Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

11Lefoko la Morena le le tsileng kwa go Hosea, morwa Beeri, mo sebakeng sa ga Usia le Jothame le Ahase le Hesekia, dikgosi tsa Juta, le mo sebakeng sa ga Jerobeame morwa Joase, kgosi ya Iseraele.

1:1
Jes. 1:1
2 Dikg. 14:23
Amose 1:1

Mosadi wa ga Hosea le bana ba gagwe

2E rile Morena a simolola go bua ka Hosea, a mo raya a re: “Tsamaya o tsee mosadi wa seaka le bana ba seaka; gonne lefatshe le ntse le akafala thata ka go tlogela Morena.”

1:2
Hos. 3:1

3Ke fa a ya a tsaya Gomere, morwadia Dibelaime; Gomere a ithwala, a mo tsholela ngwana wa mosimane. 4Jaanong Morena a mo raya a re: “Mo tee leina la Iserele,1:4 Ke go re: Modimo o a phatlalatsa. gonne go setse sebaka se sekhutshwane fela, ke tla be ke beletsa melato ya polao ya kwa Iserele mo losikeng lwa ga Jehu, ke fedisa bogosi jwa Baiseraele.

1:4
2 Dikg. 10:30
5Mo motlheng oo ke tla roba bora jwa Iseraele mo lebaleng la Iserele.”

6Mosadi a ithwala gape, a tshola ngwana wa mosetsana. Morena a mo raya a re: “Mmitse Gaautlwelwa-botlhoko; gonne ga nkitla ke tlhola ke utlwela Baiseraele botlhoko le e seng go ba itshwarela.

1:6
Hos. 2:1,23
7Bajuta bone ke tla ba utlwela botlhoko, ke ba golola ke le Morena, Modimo wa bone; ga nkitla ke ba pholosa ka bora gongwe ka tšhaka gongwe ka ntwa gongwe ka dipitse, le fa e le ka bapalami ba tsona.”

8Ya re a sena go kgwisa Gaautlwelwa-botlhoko, a boa a nna moimana gape, a tshola ngwana wa mosimane. 9Jaanong Morena a re: “Mmitse Gasebame; gonne ga lo batho ba me, le nna ga ke wa lona.”

1:9
Hos. 2:1,23

Baiseraele ba tla tsosiwa gape

10Mme palo ya Baiseraele e tla tshwana le ya motlhaba wa lewatle o o sa ka keng wa lekanngwa ka sepe, le e seng go balwa. Mo boemong jwa go bidiwa “Galobame” ba tla bidiwa “bomorwa Modimo o o phelang.”

1:10
Gen. 22:17
Baroma 9:26
11Bajuta le Baiseraele ba tla kopana, ba ipeela tlhogo e le nngwe, ba bolola lefatsheng; gonne letsatsi la Iserele le legolo.
1:11
Jes. 11:11-13
Jer. 3:18
Hes. 37:22

2

21Rayang bomorwa-rraalona lo re: “Bathobame”, le bokgaitsadia-lona: “Bautlwetswe-botlhoko”.

Gomere o a ikanyologa, ke go re Baiseraele ba a ikanyologa

2“Sekisang mmaalona, lo mo sekise, gonne ga se mosadi wa me, le nna ga ke monna wa gagwe. A a tlose boaka jwa gagwe mo sefatlhegong sa gagwe le kgokafalo ya gagwe mo mabeleng a gagwe. 3Go seng jalo ke tla mo apola gotlhe, ke mmaya jaaka a ne a ntse ka letsatsi la botsalo jwa gagwe. Ke tla mo dira jaaka sekaka, ke mmaya jaaka naga e e omeletseng, ke mmolaya ka lenyora. 4Bana ba gagwe ga nka ke ka ba utlwela botlhoko, gonne ke bana ba dikgora. 5Gonne mmaabo o akafetse; yo o ba tsetseng o dirile tsa ditlhong. Gonne o rile: ‘Ke rata go sala dinyatsi tsa me morago, tse di mphang bogobe le metsi le maboa a dinku le letseta le lookwane le tse di nowang.’

2:5
Jer. 44:17

6“Ka ntlha ya moo, bonang, ke tla thiba tsela ya gagwe ka matlhaku, ke mo kganela ka lorako gore a se ka a bona ditselana tsa gagwe. 7O tla sala dinyatsi tsa gagwe morago, mme ga a nke a di fitlhela; a di batla, mme ga a nke a di bona. Ke fa a tla re: ‘Ke tla ya ke boela kwa monneng wa me wa ntlha; gonne ka sebaka sele go ne go le molemo mo go nna bogolo go kajeno.’

8“Mme ga a ka a lemoga gore ke nna ke mo neileng mabele le matute a moweine le lookwane; ke mo ntsifaleditse selefera le gouta tsa ba diretseng Baale ka tsona. 9Ka ntlha ya moo ke tla boa ke tsaya mabele a me mo nakong ya ona, le matute a me a moweine ka nako ya ona; ke phamola maboa a dinku tsa me le letseta la me tse a ikapesang ka tsona. 10Jaanong ke tla bipolola ditlhong tsa gagwe fa pele ga dinyatsi tsa gagwe, go se ope yo o ka mo gololang mo letsogong la me.

2:10
Jer. 13:22
11Ke tla khutlisa boitumelo jotlhe jwa gagwe le meletlo ya gagwe le ngwedi o o rogilweng wa gagwe le boSabata ba gagwe le dipaka tsotlhe tsa meletlo ya gagwe. 12Ke tla senya setlhare sa moweine le sa feie tsa gagwe tse a rileng: ‘Ke tuelo e ke e filweng ke dinyatsi tsa me.’ Ke tla di fetola sekgwa se se jewang ke diphologolo tsa naga. 13Ke tla mmeletsa malatsi a boBaale ba o ba tshubetseng maswalo, a ikgabisa ka manyena a gagwe le ka dibaga tsa gagwe tsa molala, a sala dinyatsi tsa gagwe morago, mme nna a ntebala,” go bua Morena.

Morena o rata batho ba gagwe

14“Ka moo bonang, ke tla mo eka, ke mo isa kwa sekakeng, ke bua tse di kgatlhang pelo ya gagwe.

2:14
Hes. 20:35
Jes. 40:2
15Morago ga moo ke tla mo naya masimo a moweine a gagwe le mokgatsha wa Agore go nna kgoro ya tsholofelo. Teng foo o tla opela jaaka mo malatsing a bošwa jwa gagwe, le jaaka ka letsatsi le a duleng kwa lefatsheng la Egepeto ka lone.
2:15
Još. 7:24-26
Ekes. 15:1
16Ka letsatsi leo o tla mpitsa: ‘Monna wa me;’ mme o sa tlhole o mpitsa: ‘Baale wa me,’ ” go bua Morena. 17“Ke tla tlosa maina a boBaale mo molomong wa gagwe gore ba se tlhole ba bidiwa ka maina a bona.

18“Ka letsatsi leo ke tla ba direla kutlwano le diphologolo tsa naga le dinonyane tsa loapi le dilo tse di gagabang fa fatshe; ke tla roba bora le tšhaka le tsa ntwa gore di tswe mo lefatsheng, ke ba ikhutsisa mo phemelong.

2:18
Hes. 34:25

19“Ke tla go beelela

ka bosakhutleng;

ke go beelela ka tshiamo

le ka molao le ka lorato

le ka kutlwelo-botlhoko.

2:19
Tshen. 18:7

20Ke tla go beelela

ka boammaaruri,

mme o tla itse Morena.

2:20
Pes. 146:6
Jer. 31:34

21Ka letsatsi leo ke tla utlwa,”

go bua Morena;

“ke tla utlwa legodimo,

lone le tla utlwa lefatshe.

22Mme lefatshe le tla utlwana

le mabele le matute a moweine

le lookwane,

mme tseo di tla utlwana

le Iserele.

23Ene ke tla mo ijwalela

mo lefatsheng,

ke tlhomogela

Gaautlwelwa-botlhoko pelo,

ke raya Gasemorafe-wame ke re:

‘O morafe wa me,’

mme ene o tla re:

‘Modimo wa me.’ ”

3

Bopelotelele jwa Modimo bo tla kgona batho ba ona

31Morena a nthaya a re: “Yaa gape o rate mosadi wa seaka yo o ratwang ke yo mongwe, jaaka Morena a rata Baiseraele, le fa bone ba fapogela kwa medimong e sele, ba tshwakgotswe ke dinkgwenyana tsa maswabi a moweine.”

3:1
Hos. 1:2

2Jaanong ka mo ithekela ka diselefera di le 15 le ka kgetse e le nngwe ya garase le bontlhanngwe jwa yona. 3Ka mo raya ka re: “Ntulele malatsi a mantsi! Se akafale, o se nne le monna ope! Le nna ke tla itshwara jalo ka ntlha ya gago.” 4Gonne Baiseraele ba tla nna fela sebaka se seleele, ba se na kgosi, ba se na kgosana, ba se na setlhabelo, ba se na lentswe le le motloutlo, ba se na khiba ya boperesiti, ba se na medimo ya lelapa.

3:4
2 Ditiraf. 15:3
5Morago ga moo Baiseraele ba tla tlhabologa, ba batla Morena, Modimo wa bone, le Dafita, kgosi ya bone; mo sebakeng sa bofelo ba tla atamela Morena le molemo wa gagwe ka thoromo.
3:5
Jer. 30:9
Hes. 34:23,24