Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Bopelotelele jwa Modimo bo tla kgona batho ba ona

31Morena a nthaya a re: “Yaa gape o rate mosadi wa seaka yo o ratwang ke yo mongwe, jaaka Morena a rata Baiseraele, le fa bone ba fapogela kwa medimong e sele, ba tshwakgotswe ke dinkgwenyana tsa maswabi a moweine.”

3:1
Hos. 1:2

2Jaanong ka mo ithekela ka diselefera di le 15 le ka kgetse e le nngwe ya garase le bontlhanngwe jwa yona. 3Ka mo raya ka re: “Ntulele malatsi a mantsi! Se akafale, o se nne le monna ope! Le nna ke tla itshwara jalo ka ntlha ya gago.” 4Gonne Baiseraele ba tla nna fela sebaka se seleele, ba se na kgosi, ba se na kgosana, ba se na setlhabelo, ba se na lentswe le le motloutlo, ba se na khiba ya boperesiti, ba se na medimo ya lelapa.

3:4
2 Ditiraf. 15:3
5Morago ga moo Baiseraele ba tla tlhabologa, ba batla Morena, Modimo wa bone, le Dafita, kgosi ya bone; mo sebakeng sa bofelo ba tla atamela Morena le molemo wa gagwe ka thoromo.
3:5
Jer. 30:9
Hes. 34:23,24

4

Go kgalemelwa dibe wa Baiseraele

41Utlwang Lefoko la Morena, lona Baiseraele! Gonne Morena o na le kgang le baagi ba lefatshe, ka gore ga go na boammaaruri le e seng lorato le e seng kitso ya Modimo mo lefatsheng. 2Ba a rogaka, ba a aka, ba a bolaya, ba a utswa, ba a akafala, ba thuba matlo; mme molato wa polao o tlhatlaganye le molato wa polao. 3Ka ntlha ya moo lefatshe le tla hutsafala, mongwe le mongwe yo o agileng mo go lone o tla swaba mmogo le diphologolo tsa naga le dinonyane tsa loapi; ee, ditlhapi tsa lewatle le tsona di tla tlosiwa.

Morena o beela baperesiti molato

4“Fela a go se ka ga sekisa ope! A go se ka ga kgalemela ope! Gonne morafe wa me o tshwana le wena, moperesiti.

4:4
Doit. 17:12
5Mme o tla wa motshegare, moporofeti le ene a wa nao bosigo; e bile ke tla nyeletsa mmaago.
4:5
Amose 8:9
6Morafe wa me o a nyelediwa, ka o tlhoka kitso. E re ka wena o latlhile kitso, le nna ke tla go latlha gore o se ntirele ka boperesiti, e re ka o lebetse molao wa Modimo wa gago, le nna ke tla lebala bana ba gago.

7“Go nteofela ga bone go kana ka go ntsifala ga bone. Tlotlo ya bone ke tla e fetola nyatsego.

4:7
Bafil. 3:19
8Ba phela ka ditlhabelo tsa boleo tsa morafe wa me; dipelo tsa bone di eletsa tshiamololo ya ona.
4:8
Lef. 6:19
9Moperesiti o tla dirafalelwa ke se se dirafalelang morafe; ke tla mmeletsa ditsela tsa gagwe, ke mmusolosetsa ditiro tsa gagwe. 10Le fa ba ja, ga ba na go kgora; le fa ba akafala, ga ba na go ata; gonne ba khutlile go obamela Morena.

Tirelo-medimo ya diseto

11“Boaka le weine le matute a moweine di senya pelo. 12Morafe wa me o botsa logong lwa ona; kotana ya ona4:12 “logong lwa ona; kotana ya ona” Go tewa ditaola. e a ba itsise. Gonne mowa wa boaka o ba timeditse, ba dira boaka ka go tlogela Modimo wa bona.

4:12
Jer. 2:27
Hos. 5:4
13Ba dira ditlhabelo mo ditlhoeng tsa dithaba, ba fisa maswalo mo dithoteng fa tlase ga ditlhare tsa eike le popoleri le metherebinthe, gonne moriti wa tsona o monate.

“Ka ntlha ya moo bomorwadia-lona ba a akafala, betsi ba lona ba fetoga dinyatsi.

4:13
Hes. 6:13
14Ga nkitla ke watlhaya bomorwadia-lona, ka ba akafala, le betsi ba lona, ka ba senya nyalo; gonne banna ka bosi ba iphitlha kwa thoko le diaka, ba dira ditlhabelo le diaka tsa tempele ya medimo. Ka ntlha ya moo morafe o o se nang tlhaloganyo o tla wa.

15“Le fa wena, Iseraele, o rata go akafala, a Juta a se ka a dira molato oo! Lo se ka lwa ya kwa Gilegala, lo se ka lwa tlhatlogela kwa Bethawene, lo se ka lwa ikana lo a re: ‘Ka Morena yo o phelang!’

4:15
Hos. 10:5
Amose 5:5
16Gonne Iseraele o kgopo jaaka kgomo e e sekwere. Jaanong Morena o tla ba fudisa jaaka kwanyana mo gare ga naga. 17Eferaime o golagantswe le medimo ya diseto. Mo lese! 18E a re ba sena go nwa, ba akafale gagolo. Barena ba bona ba rata dilo tsa ditlhong thata. 19Phefo e tla ba phutha ka diphuka tsa yona. Ba tla tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya dialetare tsa bona.

5

51“Utlwang fa, lona baperesiti! Elang tlhoko, lona Baiseraele! Sekegang ditsebe, lona ba kgosing! Gonne kotlo e lebanye lona, ka lona lo ne lo le digole tsa Mitsepha le matloa a a thaisitsweng mo Thabore, 2le gopo e e boteng ya Sitime, mme nna ke tla ba otla botlhe. 3Eferaime, nna ke a mo itse, le Iseraele ga a fitlhega fa pele ga me: Jaanong ò akafetse, Eferaime; Iseraele o itshekologile.”

5:3
Hos. 1:2

Tlhagiso ka ga tirelo-medimo-e-sele

4Ditiro tsa bona ga di ba letlelele go boela Modimong wa bona; gonne mowa wa boaka o mo teng ga bona, mme Morena ga ba mo itse.

5:4
Hos. 4:12
5Boikgodiso jwa Iseraele bo supa ka ga gagwe mo ponatshegong. Iseraele le Eferaime ba tla digwa ke maleo a bona, Juta le ene a wa nabo. 6Ba tla ya go batla Morena ka difutshane le dikgomo tsa bona, mme ga ba nke ba mmona. O ba tlogetse.
5:6
Jes. 1:11-15
7Ba diretse Morena ka boikanyologo, gonne ba tsetse bana ba dikgora. Jaanong ngwedi o o rogilweng o tla ba ja mmogo le masimo a bona.

Bajuta ba lwa le Baiseraele

8Letsang lonaka kwa Gibea le phala kwa Rama, lo tlhabe mokgosi kwa Bethawene! Gadima kwa morago, Benyamene!

5:8
Hos. 4:15
9Eferaime o tla fetoga sekaka letsatsing la petso. Ke itsisitse ditso tsa Iseraele tse e leng tsa nnete.

10“Balaodi ba Juta ba tshwana le ba ba sutisang molelwane. Ke tla tshololela bogale jwa me mo go bona jaaka metsi. 11Eferaime o a gatelelwa, o senyegetswe ke molao; gonne o kgatlhilwe ke go latela boithamako.

5:11
Jes. 29:13
12Mme nna ke tshwana le motoutwana mo go Eferaime, ke tshwana le phetlhi mo ntlong ya Juta.

13“E rile Eferaime a bona bolwetse jwa gagwe, le Juta a bona tlhagala ya gagwe, Eferaime a ya kwa Asiria, a roma kwa go kgosi Jarebe; mme ene ga a kgone go lo fodisa. Tlhagala ga e na go tloga mo go lona. 14Gonne nna ke tshwana le tau mo go Eferaime, ke tshwana le ledumedi mo go ba ntlo ya Juta; ke nna ke garolakang, ke be ke tloga; ke nna ke gapang go se yo o gololang.

15“Ke tla tsamaya ke boela felong ga me, go fitlhelela ba ipone molato, ba batle sefatlhego sa me. Mo tlalelong ya bona ba tla mpatla ka tlhoafalo ba re:

5:15
Jes. 26:16