Setswana 1970/1987 (TSW70)
4

41Jaanong he, e re ka tsholofetso ya go tsena mo boikhutsong jwa ona e sa ntse e le teng, a re boifeng e se re gongwe ga bonala mongwe wa lona a setse kwa morago. 2Gonne le rona Efangele re e reretswe fela jaaka bale; mme lefoko la thero bale ga le a ka la ba thusa sepe, ka le se ka la tsholwa ka tumelo ke ba ba le utlwileng. 3Gonne rona ba re dumetseng re tsena mo boikhutsong, jaaka o buile wa re:

“Ka moo ka ikana

ka bogale jwa me ka re:

‘Ga ba nke ba tsena

mo boikhutsong jwa me!’ ”

le fa ditiro di sa le di fediwa ka tlholego ya lefatshe.
4:3
Pes. 95:11
Baheb. 3:11
4Gonne mo felong gongwe o buile jaana ka ga letsatsi la bosupa wa re: “Modimo o ne wa ikhutsa ka letsatsi la bosupa o sena go fetsa ditiro tsotlhe tsa ona.”
4:4
Gen. 2:2
5Mme fale go bile go twe: “Ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa me.” 6Jaanong e re ka go lebeletswe gore bangwe ba tla tsena mo go jona, mme ba ba reretsweng Efangele pele ba se ka ba tsena ka ntlha ya go se utlwe, 7o baya letsatsi le lengwe gape, e bong la “kajeno,” ka go bua ka Dafita morago ga sebaka se se kalo, jaaka pele go tilwe wa re:

“Kajeno,

fa lo utlwa lentswe la ona,

se thatafatseng

dipelo tsa lona!”

4:7
Pes. 95:7,8
Baheb. 3:7

8Gonne fa Jošua a ka bo a ba isitse boikhutsong, Modimo o ka bo o se ka wa tlhola o bua morago ka ga letsatsi le lengwe.

4:8
Doit. 31:7
Još. 22:4
9Ke gona ka moo boikhutso jwa Sabata bo sa saletseng batho ba Modimo. 10Gonne yo o tsenyeng mo boikhutsong jwa gagwe le ene o ikhutsa a khutlisitse ditiro tsa gagwe jaaka Modimo o ne wa ikhutsa o feditse tsa ona.
4:10
Tshen. 14:13
11Jaanong he, a re tlhoafaleleng go tsena mo boikhutsong joo gore go se nne ope yo o welang mo tseleng ya bale ya go gana go utlwa.

12Gonne Lefoko la Modimo le a tshela, le a dira, le bogale go feta tšhaka nngwe le nngwe e e magale mabedi; le a phololela, le be le kgaoganye botshelo le mowa le malokololo le moko, le atlhole dikakanyo le maikutlo a pelo.

4:12
Jer. 23:29
13Ga go na sebopiwa sepe se se fitlhegileng fa pele ga ona, mme dilo tsotlhe di bipologile, tsa senoga mo matlhong a ona o re nang le go ikarabela fa pele ga ona.

Keresete o feta baperesiti ba bagolo ba kgolagano e kgologolo

14E re ka jaanong re na le moperesiti yo mogolo bogolo yo o raletseng magodimo, e bong Jesu, Morwa Modimo, a re ngangatleleng boipolelo jwa tumelo ya rona.

4:14
Baheb. 3:1
6:20
7:26
8:1
9:11
15Gonne moperesiti yo mogolo wa rona ga se yo o palelwang ke go utlwela makoa a rona botlhoko, mme re na le yo o neng a raelwa mo dilong tsotlhe fela jaaka rona, mme a se ka a leofa.
4:15
Baheb. 2:17
16Ka moo he, a re atameleng sedulo sa bogosi sa bopelotlhomogi ka dipelo tse di phuthologileng gore re tle re amogele kutlwelo-botlhoko, re bone boitshwarelo, re tle re thusiwe ka nako ya teng.
4:16
1 Joh. 3:21
Baroma 3:25

5

51Gonne moperesiti yo mogolo mongwe le mongwe yo o ntshiwang mo bathong o tlhomamisediwa batho go ba thusa mo ditirelong tsa Modimo gore a tsise dineo le ditlhabelo ka ntlha ya maleo, 2e le yo o ka utlwelang ba ba sa itseng le ba ba timetseng botlhoko, ka gonne le ene ka esi o kgomaretswe ke bokoa.

5:2
Baheb. 4:15
3Mme ka ntlha ya jona o tshwanetse go itsisetsa ditlhabelo fela jaaka a tlhabela batho ka ntlha ya maleo.
5:3
Lef. 9:7
16:6
4Mme ga go ope yo o itseelang tlotlo ya boperesiti, mme ke ka go bidiwa ke Modimo, fela jaaka Arone.
5:4
Ekes. 28:1

5Le ene Keresete jalo ga a a ka a itseela tlotlo ya go nna moperesiti yo mogolo, mme o e filwe ke o o mo reileng wa re:

“O Morwaake,

ke go tsetse gompieno;”

5:5
Pes. 2:7

6jaaka le go gongwe o buile wa re:

“O moperesiti

ka bosakhutleng

ka fa mokgweng

wa ga Melegi-Seteke.”

5:6
Pes. 110:4
Baheb. 7

7Ke ene yo, mo malatsing a nama ya gagwe o isitseng merapelo le mekokotlelo ka selelo se se thata le ka dikeledi kwa go ona o o nonofileng go mo golola mo losong, mme a utlwiwa, a gololwa mo poifong.

5:7
Math. 26:39-46
8Le fa a ne a le Morwa Modimo, a ithuta kutlo ka tse o di bogileng.
5:8
Bafil. 2:8
9Mme e rile a sena go fitlha maemong a a tletseng, a nna mosimolodi wa pholoso e e sa khutleng wa botlhe ba ba mo utlwang,
5:9
Joh. 17:1,5
10mme Modimo wa mmitsa Moperesiti yo mogolo ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke.

11Golo fa re na le tse dintsi go di bua, mme go thata go ka di lo tlhalosetsa, ka lo thibetse ditsebe. 12Gonne fa go lekanngwa sebaka, lo ne lo tshwanetswe lwa bo lo setse lo le baruti; mme go sa ntse go batlega gape gore lo rutiwe ditlhaka tsa ntlha tsa Lefoko la Modimo; ee, lo boetse lo tshwanetswe ke lebese, e seng dijo tse di loileng.

5:12
1 Bakor. 3:1-3
13Gonne mongwe le mongwe yo o sa ntseng a phela ka lebese, ga a ise a tlhalefele lefoko le le tletseng la tshiamo, ka a sa le lesea fela.
5:13
Baef. 4:14
14Mme dijo tse di loileng ke tsa ba ba godileng, ba ba nang le maikutlo a a tlwaeditsweng go ka farologanya tse di molemo le tse di bosula.
5:14
Bafil. 1:10
Baroma 16:19

6

61Ka ntlha ya moo a re feteng thuto ya pele ka ga Keresete, re fetele pele kwa maemong a a tletseng, re se ka ra ba ra thaya motheo gape wa go ikwatlhaela ditiro tse di suleng, wa go dumela mo Modimong, 2wa thuto ya dikolobetso le ya go baya diatla le ya tsogo ya baswi le ya katlholo e e sa khutleng. 3Re tla dira jalo, fa Modimo o ka re letlelela.

4Gonne go pala mo go ba ba kileng ba sedimosediwa, ba utlwa monate wa neo ya legodimo, ba abelwa Mowa o o Boitshepo,

6:4
Baheb. 10:26,27
Math. 12:31
1 Joh. 5:16
5ba utlwa monate wa Lefoko le le molemo la Modimo le wa dithata tsa lefatshe le le tlang, 6mme ba tloga ba tenega, go a pala go ba ntšhwafatsa gore ba tlhabologe gape, ka ba bapola Morwa Modimo gape ka bobone, ba mo dira nyatsego mo ponatshegong.

7Gonne lefatshe le le nwang pula e e le nang gantsi, le le ungwelang bone ba ba le lemelang dijwalo tse di thusang, lone le bona lesego mo Modimong. 8Mme fa le ungwa mesu le ditshetlho, le a bo le sa thuse sepe, le le gaufi le go hutsiwa, mo bofelelo jwa gona e leng go fisiwa.

9Mme le fa re bua jalo, baratwi, re dumela tse di gaisang moo ka tlhomamo ntlheng ya lona, e bong tse di isang phologong. 10Gonne Modimo ga o tshiamololo go ka lebala tiro ya lona, le lorato lo lo lo supileng ka ntlha ya leina la ona, ka lo diretse baitshepi, mme lo sa ntse lo ba direla.

6:10
Baheb. 10:32-34
11Mme re eletsa gore mongwe le mongwe wa lona a supe tlhoafalo e e ntseng jalo gore a bone tsholofelo e e tletseng go ya bokhutlong,
6:11
Baheb. 3:14
Bafil. 1:6
12gore lo se tshwakgafale, mme lo nne baetsi ba bone ba tse ba di solofeditsweng ba di ruang boswa ka tumelo le ka bopelotelele.

13Gonne e rile Modimo o neela Aborahame tsholofetso, ya re ka o se na ope yo mogolo go ona go ka ikana ka ene, wa ikana ka ona ka osi

6:13
Gen. 22:16,17
14wa re: “Ammaaruri, ke tla go tshegofatsa thata, ke go atisa gagolo.” 15Jaanong ya re a sena go leta jalo ka bopelotelele, a amogela tse a di solofeditsweng. 16Gonne batho ba a tle ba ikane ka yo mogolo go bone, mme ikano ke tlhomamiso e e khutlisang kganetso yotlhe mo go bone.
6:16
Ekes. 22:10
17Ke ka moo e rileng Modimo o rata gagolo go supetsa baja-boswa ba tse di solofeditsweng bosafetogeng jwa boikaelelo jwa ona, wa di tiisa ka maikano; 18e le gore ka dilo tse pedi tse di sa ka keng tsa fetoga, tse Modimo o sa ka keng wa aka ka gope ka tsona, rona ba re falotseng mo lefatsheng re tle re nne le kgomotso e kgolo, re itshwarelele ka tsholofelo e e beilweng fa pele ga rona, 19e re nang nayo jaaka seitsetsepelo sa mowa se se tlhomameng, se se sa tshikinyegeng, mme se tsena ka kwa teng ga lesire, 20kwa Jesu, moeteledipele, a tsenyeng teng ka ntlha ya rona, ene yo o diregileng Moperesiti yo mogolo ka bosakhutleng ka fa mokgweng wa ga Melegi-Seteke.
6:20
Baheb. 5:6