Setswana 1970/1987 (TSW70)
16

Ga go na tsholofelo ka ga Moabe

161Romelang mmusi wa lefatshe dikwana kwa thabeng ya morwadia Sione go tswa kwa Sela mo sekakeng.

16:1
2 Dikg. 3:4
14:7
2Bomorwadia Moabe16:2 Go tewa metse ya teng. ba tla nna jaaka dinonyane tse di tshabang le jaaka mamphorwana a sentlhaga a a tshositsweng, kwa matsibogong a Arenone. 3Ntsha kgakololo, o re tsereganye, moriti wa gago wa motshegare a o nne jaaka bosigo; suba ba ba lekilweng, se subolole motshabi! 4A balelekwa ba me ba Moabe ba nne le wena; o nne botshabelo jwa bone mo mosenying.

E tla re fa mogateledi a khutlile, fa tshenyo e fedile, fa ba ba gatakang ba nyeletse mo lefatsheng, 5foo go tla bewa sedulo sa bogosi ka bopelonomi, mme moatlhodi o tla nna mo go sona mo ntlong ya ga Dafita ka boikanyo, yo o tlhokomelang molao, yo o tlhoafalelang tshiamo.

6Re utlwaletse boikgodiso jwa ga Moabe ga twe, o ikgantsha thata; e leng boikgogomoso jwa gagwe le boikgodiso jwa gagwe le kgalefo ya gagwe le maipelafatso a gagwe a maaka.

7Ka moo Bamoabe ba tla lela mo go Bamoabe, ba lela botlhe; ba tla fegelwa ka ntlha ya dinkgwe tsa maungo a moweine tsa Kire-Haresethe, ba nyemile moko. 8Gonne masimo a Hešebone a omeletse mmogo le ditlhare tsa moweine tsa Sibema tse weine e e monate ya tsona e neng e fentse barena ba merafe. Dikala tsa tsona tsa fitlha kwa Jasere, tsa tlala mo nageng, tsa nama, tsa tshela lewatle. 9Ka moo ke lelela ditlhare tsa moweine tsa Sibema jaaka di lelelwa ke Jasere; lona Hešebone le Eleale ke lo tsholelela dikeledi, gonne moduduetso wa baba o wetse mo letlhafuleng la lona le mo thobong ya lona.

16:9
Jes. 15:5
Jer. 4:19
Amose 2:2
10Go tlositswe boitumelo le lethabo mo tshimong; ga ba duduetse le e seng go ipela mo masimong a meweine. Mogati ga a gate maungo a moweine mo digatelong. Ke khutlisitse mogolokwane. 11Ka ntlha ya moo pelo ya me e lelela Moabe jaaka harepa; boteng jwa me bo lelela Kirerese. 12Le fa Moabe a ka itshupa, a itapisa mo thoteng ya tlhabelo, a ya felong ga boitshepo ga gagwe go rapela, ga a nke a kgona sepe.

13Lefoko le ke lone le Morena o kileng a le bua bogologolo ka ga Moabe. 14Mme jaanong go bua Morena a re: “E tla re dinyaga di le tharo di sena go feta tse di tshwanang le tsa motlhabani, kgalalelo ya Moabe e nyatsege, mmogo le bontsi jo bogolo jotlhe. Masalela e tla nna a mannyennyane a a se nang thata.”

16:14
Jes. 21:16

17

Ka ga Damaseko le Eferaime

171Taelo ya Modimo ka ga Damaseko:

“Bonang, Damaseko o a tlosiwa, e sa tlhole e le motse, mme e tla nna marope fela.

17:1
Jer. 49:23
Amose 1:3
2Metse ya Aroere e a tlogelwa; matsomane a tla fula, a botha teng, go se yo o a tshosang. 3Go tla tlosiwa phemelo mo Eferaime le bogosi mo Damaseko. Masalela a Siria a tla dirafalelwa ke se se tla dirafalelang kgalalelo ya Baiseraele.” Go bua Morena wa masomosomo.
17:3
Jes. 7:1,8

4“E tla re mo metlheng eo kgalalelo ya Jakobe e fokotsege, mmele wa gagwe o o nonneng o ote. 5Go tla dirafala jaaka fa morobi a sopaanya dinono tsa mabele, fa letsogo la gagwe le roba diako; go tla dirafala jaaka fa motho a sela diako mo mokgatsheng wa Refaime. 6Mme go tla tlogelwa maronopo jaaka fa go tshikinngwa ditlhare tsa olefa: Maungo a mabedi gongwe a mararo kwa godimo mo setlhoeng sa setlhare, a mane gongwe a matlhano mo dikaleng tsa setlhare se se ungwang.” Go bua Morena, Modimo wa Iseraele.

7Ka letsatsi leo motho o tla leba Mmopi wa gagwe; matlho a gagwe a tla tlhokomela Moitshepi wa Iseraele. 8Mme ga a nke a leba dialetare tse e leng tiro ya diatla tsa gagwe, le e seng go tlhokomela tse di dirilweng ke menwana ya gagwe, e leng medimako ya Ašera le majwe a a motloutlo a letsatsi.

9Ka letsatsi leo metse e e femetsweng ya gagwe e tla nna jaaka matlotla mo sekgweng le jaaka setlhoa sa thaba, tse di tlogetsweng ka ntlha ya go tshaba Baiseraele, mme e tla nna sekaka fela. 10Gonne o lebetse Modimo o o go thusang, o sa gakologelwe lefika le e leng botshabelo jwa gago. Ka moo o ka tlhoma ditlhongwa tse di kgatlhang, wa jwala matlhogela a sele.

17:10
Doit. 15:18
11Ka letsatsi le o di jwalang ka lone, o ka di agelela ka logora; ka moso o ka tlhogisa dijwalo tsa gago. Mme e tla re ka letsatsi la bolwetse le la botlhoko jo bo sa foleng kotulo e bo e nyeletse.

Tatlhego ya Baasiria

12A modumo wa merafe e mentsi e e dumang jaaka go suma lewatle! A loratla lwa ditšhaba tse dikgolo tse di gwasang jaaka go gwasa metsi a magolo! 13Merafe e tla duma jaaka go gwasa metsi a mantsintsi, mme e tla re Morena a sena go e kgalemela, e tshabele kwa kgakala, e lelekwe jaaka moko o gogolwa ke phefo mo dithabeng le jaaka matlakala a tsewa ke ledimo. 14E tla re go le mantsiboa go nne therego, mme e re bosigo bo ise bo se, ba bo ba sa tlhole ba le teng. Ke se se tla dirafalelang ba ba re thukhuthang; ke kotlo ya ba ba re amogang di-tsa-rona.

18

Taelo ya Modimo e e lebileng Ethiopia

181A tatlhego wee ya lefatshe la mosumo wa diphuka le le kwa moseja ga dinoka tsa Ethiopia! 2Le le romang barongwi mo lewatleng ka mekoro ya matlhaka e e tsamayang mo metsing. Lona barongwi ba ba lebelo, yaang kwa setšhabeng sa batho ba baleele ba ba phatsimang letlalo, kwa morafeng o o boifiwang mo ntlheng tsotlhe, o o laolang thata, o o gatelelang, o lefatshe la ona le kgaoganngwang ke dinoka. 3Lona baagi botlhe mo lefatsheng, lona banni ba lefatshe! E re fa sefoka se tlhongwa mo dithabeng, lebang! Fa lonaka lo lediwa, utlwelelang! 4Gonne Morena o buile le nna jaana a re: “Ke tla leba ke iketlile ke le mo mannong a me jaaka bolelo jo bo tsabakelang mo phatsimong ya letsatsi le jaaka leru la monyo mo bolelong jwa kotulo. 5Gonne e tla re thobo e ise e tle, fa dithunya di sena go tlhotlhorega, fa di fetoga maungo a moweine a a butswang, a kgaole dikala ka dithipa, a tlokotle matlhogela, a a tlose. 6Botlhe ba tla tlogelelwa manong a dithaba le dibata tsa lefatshe. Manong a tla nna mo go bone selemo, dibata tsotlhe di tla nna mo go bone mariga.”

7Ka sebaka seo neo e tla isediwa Morena wa masomosomo kwa felong ga leina la Morena wa masomosomo, kwa thabeng ya Sione; e tswa kwa morafeng wa batho ba baleele ba ba phatsimang letlalo, kwa morafeng o o boifiwang mo ntlheng tsotlhe, kwa setšhabeng se se laolang thata, se se gatelelang, se lefatshe la sona le kgaoganngwang ke dinoka.