Setswana 1970/1987 (TSW70)
33

Asiria o a otlwa

331A tatlhego ya gago wee, wena mosenyi yo o sa senyediwang! A tatlhego ya gago wee, wena molotsana yo o sa direlwang ka bolotsana. E tla re o sena go senya, o senngwe ka wesi; e re fa o khutlile go dira ka bolotsana, ba go direle ka bolotsana.

2Morena, re tlhomogele pelo! Re go letile. O nne letsogo la rona mo mesong yotlhe. Ee, o nne thuso ya rona mo sebakeng sa tlalelo. 3Merafe e tshaba modumo wa loratla; fa o tsoga, ditšhaba di a phatlalala.

33:3
Pes. 68:2
4Mme thopo e tla phuthwa jaaka molome o phutha. Ba sianela teng jaaka tsie e siana.

5Morena o godisitswe, gonne o agile kwa godimo. O tladitse Sione molao le tshiamo. 6Go tla nna tlhomamo ya metlha ya gago, e leng khumo ya pholoso e e tletseng le botlhale le kitso. Go boifa Morena ke lehumo la teng.

7Bonang, diganka di goa kwa ntle. Barongwi ba kagiso ba lela ka bogalaka. 8Ditsela di senya. Ga go na yo o fetang. O sentse kgolagano, a nyatsa basupi, a sa re sepe ka batho. 9Lefatshe le hutsafetse, le a swaba. Lebanone o tlhajwa ke ditlhong, o a omelela. Leboa la Sarone ke naga fela. Basane le Karemele di tlhotlhoregile matlhare.

Morena o tlhagisa baba ba gagwe

10“Jaanong ke tla ema,” go bua Morena. “Jaanong ke tla itlotla. Jaanong ke tla itshupa ke le mogolo. 11Lo tla ithwala moko, lo belega dirite. Go budula ga lona ke molelo o o tla lo nyeletsang ka losi. 12Merafe e tla nna matlapa a kalaka a a fisiwang; e tla nna ditlhare tsa mitlwa tse di remilweng tse di šwang mo molelong.

33:12
Pes. 118:12
13Ba lo kwa kgakala, utlwang se ke se dirileng! Ba lo gaufi, itseng thata ya me!”

14Baleofi ba Sione ba tshogile. Teteselo e tshwere balotsana ba re: “Ke mang mo go rona yo o ka nnang fa molelong o o nyeletsang? Ke mang mo go rona yo o ka nnang fa dikgabong tse di sa khutleng?” 15Yo o dirang ka tshiamo a bua nnete; yo o nyatsang khumo ya kgatelelo a tlhotlhora diatla gore di se ka tsa amogela thelesetso; yo o ithibang ditsebe gore a se ka a utlwa melato ya go tsholola madi; yo o budulatsang matlho gore a se ka a bona bosula, a kgatlhega.

33:15
Pes. 15:2-5
24:3,4
16Ke ene yo o tla agang mo mafelong a a godimo. Dikago tsa phemelo tsa mafika ke botshabelo jwa gagwe. Ke ene yo o fiwang dijo tsa gagwe. Metsi a gagwe ga a kgale.

Paka-isago e e monate

17Matlho a gago a tla leba kgosi e le mo bontleng jwa yona; a bona lefatshe le le atlhameng. 18Pelo ya gago e tla gakologelwa sebaka sa therego e re: “O kae yo o neng a bala madi? O kae yo o neng a lekanya ka sekale? O kae yo o neng a bala dikago tsa phemelo?” 19Ga o kitla o tlhola o bona morafe o o matepe, morafe wa puo e e boteng e e sa utlwaleng, wa loleme lo lo koakoetsang lo lo sa tlhaloganngweng.

33:19
Doit. 28:49
20Leba Sione, motse wa meletlo ya rona! Matlho a gago a tla bona Jerusalema e le boago jo bo femetsweng, e le tente e e sa hudugeng, e dimapo tsa yona di sa tlhomolelweng ka go sa feleng, e dithapo tsotlhe tsa yona di sa kgaogeng. 21Mme gona foo Morena o tla nna le rona e le yo o galalelang mo felong ga dinoka tse dikgolo; mme mekoro ga e ka ke ya tsamaya mo go tsona. Sekepe se segolo ga se nke se feta mo go tsona. 22Gonne Morena ke moatlhodi wa rona; Morena ke molaodi wa rona; Morena ke kgosi ya rona. Ke ene yo o tla re pholosang. 23Dithapo tsa gago di repile; ga di tshware kota ya diseile; ga di gagamatse masela. Foo ba tla abela khumo ya thopo e kgolo. Ditlhotsi di tla itseela se se thukhuthilweng. 24Go tla bo go se na monni ope yo o reng: “Ke a lwala.” Gonne morafe o o agileng teng o itshwaretswe melato.
33:24
Sag. 12:8