Setswana 1970/1987 (TSW70)
1

Keresete o feta baengele kgakala

11E rile Modimo o sena go bua gantsi le ka mekgwa e mentsi le borraetsho ka baporofeti mo metlheng ya bogologolo,

1:1
Pes. 2:8
Joh. 1:3
Bakol. 1:16
2wa bua le rona mo bofelong jwa malatsi ano ka Morwaa-ona yo o mmeileng morua-boswa wa dilo tsotlhe, yo e bileng o dirile mafatshe ka ene. 3Ke ene marang a kgalalelo ya ona le setshwano sa bodimo jwa ona, o tshegeditse dilo tsotlhe ka lefoko la thata ya gagwe; ya re a sena go dira phepafatso ya dibe, a nna ka fa letsogong le le jang la Borena kwa magodimong,
1:3
2 Bakor. 4:4
Bakol. 1:15
Baheb. 9:14,26
Mar. 16:19
4a nna mogolo go feta baengele, jaaka a filwe boswa jwa leina le legolo bogolo go maina a bone.
1:4
Bafil. 2:9

5Gonne ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re:

“O Morwaake,

ke go tsetse kajeno”?

Wa ba wa re:

“Ke tla nna rraagwe,

mme ene

o tla nna Morwaake”?

1:5
Pes. 2:7
2 Sam. 7:14

6Mme e tla re o tsisa Motsalwapele gape mo lefatsheng, o laele o re:

“Baengele botlhe ba Modimo

ba tshwanetse go mo obamela.”

1:6
Baroma 8:29
Pes. 97:7

7Fa e le ka ga baengele, o buile wa re:

“O dira baengele ba ona

diphefo le badiredi ba ona

dikgabo tsa molelo.”

1:7
Pes. 104:4

8Mme o raya Morwa o a re:

“Modimo, sedulo sa bogosi

sa gago ke sa bosakhutleng;

thobane ya bogosi jwa gago

ke thobane ya tshiamo.

1:8
Pes. 45:7,8

9O ne o rata tshiamo,

mme o tlhoa tshiamololo;

ke gona ka moo, Modimo,

Modimo wa gago

o go tloditseng lookwane

lwa boitumelo

go gaisa balekane ba gago.”

10Gape wa re:

“Wena Morena, o theile

lefatshe mo tshimologong,

magodimo ke ditiro

tsa diatla tsa gago.

1:10
Pes. 102:26-28

11Tseo di tla nyelela,

mme wena o nnetse ruri,

mme tsona tsotlhe di tla onala

jaaka seaparo.

12O tla di mena jaaka kobo,

jaaka seaparo,

di tla fetolwa, mme wena

o ntse o le yo o leng ene;

dinyaga tsa gago

ga di nke di khutla.”

13Mme ke ofe wa baengele yo o kileng wa mo raya wa re:

“Dula ka fa letsogong la me

le le jang,

ke tle ke tsamae ke dire

baba ba gago

sebeo sa dinao tsa gago”?

1:13
Pes. 110:1

14Bone botlhe a ga se mewa e e direlang, e e romelwang tirelong ka ntlha ya ba ba tla ruang pholoso boswa?

1:14
Dan. 7:10
Pes. 34:8
91:11

2

Keresete, Morwa-Motho, yo o fetang baengele, ke Moperesiti yo mogolo yo o ka re utlwelang botlhoko mo makoeng a rona

21Ke ka moo re tshwanetseng go tlhokomela bogolo dilo tse re di utlwileng, e se re gongwe ra latlhegelwa ke pholoso. 2Gonne fa lefoko le le builweng ke baengele le ne le tlhomama, le tlolo nngwe le nngwe le go gana go utlwa go ne go amogela petso e e tshwanetseng,

2:2
Dit. 7:53
Bagal. 3:19
3rona re ka falola jang, fa re tlhokomologa pholoso e e kalokalo? Ke e e rileng e sena go bolelwa pele ke Morena, rona ra e tlhomamisediwa ke ba ba e utlwileng;
2:3
Baheb. 10:29
12:25
4Modimo o ntse o supa mmogo le bone ka ditshupo le dikgakgamatso le dithata tse dintsi le dikabo tsa Mowa o o Boitshepo ka fa thatong ya ona.
2:4
Mar. 16:20
1 Bakor. 12:4,11

5Gonne lefatshe le le tlang, le re buang ka ga lone, ga o a le baya mo taolong ya baengele; 6mme mongwe o supile felong gongwe a re:

“Kana motho ke eng,

fa o mo gopotse,

gongwe ngwana wa motho

ke eng,

fa o mmabalela?

2:6
Pes. 8:5-7

7O mo tlhaedisitse baengele

ka sebakanyana fela,

mme morago

wa mo rwesa kgalalelo

le tlotlo,

wa mo laodisa ditiro

tsa diatla tsa gago;

8dilo tsotlhe wa di baya

fa tlase ga dinao tsa gagwe.”

Mme kana ka go baya dilo tsotlhe fa tlase ga gagwe, ga o a ka wa sadisa sepe se se seng mo taolong ya gagwe. Mme kajeno ga re ise re bone, fa dilo tsotlhe di beilwe mo taolong ya gagwe. 9Mme ene yo o ne a fetwa ke baengele ka sebakanyana, e bong Jesu, re mmona a rwesitswe kgalalelo le tlotlo ka ntlha ya pogiso ya loso gore a utlwele mongwe le mongwe loso ka bopelotlhomogi jwa Modimo.
2:9
Bafil. 2:8,9
10Gonne go ne go tshwanetse ona o dilo tsotlhe di leng ka ntlha ya ona, o dilo tsotlhe di leng ka ona, o o gogetseng bana ba bantsi kwa kgalalelong, gore o ise mosimolodi wa pholoso ya bona kwa botlalong ka dipogo.
2:10
Baroma 11:36

11Gonne fa e le yo o itshepisang le ba ba itshepisiwang, botlhe ba tswa mo go a le mongwe fela; ke ka moo a sa tlhajweng ke ditlhong go ba bitsa bomorwa-rraagwe,

2:11
Mar. 3:34,35
Math. 25:40
Joh. 20:17
12fa a re:

“Ke tla bolelela bomorwa-rre

leina la gago,

ke go opelela

mo gare ga phuthego.”

2:12
Pes. 22:23

13A bile a re:

“Nna ke tla mo ikanya;”

a ba a re:

“Bona, ke fano le

bana ba Modimo o ba nneileng.”

2:13
Jes. 8:17,18

14Jaanong e re ka bana ba na le madi le nama, le ene a nna natso fela jalo, gore a nyeletse ka loso ene yo o nang le thata ya loso, e bong Diabolo,

2:14
Baheb. 2:17
2 Tim. 1:10
Joh. 12:31
15a be a golole botlhe ba ba neng ba le mo bokgobeng botshelong jotlhe ka go boifa loso. 16Gonne ruri ga se baengele ba o ba thusang, mme o thusa ba losika lwa ga Aborahame. 17Ke ka moo o neng a tshwanetse go nna fela jaaka bomorwa-rraagwe mo dilong tsotlhe gore a nne kutlwelo-botlhoko, a nne moperesiti yo mogolo yo o ikanyegang mo dilong tse di lebanyeng Modimo, a tle a batlele batho boitshwarelo jwa dibe.
2:17
Bafil. 2:7
18Gonne e re ka a bogile ka esi ka go raelwa, o nonofile go thusa ba ba raelwang.
2:18
Baheb. 4:15

3

Keresete o feta Moše. Tlhagiso ka ga go sa dumeleng le go sa utlweng

31Ka ntlha ya moo, lona ba ga etsho, ba lo itshepileng, ba lo leng baabelwi ba pitso ya legodimo, elang Jesu tlhoko, Morongwi le Moperesiti yo mogolo wa maipolelo a rona,

3:1
Baheb. 4:14
2yo o neng a le boikanyo mo go ona o o mo dirileng, jaaka le ene Moše a ne a le boikanyo mo ntlong yotlhe ya ona.
3:2
Num. 12:7
3Gonne yoo o kailwe a tshwanetswe ke kgalalelo e kgolo go feta Moše, fela jaaka ene yo o agileng ntlo a na le tlotlo e kgolo go feta ntlo. 4Gonne ntlo nngwe le nngwe e agiwa ke motho, mme yo o agileng dilo tsotlhe ke Modimo. 5Le gale Moše o ne a le boikanyo mo ntlong yotlhe ya ona jaaka modiredi, gore a supe ka ga dilo tse di tla bolelwang, 6mme Keresete o boikanyo jaaka Morwa yo o okametseng ntlo ya ona o ntlo ya ona e leng rona, fa e le gore re tshegeditse phuthologo ya maikutlo le poko ya tsholofelo ka tlhomamo go ya bokhutlong.
3:6
Baef. 2:19

7Ka moo utlwang ka fa Mowa o o Boitshepo o buang ka teng o re:

“Kajeno,

fa lo utlwa lentswe la ona,

3:7
Pes. 95:7-11

8se thatafatseng dipelo tsa lona

jaaka mo kgakatsegong

ka letsatsi la thaelo

kwa sekakeng,

3:8
Ekes. 17:7
Num. 20:2-5

9kwa borraeno ba nthaetseng

teng mo tekong,

ba ntse ba bonye ditiro tsa me

dinyaga di le 40.

10Ke ka moo ke neng ka galefela

losika loo ka re:

‘Ba timela ka gale ka dipelo;

mme ga ba a ka ba lemoga

ditsela tsa me,’

11mo ke bileng ka ikana

ka bogale jwa me ka re:

‘Ga ba nke ba tsena

mo boikhutsong jwa me!’ ”

3:11
Num. 14:21-23

12Bakaulengwe, tlhokomelang gore go se nne ope wa lona yo o pelo e bosula e e sa dumeleng ka go tenegela o o tshelang. 13Mme kgothatsanyang ka letsatsi lengwe le lengwe, go sa ntse go twe: “kajeno!” gore go se nne ope wa lona yo o thatafadiwang ka tsietso ya boleo.

3:13
1 Bathes. 5:11
14Gonne re diregile ba ba nang le seabe mo go Keresete, fa re tshegeditse boikanyo jwa ntlha ka tlhomamo go ya bokhutlong.
3:14
Baheb. 6:11

15Fa go twe:

“Kajeno,

fa lo utlwa lentswe la ona,

se thatafatseng dipelo tsa lona

jaaka mo kgakatsegong!”

3:15
Baheb. 3:7

16Kana ke bomang ba ba neng ba utlwa, ba be ba gakatsa Modimo? A ga se botlhe ba ba neng ba huduga kwa Egepeto ka Moše? 17Mme ke bafe ba o ba galefetseng dinyaga di le 40? A ga se ba ba neng ba leofile, ba direpa tsa bona di neng tsa namalala kwa sekakeng?
3:17
1 Bakor. 10:10
18Mme ba o ba ikanetseng gore ga ba nke ba tsena mo boikhutsong jwa ona ke bafe, fa e se ba ba neng ba gana go utlwa?
3:18
Baheb. 3:11
19Mme re bona, fa ba paletswe ke go tsena ka ntlha ya go sa dumeleng.