Setswana 1970/1987 (TSW70)
29

Jerusalema yo o bidiwang Ariele fano o tsena mo tlalelong

291A tatlhego wee ya Ariele, Ariele,29:1 Ke go re: Leiso la Modimo. e bong motse o Dafita o neng a nna mo go ona! A dinyaga di nne di fete le meletlo e latelane! 2Morago ga moo ke tla pitlaganya Ariele gore a tlale selelo le phegelo; ee, a nne leiso la Modimo tota mo go nna. 3Ke tla go dikanyetsa ka ntwa, ke go pitlaganya ka ditlhodi tsa batlhabani mo ntlheng tsotlhe, ke aga dikago tsa tlhaselo mo tikologong ya gago. 4Foo o tla kokobediwa, o bua o le mo mmung; mafoko a gago a tla utlwala kwa tlase a tswa mo leroleng; lentswe la gago le tla tswa mo fatsheng jaaka mowa wa moswi, puo ya gago e tla tswa mo leroleng ka lentswe le le kwa tlase fela.

5Mme bontsi jwa baba ba gago bo tla nna jaaka lerole le le boleta; bontsi jwa barena ba ba setlhogo bo tla nna jaaka moko o o gogolwang. Go tla dirafala jalo ka tshoganyetso. 6O tla lekolwa ke Morena wa masomosomo ka tumo ya maru le ka thoromo ya lefatshe le ka loratla lo logolo le ka ledimo le ka phefo le ka kgabo ya molelo o o nyeletsang.

29:6
Jes. 30:30
7Mme bontsi jwa ditšhaba tsotlhe tse di bolotseng go tlhabana le Ariele le botlhe ba ba lwang le ene le dikago tsa phemelo tsa gagwe, ba ba mo pitlaganyang, ba tla nna fela jaaka toro le pono ya bosigo. 8Bontsi jwa ditšhaba tsotlhe tse di bolotseng go tlhabana le thaba ya Sione ba tla tshwana le yo o tshwerweng ke tlala, yo o lorang a ja, mme e re a thanya, a fitlhela a sa kgora; ba tshwana le yo o bolawang ke lenyora, yo o lorang a nwa, mme e re a thanya, a ikutlwa a sa lapile, a sa kgalegile.

Baiseraele ba tlhokomologa tlhagiso

9Tsibogang lo gakgamale! Iphatlheng lo foufale! Ba tagilwe, mme e seng ka weine; ba a thekesela, mme e seng ka bojalwa. 10Gonne Morena o lo goromeleditse mowa wa thulametso, a lo bipa matlho, e leng baporofeti; a lo khurumetsa ditlhogo, e bong baboni.

29:10
Jes. 6:10
19:14
Baroma 11:8
11Mme lo tshotse pono ya dilo tsotlhe jaaka mafoko a lokwalo lo lo kannweng, lo ba lo neelang yo o itseng go buisa ba re: “A ko o lo buise!” Mme a re: “Ga ke kgone, gonne lo kannwe.” 12Mme fa lokwalo lo neelwa yo o sa itseng go buisa gore a tle a lo buise, o tla re: “Ga ke itse go buisa.”

13Morena o buile a re: “E re ka batho ba, ba nkatamela ka melomo, ba ntlotla ka diteme fela, mme dipelo tsa bone di le kgakala le nna, le go mpoifa ga bone e le molao o ba o rutilweng ke batho fela:

29:13
Jes. 1:15
58:2,3
Math. 15:8,9
14Bonang, ka ntlha ya moo ke tla tswelela pele go direla morafe o ka mokgwa o o gakgamatsang gore ba gakgamale, ba tlhoke puo, mme botlhale jwa matlhale a bone bo nyelele, le tlhaloganyo ya batlhaloganyi ba bone e fitlhege.”
29:14
Jes. 44:25
1 Bakor. 1:19

Tsholofelo ya tshiamiso

15A tatlhego wee ya ba ba fitlhang maikaelelo a bone kwa botennye fa pele ga Morena gore ditiro tsa bone di dirafale mo lefifing, ba ba reng: “Ke mang yo o re bonang? Ke mang yo o re itseng?” 16Kana lo masilo jang! A mmopi o ka kaiwa e le letsopa? A setlhodiwa se ka bua ka ga motlhodi wa sona sa re: “Ga a a ntlhola!” A nkgo e ka bua ka ga mmopi wa yona e a re: “Ga a itse sepe”?

17A ga ke re, Lebanone o tla fetoga tshimo ya ditlhare tse di ungwang; mme tshimo ya ditlhare tse di ungwang e tla kaiwa sekgwa fela, nakonyana e sena go feta?

29:17
Jes. 32:15

18Ka sebaka seo disusu di tla utlwa mafoko a lokwalo; matlho a difofu a tla bona, di dule mo bontshong le mo lefifing.

29:18
Jes. 35:5
19Babogisegi ba tla itumela gape mo Moreneng; batho ba ba humanegileng ba tla dudueletsa Moitshepi wa Iseraele. 20Gonne ga go tlhole go le morena yo o pelompe; mosotli o nyeletse; botlhe ba ba logang maano a boikepo ba bolailwe, 21e bong ba ba patikang batho mo tshekong, ba lalela yo o emelang tshiamo mo lekgotleng, ba diga mosiami ka pateletso.
29:21
Amose 5:10

22Ka ntlha ya moo Morena yo o rekolotseng Aborahame o buile le ba ntlo ya ga Jakobe jaana a re: “Jakobe ga a nke a tlhola a swaba; sefatlhego sa gagwe ga se nke se tlhola se tlhajwa ke ditlhong. 23Gonne fa bana ba ga Jakobe ba bona tiro e diatla tsa me di e dirileng mo go bone, ba tla itshepisa leina la me, ba itshepisa Moitshepi wa ga Jakobe, ba boifa Modimo wa Iseraele. 24Ba ba timeletsweng ke tlhaloganyo ba tla bona kitso; bangongoregi ba tla amogela thuto.”

30

Thuso e tswa mo Moreneng, e seng kwa Egepeto

301Morena o buile a re: “A tatlhego wee ya ba ba matepe, ba ba logang maano, mme e se ka nna; ba tlhomamisa kgolagano, mme e se ka Mowa wa me, e le gore ba oketse boleo ka boleo;

30:1
Jes. 1:2
2ba ba yang kwa Egepeto, ba sa botsa molomo wa me,30:2 Go tewa moporofeti. gore ba itshireletse ka phemelo ya ga Farao, ba tshabele mo moriting wa Egepeto. 3Mme phemelo ya ga Farao e tla lo fetogela ditlhong; botshabelo mo moriting wa Egepeto bo tla lo fetogela tshilofalo. 4Gonne le fa dikgosana tsa bone di gorogetse kwa Soane, le fa barongwi ba bone ba fitlhile kwa Hanese, 5botlhe ba tla swaba ka ntlha ya morafe o o sa ba thuseng sepe, o o se nang pholoso, le fa e le thuso, fa e se ditlhong le kgala fela.”

6Taelo ya Modimo ka ga Diphedi tsa Borwa: “Mo nageng ya tlalelo le pitlagano, fa go leng tau e namagadi le e tonanyana, le lebolobolo le kgwanyape e e fofang, ba isa dithoto tsa bone tse ba di belesitseng mo mekokotlong ya diesele, le mahumo a bone a ba a belesitseng mo diroteng tsa dikammele, ba di isa kwa morafeng o o sa ba thuseng sepe. 7Thuso ya Egepeto ga se ya sepe, ke ya lefelafela. Ke ka moo ke mmiditseng: ‘Sebata se se itulelang fela.’

30:7
Pes. 87:4
89:11

Baiseraele ga ba utlwe Modimo

8“Jaanong tsamaya o kwale mafoko a mo letlapeng fa pele ga bone, o a kwale mo lokwalong gore a nne bosupi mo metlheng e e tlang ka bosakhutleng. 9Gonne ke morafe wa moferefere, ke bana ba maaka, ke bana ba ba ganang go utlwa molao wa Morena, 10ba ba rayang baboni ba re: ‘Lo se ka lwa bona;’ ba raya baporofeti ba re: ‘Lo se ka lwa re rerela boammaaruri! Re boleleleng tse di ka re kgatlhang; re rereleng tsa tsietso! 11Fapogang mo tseleng, tswang mo mmileng, khutlisang go bua le rona ka ga Moitshepi wa Iseraele.’ ”

12Ka ntlha ya tseo Moitshepi wa Iseraele o bua jaana a re: “E re ka lo latlha lefoko le, mme lo ikanya kgatelelo le tshokamo, lo ikaega ka tsona, 13ka moo boikepo jo, bo tla nna mo go lona jaaka seripa se se sekameng mo loboteng lo lo godimo, se se batlang go wa, se go wa ga sona go dirafalang ka tshoganyetso le ka ponyo ya leitlho. 14O tla se thubaganya jaaka nkgo ya mmopi e thubega, e e pšhwetlwang, ba sa e rekegele; e gare ga mangetana a yona go sa fitlhelweng lengeta le le lekanyeng go ka ogola molelo mo leisong ka lone, le fa e le go ga metsi mo sedibeng ka lone.”

15Gonne Morena Modimo, Moitshepi wa Iseraele, o buile jaana a re: “Fa lo ka tlhabologa le go iketla, lo tla pholosiwa; fa lo ka didimala le go ikanya, lo tla nna thata.” Mme lo ganne,

30:15
Pes. 37:7
62:2
Ekes. 14:14
16lwa re: “Nnyaya! Re tla tshaba ka dipitse” – ka moo lo na le go tshaba! Lwa re: “Re tla tana dipitse tse di lebelo” – ka moo ba tla nna lebelo ba ba lo latelelang. 17Ba le sekete ba tla tshaba ka kgalemelo ya motho a le mongwe; lo tla tshaba ka theregiso ya ba batlhano go fitlhelela lo tlogelwa jaaka kota ya sefoka e e mo godimo ga thaba le jaaka sefoka se se mo thabaneng.
30:17
Lef. 26:36
18Ke gona ka moo Morena a lo letelang gore a lo itshwarele; ke ka moo a tsogang gore a lo tlhomogele pelo. Gonne Morena ke Modimo wa tshiamo. Go tshegofaditswe botlhe ba ba solofelang mo go ene.

Modimo o tla tshegofatsa morafe wa ona

19Ee, lona morafe o o mo Sione, lo tla aga mo Jerusalema. Ga lo nke lo tlhola lo lela. Ruri, fa a utlwa lentswe la selelo sa lona, o tla lo itshwarela; fa a se utlwa, o tla lo araba.

30:19
Jes. 65:24
20Morena o tla lo naya dijo tsa tlalelo le metsi a pitlagano, mme baruti ba lona ga ba kitla ba tlhola ba iphitlha. Matlho a lona a tla nna a bona baruti ba lona. 21Fa lo fapogela mo ntlheng ya le le jang gongwe mo go ya la molema, ditsebe tsa lona di tla utlwa lentswe fa morago ga lona le le reng: “Tsela ke e, tsamayang mo go yona.”
30:21
Doit. 5:29
28:14
22Medimo ya diseto ya lona e e manegilweng selefera, le ya ditshwantsho tsa lona tse di bopilweng tse di manegilweng gouta, lo tla e kaya makgapha, lo e latlha jaaka maila, lo e raya lo re: “Tlogang fa!”
30:22
Jes. 2:20
27:9
Gen. 35:2,4
23Mme dijwalo tsa lona tse lo di jwetseng mo tshimong, Morena o tla di nesetsa pula, a lo naya dijo tse di tswang mo tshimong tse di monate tsa letlotlo. Mo metlheng eo dikgomo tsa lona di tla fula mo mafulong a a atlhameng. 24Dipholo le dieselana tse di lemang tshimo di tla ja dijo tse di lokilweng tse di tlhakantsweng, tse di olositsweng ka tlatla le ka loselo. 25E tla re dikago tsa tlhaselo di wa mo letsatsing la polao e kgolo, go nne dinoka le dinokana tsa metsi mo dithabeng tsotlhe tse dikgolo le mo mebotong yotlhe e e godimo. 26E tla re ka letsatsi le Morena a fapang tshenyego ya morafe wa gagwe ka lone, a fodisa dintho tse ba di ntshitsweng, lesedi la ngwedi le tshwane le lesedi la letsatsi; lesedi la letsatsi le tla oketsega gasupa jaaka lesedi la malatsi a a supa.
30:26
Jes. 60:19
61:1

Modimo o tla betsa Baasiria

27Bonang, leina la Morena le e tla, le tswa kwa kgakala; bogale jwa gagwe ke jo bo tukang, ke jo bo makete thata. Molomo wa gagwe o tletse kgalefo, loleme lwa gagwe lo tshwana le molelo o o nyeletsang. 28Mowa o a o ntshang o tla tshwana le noka e e tlang jaaka morwalela, e e fitlhang fa molaleng gore a kgarakgatshe ditšhaba ka kgadikanyo e e di isang mo tatlhegong. Kgole e e timetsang e mo marameng a merafe. 29Mme lo tla opela difela jaaka mo bosigong jwa go dira moletlo o o boitshepo, lo itumela ka pelo jaaka ba ba yang kwa thabeng ya Morena, kwa lefikeng la Iseraele, ba ntse ba letsa ditlhaka.

30Morena o tla utlwatsa tumo ya maru ya borena jwa gagwe, a bonatsa go itaya ga letsogo la gagwe ka bogale jo bo tukang le ka kgabo ya molelo o o nyeletsang le ka ledimo le ka pula ya sephaphathela le ka matlapana a sefako.

30:30
Jes. 29:6
31Gonne Asiria o tla tshosiwa ke kodu ya Morena yo o mo otlang ka thupa. 32Kotlo nngwe le nngwe ya thupa e o e atlholetsweng, e Morena a mo otlang ka yona, e tla dirafala ka meropa le diharepa, mme o tla tlhabana nabo ka letsogo le le kgadikanang. 33Gonne felo ga phisetso go setse go baakantswe gale; le gona go baakanyeditswe kgosi; go boteng, go atlhame. Mokoa wa molelo le wa dikgong wa gona o mogolo thata. Mowa wa Morena o o tshwanang le nokana ya sebabole o tla o tshuba.
30:33
Tshen. 19:20

31

Ikanyeng Morena, e seng Egepeto

311A tatlhego wee ya ba ba yang kwa Egepeto go batla thuso; ba ba ikaegang ka dipitse, ba ba ikanyang dikoloi tsa ntwa, ka di le dintsi, le bapalami, ka ba le bantsi thata; mme ba sa lebe Moitshepi wa Iseraele, ba sa batle Morena.

31:1
Jes. 30:1-2
2Mme le ene o botlhale. O tla tlisa petso, a sa fetole mafoko a gagwe. O tla tsogela ntlo ya basenyi le thuso ya badirabosula.
31:2
Amose 3:6
Num. 23:19
3Kana Baegepeto ke batho, ga se Modimo. Dipitse tsa bone ke nama, ga se mowa. E tla re Morena a otlolola letsogo, mothusi a kgotšwe, mothusiwi a we; botlhe ba tla nyelela mmogo.

4Gonne Morena o buile jaana le nna a re: “Tau le tawana di rora godimo ga thopo e di e tshwereng, fa badisa ba bantsi ba bilediwa kwa go tsona; mme ga di tshoge ka ntlha ya mekgosi ya bone, ga di tshabe modumo wa bone.” Morena wa masomosomo o tla fologa jalo gore a tlhabane mo thabeng ya Sione le mo thabaneng ya yona. 5Morena wa masomosomo o tla sireletsa motse wa Jerusalema jaaka go dira dinonyane ka diphuka; o tla o femela, a o pholosa, a o rekegela, a o thusa.

31:5
Doit. 32:11
Math. 23:37

6Lona Baiseraele, boelang kwa go ene yo lo mo tlogetseng ka boikepo jo bo boteng. 7Gonne mo metlheng eo mongwe le mongwe o tla latlha medimo ya gagwe ya selefera le medimo ya gagwe ya gouta, e lo e itiretseng ka diatla tsa lona go leofa ka yona.

31:7
Jes. 2:20
8Mme Baasiria ba tla wa ka tšhaka ya yo e seng monna; tšhaka ya yo e seng motho e tla ba nyeletsa. Ba tla tshaba tšhaka. Batlhabani ba bone e tla nna batlhanka.
31:8
Jes. 37:36
9Lefika la bone31:9 E kete go tewa kgosi. le tla nyelela ka ntlha ya poifo. Dikgosana tsa bone di tla tlogela sefoka di tshogile. Go buile Morena jalo, yo o nang le molelo mo Sione le leiso mo Jerusalema.
31:9
Doit. 32:31