Setswana 1970/1987 (TSW70)
28

Baiseraele ba Samaria ba a tlhagisiwa

281A tatlhego wee ya serwalo sa bogosi se se ikgantshang sa matagwa a Eferaime, le ya sethunya se se swabang sa mokgabo o montle wa gagwe, se se mo thoteng ya leboa la mmu o o bogale wa ba ba tlhapetsweng ke weine.

2Bonang, Morena o na le mongwe yo o thata, yo o nonofileng jaaka phefo ya sefako le jaaka ledimo le le senyang thata le jaaka pula e e tshololang metsi a mantsi a a penologang: Ke ene yo o tla se digelang fa fatshe ka thata. 3Serwalo sa bogosi se se ikgantshang sa matagwa a Eferaime se tla gatakwa ka maoto. 4Mme sethunya se se swabang sa mokgabo o montle wa gagwe, se se mo thoteng ya leboa la mmu o o bogale, se tla tshwana le feie e e butswang pele ga selemo, e e a reng motho a e bona, a e phamole ka seatla, a e metse. 5Ka sebaka seo Morena wa masomosomo o tla nna serwalo sa bogosi se se galalelang le kgare ya mokgabo mo masaleleng a morafe wa gagwe; 6le mowa wa tshiamo mo go ene yo o nnetseng go atlhola, le bonatla mo go bone ba ba busetsang tlhabano kwa kgorong.

Baporofeti ba Jutea ke matagwa

7Mme ba mono le bone ba theekela ka weine, ba thekesediwa ke bojalwa. Moperesiti le moporofeti ba theekela ka bojalwa, ke digole tsa weine, ba thekesediwa ke bojalwa. Ba a thekesela, fa ba bona pono; ba theekela fa ba atlhola. 8Ee, dipati tsotlhe tsa bojelo di tletse matlhatsa a a maswe, go se fa go pila.

9Ba re: “O tla ruta mang kitso? O tla lemosa mang thero? A ke ba ba kgwisitsweng? A ke ba ba tlogedisitsweng mabele? 10Gonne o oketsa molao ka molao, molao ka molao, kaelo ka kaelo, kaelo ka kaelo, bonnye fano ka bonnye fale.”

11Ka moo Morena o tla bua le morafe o ka puo ya ba ba koakoetsang le ka loleme lo sele.

28:11
1 Bakor. 14:21
12Kana o ba reile a re: “Boikhutso ke jo! Lapolosang ba ba lapileng. Tapoloso ke e!” Mme ba ganne go utlwa.
28:12
Math. 11:28-29
13Ka moo lefoko la Morena le tla ba okeletsa molao ka molao, molao ka molao, kaelo ka kaelo, kaelo ka kaelo, bonnye fano ka bonnye fale, gore ba tsamae, ba we ka sa motlhana, ba robege, ba thaisiwe, ba tshwarwe.

Lefika la sekhutlo la Sione

14Ka moo he, utlwang lefoko la Morena, lona basotli ba lo busang morafe o, o o mo Jerusalema. 15E re ka lo buile lwa re: “Re dirile kgolagano le loso, re utlwanye le felo ga baswi; fa petso e tla ka thata jaaka morwalela, ga e nke e fitlha mo go rona; gonne re dirile maaka botshabelo jwa rona, re iphitlha ka tsietso.” 16Ka ntlha ya moo Morena Modimo o bua jaana a re: “Bonang, ke thaya lentswe mo Sione, lentswe le le lekilweng, le le tlhwatlhwa e kgolo la sekhutlo, la motheo o o tlhomameng. ‘Yo o dumelang ga a tshabe.’ 17Tshiamo ke tla e dira mogala o o lekanyang, molao ke o dira tekanyo ya sekale.”

Mme sefako se tla thubakanya botshabelo jwa maaka; metsi a tla kgophola maiphitlho.

28:17
Jes. 28:15
18Kgolagano e lo e dirileng le loso e tla senngwa; kutlwano e lo utlwanyeng le felo ga baswi ka yona ga e nke e tlhomama. Mme fa petso e e kgopholang e ralala, e tla lo gataka. 19Ka nako le nako fa e ralala, e tla lo tshwara. Gonne e tla ralala mo mosong mongwe le mongwe le bosigo le motshegare. Foo go tlhaloganya thero e tla nna therego fela.

20Gonne bolao bo bokhutshwane jo motho a palelwang ke go nama mo go jona; kobo le yona e tshesane, e tlhaela motho go robala ka yona. 21Gonne Morena o tla bolola jaaka a kile a bolola kwa thabeng ya Pherasime, a tlhasela jaaka mo mokgatsheng wa Gibeone, gore a dire tiro ya gagwe – tiro ya gagwe ka ya seeng – a dirafatse tiro ya gagwe – tiro ya gagwe ke e sele.

28:21
2 Sam. 5:20
1 Ditiraf. 14:16

22Jaanong he, lo se tlhole lo sotla, e se re gongwe dikgole tse lo bofilweng ka tsona tsa gagamalediwa pele; gonne nyeletso e e tlhomamisitsweng e e tla welang lefatshe lotlhe, ke e begetswe ke Morena, Modimo wa masomosomo.

28:22
Jes. 10:22-23

Botlhale jwa Modimo

23Sekegang ditsebe, lo utlwe lentswe la me; reetsang, lo utlwe mafoko a me: 24A molemi o ntse a lema ka metlha gore a jwale? A o ntse a lema fela le go iteela tshimo ya gagwe? 25A ga ke re, fa a lekalekantse mmu, a jwale kumina e ntsho, a gase kumina, a jwale korong mo methalong le garase mo temeng ya yona, le lebelebele lotlhakoreng lwa tshimo? 26Gonne Modimo wa gagwe o ne o mo supetsa tiro sentle, o e mo ruta jalo. 27Kana kumina e ntsho ga e phothwe ka selei; maotwana a koloi ga a dikolosiwe mo kumineng. Mme kumina e ntsho e phothwa ka thobane, le kumina ka thupa. 28A mabele a phatlolwa, fa a phothwa? Nnyaya! Kana mophothi ga a a phothele go a phatlola! Le fa a tsamaisa maotwana a koloi ya gagwe le dipitse tsa gagwe mo go ona, ga a a tšhwetlakanye. 29Tseo le tsona di tswa mo Moreneng wa masomosomo; gonne o na le maikaelelo a a gakgamatsang, le botlhale jo bogolo.