Setswana 1970/1987 (TSW70)
7

71“E a re fa ke re ke fodisa Iseraele, go bonale molato wa Eferaime le bosula jwa Samaria, gonne ba tsieditse; legodu le tsene mo teng, lekoko la dinokwane le thukhuthe ka kwa ntle. 2Ga ba lemoge gore ke ntse ke gopola bosula jotlhe jwa bone. Jaanong ditiro tsa bona di ba dikanyeditse, di fa pele ga sefatlhego sa me.

Borukhutlhi mo ntlong ya kgosi

3“Ba thabisa kgosi ka bosula jwa bone, le dikgosana ka maaka a bone. 4Botlhe ba a akafala, ba tshwana le sebeso se se tukang, le fa mmesi a khutla go kgotetsa go tloga mo go dubeng bupe go fitlhelela bo sena go bela. 5Mo moletlong wa kgosi ya rona dikgosana di lwala ka bogale jwa weine. Kgosi e tshwaragana ka mabogo le basotli.

7:5
Hos. 4:11
6Gonne ba atamela ka bolotsana jwa bone; dipelo tsa bone di tshwana le sebeso. Bogale jwa bona bo lala bo didimetse bosigo jotlhe, bo tsoga bo tuka jaaka kgabo ya molelo.

7“Ba tuka molelo botlhe jaaka sebeso, ba nyeletsa babusi ba bona. Dikgosi tsa bona di ole tsotlhe, ga go ope mo go bona yo o mpitsang.

Baiseraele le merafe e sele

8“Eferaime o ikopanya le merafe. Eferaime ke papetla ya senkgwe e e sa fetolwang. 9Baeng ba ja nonofo ya gagwe, ene a sa lemoge; le gona o simolotse go thunya tlhogo, mme ga a itemoge. 10Boikgodiso jwa Iseraele bo supa ka ga gagwe mo ponatshegong. Le fa go ntse jalo, ga ba tlhabologele Moreneng, Modimo wa bone, le gona ga ba mmatle. 11Eferaime o fetogile, a nna jaaka leeba le le seeleele le le se nang tlhaloganyo: Ba bitsa Baegepeto, ba ya kwa Asiria.

7:11
Hos. 5:13
12:2
12E tla re fa ba ya, ke ba tshware ka letloa la me, ke ba folose jaaka dinonyane tsa loapi, ke ba betse jaaka ba begetswe mo phuthegong.

13“A tatlhego ya bona wee! Gonne ba ntlogetse. A tshenyego e ba wele, ka ba ikepile mo go nna. Nna ne ke re, ke a ba golola, mme bona ba nkaketse.

7:13
Pes. 81:14,15
14Le gona ga ba goele go nna ka dipelo tsa bona, fa ba lela mo malaong a bona; ba iphatsa ka ntlha ya mabele le matute a moweine, ba a nthukhutlhegela. 15Le fa ke ba rutile, ka ba ka tiisa mabogo a bona, ba ntogela maano a a bosula. 16Ba a boa, mme ga ba boele kwa godimo Modimong. Ba tshwana le bora jo bo repileng. Baeteledipele ba bona ba tla wa ka tšhaka bakeng la tlhapa ya diteme tsa bona. Ke se ba tla sotlegang mo lefatsheng la Egepeto ka sona.

8

Morena o kgalemela Baiseraele

81“Tsenya lonaka mo molomong! Go fologelwa mo Ntlong ya Morena jaaka ntsu, ka ba sentse kgolagano ya me, e bile ba tlodile molao wa me.

8:1
Jes. 58:1
2Ba tla ntlhaeletsa ba re: ‘Modimo wa rona, rona Baiseraele re a go itse.’ 3Iseraele o nyaditse tse di molemo; mmaba o tla mo latelela.

4“Ba tlhomile dikgosi, mme e seng ka nna; ba beile dikgosana, ke sa itse. Ba itiretse medimo ya diseto ka selefera ya bona le gouta ya bona, mo ba tla nyelediwang. 5Namane ya gago, Samaria, e mpe mo go maswe. Bogale jwa me bo a ba tukela. Ba tla palelwa ke go nna phepa sebaka se se kana kang?

8:5
1 Dikg. 12:28
6Gonne le yona namane e tswa mo go Iseraele, e dirilwe ke mothudi, mme ga se yona Modimo. Ee, namane ya Samaria e tla phatlakanngwa.
8:6
Ekes. 32:20
7Gonne ba jwetse phefo, mme ba tla roba ledimo. Mabele ga a tsale le e seng go dira dijo; le fa a ka di dira, di tla jewa ke ba sele.
8:7
Jer. 12:13
8Iseraele o meditswe. Jaanong ba mo gare ga ditšhaba, ba tshwana le selo se se se nang molemo. 9Gonne ba ile kwa Asiria. Eferaime ke esele ya naga e e ikgapang. Ba itheketse bathusi. 10Le fa ba ka batla thuso kwa ditšhabeng, ke tla ba olola jaanong; ba tla simolola go fokotsega ka ntlha ya morwalo8:10 Go tewa lekgetho. wa kgosi ya dikgosana.

11“Gonne Eferaime o agile dialetare tse dintsi a re, o tlhapa boleo, mme dialetare tseo di mo okeleditse dibe. 12Le fa ke mo kwaletse dikaelo tse dintsi tsa molao wa me, di kaiwa jaaka tsa moeng. 13Ba tlhaba ditlhabelo tse ba di ntlelang; ke nama, e jewa ke bone. Morena ga a kgatlhwe ke tsona. Jaanong o tla gopola tshiamololo ya bone, a ba beletsa maleo a bone; ba tla boela kwa Egepeto.

8:13
Jes. 1:11
Hos. 9:3
Doit. 28:68

14“E re ka Iseraele a lebetse Mmopi wa gagwe, a aga matlo a borena, le ka Juta a agile bontsi jwa metse e e femetsweng, ke tla tshuba metse ya gagwe ka molelo o o jang matlo a teng a borena.”

8:14
Jer. 17:27
Amose 2:5

Petso ya Iseraele e kgolo ka ntlha ya bogolo jwa dibe tsa bone

91Iseraele, se itumele, se duduetse jaaka merafe; gonne o akafetse ka go tlogela Modimo wa gago. O ratile tuelo ya boaka mo diboaneng tsotlhe tsa mabele.

9:1
Hos. 1:2
2Seboana le setlhotlhelo ga di nke di ba jesa; matute a moweine a tla ba swabisa. 3Ga ba nke ba nnela ruri mo lefatsheng la Morena, mme Eferaime o tla boela kwa Egepeto; ba tla ja tse di sa itshekang kwa Asiria.
9:3
Hos. 8:13
4Ga ba nke ba tshelela Morena weine ya tshupelo. Ditlhabelo tsa bone ga di kitla di mo kgatlha, e tla nna dijo tsa bohutsana mo go bone. Botlhe ba ba di jang ba tla itshekologa. Gonne bogobe jwa bone bo tla felela mo go bone; ga bo nke bo tsena mo Ntlong ya Morena. 5Lo tla dirang mo sebakeng sa moletlo le ka letsatsi la moletlo wa Morena? 6Gonne bonang, ba falala ka ntlha ya tubako. Ba tla phuthwa ke Egepeto, ba fitlhwa kwa Memefise. Khumo ya bona ya dilwana tsa selefera e tla bipiwa ke mefero; ditlhatshana tsa mitlwa di tlhoga mo matlotleng a bone.
9:6
Hos. 10:8

7Go tsile malatsi a petso, go fitlhile malatsi a pusoloso. Iseraele o tla lemoga jalo. Moporofeti ke lesilo, monna wa Mowa ke setsenwa ka ntlha ya bontsi jwa melato ya gago le ka ntlha ya letlhoo le legolo. 8Eferaime o lalela Modimo wa me. Moporofeti o beetswe dirai mo ditseleng tsotlhe tsa gagwe, le mo Ntlong ya Modimo wa gagwe o a tlhoiwa.

9:8
Hos. 5:1
9Ba sentse mo go maswe jaaka mo malatsing a Gibea. Modimo o tla gopola molato wa bona, o ba watlhaela maleo a bona.
9:9
Baatlh. 19:22-30
20:13

Dibe tsa Baiseraele le phetso ya tsone

10“Ke fitlhetse Iseraele a tshwana le maungo a moweine mo sekakeng; ka bona borraeno ba ntse jaaka difeie tsa pele mo setlhareng se sešwa, mme ba ya kwa go Baale-Pheore, ba ineela modimo wa ditlhong; ba fetoga dilo tse di tenang, ba nna jaaka moratiwa wa bona.

9:10
Doit. 32:10
Num. 25:3
11Kgalalelo ya Baeferaime e tla fofa e ya jaaka nonyane. Ga go tlhole go le botsalo le e seng boimana le e seng ithwalo. 12Le fa ba ka godisa bana ba bona, ke tla ba ba amoga gore batho ba tlhokafale. Le bone a tatlhego ya bona wee, fa ke ba tlogela!”

13Eferaime ka fa ke mmonyeng ka teng, e ne e le mokolane o o tlhomilweng mo molapong, mme Eferaime o na le go ntshetsa mmolai bana ba gagwe.

9:13
Hes. 27:3
14Ba nee, Morena! O tla ba naya eng? Ba nee boopa le mabele a a se nang mašwi.

Morena o atlhola Baiseraele

15“Bosula jotlhe jwa bone bo senogile kwa Gilegala; teng kwa ke simolotse go ba tlhoa ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa bone. Ke tla ba leleka mo Ntlong ya me, ke sa tlhole ke ba rata. Baeteledipele botlhe ba bona ke dirukhutlhi fela. 16Eferaime o rathilwe, medi ya bone e omeletse. Ga ba tlhole ba ungwa sepe. Le fa ba ka tsala bana, ke tla bolaya bana ba ba rategang ba bone.”

Moporofeti o bua ka ga Baiseraele

17Modimo wa me o tla ba latlha, ka gonne ga ba a o utlwa. E tla nna bafaladi mo ditšhabeng.