Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Koma ya phenyo ka ga go wa ga kgosi ya Babele

141Gonne Morena o tla utlwela Jakobe botlhoko, a itlhaolela Iseraele gape, a ba nnisa mo lefatsheng la bone. Baeng ba tla ikopanya nabo, ba kgomarela ntlo ya ga Jakobe.

14:1
Sag. 1:17
2Merafe e tla ba tsaya, e ba isa kwa mafelong a ga bone, mme Baiseraele ba tla ba rua mo lefatsheng la Morena e le batlhanka le malata; ba tla thopa bathopi ba bone, ba busa bagateledi ba bone.
14:2
Jes. 49:22

Kgosi ya Babele mo felong ga baswi

3E tla re ka letsatsi le Morena a go lapolosang ka lone, a go ntsha mo tapisegong ya gago le mo tshwenyegong ya gago le mo botlhankeng jwa gago jo bo makete jo o neng o le mo go jona, 4o tlhabe sefela sa tshotlo ka ga kgosi ya Babele o re:

“Kana o didimetse jang ne mogateledi! Kana kgatelelo e khutlile jang ne! 5Morena o robile thupa ya baikepi le thobane ya babusi ba ba pelompe; 6e e neng e itaya merafe ka kgakalo, e e otla, e sa khutle; e gatelela ditšhaba ka bogale, e ba latelela go se na thekegelo. 7Jaanong lefatshe lotlhe le a ikhutsa, le a lapologa, le a ipela.

14:7
Hab. 2:20
8Mesiperese le yona e a go itumelela le mesetere ya Lebanone ya re: ‘E sa le o namalala, ga go tlhatlogele moremi ope kwano go rona.’
14:8
Jes. 37:24

9“Felo ga baswi kwa tlase go ne go huduega ka ntlha ya gago go go kgatlhantsha, fa o goroga. Go ne go tsosa baswi ka ntlha ya gago, e leng bagogi botlhe ba lefatshe; go emisa dikgosi tsotlhe tsa ditšhaba mo ditulong tsa tsone tsa bogosi. 10Tsa bua tsotlhe, tsa go raya tsa re: ‘Le wena o koafetse jaaka rona, jaanong o tshwana le rona. 11Boikgantsho jwa gago bo digetswe mo felong ga baswi mmogo le ditumo tsa diharepa tsa gago; sebodu se adilwe ka fa tlase ga gago, diboko di a go khurumetsa.’

14:11
Hes. 32:18,19

12“Kana o wele jang ne mo legodimong, wena naledi ya masa, morwa mahube! Kana o digetswe jang ne fa fatshe, wena mofenyi wa ditšhaba! 13Ee, wena o ne o itheile pelong ya gago wa re: ‘Ke tla tlhatlogela kwa legodimong, ke baya sedulo sa me godimo ga dinaledi tsa Modimo, ke nna mo thabeng ya kgobokano ya medimo kwa kgakala ntlheng ya bokone. 14Ke tla tlhatlogela kwa godimo ga maru, ke itekanya le Mogodimodimo.

14:14
Hes. 28:14
15Mme o tla digelwa kwa felong ga baswi, kwa tlasetlase moleteng.’

16“Ba ba go bonang ba tla go leba thata, ba go akanya ba re: ‘A ke ene monna yo o neng a roromisa lefatshe, a reketlisa magosi? 17Yo o neng a fetola lefatshe sekaka, a ribegetsa metse ya lone, a sa golole batshwarwi ba gagwe gore ba boele kwa gae?’ 18Dikgosi tsotlhe tsa ditšhaba di robetse ka tlotlo, nngwe le nngwe mo phupung ya yona. 19Ke wena o le wesi fela o latlhetsweng kwa kgakala le phupu ya gago jaaka letlhogela le le nyatsegang le jaaka setoto se se gatakwang; o khurumeditswe ke ba ba bolailweng, ba ba tlhabilweng ka tšhaka, ba ba latlhetsweng mo matlapeng a mosima.

14:19
Jes. 34:3
Jer. 22:19
20Ga o nke o kopana le tsona dikgosi mo phupung, gonne o sentse lefatshe la gago, o bolaile morafe wa gago; losika lwa mosenyi ga lo nke lo umakiwa ka go sa feleng. 21Baakanyetsang bana ba gagwe polao ka ntlha ya maleo a borraabo gore ba se ka ba tsoga, ba thopa lefatshe, ba le tlatsa metse.”
14:21
Ekes. 20:5

Modimo o tla senya Babele

22Morena wa masomosomo o bua a re: “Ke tla ba tsogela, ke nyeletsa leina la Babele le masalela a teng, le bana le losika lotlhe lwa teng – ke lefoko la Morena. 23Ke tla go fetola naga ya ditlhong le madutela a metsi; ke tla go feela, ke go olola ka lefeelo la tshenyo – ke lefoko la Morena wa masomosomo.”

Ka ga Asiria

24Morena wa masomosomo o ikanne a re: “Ruri, go tla dirafala jaaka ke akantse; se ke se ikaeletseng se tla tlhomama. 25Ke tla phatlakanya Moasiria mo lefatsheng la me, ke mo gataka mo dithabeng tsa me gore joko ya gagwe e tloge mo melaleng ya bone le morwalo o a o ba rwesitseng o tloge mo magetleng a bone. 26Ke ona maikaelelo a a tiisitsweng ka ga lefatshe lotlhe. Ke lone letsogo le le otlololetsweng ditšhaba tsotlhe.” 27Gonne Morena wa masomosomo o ikaeletse jalo – ke mang yo o ka mo thibelang? Letsogo la gagwe le otlologile – ke mang yo o ka le busang?

Ka ga Bafelesita

28E rile ka ngwaga o kgosi Ahase o suleng ka ona ga tla taelo ya Modimo e e reng:

29“O se ka wa itumela, wena lefatshe lotlhe la Bafelesita, ka thupa e e go iteileng e robilwe! Gonne mo lotsong lwa noga go tla tswa mokopa; leungo la ona e tla nna kgwanyape e e fofang.

14:29
Jer. 47
30Ba ba tlhokang thata ba tla bona mafulo, bahumanegi ba tla ikhutsa ba le mo phemelong. Mme losika lwa gago ke tla lo isa losong ka tlala, masalela a gago ke tla a bolaya.

31“Wena kgoro, bokolela! Wena motse, goa! Wena Lefatshe lotlhe la Bafelesita, tetesela! Gonne musi o tswa kwa bokone, mme ga go na ope yo o itsamaelang a le esi mo masomong a gagwe.”

32Barongwi ba setšhaba ba tla arabiwa jang? Ba tla arabiwa jaana: “Morena o theile Sione. Babogisegi ba morafe wa gagwe ba bona botshabelo teng.”

15

Ka ga Moabe

151Taelo ya Modimo ka ga Moabe.

Ruri, motse wa Are o sentswe bosigo, Moabe a nyelediwa. Ruri, motse wa Kire o sentswe bosigo, Moabe a nyelediwa. 2Ba ya kwa tempeleng, ba Dibone ba tlhatlogela kwa dithoteng tsa tlhabelo go lela teng. Bamoabe ba goa mo godimo ga Nebo le mo godimo ga Meteba. Botlhe ba beotswe ditlhogo, ditedu tsotlhe di pomilwe.

15:2
Jer. 48:12
Hes. 7:18
3Ba apere diaparo tsa bohutsana mo mebileng ya bone, ba lela botlhe mo godimo ga matlo a bone le mo dipatlelong tsa bone, ba nnela go lela fela.
15:3
Jes. 22:1
4Metse ya Hešebone le Eleale e a goa; dikodu tsa bone di utlwala go fitlha kwa Jahase. Ka ntlha ya moo bagale ba Moabe ba bokolela, dipelo tsa bone di tshogile. 5Pelo ya me e lelela Bamoabe. Batshabi ba bona ba fitlhile kwa Soare le kwa Egelathe. Ao! Ba tlhatloga ka mapalamo a Luhithe ka selelo. Ijoo! Ba goela tatlhego mo tseleng e e yang kwa Horonaime.
15:5
Jes. 16:9-11
6Ijoo! Metsi a Nimerime a fetoga sekaka. Ijoo! Bojang bo a swaba, merogo e a fela, ga go tlhoge botala bope. 7Ka moo, tse ba di tshotseng le dikhumo tsa bona ba tla di tshedisa noka ya megokare. 8Ijoo! Go goa go utlwala mo nageng yotlhe ya Moabe; go bokolela ga bone go utlwala kwa Egelaime, go bokolela ga bone go utlwala kwa Bereleme. 9Ijoo! Metsi a Dimone a tletse madi. Gonne ke tla ba ke okeletsa Dimone tse dingwe: Ba ba falotseng ba Moabe le masalela a naga ke tla ba romela tau.

16

Ga go na tsholofelo ka ga Moabe

161Romelang mmusi wa lefatshe dikwana kwa thabeng ya morwadia Sione go tswa kwa Sela mo sekakeng.

16:1
2 Dikg. 3:4
14:7
2Bomorwadia Moabe16:2 Go tewa metse ya teng. ba tla nna jaaka dinonyane tse di tshabang le jaaka mamphorwana a sentlhaga a a tshositsweng, kwa matsibogong a Arenone. 3Ntsha kgakololo, o re tsereganye, moriti wa gago wa motshegare a o nne jaaka bosigo; suba ba ba lekilweng, se subolole motshabi! 4A balelekwa ba me ba Moabe ba nne le wena; o nne botshabelo jwa bone mo mosenying.

E tla re fa mogateledi a khutlile, fa tshenyo e fedile, fa ba ba gatakang ba nyeletse mo lefatsheng, 5foo go tla bewa sedulo sa bogosi ka bopelonomi, mme moatlhodi o tla nna mo go sona mo ntlong ya ga Dafita ka boikanyo, yo o tlhokomelang molao, yo o tlhoafalelang tshiamo.

6Re utlwaletse boikgodiso jwa ga Moabe ga twe, o ikgantsha thata; e leng boikgogomoso jwa gagwe le boikgodiso jwa gagwe le kgalefo ya gagwe le maipelafatso a gagwe a maaka.

7Ka moo Bamoabe ba tla lela mo go Bamoabe, ba lela botlhe; ba tla fegelwa ka ntlha ya dinkgwe tsa maungo a moweine tsa Kire-Haresethe, ba nyemile moko. 8Gonne masimo a Hešebone a omeletse mmogo le ditlhare tsa moweine tsa Sibema tse weine e e monate ya tsona e neng e fentse barena ba merafe. Dikala tsa tsona tsa fitlha kwa Jasere, tsa tlala mo nageng, tsa nama, tsa tshela lewatle. 9Ka moo ke lelela ditlhare tsa moweine tsa Sibema jaaka di lelelwa ke Jasere; lona Hešebone le Eleale ke lo tsholelela dikeledi, gonne moduduetso wa baba o wetse mo letlhafuleng la lona le mo thobong ya lona.

16:9
Jes. 15:5
Jer. 4:19
Amose 2:2
10Go tlositswe boitumelo le lethabo mo tshimong; ga ba duduetse le e seng go ipela mo masimong a meweine. Mogati ga a gate maungo a moweine mo digatelong. Ke khutlisitse mogolokwane. 11Ka ntlha ya moo pelo ya me e lelela Moabe jaaka harepa; boteng jwa me bo lelela Kirerese. 12Le fa Moabe a ka itshupa, a itapisa mo thoteng ya tlhabelo, a ya felong ga boitshepo ga gagwe go rapela, ga a nke a kgona sepe.

13Lefoko le ke lone le Morena o kileng a le bua bogologolo ka ga Moabe. 14Mme jaanong go bua Morena a re: “E tla re dinyaga di le tharo di sena go feta tse di tshwanang le tsa motlhabani, kgalalelo ya Moabe e nyatsege, mmogo le bontsi jo bogolo jotlhe. Masalela e tla nna a mannyennyane a a se nang thata.”

16:14
Jes. 21:16