise kgale?

A ga se nna Morena,

mme go se na modimo ope

kwa ntle ga me?

Modimo wa boammaaruri

o o pholosang

ga o teng kwa ntle ga me.

45:21
Jes. 45:5
41:22,23

22“Sokologelang kwa go nna

gore lo tle lo pholosiwe,

lona dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe.

Gonne ke nna Modimo,

ga go na ope o sele.

23Ke ikanne ka nna;

boammaaruri bo dule

mo molomong wa me,

e leng lefoko

le le sa dirololweng le le reng:

‘Mangole otlhe

a tla nkhubamela,

diteme tsotlhe di tla ineela

mo go nna ka maikano.’

45:23
Baroma 14:11
Bafil. 2:10,11

24Go tla twe:

‘Ke na le pholoso e e tletseng

le thata mo Moreneng fela.’

Ba tla tla kwa go ene;

mme botlhe ba ba mo

gakaletseng ba tla tlhajwa

ke ditlhong.

45:24
Jer. 23:6

25Losika lotlhe lwa Iseraele

lo tla siamisiwa mo Moreneng,

lo ipoka ka ene.

45:25
1 Bakor. 1:31