Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

11Pono ya ga Jesaya, morwa Amotse, e o e bonyeng ka ga Juta le Jerusalema mo malatsing a ga Usia le Jothame le Ahase le Hesekia, dikgosi tsa Juta.

Modimo o kgalemela batho ba ona

2Lona magodimo, utlwang; wena lefatshe, sekega tsebe! Gonne Morena o bua a re: “Ke otlile bana, ka ba godisa, mme bone ba ikepile mo go nna.

1:2
Doit. 32:1,5
3Kgomo e itse morui wa yona, esele e itse segopo sa mong wa yona! Iseraele ga a itse, morafe wa me ga o lemoge.” 4A tatlhego wee ya setšhaba se se leofang, ya morafe wa molato o o makete, ya losika lwa badiradibe, ya bana ba ba senyang! Ba tlogetse Morena, ba nyatsa Moitshepi wa Iseraele, ba boela kwa morago. 5Lo sa ntse lo ka bediwa fa kae, ka lo ntse lo tlhanogela pele? Kana tlhogo yotlhe e botlhoko, pelo yotlhe e a lwala.
1:5
Jer. 2:30
6Go tloga ka pato ya lonao go ya kwa tlhogong ga go na boitekanelo bope fa e se dintho le dingalo le dititeo tse dintšhwa. Ga di a tamolwa le e seng go fatšwa le e seng go rumafadiwa ka lookwane.
1:6
Doit. 28:35

7Lefatshe le lona ke sekaka fela, metse ya lona e fisitswe ka molelo. Baeng ba ja tsa masimo a lona lo ntse lo ba lebile. Go sekaka fela, go tshwana le fa baeng ba ribegeditseng teng.

1:7
Jes. 5:5
Doit. 28:51,52
8Go setse morwadia Sione fela, o tshwana le mokgotshwana mo tshimong ya moweine le motlaagana mo tshimong ya diphare le motse o o dikanyeditsweng ke ntwa. 9Fa Morena wa masomosomo a ka bo a sa re tlogelela masalela a se kae, re ka bo re ntse jaaka Sotoma, re tshwana le Gomora.
1:9
Baroma 9:29
Gen. 19:24,25
Doit. 29:21-27
Jes. 17:6
24:6

10Lona balaodi ba Sotoma, utlwang Lefoko la Morena! Wena morafe wa Gomora, sekegela molao wa Modimo wa rona tsebe!

1:10
Jer. 23:13
Dilelo 4:6
11“Ke tla reng ka bontsi jwa ditlhabelo tsa lona?” go bua Morena. “Ditlhabelo tse di fisiwang tsa diphelehu le mafura a dinamane tse di nontshitsweng di ntenne. Ga ke natefelwe ke madi a dipoo le a dikwana le a diphoko. 12E a re fa lo tla go bonala fa pele ga me, e be e le mang yo o batlileng tseo mo diatleng tsa lona? Ke go gataka malapa a me fela! 13Lo se ka lwa tlhola lo tlisa ditshupelo tsa boithamako – ke musi wa maila mo go nna! A ke ngwedi o o rogilweng, a ke Sabata, a ke go biletsa pitsong – ga ke kgone go itshokela boikepo le kgobokano ya moletlo. 14Mowa wa me o tlhoile mediro ya ngwedi o o rogilweng le meletlo ya lona; ke morwalo mo go nna, ke lapile go o rwala.

15“Le fa lo tsholetsa mabogo, ke tla lo bipela matlho; le fa lo ka ntsifatsa dithapelo, ga nkitla ke lo utlwa; gonne diatla tsa lona di tletse madi.

1:15
Jes. 59:1-3
Diane 15:29
Joh. 9:31
16Tlhapang lo itsheke; tlosang bosula jwa ditiro tsa lona fa pele ga matlho a me, lo bake go dira bosula.
1:16
Pes. 34:15
37:37
Joele 2:12,13
Amose 5:15
Miga 6:6-8
Baroma 12:9
17Ithuteng go dira tse di molemo, batlang tshiamo, thusang yo o gateletsweng, siamisetsang lesiela, emelang motlholagadi mo tshekong.
1:17
Jes. 1:23
7:3-7
1 Sam. 15:22

18“Tlayang he, a re sekisanyeng,” go bua Morena: “Le fa dibe tsa lona di hubitse jaaka madi, di tla sweufala jaaka semathana; le fa e le tse dikhibidu jaaka letsoku, di tla nna jaaka boboa jwa nku.

1:18
Jes. 43:25
44:22
Pes. 51:9
19Fa lo rata go nkutlwa, lo tla ja molemo wa lefatshe.
1:19
Lef. 25:18,19
20Mme fa lo gana, lo ganetsa, lo tla jewa ke tšhaka; gonne molomo wa Morena o buile jalo.”
1:20
Lef. 26:25

Motse wa boleo

21Kana motse o o neng o ikanyega o fetogile seaka jang ne! O ne o tletse tshiamo, molao o agile mo go ona, mme jaanong – ke babolai fela!

1:21
Math. 23:37
22Selefera ya gago e fetogile manyela, weine ya gago e tlhakantswe le metsi.
1:22
Hes. 22:18,19
Hos. 4:18
23Dikgosana tsa gago ke baferetlhi, ke balekane ba magodu; ba rata thelesetso botlhe, ba tsoma tuelo; ga ba siamisetse lesiela, kgang ya motlholagadi ga ba e amogele.
1:23
Sag. 7:10

24Ke ka moo go buang Morena, Morena wa masomosomo, Senatla sa Iseraele, a re: “Ahee! Ke tla gomotsega ka go betsa ba ba nkganetsang, ke rata go ipusolosetsa mo babeng ba me!

1:24
Doit. 28:63
25Ke rata go busetsa letsogo la me kwa go wena, ke go itshekisa, ke tlosa manyela a gago jaaka ka molora, ke tlosa llota yotlhe ya gago.
1:25
Jer. 6:29
Mal. 3:2-3
26Ke rata go go naya baatlhodi gape jaaka gale le banna ba lekgotla jaaka mo tshimologong. Morago ga moo o tla bidiwa Motse wa tshiamo le Motse o o ikanyegang.”
1:26
Sag. 8:3

27Sione o tla gololwa ka tshekiso, le ba ba tlhabologileng ba teng ka tshiamo.

1:27
Jes. 46:13
28Mme baikepi le baleofi ba tla robaganngwa; ba ba tlogelang Morena ba tla nyelela.
1:28
Jobe 31:3
Pes. 1:6
5:6
73:27
104:35

29Gonne lo tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya ditlhare tsa metherebinthe tse di lo kgatlhang; lo tlhajwa ke kgala ka ntlha ya masimo a a lo natefelang.

1:29
Jes. 65:3
30Gonne lo tla nna jaaka setlhare sa motherebinthe se matlhare a sona a swabileng; lo tshwana le tshimo e e se nang metsi. 31Seganka se tla nna kgobati, tiro ya sona e nne tlhase; di tla šwa ka bobedi jwa tsona mmogo, go se yo o timang.

2

Kagiso e e sa feleng

(Miga 4:1-3)

21Lefoko le Jesaya, morwa Amotse,

o le bonyeng ka ga Juta le

Jerusalema ke le:

2:1
Miga 4:1-3

2E tla re mo malatsing a bofelo

thaba ya Ntlo ya Morena

e bo e tlhomame,

e okame dithaba,

e godisitswe

kwa godimo ga dithabana;

ditšhaba tsotlhe

di tla phuthegela kwa go yona.

2:2
Jer. 3:17

3Merafe e mentsi e tla nanoga

e re:

“Tlayang a re tlhatlogeleng

kwa thabeng ya Morena,

kwa Ntlong ya Modimo

wa Jakobe,

gore o re rute ditsela tsa ona,

re tle re tsamae

mo ditselaneng tsa ona;

gonne molao o tla tswa

kwa Sione,

Lefoko la Morena

le tswa kwa Jerusalema.”

2:3
Joh. 4:22

4O tla seka mo gare ga ditšhaba,

a siamisa merafe e mentsi.

Foo ba tla thula ditšhaka

tsa bona megoma,

ba fetola marumo a bona

disekele.

Setšhaba ga se nke se somole

tšhaka go tlhabana le se sengwe.

Ga ba kitla ba tlhola ba ithuta

tlhabano.

5Ba ntlo ya ga Jakobe, tlayang a re

tsamaeng mo leseding la Morena!

Boikgogomoso bo tla tlosiwa

6Fela o latlhile morafe wa gago, e leng ba ntlo ya ga Jakobe; gonne ba tletse mereo ya boloi e e tswang kwa botlhabatsatsi, le baroka jaaka Bafelesita; ba utlwana le bana ba baeng. 7Lefatshe la bona le tletse selefera le gouta, mme mahumo a bona ga a fele; lefatshe la bona le tletse dipitse, mme dikoloi tsa bone tsa ntwa ga di fele.

2:7
Doit. 17:16
Miga 5:9
8Lefatshe la bona le tletse medimo ya diseto. Ba obamela tiro ya diatla tsa bone tse di dirilweng ke menwana ya bone.

9Foo go inama motho, go ikokobetsa monna. O se ka wa ba itshwarela!

10Tsena mo mafikeng, o iphitlhe mo mmung ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe.

2:10
Jes. 2:19,21
11Matlho a a ikgodisang a motho a tla kokobediwa; bogolo jwa banna bo tla obiwa. Morena o tla bo a le mogolo a le esi fela ka letsatsi leo.
2:11
Jes. 5:15
12Gonne Morena wa masomosomo o beile letsatsi la go busolosa boikgantsho le boikgogomoso jotlhe le boikgodiso jotlhe gore di kokobediwe; 13letsatsi la go rema mesetere yotlhe ya Lebanone e meleele e e tumileng, le ditlhare tsotlhe tsa eike tsa Basane; 14letsatsi la go kokobetsa dithaba tsotlhe tse di godileng le dithabana tsotlhe tse dikgolwane; 15la go rutla dikago tsotlhe tse di godimo le dipota tsotlhe tsa phemelo; 16la go senya mekoro yotlhe ya Tharesise le dilo tsotlhe tse di eletsegang mo matlhong. 17Boikgodiso jwa motho bo tla obiwa, boikgogomoso jwa banna bo tla kokobediwa. Morena o tla bo a le mogolo a le esi fela ka letsatsi leo. 18Mme medimo ya diseto e tla nyelelela ruri.

19Mme ba tla tshabela mo meoleng ya majwe le mo mesimeng ya lefatshe ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe, mogang a tsogang go tshosa lefatshe.

2:19
Luka 23:30
20Ka letsatsi leo batho ba tla latlha medimo ya selefera ya bone le medimo ya gouta ya bone e ba e itiretseng gore ba e obamele; ba e latlhela dirunya le bomamathwane 21gore ba tshabele mo dipharong tsa mafika le mo dikgageng tsa ona ka ntlha ya poitshego ya Morena le ka ntlha ya kgalalelo ya borena jwa gagwe, mogang a tsogang go tshosa lefatshe.
2:21
2 Bathes. 1:9

22Jaanong se ikanyeng motho yo go leng mowa mo nkong ya gagwe; kana o ka kaiwa eng?

2:22
Ekes. 2:7

3

Tlhakatlhakano ya Jerusalema

31Gonne bonang, Morena, Morena wa masomosomo, o tla tlosa seitsetsepelo le seitshegetso mo Jerusalema le Juta, seiphediso sotlhe sa bogobe le seiphediso sotlhe sa metsi;

3:1
Lef. 26:26
Hes. 4:16
2a tlosa mogale le motlhabani le moatlhodi le moporofeti le moitseanape le monna mogolo 3le molaodi wa ba le somatlhano le motlotlegi le monna wa lekgotla le setswerere le yo o tlhalefetseng mereo ya boloi. 4Ke tla dira basimane dikgosana tsa bone; basimane ba tla ba busa ka bogosi jwa moraka.
3:4
Moreri 10:16
5Batho botlhe ba tla bogisanya, mongwe le mongwe a bogisa mongwe-ka-ene; yo mošwa a omanya yo mogolo, monyatsegi a tlhaba motlotlegi ka mafoko.

6Jaanong fa motho a tshwara morwa-rraagwe mo ntlong ya ga rraagwe a re: “O na le kobo, nna molaodi wa rona; a thotobolo e, e busiwe ke wena,” 7ene o tla fetola ka letsatsi leo a re: “Ke palelwa ke go nna moalafi, go se bogobe, go se kobo mo ntlong ya me. Lo se ka lwa ntira molaodi wa morafe!”

8Ee, Jerusalema o wele, Juta o namaletse fa fatshe; gonne ba kgatlhanong le Morena ka diteme tsa bone le ka ditiro tsa bone gore ba ganetse matlho a kgalalelo ya gagwe. 9Matepe a difatlhego tsa bona a a ba supa. Ba bolela maleo a bone jaaka ba Sotoma, ba sa a lobe. A tatlhego wee ya mewa ya bone! Gonne ba itirela bosula.

3:9
Hos. 13:9

10Buang lo re: “Basiami ba tla phela sentle, gonne ba tla ja maungo a ditiro tsa bone.”

3:10
Jes. 32:17
11A tatlhego ya moikepi wee! O tla nna mo botlhokong, gonne o tla welwa ke tse a di dirileng ka diatla tsa gagwe.

12Balaodi ba morafe wa me ke basimane ba ba matepe, basadi ba a o busa. Morafe wa me! Baeteledipele ba gago ba a go timetsa, ba dubakanya tsela e o ka bong o sepela ka yona.

Morena o atlhola morafe wa gagwe

13Morena o tsogetse go seka; o eme gore a atlhole merafe. 14Morena o tsena mo tshekong le bagolo ba morafe wa gagwe le dikgosana tsa ona a re: “Lona lo fudile tshimo ya moweine. Tse di thukhuthilweng mohumanegi di mo matlong a lona. 15Lo dirwa ke eng fa lo gataka morafe wa me jaana, lo tšhwetlakanya difatlhego tsa batlhaki?” go bua Morena, Modimo wa masomosomo.

16Morena o bile a re: “E re ka bomorwadia Sione ba ikgantsha, ba tsamaya ba gagamaditse melala, ba gadimagadima kwa le kwa, ba tsamaya ba ntse ba thetha, ba tsirinya mefiri ya maoto,

3:16
Diane 31:30
1 Tim. 2:9
17ke gona ka moo Morena o tla betsang diphogo tsa bomorwadia Sione ka motshwa; Morena o tla bipolola ditlhong tsa bone.”

18Ka letsatsi leo Morena o tla tlosa mekgabo ya mefiri ya maoto le ya ditilwane le ya dingwedinyana 19le manyena a ditsebe le mefitshane ya mabogo le masire 20le dipuane le dikeetane tsa maoto le meitlamo le digwana tsa makga le dipheko 21le dipalamonwana le manyena a dinko 22le diaparo tsa mekgabo le mesese e e phuphuthang le merepo le dikgwatlha 23le diiponi le dihempe le dituku tse di thathelwang mo tlhogong le masire a magolo.

24Mme go tla nna sebodu boemong jwa setlolo se se nkgang monate, le kgole boemong jwa moitlamo, le lefatla boemong jwa moriri o o logilweng, le lesela la kgetse boemong jwa kobo e ntle, le lobadi lwa molelo boemong jwa bontle.

25Banna ba gago ba tla wa ka tšhaka, le bagale ba gago mo ntweng. 26Dikgoro tsa Sione di tla lela, di hutsafala; o tla nna fela e le matlotla.