Setswana 1970/1987 (TSW70)
21

Ka ga tatlhego ya Babele

211Taelo ya Modimo ka ga sekaka se se fa lewatleng.

Go tswa sengwe kwa sekakeng, kwa lefatsheng le le boitshegang, se se tshwanang le ledimo le le fokang kwa borwa.

21:1
Jes. 13:14
2Ke bontshitswe pono e e thata: Senokwane se a thukhutha, mosenyi o a senya! Elame, bolola! Media, dikaganyetsa ka ntwa! Ke tla fedisa phegelo yotlhe.

3Ke gona ka moo letheka la me le tletseng botlhoko jaaka e kete ke segwa ke metlotsedi ya mosadi yo o belegang. Ke obegile mo ke bileng ke sa utlwe, ke tshogile mo ke bileng ke sa bone. 4Pelo ya me e tshwerwe ke sedidi le therego, mo e bileng maabanyane a a monate mo go nna a mphetogela letshogo.

5Go baakanngwa bojelo, go alwa diphate; go a jewa, go a nowa. Emang, lona dikgosana, tshasang dithebe!

6Gonne Morena o buile le nna jaana a re: “Yaa o bee setlhodi. Se se tla se bonang a se se bege. 7Fa se bona setlhopha sa bapalami ba dipitse, ba tla ba bapile ka bobedi le bobedi, le bontsi jwa diesele le bontsi jwa dikammele, a se tlhokomele ka tlhokomelo e kgolo!”

8Ke fa se kua jaaka tau se re: “Morena, ke tlhola ke eme mo seraleng motshegare, ke lala ke ntse ke tlhola masigo otlhe!

9“Bonang, go tla lesomo la banna, bapalami ba dipitse ba bapile ka bobedi le bobedi.” Sa ba sa kua sa re: “Babele o ole, o ole! Ditshwantsho tsotlhe tsa medimo ya teng ba di phatlakantse fa fatshe.”

10Wena morafe wa me o o phothilweng o o gatakilweng jaaka mabele: Tse ke di utlwileng mo Moreneng wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, ke di lo itsisitse.

Ka ga Etomo

11Taelo ya Modimo ka ga Duma.

Ba ntlhaeletsa ba le kwa Seire ba re: “Molebeledi, bosigo bo tla sa leng? Molebeledi, bosigo bo tla sa leng?”

21:11
Jer. 49:7
Doit. 2:5

12Molebeledi a re: “Moso o tlile, bosigo le jona. Fa lo rata go botsa, boang lo botse gape!”

Ka ga Arabia

13Taelo ya Modimo ka ga Arabia.

Lalang mo sekgweng sa Arabia, lona ditlhopha tsa batsamai ba Detane. 14Kgatlhantshang ba ba nyorilweng ka metsi, lona baagi ba lefatshe la Thema. Fang batshabi dijo. 15Gonne ba tshaba ditšhaka, e bong ditšhaka tse di somotsweng le mara a a laetsweng le poitshego ya tlhabano.

16Gonne Morena o ntheile jaana a re: “E tla re sebaka se se lekanyeng le dinyaga tsa motlhabani se ise se fele, kgalalelo yotlhe ya Ketare e bo e fedile.

21:16
Jes. 16:14
17Mme palo ya bagale ba Ketare ba ba setseng ba ba hulang ka bora e tla nna potlana, gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o buile jalo.”

22

Maikutlo a a botlhofo a batho ba Jerusalema

221Taelo ya Modimo ka ga mogorogoro wa pono.

Kana lo dirwa ke eng, fa lo palame lotlhe kwa godimo ga matlo?

22:1
Jes. 15:3

2Wena motse o o tletseng medumo le tlhodio, motse wa meduduetso!

Ba ba tlhabilweng ba gago ga ba a tlhajwa ka tšhaka, ga ba a swela mo ntweng. 3Balaodi botlhe ba gago ba tshabile mmogo, ba golegwa ba se na bora; botlhe ba ba fitlhetsweng mo go wena ba golegilwe mmogo; ba bangwe ba tshabetse kwa kgakala. 4Ke ka moo ke reng: “Se ntebeng, ke na le go lela ka bogalaka; se itapiseng go nkgomotsa ka ga tshenyego ya morwadiake, e bong morafe wa me.” 5Gonne Morena, Modimo wa masomosomo, o beile letsatsi la tlhakatlhakanyo le kgatelelo le moferefere mo mogorogorong wa pono; go epololwa lobota, go goa go utlwala kwa thabeng.

6Elame o ne a tsere mokotlopo, a na le dikoloi le batho le bapalami ba dipitse. Kire o ne a apotse thebe. 7Ke fa megorogoro e mentle ya gago e tlala dikoloi; bapalami ba dipitse ba ikemisa ba lebaganye le kgoro.

8Morena o ne a tlosa phemelo ya Juta, mme lo no lwa tlhola dibolai tse di mo ntlong ya sekgwa;

22:8
1 Dikg. 7:2
9lwa tlhola manga a motse wa ga Dafita, lwa fitlhela a mantsi, lwa phutha metsi a letsha le le kwa tlase. 10Lwa bala matlo a Jerusalema, lwa phoma matlo mangwe gore lo tiise lobota ka ona;
22:10
Jer. 33:4
11lwa dira letsha fa gare ga dipota tse pedi gore metsi a letsha la kgale a elelele teng, mme ga lo a ka lwa leba yo o tlisang kotsi eo; ga lo a ka lwa tlhokomela yo o sa bolong go e baakanya.

12Ya re ka letsatsi leo Morena, Modimo wa masomosomo, a ba biletsa selelong le khutsafalong le go ipeoleng le go apareng diaparo tsa boikwatlhao, 13mme bone ba tlhapelwa, ba itumela, ba tlhaba dikgomo le dinku, ba ja nama, ba nwa weine ba re: “A re jeng he, re nweng, gonne kamoso re tla tsoga re sule.”

22:13
1 Bakor. 15:32
14Mme Morena wa masomosomo o buile mo ditsebeng tsa me a re: “Ruri, ga lo nke lo itshwarelwa boleo joo go ya go fitlhelela lo swa, go bua Morena, Modimo wa masomosomo.”

Go kgalemelwa Sebena, mookamedi wa ntlo ya borena

15Morena, Modimo wa masomosomo, o buile jaana a re:

22:15
Jes. 36:3
“Nanoga o ye kwa go mookamedi yole, e bong Sebena yo o okametseng ntlo ya kgosi; 16yo o ikepetseng lebitla kwa godimo, a ikgabela moago mo lefikeng, o re: ‘O na le eng mono? O na le mang mono? Ke eng, fa o ikgabetse lebitla mono? 17Bona, monna, Morena o tla go diga ka thata, a go tshwara tota, 18a go menaganya thata, a go latlhela kwa lefatsheng le le atlhameng ka fa le ka fa jaaka kgwele; o tla swela teng, dikoloi tse dintle tsa gago di tla isiwa gona, wena yo o tlhabisang ntlo ya morena wa gago ditlhong! 19Ke tla go leleka mo tirong ya gago, ke go ntsha mo mannong a gago.’

20“Ka letsatsi leo ke tla bitsa Eliakime, motlhanka wa me, morwa Hilekia,

22:20
Jes. 36:3
21ke mo apesa diaparo tsa gago, ke mo tlama ka moitlamo wa gago, ke neela puso ya gago mo diatleng tsa gagwe gore a nne rra baagi ba Jerusalema le ba lotso lwa Juta. 22Ke tla baya selotlele sa ntlo ya ga Dafita mo legetleng la gagwe. O tla bula go se yo o tswalang. O tla tswala go se yo o bulang.
22:22
Tshen. 3:7
23Ke tla mo kokotela jaaka lomapo mo felong fa go tiileng, mme o tla nna sedulo sa tlotlo sa ntlo ya ga rraagwe.

24“Mme go tla ipega mo go ene makete otlhe a ntlo ya ga rraagwe, a losika lo lo tlotlegang le a losika lo lo nyatsegang le a dilwana tsotlhe, le fa e le megotšwana gongwe dinkgwana tsa mefutafuta.” 25Jaanong go bua Morena wa masomosomo a re: “E tla re ka letsatsi leo lomapo lo lo kokotetsweng mo felong fa go tiileng, lo somoge, lo robege, lo we. Mme morwalo o o mo go lone o tla latlhega, gonne Morena o buile jalo.”

23

Ka ga Tiro le Sitone

231Taelo ya Modimo ka ga Tiro. Goang, lona mekoro ya Tharesise. Gobane motse oo o sentswe; ga go na ntlo, go tla kwa gae ga go teng. Ba itsisitswe jalo ba le kwa lefatsheng la Khithime.23:1 Ke setlhakatlhake sa Kipero. 2Lo tla tlhoka puo, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! Barekisi ba Sitone ba ba tsamayang mo lewatleng ba ne ba tle ba go tsisetse dithoto tse dintsi. 3Dijwalo tsa kwa Sigore, e bong kotulo ya noka ya Nile, di ne di tle di tsamaisiwe mo metsing a magolo; e ne e le papalo ya ona, wa nna marekelo a ditšhaba.

4Tlhajwa ke ditlhong, wena Sitone, gonne lewatle le a bua, ee, kago ya phemelo fa lewatleng e bua e re: “Ga ke a segwa ke leralalo, ga ke a belega; ga ke a godisa makau le e seng makgarebe.”

5E tla re Baegepeto ba utlwa ka ga tatlhego ya Tiro, ba rerege thata.

6Tshelelang kwa Tharesise; goang, lona baagi ba lefatshe le le fa lewatleng! 7A ke ona motse wa lona wa meduduetso o o neng wa agiwa bogologolo; o dinao tsa ona di o isitseng kwa kgakala go aga teng? 8Ke mang yo o ikaeletseng tseo ka ga Tiro o o neng o rwesa dirwalo, o barekisi ba ona e neng e le barena; o babapadi ba ona e neng e le batlotlegi mo lefatsheng?

23:8
Tshen. 18:23
9Morena wa masomosomo o di ikaeletse gore a itshepolole boikgodiso jwa bontle jotlhe, a tlotlolole batlotlegi botlhe ba lefatshe.

10Ralala lefatshe la gago jaaka Nile, morwadia Tharesise; ga go tlhole go le kgoreletso epe.

23:10
Jobe 12:18,21
11Morena o otlololetse lewatle letsogo, a reketlisa magosi; a laola ka ga lefatshe la Kanana gore metse e e femetsweng ya lone e senngwe 12a re: “O se ka wa tlhola o itumela, wena lekgarebe le le sentsweng, morwadia Sitone! Huduga o tshelele kwa Khithime. Mme le teng koo ga o nke o bona boikhutso.”
23:12
Hes. 28:21

13Bonang lefatshe la Kalatea! Ke morafe o o neng o se yo. Asiria o le theile go thusa mekoro; ba aga dikago tsa ditlhodi, ba senya matlo a borena a teng. Ene o le dirile naga ya marope.

14Goang, lona mekoro ya Tharesise! Gonne kago ya phemelo ya lona e sentswe.

15Ka sebaka seo Tiro o tla lebalwa dinyaga di le masome a supa go lekana le malatsi a kgosi e le nngwe. Mme morago ga dinyaga tse di somasupa, Tiro o tla dirafalelwa ka fa sefeleng sa seaka se se reng:

16“Tsaya harepa, o ralale motse,

wena seaka se se lebetsweng;

letsa harepa sentle,

o opele dipina tse dintsi

gore o tle o gopolwe.”

17E tla re dinyaga tse di somasupa di sena go feta, Morena a tlhokomele Tiro; mme Tiro o tla boela mo kgwebong ya gagwe, a bapadisanya le dipuso tsotlhe tsa mafatshe tse di leng teng mo lefatsheng. 18Mme papadi ya gagwe le kgwebo ya gagwe di tla itshepisediwa Morena, di sa phuthwe, di sa bolokwe; gonne khumo ya gagwe e tla direla ba ba agileng fa pele ga Morena gore ba je, ba kgore, ba apare tsa mokgabo.