Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Puso ya ga Keresete

321Bonang, kgosi e tla busa ka molao; dikgosana di tla laola ka tshiamo.

32:1
Jer. 23:5
2Mme mongwe le mongwe o tla nna jaaka botshabelo mo ledimong, le jaaka leobo mo puleng, le jaaka dinoka tsa metsi mo nageng e e omeletseng, le jaaka moriti wa lefika le legolo mo nageng ya lenyora. 3Matlho a baboni ga a kitla a tlhola a fatlhega. Ditsebe tsa bautlwi di tla utlwelela. 4Dipelo tsa ba ba makgakga di tla tlhaloganya kitso. Diteme tsa ba ba koakoetsang di tla bua sentle ka thanolo.
32:4
Jes. 35:6
5Lesilo ga le nke le tlhola le bidiwa letlhale. Molotsana ga a nke a bidiwa motlotlegi. 6Gonne lesilo le bua bosilo. Pelo ya lone e loga maano a boithamako gore le dire tsa boikepo, le ganetse Morena ka tse di sokameng, le time yo o tshwerweng ke tlala, le tlhokise yo o bolawang ke lenyora metsi. 7Dibolai tsa molotsana di bosula. O loga maano a a sokameng gore a senyetse babogisegi ka dipolelo tsa maaka, le fa mohumanegi a bua nnete fela.
32:7
Diane 29:4
8Mme yo o pelontle o akanya tsa bopelontle, le gona o tla nna a emela tsa bopelontle.

Katlholo le tshiamiso

9Lona basadi ba lo iketlileng, tsogang lo utlwe lentswe la me! Lona barweetsana ba lo tlhokomologang, sekegelang mafoko a me tsebe!

32:9
Jes. 3:16 – 4:1.

10E tla re ngwaga o sena go feta le malatsi mangwe, lo tetesele, lona ba lo sa tshwenyegeleng sepe. Gonne go fula maungo a moweine go fedile; go phutha maungo a ditlhare ga go teng. 11Roromang, lona basadi ba lo iketlileng! Teteselang, lona barweetsana ba lo tlhokomologang! Apolang gotlhe, lo apare diaparo tsa bohutsana. 12Itshwareng diledu lo lelele masimo a mantle le moweine o o ungwang sentle, 13le tshimo ya morafe wa me e e tlhogang mesu le ditshetlho; ee, lo lelele matlo otlhe a boitumelo le motse o o duduetsang. 14Gonne matlo a borena a tlogetswe, modumo wa motse o fetogile tidimalo.

Thabana le serala sa ditlhodi e tla nna naga fela ka go sa feleng, fa diesele di itumelang teng, fa matsomane a fulang teng, 15go fitlhelela rona re goromelediwe Mowa o o tswang kwa godimo. Foo sekaka se tla fetoga tshimo ya ditlhare tse di ungwang, mme tshimo ya ditlhare tse di ungwang e tla kaiwa sekgwa. 16Mme molao o tla bo o agile mo sekakeng, tshiamo e tla nna mo tshimong ya ditlhare tse di ungwang. 17Foo tiro ya tshiamo e tla nna kagiso; leungo la molao e tla nna boikhutso le boiketlo ka go sa feleng. 18Morafe wa me o tla nna mo felong ga kagiso, mo matlong a a sireleditsweng, mo maikhutsong a boiketlo. 19Mme sefako se tla na, fa sekgwa se digwa; motse o tla kokobelela fa fatshe. 20Lo letlhogonolo, ka masimo otlhe a lona a le fa metsing, ka lo funolola maoto a kgomo le esele gore di itsamaele gongwe le gongwe.

33

Asiria o a otlwa

331A tatlhego ya gago wee, wena mosenyi yo o sa senyediwang! A tatlhego ya gago wee, wena molotsana yo o sa direlwang ka bolotsana. E tla re o sena go senya, o senngwe ka wesi; e re fa o khutlile go dira ka bolotsana, ba go direle ka bolotsana.

2Morena, re tlhomogele pelo! Re go letile. O nne letsogo la rona mo mesong yotlhe. Ee, o nne thuso ya rona mo sebakeng sa tlalelo. 3Merafe e tshaba modumo wa loratla; fa o tsoga, ditšhaba di a phatlalala.

33:3
Pes. 68:2
4Mme thopo e tla phuthwa jaaka molome o phutha. Ba sianela teng jaaka tsie e siana.

5Morena o godisitswe, gonne o agile kwa godimo. O tladitse Sione molao le tshiamo. 6Go tla nna tlhomamo ya metlha ya gago, e leng khumo ya pholoso e e tletseng le botlhale le kitso. Go boifa Morena ke lehumo la teng.

7Bonang, diganka di goa kwa ntle. Barongwi ba kagiso ba lela ka bogalaka. 8Ditsela di senya. Ga go na yo o fetang. O sentse kgolagano, a nyatsa basupi, a sa re sepe ka batho. 9Lefatshe le hutsafetse, le a swaba. Lebanone o tlhajwa ke ditlhong, o a omelela. Leboa la Sarone ke naga fela. Basane le Karemele di tlhotlhoregile matlhare.

Morena o tlhagisa baba ba gagwe

10“Jaanong ke tla ema,” go bua Morena. “Jaanong ke tla itlotla. Jaanong ke tla itshupa ke le mogolo. 11Lo tla ithwala moko, lo belega dirite. Go budula ga lona ke molelo o o tla lo nyeletsang ka losi. 12Merafe e tla nna matlapa a kalaka a a fisiwang; e tla nna ditlhare tsa mitlwa tse di remilweng tse di šwang mo molelong.

33:12
Pes. 118:12
13Ba lo kwa kgakala, utlwang se ke se dirileng! Ba lo gaufi, itseng thata ya me!”

14Baleofi ba Sione ba tshogile. Teteselo e tshwere balotsana ba re: “Ke mang mo go rona yo o ka nnang fa molelong o o nyeletsang? Ke mang mo go rona yo o ka nnang fa dikgabong tse di sa khutleng?” 15Yo o dirang ka tshiamo a bua nnete; yo o nyatsang khumo ya kgatelelo a tlhotlhora diatla gore di se ka tsa amogela thelesetso; yo o ithibang ditsebe gore a se ka a utlwa melato ya go tsholola madi; yo o budulatsang matlho gore a se ka a bona bosula, a kgatlhega.

33:15
Pes. 15:2-5
24:3,4
16Ke ene yo o tla agang mo mafelong a a godimo. Dikago tsa phemelo tsa mafika ke botshabelo jwa gagwe. Ke ene yo o fiwang dijo tsa gagwe. Metsi a gagwe ga a kgale.

Paka-isago e e monate

17Matlho a gago a tla leba kgosi e le mo bontleng jwa yona; a bona lefatshe le le atlhameng. 18Pelo ya gago e tla gakologelwa sebaka sa therego e re: “O kae yo o neng a bala madi? O kae yo o neng a lekanya ka sekale? O kae yo o neng a bala dikago tsa phemelo?” 19Ga o kitla o tlhola o bona morafe o o matepe, morafe wa puo e e boteng e e sa utlwaleng, wa loleme lo lo koakoetsang lo lo sa tlhaloganngweng.

33:19
Doit. 28:49
20Leba Sione, motse wa meletlo ya rona! Matlho a gago a tla bona Jerusalema e le boago jo bo femetsweng, e le tente e e sa hudugeng, e dimapo tsa yona di sa tlhomolelweng ka go sa feleng, e dithapo tsotlhe tsa yona di sa kgaogeng. 21Mme gona foo Morena o tla nna le rona e le yo o galalelang mo felong ga dinoka tse dikgolo; mme mekoro ga e ka ke ya tsamaya mo go tsona. Sekepe se segolo ga se nke se feta mo go tsona. 22Gonne Morena ke moatlhodi wa rona; Morena ke molaodi wa rona; Morena ke kgosi ya rona. Ke ene yo o tla re pholosang. 23Dithapo tsa gago di repile; ga di tshware kota ya diseile; ga di gagamatse masela. Foo ba tla abela khumo ya thopo e kgolo. Ditlhotsi di tla itseela se se thukhuthilweng. 24Go tla bo go se na monni ope yo o reng: “Ke a lwala.” Gonne morafe o o agileng teng o itshwaretswe melato.
33:24
Sag. 12:8

34

Kotlo ya Etomo

341Lona ditšhaba, atamelang lo utlwe; lona merafe, tlhokomelang! A go utlwe lefatshe le tse di tletseng mo go lone; a go utlwe naga le tsotlhe tse di melang mo go yona! 2Gonne Morena o bogale le ditšhaba tse tsotlhe; o galefetse masomo otlhe a tsona; o a hutsitse, a a neela mo polaong. 3Babolawi ba tsona ba latlhwa fela. Direpa tsa bone di tlhatlosa sebodu sa tsona. Dithaba di ela madi a bona. 4Masomo otlhe a legodimo a tla nyelela. Legodimo le menwa jaaka lokwalo. Masomo otlhe a lone a swaba jaaka go swaba matlhare a moweine, jaaka matlhare a feie a tlhotlhorega mo setlhareng.

34:4
Tshen. 6:13,14

5Bonang, e tla re fa tšhaka ya me e gaketse kwa legodimong, e wele mo go Etomo, mo morafeng o ke o hutsitseng gore e dirafatse katlholo.

34:5
Jer. 49:7-22
6Tšhaka ya Morena e tletse madi, e tlhamuketse mafura le madi a dikwana le a diphoko le mafura a diphilo tsa diphelehu. Gonne Morena o na le setlhabelo kwa Bosera le polao e kgolo kwa lefatsheng la Etomo. 7Mme dinare di tla wa natso mmogo le dipholo le dipoo. Lefatshe la bone le tla kgora madi. Naga ya bone e tla nontshiwa ka mafura. 8Gonne Morena o beile letsatsi la pusoloso le ngwaga wa tefetso, e le go atlholela Sione.

9Dinoka tsa gagwe di fetoga boka, mmu wa gagwe o fetoga sebabole. Lefatshe la gagwe e tla nna boka jo bo tukang;

34:9
Gen. 19:24
10jo bo sa timeng bosigo le motshegare. Musi wa teng o ntse o tlhatloga ka go sa feleng. E tla nna sekaka mo ditshikeng tsotlhe, go se yo o le ralalang ka metlha le metlha.
34:10
Tshen. 14:11
19:3
11Sefudi le setlhong di tla le rua. Morubisi le legakabe di tla nna mo go lone. Mme Morena o tla gagamatsa mogala o o lekanyang le wa serophiso mo go lone, e le go le tobekanya le go le fetola sekaka. 12Batlotlegi ba lone – ga go na bogosi teng jo ba ka bo tlhabelang mokgosi. Dikgosana tsotlhe tsa lone di nyeletse. 13Mitlwa e tla tlhoga mo matlong a borena a lone. Bogopa le tshetlho di tla mela mo dikagong tsa phemelo tsa lone. E tla nna meago ya diphokojwe le lesaka la bontšhwe.
34:13
Jes. 13:21,22
14Dibatana tsa sekaka di tla kgatlhana le diphiri teng. Didimo tsa sekaka di tla kopana gona. Ee, ke teng foo fela kwa sepoko sa bosigo se nnang teng, se iponela boikhutso.
34:14
Tshen. 18:2
15Mokopa o na le mosima teng, o tsala mae, o a elama, o a thuthusa mo moriting wa ona. Ee, manong a tla kgobokana teng; lengwe le lengwe le kopana le selekane sa lone.

16Tlhotlhomisang mo lekwalong la Morena lo buise: Ga go tlhokafale sepe sa dilo tse. Ga go sephedi sepe se se tlhokang selekane sa sona. Gonne molomo wa me ke ona o o laotseng jalo. Mowa wa gagwe ona o phuthile. 17Ene ka esi o di tlhametse tengwa, seatla sa gagwe sa di abela lefatshe la Etomo ka mogala o o lekanyang. Di tla le rua ka go sa feleng, di nna mo go lone mo ditshikeng tsotlhe.