Setswana 1970/1987 (TSW70)
8

Morena o kgalemela Baiseraele

81“Tsenya lonaka mo molomong! Go fologelwa mo Ntlong ya Morena jaaka ntsu, ka ba sentse kgolagano ya me, e bile ba tlodile molao wa me.

8:1
Jes. 58:1
2Ba tla ntlhaeletsa ba re: ‘Modimo wa rona, rona Baiseraele re a go itse.’ 3Iseraele o nyaditse tse di molemo; mmaba o tla mo latelela.

4“Ba tlhomile dikgosi, mme e seng ka nna; ba beile dikgosana, ke sa itse. Ba itiretse medimo ya diseto ka selefera ya bona le gouta ya bona, mo ba tla nyelediwang. 5Namane ya gago, Samaria, e mpe mo go maswe. Bogale jwa me bo a ba tukela. Ba tla palelwa ke go nna phepa sebaka se se kana kang?

8:5
1 Dikg. 12:28
6Gonne le yona namane e tswa mo go Iseraele, e dirilwe ke mothudi, mme ga se yona Modimo. Ee, namane ya Samaria e tla phatlakanngwa.
8:6
Ekes. 32:20
7Gonne ba jwetse phefo, mme ba tla roba ledimo. Mabele ga a tsale le e seng go dira dijo; le fa a ka di dira, di tla jewa ke ba sele.
8:7
Jer. 12:13
8Iseraele o meditswe. Jaanong ba mo gare ga ditšhaba, ba tshwana le selo se se se nang molemo. 9Gonne ba ile kwa Asiria. Eferaime ke esele ya naga e e ikgapang. Ba itheketse bathusi. 10Le fa ba ka batla thuso kwa ditšhabeng, ke tla ba olola jaanong; ba tla simolola go fokotsega ka ntlha ya morwalo8:10 Go tewa lekgetho. wa kgosi ya dikgosana.

11“Gonne Eferaime o agile dialetare tse dintsi a re, o tlhapa boleo, mme dialetare tseo di mo okeleditse dibe. 12Le fa ke mo kwaletse dikaelo tse dintsi tsa molao wa me, di kaiwa jaaka tsa moeng. 13Ba tlhaba ditlhabelo tse ba di ntlelang; ke nama, e jewa ke bone. Morena ga a kgatlhwe ke tsona. Jaanong o tla gopola tshiamololo ya bone, a ba beletsa maleo a bone; ba tla boela kwa Egepeto.

8:13
Jes. 1:11
Hos. 9:3
Doit. 28:68

14“E re ka Iseraele a lebetse Mmopi wa gagwe, a aga matlo a borena, le ka Juta a agile bontsi jwa metse e e femetsweng, ke tla tshuba metse ya gagwe ka molelo o o jang matlo a teng a borena.”

8:14
Jer. 17:27
Amose 2:5

Petso ya Iseraele e kgolo ka ntlha ya bogolo jwa dibe tsa bone

91Iseraele, se itumele, se duduetse jaaka merafe; gonne o akafetse ka go tlogela Modimo wa gago. O ratile tuelo ya boaka mo diboaneng tsotlhe tsa mabele.

9:1
Hos. 1:2
2Seboana le setlhotlhelo ga di nke di ba jesa; matute a moweine a tla ba swabisa. 3Ga ba nke ba nnela ruri mo lefatsheng la Morena, mme Eferaime o tla boela kwa Egepeto; ba tla ja tse di sa itshekang kwa Asiria.
9:3
Hos. 8:13
4Ga ba nke ba tshelela Morena weine ya tshupelo. Ditlhabelo tsa bone ga di kitla di mo kgatlha, e tla nna dijo tsa bohutsana mo go bone. Botlhe ba ba di jang ba tla itshekologa. Gonne bogobe jwa bone bo tla felela mo go bone; ga bo nke bo tsena mo Ntlong ya Morena. 5Lo tla dirang mo sebakeng sa moletlo le ka letsatsi la moletlo wa Morena? 6Gonne bonang, ba falala ka ntlha ya tubako. Ba tla phuthwa ke Egepeto, ba fitlhwa kwa Memefise. Khumo ya bona ya dilwana tsa selefera e tla bipiwa ke mefero; ditlhatshana tsa mitlwa di tlhoga mo matlotleng a bone.
9:6
Hos. 10:8

7Go tsile malatsi a petso, go fitlhile malatsi a pusoloso. Iseraele o tla lemoga jalo. Moporofeti ke lesilo, monna wa Mowa ke setsenwa ka ntlha ya bontsi jwa melato ya gago le ka ntlha ya letlhoo le legolo. 8Eferaime o lalela Modimo wa me. Moporofeti o beetswe dirai mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe, le mo Ntlong ya Modimo wa gagwe o a tlhoiwa.

9:8
Hos. 5:1
9Ba sentse mo go maswe jaaka mo malatsing a Gibea. Modimo o tla gopola molato wa bona, o ba watlhaela maleo a bona.
9:9
Baatlh. 19:22-30
20:13

Dibe tsa Baiseraele le phetso ya tsone

10“Ke fitlhetse Iseraele a tshwana le maungo a moweine mo sekakeng; ka bona borraeno ba ntse jaaka difeie tsa pele mo setlhareng se sešwa, mme ba ya kwa go Baale-Pheore, ba ineela modimo wa ditlhong; ba fetoga dilo tse di tenang, ba nna jaaka moratiwa wa bona.

9:10
Doit. 32:10
Num. 25:3
11Kgalalelo ya Baeferaime e tla fofa e ya jaaka nonyane. Ga go tlhole go le botsalo le e seng boimana le e seng ithwalo. 12Le fa ba ka godisa bana ba bona, ke tla ba ba amoga gore batho ba tlhokafale. Le bone a tatlhego ya bona wee, fa ke ba tlogela!”

13Eferaime ka fa ke mmonyeng ka teng, e ne e le mokolane o o tlhomilweng mo molapong, mme Eferaime o na le go ntshetsa mmolai bana ba gagwe.

9:13
Hes. 27:3
14Ba nee, Morena! O tla ba naya eng? Ba nee boopa le mabele a a se nang mašwi.

Morena o atlhola Baiseraele

15“Bosula jotlhe jwa bone bo senogile kwa Gilegala; teng kwa ke simolotse go ba tlhoa ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa bone. Ke tla ba leleka mo Ntlong ya me, ke sa tlhole ke ba rata. Baeteledipele botlhe ba bona ke dirukhutlhi fela. 16Eferaime o rathilwe, medi ya bone e omeletse. Ga ba tlhole ba ungwa sepe. Le fa ba ka tsala bana, ke tla bolaya bana ba ba rategang ba bone.”

Moporofeti o bua ka ga Baiseraele

17Modimo wa me o tla ba latlha, ka gonne ga ba a o utlwa. E tla nna bafaladi mo ditšhabeng.

10

101Iseraele e ne e le setlhare sa moweine sa dikala tse di phuthologileng se se nang le maungo. Ya re maungo a gagwe a ntsifala, a ntsifatsa dialetare le tsona; ka fa molemong wa lefatshe la gagwe a betla majwe a a motloutlo a mantle a kobamelo.

10:1
Jer. 2:21
2Ba pelo pedi. Jaanong ba tla otlwa. Morena o tla phatlakanya dialetare tsa bona, a senya majwe a a motloutlo a bona a kobamelo.
10:2
Hos. 2:9-11

3Ee, jaanong ba tla re: “Ga re na kgosi, gonne ga re a ka ra boifa Morena, mme kgosi e – e ka re thusa eng?”

10:3
Miga 4:9
4Ba buabua fela, ba ikana ka maaka, ba dira dikgolagano; ke ka moo go tlhogang petso jaaka mogau mo meseleng ya tshimo.

5Baagi ba Samaria ba tla boifela namane ya Bethawene, morafe wa yona o tla e hutsafalela; baperesiti ba yona ba roroma ka ntlha ya yona le ka ntlha ya kgalalelo ya yona, gonne e tlositswe mo go yona.

10:5
Hos. 4:15
10:15
6Le yona ka yosi e tla isiwa kwa Asiria e le neo e kgosi Jarebe a e fiwang. Eferaime o tla tlhajwa ke ditlhong, Iseraele a tlhajwa ke kgala ka ntlha ya modimo wa seseto wa gagwe.
10:6
Hos. 5:13
7Samaria o a nyelediwa, kgosi ya teng e tshwana le sefawa mo metsing. 8Go tla senngwa dithota tsa tirelo ya medimo, e leng mafelo a boleo jwa Iseraele. Mitlwa le ditshetlho di tla tlhoga mo dialetareng tsa bona. Ba tla raya dithaba ba re: “Re khurumetseng!” le dithabana: “Re weleng godimo!”
10:8
Hos. 9:6
Luka 23:30
Tshen. 6:16

Morena o itsise Baiseraele katlholo

9“Wena Iseraele, o sa le o leofa go simolola malatsing a Gibea; ba ntse ba eme teng koo. Ntwa e basenyi ba bediwang ka yona, a ga e na go ba wela kwa Gibea?

10:9
Hos. 9:9
10Ke tla ba otla ka fa ke ratang ka teng. Merafe e tla phuthwa go tlhabana le bona, mogang ba bediwang ka ntlha ya maleo a mabedi a bona.

11“Eferaime ke kgomo ya moroba e e katisitsweng, e e ratang go photha, mme nna ke tla pega joko mo molaleng o montle wa yona; ke tla golega Eferaime, Juta o tla lema, Jakobe o tla thuba makwete. 12Ijwaleleng tsa tshiamo, lo robe tsa lorato; ikgatheleng tshimo e ntšhwa, ka e le nako ya go batla Morena go fitlhelela a tle a lo rute tshiamo.

10:12
Jer. 4:3
Jes. 55:6
13Lo lemile boikepo, lwa roba bokgopo jo bo boitshegang, lwa ja maungo a maaka.

“Gonne ò ne ò ikanya dikoloi tsa ntwa tsa gago, le bontsi jwa diganka tsa gago.

10:13
Jobe 4:8
14Ke gona ka moo go tla tsogang modumo wa ntwa mo morafeng wa gago. Dikago tsotlhe tsa phemelo tsa gago di tla thubaganngwa jaaka Salamane a senya Betharebele ka letsatsi la tlhabano; mma-bana o remagantswe mmogo le bana ba gagwe. 15Le lona Baiseraele, Morena o tla lo direla fela jalo ka ntlha ya bosula jo bogolo wa lona. Kgosi ya Iseraele e tla nyelelediwa ruri e sa le phakela.