Setswana 1970/1987 (TSW70)
43

Modimo o tla golola batho ba ona, o ba itshwarela

431Mme jaanong Morena yo o go tlhodileng, Jakobe, yo o go bopileng, Iseraele, o bua jaana a re:

“Se boife, gonne ke go golotse,

ke go biditse ka leina la gago!

O wa me.

2Fa o tshela metsi, ke na nao;

le dinoka, ga di na go go tsaya.

Fa o ralala molelo, ga o nke

o šwa; kgabo ga e nke e go fisa.

43:2
Pes. 66:12

3Gonne nna Morena

ke Modimo wa gago;

nna Moitshepi wa Iseraele

ke mopholosi wa gago.

Ke dirile Egepeto

serekololo sa gago,

ka ntsha Ethiopia le Seba

boemong jwa gago.

43:3
Diane 11:8

4E re ka o kaega segolo

mo matlhong a me,

o le yo o tlotlegang,

yo ke go ratang,

ka moo ke tla ntsha batho

boemong jwa gago le merafe

boemong jwa bophelo jwa gago.

5Se boife, gonne ke na nao.

“Ke tla tlisa losika lwa gago

go tswa kwa botlhabatsatsi;

ke go phutha go tswa

kwa bophirimatsatsi.

43:5
Jes. 11:11-16

6Ke tla raya bokone ke re:

‘Rebola!’

le borwa ke re: ‘Se thibele!’

Tlisa bomorwaake go tswa

kgakala

le bomorwadiake

go tswa bokhutlong jwa lefatshe,

7e bong mongwe le mongwe

yo o bidiwang ka leina la me,

yo ke mo tlholetseng

go nkgalaletsa;

ka mmopa, ee, ka mo dira.

43:7
Jes. 14:9

8“Ntshang morafe o o foufetseng,

le fa matlho a le teng;

le ba ba disusu,

le fa ba na le ditsebe.

43:8
Jes. 42:18

9A ditšhaba tsotlhe

di phuthege mmogo,

a merafe e kgobokane!

Ke mang mo go bone

yo o ka re begelang tseo?

A ba re utlwise dilo tsa kgale!

A ba ntshe basupi ba bone gore

ba fitlhelwe ba le mo nneteng.

A bone ba utlwe, ba bue ba re:

‘Ke nnete.’ ”

43:9
Jes. 41:22,26

Baiseraele ke basupi ba Morena

10Morena o bua a re:

“Lona lo basupi ba me,

le motlhanka wa me,

yo ke mo itlhaoletseng,

gore lo itse, lo ntumele,

lo lemoge, fa e le nna.

Ga go a bopiwa modimo ope

pele ga me;

le gona ga go nke go nna ope

morago ga me.

43:10
Jes. 41:8

11“Ke nna, ke nna Morena!

Ga go na mopholosi ope

kwa ntle ga me.

43:11
Jes. 44:6
Doit. 32:39

12Ke nna yo ke begileng,

ka pholosa,

ka utlwatsa,

go se na modimo o sele

mo go lona.”

Morena o buile a re:

“Lona lo basupi ba me,

mme nna ke Modimo

go tswa bosenatshimologo.

43:12
Jes. 43:10

13Le go tswa fano

e tla bo e le nna,

go se na ope yo o ka pholosang

mo seatleng sa me.

Ke tla dira tiro –

e ka thibelwa ke mang?”

Phologo ya Baiseraele kwa Babele

14Morena, Mogolodi wa lona, Moitshepi wa Iseraele, o bua jaana a re:

“Ke rometse kwa Babele

ka ntlha ya lona,

mme ke tla folosetsa

batshabi botlhe, e leng Bakalatea,

kwa mekorong e ba neng

ba duduetsa mo go yona.

15Ke nna Morena,

Moitshepi wa lona,

yo o tlhodileng Iseraele,

ke Kgosi ya lona.”

16Go bua jaana Morena yo o neng

a ntsha tsela mo lewatleng

le mmila mo metsing a magolo;

43:16
Ekes. 14:22
Još. 3:16

17yo o neng a bolotsa dikoloi

tsa ntwa le dipitse le lesomo

la batlhabani le diganka –

ba namaletse fa fatshe botlhe,

ga ba nke ba tlhola ba tsoga;

ba fedile, ba timile jaaka mogala

wa lobone – a re:

18“Se gakologelweng ditirafalo

tsa bogologolo!

Se tlhokomeleng

tse di neng di dirafala kgale!

19Bonang, ke tla dira tse dintšhwa.

Di setse di simologile.

A ga lo di lemoge?

Ee, ke tla dira tsela mo sekakeng

le dinoka mo nageng

e e omeletseng.

43:19
Jes. 41:18

20Diphedi tsa naga di tla ntlotla

le diphokojwe le bontšhwe;

gonne ke tla ntsha metsi

mo sekakeng le dinoka

mo nageng e e omeletseng

go nosa morafe wa me

o ke o itlhaoletseng;

21e leng morafe o ke o ipopetseng

gore ba bolele pako ya me.

43:21
1 Pet. 2:9

Boitshwarelo ke eng?

22“Kana wena, Jakobe,

ga o a ka wa mpitsa!

Kana wena, Iseraele,

ga o a ka wa itapisa

ka ntlha ya me!

23Ga o a ntlisetsa dinku

tsa ditlhabelo tsa gago

tse di fisiwang;

ga o a ntlotla ka ditlhabelo

tse di jewang tsa gago.

Ga ke a go imetsa

ka go batla ditshupelo tsa dijo;

ga ke a go lapisa

ka go batla tshupelo ya musi.

43:23
Jes. 1:11-15

24Ga o a nthekela

letlhaka le le nkgang monate

ka madi;

ga o a nkgorisa

ka mafura a ditlhabelo tsa gago!

Nnyaya! O ntshwarisitse makete

fela ka maleo a gago,

wa ntapisa ka melato ya gago.

25Ke nna, ke nna yo ke phimolang

dibe tsa gago;

ke ka ntlha ya me,

fa ke sa tsotelele maleo a gago.

43:25
Jes. 44:22
Jer. 31:34

26Nkgakolola, a re sekisanye;

bolela o itshupe, fa o le mosiami.

43:26
Jes. 58:2
Jer. 2:35

27Rraago wa ntlha o leofile;

baemedi ba gago ba ikepile

mo go nna.

43:27
Dan. 9:6,8

28Ke ka moo ke itshepolotseng

dikgosana tse di boitshepo,

ka neela Jakobe mo khutsong

ya go latlhega,

le Iseraele mo dikgobong.

44

Morena ke Modimo o le osi

441“Mme jaanong utlwa, Jakobe,

motlhanka wa me,

le wena Iseraele

yo ke mo itlhaoletseng.

44:1
Jes. 41:8

2Morena yo o go dirileng,

a go bopa o sa le mo mmeleng

wa ga mmaago;

Morena yo o go thusang

o bua jaana a re:

Se boife, Jakobe,

motlhanka wa me,

le wena Ješurune44:2 Ke Iseraele.

yo ke mo itlhaoletseng.

44:2
Doit. 32:15
33:5,26

3“Gonne ke tla tshela metsi

mo nageng e e nyorilweng,

ke eledisa dinokana

mo nageng e e omeletseng.

Ke tla tshela Mowa wa me

mo baneng ba gago le lesego

la me mo losikeng lwa gago.

44:3
Jes. 32:15
Joele 3:1

4Mme ba tla tlhoga

jaaka bojang

le jaaka menwametsi

e e fa dinokaneng.

5“Mongwe o tla re:

‘Ke wa Morena’;

yo mongwe o tla ipitsa

ka leina la Jakobe;

yo mongwe gape o tla kwala

mo letsogong la gagwe a re:

‘Ke wa Morena,’

a ba a ikokeletsa leina

la Iseraele.”

Boithamako jwa medimo e sele

6Morena, Kgosi ya Iseraele,

Mogolodi wa gagwe,

Morena wa masomosomo

o bua jaana a re:

“Ke nna wa ntlha,

le gona ke nna wa bofelo.

Ga go na modimo ope

kwa ntle ga me.

44:6
Jes. 41:4
43:11

7Ke mang yo o ka bolelelang

ditirafalo pele jaaka nna,

fa e sa le ke nnisa morafe

wa bogologolo mo lefatsheng?

A a di itsise, a di bee fa pele

ga me ka thulaganyo!

Le gona a ba itsise tse di kwa

pele le tse di tla dirafalang.

44:7
Jes. 41:22

8Se reregeng, lo se boife!

A ga se go tswa bogologolo

ke ntse ke lo utlwisa

le go lo itsise

tse di tla dirafalang?

Lo basupi ba me.

A go na le Modimo

kwa ntle ga me?

Nnyaya, ga go na lefika le sele.

Ga ke itse lepe.”

Medimo ga se ya sepe

9Botlhe ba ba bopang medimo e sele ke ba boithamako fela; diratiwa tsa bone ga di thuse sepe. Basupi ba tsona ga ba bone sepe, ga ba itse sepe, mme ba tla tlhajwa ke ditlhong. 10Kana ke mang yo o a tleng a betle modimo o sele le go bopa setshwantsho sa modimo o o sa thuseng sepe?

44:10
Jes. 45:16
Jer. 10:3-16
Pes. 115:4-8
11Bonang, botlhe ba ba o ineelang ba tla tlhajwa ke ditlhong. Babopi ba ona ke batho fela. A ba kgobokane botlhe ba eme! Ba tla tshoga, ba tlhajwa ke ditlhong ba botlhe.
44:11
Jes. 42:17

12Mothudi o dira modimo ka tshipi le magala, a o batole ka dinoto, a o dire ka letsogo le le thata la gagwe. Le gona o bolawa ke tlala, a fele thata; ga a nwe metsi, a ba a lape. 13Mmetli wa dikgong o gagamatsa thapo, a thala setshwantsho sa ona ka sethadi, a o seta ka phalo, a o tshwaya ka selekanyi, a dira setshwantsho sa monna, sa motho yo montle gore se nne mo ntlong. 14O ithemela mesetere, a tlhophe motswere gongwe setlhare se sengwe, a se ikgodisetse mo ditlhareng tsa sekgwa. O tlhoma ditlhare tsa paina, mme pula e di godise, 15di thuse motho, a gotse molelo ka tsona. O tsaya tse dingwe, a ore molelo ka tsona. Le gona o a di tshuma gore a apee bogobe. Ee, le gona o dira modimo ka tsona gore a o obamele. O dira modimo wa seseto ka tsona gore a khubame fa pele ga ona. 16Ntlhanngwe ya tsona o e fisa ka molelo, a bese nama mo magaleng a ona, a je nama, a kgore; le gona o a ikomosa a re: “Ahee! Ke orile, ke utlwile bolelo.” 17Mme kota e e setseng a dire modimo ka yona, modimo wa seseto wa gagwe; a khubame fa pele ga ona, a o obamele, a o rapele a re: “Mpholose, gonne o modimo wa me!”

18Ga ba itse sepe, ga ba lemoge sepe; gonne matlho a bona a thibilwe gore ba se ka ba bona; dipelo tsa bone di thatafaditswe gore ba se ka ba tlhalefa. 19Ga ba akanye ka pelo; ga go na kitso, le fa e le tlhaloganyo, gore ba ipotse ba re: “Ntlhanngwe ya tsona ke di fisitse ka molelo; le gona ke apeile bogobe, ka besa nama mo magaleng a ona, ka ja. Jaanong a nka dira ntlhanngwe ya tsona maila, ka khubama fa pele ga kota ya setlhare?” 20Yo o ineelang molora o timeditswe ke pelo e e tsietsegileng; ga a nke a pholosa mowa wa gagwe; ga a botse gore: “A ga go na maaka mo seatleng sa me se se jang?”

Morena ke Motlhodi le Mopholosi

21“Gakologelwa dilo tse,

wena Jakobe,

le wena Iseraele,

gonne o motlhanka wa me.

Ke go bopile.

O motlhanka wa me.

Iseraele, ga ke go lebale!

44:21
Jes. 41:8
44:1

22Ke phimotse maleo a gago

jaaka maru

le dibe tsa gago jaaka mouwane.

Boela kwa go nna,

gonne ke go golotse!”

44:22
Jes. 1:18
43:25

23Duduetsang, lona magodimo,

gonne Morena o dirile jalo;

tlhabang mokgosi,

lona madiba a lefatshe!

A go ipele dithaba le sekgwa

le ditlhare tsotlhe

tse di mo go sona!

Gonne Morena

o rekolotse Jakobe;

o tla ikgalaletsa mo go Iseraele.

44:23
Jes. 49:13
55:12
Pes. 96:11

24Morena, Mogolodi wa gago,

yo o go bopileng go tswa

mo mmeleng wa ga mmaago,

o bua jaana a re:

“Ke nna Morena

yo o dirileng dilo tsotlhe.

Ka phutholola legodimo

ke le nosi.

Ka ala lefatshe –

yo o neng a na le nna ke mang?

25Ke nna yo ke nyeletsang

ditshupo tsa baporofeti

ba tsietso,

ke dira baitseanape ditlaela;

ke nna ke busetsang matlhale

kwa morago,

ke fetola kitso ya ona bosilo fela.

44:25
Jes. 29:14

26Ke nna yo ke dirafatsang

lefoko la motlhanka wa me,

ke fetsa maikaelelo a a begilweng

ke barongwi ba me,

ke raya Jerusalema ke re:

‘Agiwa!’

le metse ya Juta, ke re:

‘Agiwang!’

Ke nna ke tsosang

marope a teng.

27Ke nna yo ke rayang

boteng jwa Ferathe ke re:

‘Kgala!

Ke tla kgadisa dinoka tsa gago.’

44:27
Ekes. 14:21
Još. 3:9-17

28Ke nna ke buang ka ga Korese

ke re: ‘Ke modisa wa me.

O tla fetsa tsotlhe

tse di nkgatlhang,’

a raya Jerusalema a re: ‘Agiwa!’

A raya Tempele a re: ‘Thaiwa!’ ”

44:28
Jes. 45:1
Esera 1:1-3

45

Mong-wa-thata-yotlhe o dirafatsa tiro ya gagwe ka kgosi Korese, sediri sa gagwe

451Morena o raya Korese, motlodiwa wa gagwe, a re:

“Wena yo ke go tshwereng

letsogong le le jang

gore ke dige ditšhaba

fa pele ga gago,

ke tlhamolole matheka a dikgosi,

ke go bulele mejako gore dikgoro

e se ka ya nna tse di tswetsweng:

45:1
Jes. 44:28
41:2

2Ke tla go etelela pele ka nosi,

ke lekalekanya mebotwana,

ke thuba ditswalo tsa kgotlho,

ke thubaganya diphemelo

tsa tshipi.

3Ke tla go naya dikhumo

tse di mo sephiring

le mahumo a a fitlhegileng

gore o tle o itse gore,

ke nna Morena

yo o go biditseng ka leina la gago,

Modimo wa Iseraele.

4Ke go biditse ka leina la gago

ka ntlha ya ga Jakobe,

motlhanka wa me,

le ka ntlha ya ga Iseraele,

yo ke mo itlhaoletseng

ka go okeletsa maina a tlotlo,

le fa o sa nkitse.

45:4
Jes. 41:8

5“Ke nna Morena,

ga go na ope o sele;

le gona ga go na Modimo ope

kwa ntle ga me.

Ke go tlamile, le fa o sa nkitse,

45:5
Jes. 44:6

6gore ba itse

go tswa kwa botlhabatsatsi

go fitlha kwa bophirimatsatsi,

fa go se ope kwa ntle ga me.

Ke nna Morena,

go se na ope o sele.

7Ke nna yo ke bopang lesedi,

le gona ke tlhola lefifi;

ke dira pholoso,

le gona ke tlhola tatlhego.

Ke nna Morena

45:7
Amose 3:6

yo o dirang dilo tsotlhe tse.

8Lona magodimo,

rothang go tswa kwa godimo!

A maru a nese lesego!

A lefatshe le kolobe

gore go tlhoge pholoso.

Le gona lefatshe

le godise tshiamo.

Ke nna Morena

yo ke tlhodileng tseo.”

45:8
Pes. 72:3

9A tatlhego ya gagwe wee

yo o lwang le Mmopi wa gagwe,

etswe e le lobeana fela

mo gare ga mabeana a letsopa.

A letsopa le ka raya mmopi

wa lone la re: “Ò dira eng?”

A tiro ya gago e ka re:

“Ga o na diatla?”

45:9
Jes. 29:16
Jer. 18:6
Baroma 9:20,21

10A tatlhego wee

ya yo o rayang rra-bana a re:

“O tsaletseng?”

A ba a raya mosadi a re:

“O belegetseng?”

11Morena, Moitshepi wa Iseraele,

Mmopi wa gagwe,

o bua jaana a re:

“Mpotseng tse di tla dirafalang;

lo nte ke laole bomorwaake

le tiro ya diatla tsa me.

12Ke nna yo ke dirileng lefatshe,

ka tlhola batho mo go lone;

ke nna yo ke phutholotseng

legodimo ka diatla tsa me,

ka laola lesomo lotlhe la lone.

13Ke nna yo ke tsositseng Korese

ka tshegofatso;

ke tla baakanya ditsela tsotlhe

tsa gagwe.

Ene o tla aga motse wa me,

a golola batshwarwi ba me

kwa ntle ga serekololo

le kwa ntle ga dimpho.”

Morena wa masomosomo

o buile jalo.

45:13
Jes. 45:1
41:2

14Morena o bua jaana a re:

“Khumo ya Egepeto le kgwebo

ya Ethiopia le Baseba ba e leng

banna ba baleele di tla tlisiwa

kwa go wena gore e nne tsa gago;

ba tla go latela,

ba fetela pele

ba ntse ba golegilwe

ka dikeetane,

ba obamela

ba lebile kwa go wena ba re:

‘Ka nnete, Modimo o na nao;

ga go na ope o sele,

ga go modimo o mongwe.

45:14
Jes. 45:4

15Ruri,

wena o Modimo o o fitlhegileng;

wena Modimo wa Iseraele,

o Mopholosi.

45:15
Baroma 11:33

16Ba ba bopang modimo ya diseto

ba tlhabilwe ke ditlhong,

le gona ba nyatsega

botlhe mmogo, ba tsamaya

ba le mo tshilofalong.’ ”

45:16
Jes. 44:9,11

17Iseraele o pholosiwa ke Morena.

Ke pholoso e e sa khutleng.

Ga lo nke lo tlhajwa ke ditlhong,

le e seng go kgobiwa ka gale

le ka bosakhutleng.

18Gonne Morena,

Motlhodi wa legodimo,

yo e leng Modimo o le osi fela,

yo o bopileng lefatshe, a le dira,

a le thaya –

ga a le bopela gore le nne senya,

mme o le bopetse

gore batho ba nne mo go lone –

o bua jaana a re:

“Ke nna Morena,

ga go na ope o sele.

19Ga ke a ka ka bua mo sephiring,

mo felong ga lefatshe fa go lefifi;

ga ke a raya losika lwa ga Jakobe

ka re: ‘Mpatleleng lefela!’

Ke nna Morena

yo o buang tsa nnete,

yo o itsiseng tse di siameng.”

Morena wa mafatshe otlhe Medimo ya Babele

20“Phuthegang, tlayang,

lo atamele kwano lotlhe,

ba lo falotseng ba ditšhaba!

Ba ba rweleng kota

e e leng modimo wa bone,

ba ba rapelang modimo

o o sa thuseng sepe,

ga ba itse sepe.

45:20
Jes. 43:9

21Itsiseng, o tlise medimo kwano!

Ee, a e gakololane mmogo!

Ke mang

yo o sa bolong go utlwisa tseo,

a di itsise kgale?

A ga se nna Morena,

mme go se na modimo ope

kwa ntle ga me?

Modimo wa boammaaruri

o o pholosang

ga o teng kwa ntle ga me.

45:21
Jes. 45:5
41:22,23

22“Sokologelang kwa go nna

gore lo tle lo pholosiwe,

lona dikhutlo tsotlhe tsa lefatshe.

Gonne ke nna Modimo,

ga go na ope o sele.

23Ke ikanne ka nna;

boammaaruri bo dule

mo molomong wa me,

e leng lefoko

le le sa dirololweng le le reng:

‘Mangole otlhe

a tla nkhubamela,

diteme tsotlhe di tla ineela

mo go nna ka maikano.’

45:23
Baroma 14:11
Bafil. 2:10,11

24Go tla twe:

‘Ke na le pholoso e e tletseng

le thata mo Moreneng fela.’

Ba tla tla kwa go ene;

mme botlhe ba ba mo

gakaletseng ba tla tlhajwa

ke ditlhong.

45:24
Jer. 23:6

25Losika lotlhe lwa Iseraele

lo tla siamisiwa mo Moreneng,

lo ipoka ka ene.

45:25
1 Bakor. 1:31