Setswana 1970/1987 (TSW70)
14

Koma ya phenyo ka ga go wa ga kgosi ya Babele

141Gonne Morena o tla utlwela Jakobe botlhoko, a itlhaolela Iseraele gape, a ba nnisa mo lefatsheng la bone. Baeng ba tla ikopanya nabo, ba kgomarela ntlo ya ga Jakobe.

14:1
Sag. 1:17
2Merafe e tla ba tsaya, e ba isa kwa mafelong a ga bone, mme Baiseraele ba tla ba rua mo lefatsheng la Morena e le batlhanka le malata; ba tla thopa bathopi ba bone, ba busa bagateledi ba bone.
14:2
Jes. 49:22

Kgosi ya Babele mo felong ga baswi

3E tla re ka letsatsi le Morena a go lapolosang ka lone, a go ntsha mo tapisegong ya gago le mo tshwenyegong ya gago le mo botlhankeng jwa gago jo bo makete jo o neng o le mo go jona, 4o tlhabe sefela sa tshotlo ka ga kgosi ya Babele o re:

“Kana o didimetse jang ne mogateledi! Kana kgatelelo e khutlile jang ne! 5Morena o robile thupa ya baikepi le thobane ya babusi ba ba pelompe; 6e e neng e itaya merafe ka kgakalo, e e otla, e sa khutle; e gatelela ditšhaba ka bogale, e ba latelela go se na thekegelo. 7Jaanong lefatshe lotlhe le a ikhutsa, le a lapologa, le a ipela.

14:7
Hab. 2:20
8Mesiperese le yona e a go itumelela le mesetere ya Lebanone ya re: ‘E sa le o namalala, ga go tlhatlogele moremi ope kwano go rona.’
14:8
Jes. 37:24

9“Felo ga baswi kwa tlase go ne go huduega ka ntlha ya gago go go kgatlhantsha, fa o goroga. Go ne go tsosa baswi ka ntlha ya gago, e leng bagogi botlhe ba lefatshe; go emisa dikgosi tsotlhe tsa ditšhaba mo ditulong tsa tsone tsa bogosi. 10Tsa bua tsotlhe, tsa go raya tsa re: ‘Le wena o koafetse jaaka rona, jaanong o tshwana le rona. 11Boikgantsho jwa gago bo digetswe mo felong ga baswi mmogo le ditumo tsa diharepa tsa gago; sebodu se adilwe ka fa tlase ga gago, diboko di a go khurumetsa.’

14:11
Hes. 32:18,19

12“Kana o wele jang ne mo legodimong, wena naledi ya masa, morwa mahube! Kana o digetswe jang ne fa fatshe, wena mofenyi wa ditšhaba! 13Ee, wena o ne o itheile pelong ya gago wa re: ‘Ke tla tlhatlogela kwa legodimong, ke baya sedulo sa me godimo ga dinaledi tsa Modimo, ke nna mo thabeng ya kgobokano ya medimo kwa kgakala ntlheng ya bokone. 14Ke tla tlhatlogela kwa godimo ga maru, ke itekanya le Mogodimodimo.

14:14
Hes. 28:14
15Mme o tla digelwa kwa felong ga baswi, kwa tlasetlase moleteng.’

16“Ba ba go bonang ba tla go leba thata, ba go akanya ba re: ‘A ke ene monna yo o neng a roromisa lefatshe, a reketlisa magosi? 17Yo o neng a fetola lefatshe sekaka, a ribegetsa metse ya lone, a sa golole batshwarwi ba gagwe gore ba boele kwa gae?’ 18Dikgosi tsotlhe tsa ditšhaba di robetse ka tlotlo, nngwe le nngwe mo phupung ya yona. 19Ke wena o le wesi fela o latlhetsweng kwa kgakala le phupu ya gago jaaka letlhogela le le nyatsegang le jaaka setoto se se gatakwang; o khurumeditswe ke ba ba bolailweng, ba ba tlhabilweng ka tšhaka, ba ba latlhetsweng mo matlapeng a mosima.

14:19
Jes. 34:3
Jer. 22:19
20Ga o nke o kopana le tsona dikgosi mo phupung, gonne o sentse lefatshe la gago, o bolaile morafe wa gago; losika lwa mosenyi ga lo nke lo umakiwa ka go sa feleng. 21Baakanyetsang bana ba gagwe polao ka ntlha ya maleo a borraabo gore ba se ka ba tsoga, ba thopa lefatshe, ba le tlatsa metse.”
14:21
Ekes. 20:5

Modimo o tla senya Babele

22Morena wa masomosomo o bua a re: “Ke tla ba tsogela, ke nyeletsa leina la Babele le masalela a teng, le bana le losika lotlhe lwa teng – ke lefoko la Morena. 23Ke tla go fetola naga ya ditlhong le madutela a metsi; ke tla go feela, ke go olola ka lefeelo la tshenyo – ke lefoko la Morena wa masomosomo.”

Ka ga Asiria

24Morena wa masomosomo o ikanne a re: “Ruri, go tla dirafala jaaka ke akantse; se ke se ikaeletseng se tla tlhomama. 25Ke tla phatlakanya Moasiria mo lefatsheng la me, ke mo gataka mo dithabeng tsa me gore joko ya gagwe e tloge mo melaleng ya bone le morwalo o a o ba rwesitseng o tloge mo magetleng a bone. 26Ke ona maikaelelo a a tiisitsweng ka ga lefatshe lotlhe. Ke lone letsogo le le otlololetsweng ditšhaba tsotlhe.” 27Gonne Morena wa masomosomo o ikaeletse jalo – ke mang yo o ka mo thibelang? Letsogo la gagwe le otlologile – ke mang yo o ka le busang?

Ka ga Bafelesita

28E rile ka ngwaga o kgosi Ahase o suleng ka ona ga tla taelo ya Modimo e e reng:

29“O se ka wa itumela, wena lefatshe lotlhe la Bafelesita, ka thupa e e go iteileng e robilwe! Gonne mo lotsong lwa noga go tla tswa mokopa; leungo la ona e tla nna kgwanyape e e fofang.

14:29
Jer. 47
30Ba ba tlhokang thata ba tla bona mafulo, bahumanegi ba tla ikhutsa ba le mo phemelong. Mme losika lwa gago ke tla lo isa losong ka tlala, masalela a gago ke tla a bolaya.

31“Wena kgoro, bokolela! Wena motse, goa! Wena Lefatshe lotlhe la Bafelesita, tetesela! Gonne musi o tswa kwa bokone, mme ga go na ope yo o itsamaelang a le esi mo masomong a gagwe.”

32Barongwi ba setšhaba ba tla arabiwa jang? Ba tla arabiwa jaana: “Morena o theile Sione. Babogisegi ba morafe wa gagwe ba bona botshabelo teng.”