Setswana 1970/1987 (TSW70)
44

Morena ke Modimo o le osi

441“Mme jaanong utlwa, Jakobe,

motlhanka wa me,

le wena Iseraele

yo ke mo itlhaoletseng.

44:1
Jes. 41:8

2Morena yo o go dirileng,

a go bopa o sa le mo mmeleng

wa ga mmaago;

Morena yo o go thusang

o bua jaana a re:

Se boife, Jakobe,

motlhanka wa me,

le wena Ješurune44:2 Ke Iseraele.

yo ke mo itlhaoletseng.

44:2
Doit. 32:15
33:5,26

3“Gonne ke tla tshela metsi

mo nageng e e nyorilweng,

ke eledisa dinokana

mo nageng e e omeletseng.

Ke tla tshela Mowa wa me

mo baneng ba gago le lesego

la me mo losikeng lwa gago.

44:3
Jes. 32:15
Joele 3:1

4Mme ba tla tlhoga

jaaka bojang

le jaaka menwametsi

e e fa dinokaneng.

5“Mongwe o tla re:

‘Ke wa Morena’;

yo mongwe o tla ipitsa

ka leina la Jakobe;

yo mongwe gape o tla kwala

mo letsogong la gagwe a re:

‘Ke wa Morena,’

a ba a ikokeletsa leina

la Iseraele.”

Boithamako jwa medimo e sele

6Morena, Kgosi ya Iseraele,

Mogolodi wa gagwe,

Morena wa masomosomo

o bua jaana a re:

“Ke nna wa ntlha,

le gona ke nna wa bofelo.

Ga go na modimo ope

kwa ntle ga me.

44:6
Jes. 41:4
43:11

7Ke mang yo o ka bolelelang

ditirafalo pele jaaka nna,

fa e sa le ke nnisa morafe

wa bogologolo mo lefatsheng?

A a di itsise, a di bee fa pele

ga me ka thulaganyo!

Le gona a ba itsise tse di kwa

pele le tse di tla dirafalang.

44:7
Jes. 41:22

8Se reregeng, lo se boife!

A ga se go tswa bogologolo

ke ntse ke lo utlwisa

le go lo itsise

tse di tla dirafalang?

Lo basupi ba me.

A go na le Modimo

kwa ntle ga me?

Nnyaya, ga go na lefika le sele.

Ga ke itse lepe.”

Medimo ga se ya sepe

9Botlhe ba ba bopang medimo e sele ke ba boithamako fela; diratiwa tsa bone ga di thuse sepe. Basupi ba tsona ga ba bone sepe, ga ba itse sepe, mme ba tla tlhajwa ke ditlhong. 10Kana ke mang yo o a tleng a betle modimo o sele le go bopa setshwantsho sa modimo o o sa thuseng sepe?

44:10
Jes. 45:16
Jer. 10:3-16
Pes. 115:4-8
11Bonang, botlhe ba ba o ineelang ba tla tlhajwa ke ditlhong. Babopi ba ona ke batho fela. A ba kgobokane botlhe ba eme! Ba tla tshoga, ba tlhajwa ke ditlhong ba botlhe.
44:11
Jes. 42:17

12Mothudi o dira modimo ka tshipi le magala, a o batole ka dinoto, a o dire ka letsogo le le thata la gagwe. Le gona o bolawa ke tlala, a fele thata; ga a nwe metsi, a ba a lape. 13Mmetli wa dikgong o gagamatsa thapo, a thala setshwantsho sa ona ka sethadi, a o seta ka phalo, a o tshwaya ka selekanyi, a dira setshwantsho sa monna, sa motho yo montle gore se nne mo ntlong. 14O ithemela mesetere, a tlhophe motswere gongwe setlhare se sengwe, a se ikgodisetse mo ditlhareng tsa sekgwa. O tlhoma ditlhare tsa paina, mme pula e di godise, 15di thuse motho, a gotse molelo ka tsona. O tsaya tse dingwe, a ore molelo ka tsona. Le gona o a di tshuma gore a apee bogobe. Ee, le gona o dira modimo ka tsona gore a o obamele. O dira modimo wa seseto ka tsona gore a khubame fa pele ga ona. 16Ntlhanngwe ya tsona o e fisa ka molelo, a bese nama mo magaleng a ona, a je nama, a kgore; le gona o a ikomosa a re: “Ahee! Ke orile, ke utlwile bolelo.” 17Mme kota e e setseng a dire modimo ka yona, modimo wa seseto wa gagwe; a khubame fa pele ga ona, a o obamele, a o rapele a re: “Mpholose, gonne o modimo wa me!”

18Ga ba itse sepe, ga ba lemoge sepe; gonne matlho a bona a thibilwe gore ba se ka ba bona; dipelo tsa bone di thatafaditswe gore ba se ka ba tlhalefa. 19Ga ba akanye ka pelo; ga go na kitso, le fa e le tlhaloganyo, gore ba ipotse ba re: “Ntlhanngwe ya tsona ke di fisitse ka molelo; le gona ke apeile bogobe, ka besa nama mo magaleng a ona, ka ja. Jaanong a nka dira ntlhanngwe ya tsona maila, ka khubama fa pele ga kota ya setlhare?” 20Yo o ineelang molora o timeditswe ke pelo e e tsietsegileng; ga a nke a pholosa mowa wa gagwe; ga a botse gore: “A ga go na maaka mo seatleng sa me se se jang?”

Morena ke Motlhodi le Mopholosi

21“Gakologelwa dilo tse,

wena Jakobe,

le wena Iseraele,

gonne o motlhanka wa me.

Ke go bopile.

O motlhanka wa me.

Iseraele, ga ke go lebale!

44:21
Jes. 41:8
44:1

22Ke phimotse maleo a gago

jaaka maru

le dibe tsa gago jaaka mouwane.

Boela kwa go nna,

gonne ke go golotse!”

44:22
Jes. 1:18
43:25

23Duduetsang, lona magodimo,

gonne Morena o dirile jalo;

tlhabang mokgosi,

lona madiba a lefatshe!

A go ipele dithaba le sekgwa

le ditlhare tsotlhe

tse di mo go sona!

Gonne Morena

o rekolotse Jakobe;

o tla ikgalaletsa mo go Iseraele.

44:23
Jes. 49:13
55:12
Pes. 96:11

24Morena, Mogolodi wa gago,

yo o go bopileng go tswa

mo mmeleng wa ga mmaago,

o bua jaana a re:

“Ke nna Morena

yo o dirileng dilo tsotlhe.

Ka phutholola legodimo

ke le nosi.

Ka ala lefatshe –

yo o neng a na le nna ke mang?

25Ke nna yo ke nyeletsang

ditshupo tsa baporofeti

ba tsietso,

ke dira baitseanape ditlaela;

ke nna ke busetsang matlhale

kwa morago,

ke fetola kitso ya ona bosilo fela.

44:25
Jes. 29:14

26Ke nna yo ke dirafatsang

lefoko la motlhanka wa me,

ke fetsa maikaelelo a a begilweng

ke barongwi ba me,

ke raya Jerusalema ke re:

‘Agiwa!’

le metse ya Juta, ke re:

‘Agiwang!’

Ke nna ke tsosang

marope a teng.

27Ke nna yo ke rayang

boteng jwa Ferathe ke re:

‘Kgala!

Ke tla kgadisa dinoka tsa gago.’

44:27
Ekes. 14:21
Još. 3:9-17

28Ke nna ke buang ka ga Korese

ke re: ‘Ke modisa wa me.

O tla fetsa tsotlhe

tse di nkgatlhang,’

a raya Jerusalema a re: ‘Agiwa!’

A raya Tempele a re: ‘Thaiwa!’ ”

44:28
Jes. 45:1
Esera 1:1-3