Setswana 1970/1987 (TSW70)
37

Hesekia o kopa kgakololo mo go Jesaya

(2 Dikg. 19:1-7)

371E rile kgosi Hesekia a utlwa, a ikgagola diaparo, a apara diaparo tsa khutsafalo, a ya kwa Ntlong ya Morena. 2A ba a roma Eliakime yo e leng mookamedi wa lelapa la kgosi, le Sebena, mokwaledi, le bagolo ba baperesiti, ba apere diaparo tsa khutsafalo; a ba roma kwa go moporofeti Jesaya morwa Amotse. 3Mme ba mo raya ba re: “Hesekia o bua jaana a re: ‘Letsatsi le ke letsatsi la tlalelo le kotlo le kgalo; gonne bana ba gaufi le go tsalwa, mme ga go na thata ya go ka belega. 4Ka gongwe Morena, Modimo wa gago, o tla utlwa mafoko a mothoki yo mogolo yo o romilweng ke morena wa gagwe, kgosi ya Asiria, gore a tle go kgala Modimo o o phelang; a mmeletsa mafoko a Morena, Modimo wa gago, o a utlwileng. Jaanong a ko o rapelela masalela a a sa ntseng a le teng.’ ”

5Jaanong ya re batlhanka ba kgosi Hesekia ba fitlha kwa go Jesaya, 6Jesaya a ba raya a re: “Rayang morena wa lona lo re: ‘Morena o bua jaana a re: Se boife mafoko a o a utlwileng, a basimane ba kgosi ya Asiria ba ntlhapaditseng ka ona. 7Bona, ke tla tsenya mowa mo go yona gore e utlwe modumo, e boele kwa lefatsheng la yona. Ke tla ba ke e diga ka tšhaka mo lefatsheng la yona.’ ”

Mafoko a mangwe a go tlhasela Baiseraele

(2 Dikg. 19:8-19)

8Ya re mothoki yo mogolo a boa, a fitlhela kgosi ya Asiria e tlhasela Lebena; gonne o ne a utlwile gore e tlogile kwa Lagiše. 9Ke fa Saneheribe a utlwa go twe, Thirehaka, kgosi ya Ethiopia, o bolotse go tlhabana nao. Ya re a utlwa, a roma barongwi kwa go Hesekia a re: 10“Rayang Hesekia, kgosi ya Juta, lo re: ‘A Modimo wa gago o se ka wa go tsietsa o ò o ikanyang o ithaya o re, Jerusalema ga a nke a neelwa mo seatleng sa kgosi ya Asiria. 11Bona, o utlwile ka wesi se dikgosi tsa Asiria di se diretseng mafatshe aotlhe, tsa a senya gotlhe. A o a re, wena o ka phologa? 12A medimo ya ditšhaba tse borre ba di nyeleditseng e ne ya di pholosa, e bong Gosane le Harane le Resefe, le batho ba Etene ba ba neng ba le kwa Thelasare? 13E kae kgosi ya Hamathe le kgosi ya Arephate le kgosi ya motse wa Sefarwaime le ya Hena le ya Iwa?’ ”

14Ya re Hesekia a sena go amogela lokwalo mo diatleng tsa barongwi le go lo buisa, a ya kwa Ntlong ya Morena, a lo phutholola fa pele ga Morena. 15Hesekia a ba a rapela Morena a re: 16Morena wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, yo o ntseng godimo ga boKerubime! Ke wena Modimo o le wesi fela wa magosi aotlhe a lefatshe. Wena o dirile legodimo le lefatshe. 17Morena, sekega tsebe o utlwe! Morena, budulola matlho, o bone! Utlwa mafoko aotlhe a ga Saneheribe a o a rometseng go kgala Modimo o o phelang. 18Ke nnete, Morena, dikgosi tsa Asiria di sentse ditšhaba tsotlhe le mafatshe a tsona, 19tsa latlhela medimo ya tsona mo molelong, tsa e nyeletsa; gonne e ne e se medimo, e ne e le tiro ya diatla tsa batho, e le dikgong le majwe fela. 20Jaanong, Morena, Modimo wa rona, re golole mo seatleng sa gagwe gore magosi otlhe a lefatshe a tle a itse, fa wena Morena o le Modimo o le wesi.”

37:20
Jes. 40:5

Karabo ya ga Jesaya

(2 Dikg. 19:20-37)

21Ke fa Jesaya, morwa Amotse, a romela kwa go Hesekia a re: “Morena, Modimo wa Iseraele, o bua jaana a re: ‘Se o se nthapetseng ka ntlha ya ga Saneheribe, kgosi ya Asiria, ke se utlwile.’ 22Lefoko le Morena o le buang ka ga gagwe ke le le reng: ‘Lekgarebe, morwadia Sione, le a go nyatsa, le a go sotla; morwadia Jerusalema o thikhitha tlhogo fa morago ga gago. 23O kgadile mang? O kgobile mang? O tlhatloseditse mang lentswe? O tsholeleditse mang matlho kwa godimo? Ke Moitshepi wa Iseraele! 24O kgadile Morena ka batlhanka ba gago wa re: Ke palame ditlhoa tsa dithaba ka bontsi jwa dikoloi tsa me tsa ntwa le mafelelelo a Lebanone, ka rema mesetere e megolo le mesiperese e mentle ya teng, ka fitlha kwa setlhabeng sa teng, kwa sekgweng sa tshimo ya ditlhare.

37:24
Jes. 14:8
25Ke epile, ka nwa metsi a mafatshe a sele; ka kgadisa dinoka tsotlhe tsa Egepeto ka kgato ya dinao tsa me.

26“ ‘A ga o a ka wa utlwa? Tse ke di dirafaditseng jaanong, ga ke bolo go di akanya le go di ikaelela bogologolo gore wena o senye metse e e femetsweng, e fetoge mekoa ya marope. 27Mme baagi ba yona ba ne ba repa mabogo, ba tshoga, ba tlhajwa ke ditlhong, ba nna jaka morogo wa naga le jaaka botalana jo bošwa le jaaka bojang jo bo mo dithulelong le jaaka mabele a a iseng a gole.

28“ ‘Ke itse go nna ga gago le go tswa ga gago le go tsena ga gago le ka fa o ntsogelang ka loratla ka teng. 29Jaanong e re ka o ntsogela ka loratla, e re ka boikgantsho jwa gago bo utlwetse mo ditsebeng tsa me, ke tla tsenya mogolasetso wa me mo dinkong tsa gago le mogala wa me mo molomong wa gago, ke go busetsa kwa morago ka tsela e o tsileng ka yona.’

37:29
Doit. 32:27

30“Mme se e tla nnang sesupo mo go wena, Hesekia, ke se: Monongwaga go tla jewa se se ijwetseng; isago matshwabudu, mme ka ngwaga wa boraro lo jwale, lo kotule, lo leme masimo a moweine, lo je maungo a ona. 31Mme masalela a Bajuta a a falotseng a tla namela medi kwa tlase, a ungwa maungo kwa godimo. 32Gonne masalela a tla tswa mo Jerusalema le ba ba falotseng mo thabeng ya Sione. Tlhoafalo ya Morena wa masomosomo e tla dira jalo.

33“Ke ka moo Morena a buang jaana ka ga kgosi ya Asiria a re: ‘Ga e ka ke ya tsena mo motseng o, le e seng go hulela motsu mo teng; ga e ka ke ya o atamela ka thebe le e seng go dira mapalamo ka mmu fa go ona. 34E tla boa ka tsela e e tsileng ka yona. Ga e kitla e tsena mo motseng o, go bua Morena. 35Gonne ke tla sireletsa motse o, ke o pholosa ka ntlha ya me le ka ntlha ya ga Dafita, motlhanka wa me.’ ”

36Ke fa moengele wa Morena a bolola, a itaya banna ba le dikete di le 185 mo bothibelelong jwa Baasiria. Ya re ba phakela ka moso, ba fitlhela botlhe bao e le ditoto fela. 37Foo Saneheribe, kgosi ya Asiria, a tloga, a tsamaya, a boela kwa gae, a nna mo Ninife. 38Jaanong ya re a obamela mo tempeleng ya ga Niseroge, modimo wa gagwe, a bolawa ke Ateramelege le Saresere bomorwawe ka tšhaka. Ba tloga ba tshabela kwa lefatsheng la Ararate, mme Esarehatone morwawe a nna kgosi mo boemong jwa gagwe.

38

Bolwetse jwa ga Hesekia le go fola ga gagwe

(2 Dikg. 20:1-11; 2 Ditiraf. 32:24-26)

381Mo metlheng eo Hesekia o ne a lwala la go swa. Ke fa moporofeti Jesaya, morwa Amotse, a tla kwa go ene, a mo raya a re: “Morena o bua jaana a re: ‘Laela ba lapa la gago! Gonne o tla swa; ga o kitla o phela.’ ”

2Ke fa Hesekia a gadimela kwa loboteng, a rapela Morena 3a re: “Ao Morena, a ko o gakologelwe ka fa ke sepetseng ka teng fa pele ga gago ka boammaaruri le ka pelo yotlhe, ka dira tse di molemo mo matlhong a gago.” Hesekia a ba a lela thata.

38:3
2 Dikg. 18:3-6

4Ke fa lefoko la Morena le fitlha kwa go Jesaya le re: 5“Yaa o ree Hesekia o re: ‘Morena, Modimo wa ga Dafita rraago, o bua jaana a re: Ke utlwile thapelo ya gago, ka bona dikeledi tsa gago. Bona, ke tla okeletsa malatsi a gago dinyaga di le 15. 6Le gona ke tla go pholosa mmogo le motse o, mo seatleng sa kgosi ya Asiria; ke tla femela motse o.’

7“Jaanong sesupo se se tswang mo Moreneng, se se tla go supetsang, fa Morena a tla dirafatsa lefoko le a le buileng, ke se: 8Bona, ke tla busa moriti wa letsatsi mo go sesupa-nako sa ga Ahase dikgato di le some, tse o setseng o di fetile!” Ke fa moriti wa letsatsi o boa dikgato di le some, tse o setseng o di fetile.

9E rile Hesekia, kgosi ya Juta, a sena go lwala le go fola gape, a kwala lokwalo lo lo reng:

10“Ke ne ke rile: ‘Ke na le go ya

kwa dikgorong tsa felo ga baswi

ke sa le motho yo mošwa.

Ke otlilwe ka go kgaolelwa

dinyaga tsa me tse di setseng.’

11Ke rile: ‘Ga nkitla ke tlhola

ke bona Morena mo lefatsheng

la ba ba phelang;

ga nkitla ke tlhola ke leba batho

mo baaging ba lefatshe.

38:11
Pes. 27:13

12Boago jwa me bo rutlilwe,

bo tlositswe mo go nna

jaaka mogope wa badisa;

ke menne bophelo jwa me

jaaka mologi a mena masela.

Morena o nkgaotse

mo morutseng.

O fedisitse bophelo jwa me

e sa le motshegare,

bosigo bo ise bo tle.’

13Ke ne ke re ke ikgomotsa

go fitlha mosong,

mme a roba marapo otlhe a me

jaaka tau.

O fedisitse bophelo jwa me

e sa le motshegare,

bosigo bo ise bo tle.

38:13
Jobe 10:16

14Ke ne ka lela jaaka peolwane

le mogolori, ka lela jaaka leeba.

Matlho a me a ne a lelala

a lapile,

ka re: ‘Morena,

ke mo pitlaganong, nkemele!’

15Ke tla reng?

Tse o di ntsholofeditseng

o di dirafaditse.

Ke tla sepela ka boiketlo

mo dinyageng tsotlhe tsa me

ka ntlha ya botlhoko

jwa mowa wa me.

16“Morena, ba tla phela

ka ntlha ya ditsholofetso tseo.

Bophelo jwa mowa wa me

bo mo go tsona fa gotlhe.

O mphodisitse, wa mphedisa.

17Bona, bogalaka,

ee, bogalaka jo bogolo

bo mphetogetse kagiso.

Wena o ratile mowa wa me,

wa nntsha mo moleteng

wa nyelelo;

gonne o latlhetse maleo otlhe

a me kwa morago ga gago.

38:17
Pes. 32:1
Miga 7:18,19

18Gonne felo ga baswi

ga go go leboge.

Loso ga lo go tumise.

Ba ba fologetseng kwa moleteng

ga ba solofele boammaaruri

jwa gago.

38:18
Pes. 6:6

19Nnyaya, ke mophedi,

ke ene fela yo o go lebogang

jaaka nna kajeno.

Rra-bana o tla itsise bana

boammaaruri jwa gago.

20Morena ke yo o nthusang;

ke ka moo re tla letsang diletso

ka malatsi otlhe

a bophelo jwa rona

mo Ntlong ya Morena.”

21Jesaya o ne a laetse gore ba tlise molemo o o tutetsang wa difeie, ba o bee mo tlhagaleng gore a tle a fole. 22Hesekia o ne a boditse a re: “Ke eng se se ntshupetsang, fa ke tla ya gape kwa Ntlong ya Morena?”

38:22
Jes. 38:7,8

39

Barongwi ba kgosi ya Babele ba kwa Jerusalema

(2 Dikg. 20:12-19)

391E rile ka sebaka seo Merotage-Balatane, morwa Balatane, kgosi ya Babele, a romela dikwalo le dineo kwa go Hesekia; gonne o ne a utlwile, fa a ne a lwala, a ba a fola gape. 2Mme Hesekia a itumelela barongwi, a ba bontsha ntlo ya mahumo a gagwe, e bong selefera le gouta le tse di nkgang monate le lookwane lo lo molemo le ntlo yotlhe ya marumo a gagwe le dilo tsotlhe tse di leng teng mo mahumong a gagwe, mme go se na sepe mo ntlong ya ga Hesekia le mo pusong yotlhe ya gagwe se a se kang a se ba supetsa.

3Ke fa moporofeti Jesaya a tla kwa go kgosi Hesekia, a mmotsa a re: “Ba reng banna ba? Ba tlile kwa go wena, ba tswa kae?”

Hesekia a araba a re: “Ba tlile kwa go nna ba tswa kwa lefatsheng le le kgakala la Babele.”

4A ba a botsa re: “Ba bonye eng mo ntlong ya gago?” Hesekia a araba a re: “Ba bonye tsotlhe tse di mo ntlong ya me. Ga go na sepe mo mahumong a me se ke sa se ba bontshang.”

5Ke fa Jesaya a raya Hesekia a re: “Utlwa lefoko la Morena wa masomosomo: 6‘Bona, malatsi a tla tla, mogang tsotlhe tse di mo ntlong ya gago le tse borraago ba di phuthileng go fitlha kajeno di isiwang kwa Babele, go sa tlogelwe sepe, go bua Morena. 7Mme ba tla tsaya bangwe ba bana ba gago, ba ba tla tswang mo go wena, ba o tla ba tsalang, mme e tla nna batlhanka mo ntlong ya borena ya kgosi ya Babele.’ ”

8Ke fa Hesekia a raya Jesaya a re: “Lefoko la Morena le o le buileng le molemo.” A ba a re: “Kana, go tla nna kagiso le boikanyego mo malatsing a me.”