Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Maikutlo a a botlhofo a batho ba Jerusalema

221Taelo ya Modimo ka ga mogorogoro wa pono.

Kana lo dirwa ke eng, fa lo palame lotlhe kwa godimo ga matlo?

22:1
Jes. 15:3

2Wena motse o o tletseng medumo le tlhodio, motse wa meduduetso!

Ba ba tlhabilweng ba gago ga ba a tlhajwa ka tšhaka, ga ba a swela mo ntweng. 3Balaodi botlhe ba gago ba tshabile mmogo, ba golegwa ba se na bora; botlhe ba ba fitlhetsweng mo go wena ba golegilwe mmogo; ba bangwe ba tshabetse kwa kgakala. 4Ke ka moo ke reng: “Se ntebeng, ke na le go lela ka bogalaka; se itapiseng go nkgomotsa ka ga tshenyego ya morwadiake, e bong morafe wa me.” 5Gonne Morena, Modimo wa masomosomo, o beile letsatsi la tlhakatlhakanyo le kgatelelo le moferefere mo mogorogorong wa pono; go epololwa lobota, go goa go utlwala kwa thabeng.

6Elame o ne a tsere mokotlopo, a na le dikoloi le batho le bapalami ba dipitse. Kire o ne a apotse thebe. 7Ke fa megorogoro e mentle ya gago e tlala dikoloi; bapalami ba dipitse ba ikemisa ba lebaganye le kgoro.

8Morena o ne a tlosa phemelo ya Juta, mme lo no lwa tlhola dibolai tse di mo ntlong ya sekgwa;

22:8
1 Dikg. 7:2
9lwa tlhola manga a motse wa ga Dafita, lwa fitlhela a mantsi, lwa phutha metsi a letsha le le kwa tlase. 10Lwa bala matlo a Jerusalema, lwa phoma matlo mangwe gore lo tiise lobota ka ona;
22:10
Jer. 33:4
11lwa dira letsha fa gare ga dipota tse pedi gore metsi a letsha la kgale a elelele teng, mme ga lo a ka lwa leba yo o tlisang kotsi eo; ga lo a ka lwa tlhokomela yo o sa bolong go e baakanya.

12Ya re ka letsatsi leo Morena, Modimo wa masomosomo, a ba biletsa selelong le khutsafalong le go ipeoleng le go apareng diaparo tsa boikwatlhao, 13mme bone ba tlhapelwa, ba itumela, ba tlhaba dikgomo le dinku, ba ja nama, ba nwa weine ba re: “A re jeng he, re nweng, gonne kamoso re tla tsoga re sule.”

22:13
1 Bakor. 15:32
14Mme Morena wa masomosomo o buile mo ditsebeng tsa me a re: “Ruri, ga lo nke lo itshwarelwa boleo joo go ya go fitlhelela lo swa, go bua Morena, Modimo wa masomosomo.”

Go kgalemelwa Sebena, mookamedi wa ntlo ya borena

15Morena, Modimo wa masomosomo, o buile jaana a re:

22:15
Jes. 36:3
“Nanoga o ye kwa go mookamedi yole, e bong Sebena yo o okametseng ntlo ya kgosi; 16yo o ikepetseng lebitla kwa godimo, a ikgabela moago mo lefikeng, o re: ‘O na le eng mono? O na le mang mono? Ke eng, fa o ikgabetse lebitla mono? 17Bona, monna, Morena o tla go diga ka thata, a go tshwara tota, 18a go menaganya thata, a go latlhela kwa lefatsheng le le atlhameng ka fa le ka fa jaaka kgwele; o tla swela teng, dikoloi tse dintle tsa gago di tla isiwa gona, wena yo o tlhabisang ntlo ya morena wa gago ditlhong! 19Ke tla go leleka mo tirong ya gago, ke go ntsha mo mannong a gago.’

20“Ka letsatsi leo ke tla bitsa Eliakime, motlhanka wa me, morwa Hilekia,

22:20
Jes. 36:3
21ke mo apesa diaparo tsa gago, ke mo tlama ka moitlamo wa gago, ke neela puso ya gago mo diatleng tsa gagwe gore a nne rra baagi ba Jerusalema le ba lotso lwa Juta. 22Ke tla baya selotlele sa ntlo ya ga Dafita mo legetleng la gagwe. O tla bula go se yo o tswalang. O tla tswala go se yo o bulang.
22:22
Tshen. 3:7
23Ke tla mo kokotela jaaka lomapo mo felong fa go tiileng, mme o tla nna sedulo sa tlotlo sa ntlo ya ga rraagwe.

24“Mme go tla ipega mo go ene makete otlhe a ntlo ya ga rraagwe, a losika lo lo tlotlegang le a losika lo lo nyatsegang le a dilwana tsotlhe, le fa e le megotšwana gongwe dinkgwana tsa mefutafuta.” 25Jaanong go bua Morena wa masomosomo a re: “E tla re ka letsatsi leo lomapo lo lo kokotetsweng mo felong fa go tiileng, lo somoge, lo robege, lo we. Mme morwalo o o mo go lone o tla latlhega, gonne Morena o buile jalo.”

23

Ka ga Tiro le Sitone

231Taelo ya Modimo ka ga Tiro. Goang, lona mekoro ya Tharesise. Gobane motse oo o sentswe; ga go na ntlo, go tla kwa gae ga go teng. Ba itsisitswe jalo ba le kwa lefatsheng la Khithime.23:1 Ke setlhakatlhake sa Kipero. 2Lo tla tlhoka puo, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! Barekisi ba Sitone ba ba tsamayang mo lewatleng ba ne ba tle ba go tsisetse dithoto tse dintsi. 3Dijwalo tsa kwa Sigore, e bong kotulo ya noka ya Nile, di ne di tle di tsamaisiwe mo metsing a magolo; e ne e le papalo ya ona, wa nna marekelo a ditšhaba.

4Tlhajwa ke ditlhong, wena Sitone, gonne lewatle le a bua, ee, kago ya phemelo fa lewatleng e bua e re: “Ga ke a segwa ke leralalo, ga ke a belega; ga ke a godisa makau le e seng makgarebe.”

5E tla re Baegepeto ba utlwa ka ga tatlhego ya Tiro, ba rerege thata.

6Tshelelang kwa Tharesise; goang, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! 7A ke ona motse wa lona wa meduduetso o o neng wa agiwa bogologolo; o dinao tsa ona di o isitseng kwa kgakala go aga teng? 8Ke mang yo o ikaeletseng tseo ka ga Tiro o o neng o rwesa dirwalo, o barekisi ba ona e neng e le barena; o babapadi ba ona e neng e le batlotlegi mo lefatsheng?

23:8
Tshen. 18:23
9Morena wa masomosomo o di ikaeletse gore a itshepolole boikgodiso jwa bontle jotlhe, a tlotlolole batlotlegi botlhe ba lefatshe.

10Ralala lefatshe la gago jaaka Nile, morwadia Tharesise; ga go tlhole go le kgoreletso epe.

23:10
Jobe 12:18,21
11Morena o otlololetse lewatle letsogo, a reketlisa magosi; a laola ka ga lefatshe la Kanana gore metse e e femetsweng ya lone e senngwe 12a re: “O se ka wa tlhola o itumela, wena lekgarebe le le sentsweng, morwadia Sitone! Huduga o tshelele kwa Khithime. Mme le teng koo ga o nke o bona boikhutso.”
23:12
Hes. 28:21

13Bonang lefatshe la Kalatea! Ke morafe o o neng o se yo. Asiria o le theile go thusa mekoro; ba aga dikago tsa ditlhodi, ba senya matlo a borena a teng. Ene o le dirile naga ya marope.

14Goang, lona mekoro ya Tharesise! Gonne kago ya phemelo ya lona e sentswe.

15Ka sebaka seo Tiro o tla lebalwa dinyaga di le masome a supa go lekana le malatsi a kgosi e le nngwe. Mme morago ga dinyaga tse di somasupa, Tiro o tla dirafalelwa ka fa sefeleng sa seaka se se reng:

16“Tsaya harepa, o ralale motse,

wena seaka se se lebetsweng;

letsa harepa sentle,

o opele dipina tse dintsi

gore o tle o gopolwe.”

17E tla re dinyaga tse di somasupa di sena go feta, Morena a tlhokomele Tiro; mme Tiro o tla boela mo kgwebong ya gagwe, a bapadisanya le dipuso tsotlhe tsa mafatshe tse di leng teng mo lefatsheng. 18Mme papadi ya gagwe le kgwebo ya gagwe di tla itshepisediwa Morena, di sa phuthwe, di sa bolokwe; gonne khumo ya gagwe e tla direla ba ba agileng fa pele ga Morena gore ba je, ba kgore, ba apare tsa mokgabo.

24

Lefatshe le atlholelwa petso

241Bonang, Morena o tlhokisa lefatshe banni, o a le senya, o ribegetsa sefatlhego sa lone, o falatsa baagi ba lone. 2Go tla dirafalela moperesiti jaaka morafe, morena jaaka motlhanka, mohumagadi jaaka lelata, morekisi jaaka moreki, moadimi jaaka moadingwi, yo o molato jaaka yo o busediwang molato. 3Lefatshe le tla tlhokisiwa baagi, le se na ope; le tla thukhuthwa, le amogwa dilo, gonne Morena o buile lefoko le.

4Lefatshe le hutsafetse, le swabile; naga e omeletse, e swabile. Batlotlegi ba bagolo ba lefatshe ba nyemile moko. 5Lefatshe le itshepolotswe ke baagi ba lone, gonne ba tlodile ditaolo, ba fetola molao, ba roba kgolagano e e sa khutleng. 6Ke gona ka moo khutso e jang lefatshe, ba ba agileng mo go lone ba utlwa petso; ka moo baagi ba lefatshe ba a šwa, go sadisiwa batho ba se kae fela. 7Matute a moweine a a hutsafala, moweine o a swaba, botlhe ba ba pelo-di-thabileng ba a fegelwa.

24:7
Joele 1:12
8Boitumelo jwa meropana bo didimetse; modumo wa ba ba duduetsang o khutlile; lethabo la dikwadi le fedile.
24:8
Jer. 7:34
16:9
9Ga ba nwe weine ka sefela; bojalwa bo galakegela ba ba bo nwang. 10Motse o o se nang ope o thubagantswe; go tswetswe matlo otlhe; ga go tsene ope mo go ona. 11Go lelelwa weine mo mebileng, boitumelo jotlhe bo nyeletse, moduduetso wa lefatshe o tlogile. 12Mo motseng go setse tshenyego fela; kgoro e thubakantswe. 13Gonne mo ditšhabeng tsa lefatshe go tla nna jaaka fa setlhare sa olefa se tshikinngwa; jaaka fa ba ronopa moweine, phulo e sena go fela.
24:13
Jes. 17:6

14Bale ba tlhatlosa dikodu, ba a duduetsa; ba dudueletsa borena jwa Morena go tswa kwa lewatleng. 15Ba re: “Ka ntlha ya moo galaletsang Morena kwa botlhabatsatsi, le leina la Morena, Modimo wa Iseraele, mo ditlhakatlhakeng tsa lewatle!” 16Re utlwile dikopelo di tswa kwa mafelelong a lefatshe di re: “A kgalalelo e nne ya Mosiami!” Mme ka re: “Ke a latlhega, ke a latlhega, joo nna wee! Dinokwane di a thukhutha, dinokwane di thukhutha ka bonokwane!”

17Moagi wa lefatshe, therego le gopo le seru di a go tshwara. 18Jaanong yo o falolang mo modumong wa therego o tla wela mo gopong; yo o tlhatlogang mo teng ga gopo o tla tshwarwa ke seru. Gonne dithoba tsa legodimo di bulegile le metheo ya lefatshe e a roroma.

24:18
Jer. 48:43,44
Amose 5:19
19Lefatshe le a thubega, le a thubakanngwa; lefatshe le a phatloga, le a phatlakanngwa; lefatshe le a thekesela, le a theekela.
24:19
2 Pet. 3:10
20Lefatshe le thekesela jaaka yo o tagilweng; le akgega jaaka bolao jo bo lepeleditsweng. Gonne boikepo jwa lone bo a le imela; le tla wa, mme ga le nke le tlhola le tsoga.
24:20
Jes. 19:14

21Ka letsatsi leo Morena o tla betsa lesomo la bogodimo kwa godimo le dikgosi tsa lefatshe mo lefatsheng.

24:21
Tshen. 19:18-21
22Di tla phuthelwa kwa moleteng jaaka go golegwa bagolegwi, di tswalelwa mo kgolegelong, mme di tla watlhaiwa malatsi a mantsi a sena go feta. 23Foo ngwedi o tla tlhajwa ke kgala, letsatsi le tlhajwa ke ditlhong; gonne Morena wa masomosomo o tla nna kgosi mo thabeng ya Sione le mo Jerusalema, mme go na la kgalalelo fa pele ga bagolo ba gagwe.
24:23
Jes. 60:19,20
Tshen. 21:23