Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Karabo ya Morena

21Ke tla ema mo seraleng sa me, ke ikemisa mo loboteng, ke tlhole gore ke utlwe se o tla se buang le nna, le se o tla arabang ngongorego ya me ka sona.

2:1
Jes. 21:8

2Mme Morena a mphetola a re: “Kwala pono, ò e gwae mo matlapeng gore motho a itse go buisa ditlhaka sentle a ntse a feta. 3Gonne pono e sa ntse e emetse sebaka se se laotsweng, mme e itlhaganelela kwa bofelong; ga e ka ke ya swabisa ope. E re fa e diega, ò e lete. Gonne e tla dirafala ka nnete, e sa thibelwe ke sepe.

2:3
2 Pet. 3:9
4Bonang, mowa wa gagwe o gogomogile, ga o a tlhamalala mo go ene! Mme mosiami o tla phela ka tumelo ya gagwe.”
2:4
Jes. 48:22
Baroma 1:17
Bagal. 3:11
Baheb. 10:38

Tatlhego ya baikepi

5Gape weine ke motsietsi; monna yo o ikgantshang ga a na boikhutso; o atlhamisitse legano jaaka felo ga baswi; o tshwana le loso, ga a kgore. O iphuthela ditšhaba tsotlhe, o ikgobokanyetsa merafe yotlhe. 6Botlhe ba, a ga ba kitla ba mo sotla ka mafoko le dipina le dinyoba ba re: “A tatlhego wee ya yo o ikhumisang ka tse e seng tsa gagwe! – Go fitlha leng? – yo o ikimetsang ka dipeelelo!”

7A ba ò ba gapetseng ga ba nke ba go tsogela ka tshoganyetso? A ga ba nke ba thanya go go pitlaganya gore ò nne thopo ya bone? 8E re ka wena ò thukhuthile ditšhaba tse dintsi, masalela otlhe a merafe a tla go thukhutha ka ntlha ya go tsholola madi a batho le ka ntlha ya go gatelela lefatshe le motse le botlhe ba ba agileng mo go ona.

2:8
Hab. 2:17

9A tatlhego wee ya yo o bapalelang ntlo ya gagwe khumo ka tsietso gore a ikagele sentlhaga kwa godimo go ipoloka gore tatlhego e se mo wele. 10O logetse ntlo ya gago maano a ditlhong, ò re ò nyeletsa merafe e mentsi, ò ntse ò itshenyetsa bophelo ka wesi. 11Gonne letlapa le tla goa le le mo loboteng, mme kota e tla le araba e le mo ditlhomesong.

12A tatlhego wee ya yo o agang motse ka go tsholola madi, yo o thayang motse o o femetsweng ka tshiamololo.

2:12
Jer. 22:13
Miga 3:10
13Bonang, a ga go tswe mo Moreneng wa masomosomo, fa merafe e itirela se se jewang ke molelo, fa ditšhaba di itapisetsa dilo tsa lefelafela?
2:13
Jer. 51:58
14Gonne lefatshe le tla tlala kitso ya kgalalelo ya Morena jaaka metsi a khurumetsa lewatle.
2:14
Jes. 11:9

15A tatlhego wee ya yo o nosang bangwe-ka-ene seno; a tlhakanya kgakalo ya gagwe le sona, le gona a ba tagisa gore a tle a bone bosaikatega jwa bone. 16Ò kgotshe nyatsego boemong jwa tlotlo. Nwaa le wena, ò ikapole! Senwelo se se mo letsogong le le jang la Morena se tla dikologela kwa go wena gore tlotlo ya gago e fetoge nyatsego.

2:16
Jer. 25:15,26
17Gonne tshenyo e e dirilweng kwa Lebanone le tshenyo e e tshositseng diphologolo e tla go khurumetsa ka ntlha ya go tsholola madi a batho le ka ntlha ya go gatelela lefatshe le motse le botlhe ba ba agileng mo go ona.

18Setshwantsho se se setilweng se thusa eng, fa modiri wa sona a se betlile? Le setshwantsho se se bopilweng, se e leng moruti wa maaka, se thusa eng, fa modiri wa sona a se ikanya ka go dira medimo e e dimumu?

2:18
Jes. 44:10
19A tatlhego wee ya yo o rayang kota a re: “Tsoga!” le letlapa le le semumu a re: “Thanya!” A lone le ka ruta motho? Bonang, lone le manegilwe gouta le selefera, mme ga go na mowa ope mo teng ga lone.
2:19
Pes. 115:4-8

20Mme Morena o mo Tempeleng ya gagwe e e Boitshepo! – A go didimale lefatshe lotlhe fa pele ga gagwe!

2:20
Pes. 11:4
76:9
Sag. 2:13
Tshen. 8:1

3

Thapelo ya moporofeti

31Thapelo ya ga Habakuke moporofeti, ka moopelo wa sefela sa selelo.

2Morena,

ke utlwile pegelo ya gago,

ka ba ka tshoga.

Morena, dirafatsa tiro ya gago

mo gare ga dinyaga,

ò e itsise mo gare ga dinyaga.

Mme mo bogaleng

ò gakologelwe boutlwelo-botlhoko.

3Modimo o tla tswa

kwa Themane,

Moitshepi a tswa

kwa thabeng ya Pharane. Sela.

Kgalalelo ya ona

e khurumeditse magodimo,

lefatshe le tletse pako ya ona.

4Go tla nna phatsimo

jaaka lesedi la letsatsi,

marang a fa lotlhakoreng

lwa ona;

ke fa thata ya ona

e fitlhilweng teng.

5Leroborobo le tla o etelela pele,

letshoroma le o sala morago.

6Fa o ema, o roromisa lefatshe;

fa o leba, o tsibosa ditšhaba;

dithaba tse di sa khutleng

di a phatlakanngwa,

dithabana tsa bogologolo

di a kokobela,

tse e leng metsamao ya ona

ya kgale.

3:6
Pes. 104:32

7Ke bonye ditente tsa Kušane

di le mo tlalelong,

masela a ditente tsa lefatshe

la Midiane a tetesela.

8Morena,

a ò tuketse dinoka bogale?

A ò galefetse dinoka?

Gongwe a ò gakaletse lewatle,

ka ò palame dipitse tsa gago

le dikoloi tsa gago tsa phenyo?

9Bora jwa gago

bo etleetsegile gotlhe.

Kgwatlha ya gago ya metsu

e tletse. Sela.

O phatlola lefatshe

gore le tswe dinoka.

10Fa dithaba di go bona,

di a roroma.

Morwalela o a feta.

Lewatle le a duma,

le tsholeletsa mabogo

kwa godimo.

3:10
Pes. 77:17

11Letsatsi le ngwedi

di boela mo mannong a tsona.

Go bonesa lesedi

la metsu ya gago e e fofang;

go phatsima logadima

lwa lerumo la gago.

3:11
Još. 10:13

12O ralala lefatshe ò gaketse;

ò photha ditšhaba ò le bogale.

13O bolotse go thusa

morafe wa gago

le go thusa Motlodiwa wa gago;

o tšhwetlakanya tlhogo ya lapa

la moikepi,

ò mo apola go tloga dinaong

go fitlha molaleng.

3:13
Pes. 18:8,16
Sela.

14O tlhaba tlhogo ya dikgosana

tsa gagwe ka marumo a gagwe

tse di tlhaselang go mphalatsa,

tse di duduetsang jaaka e kete

di rata go ja modidi

fa a fitlhegileng teng.

15O gatile mo lewatleng

ka dipitse tsa gago,

mo phuthegelong

ya metsi a mantsi.

16E rile ke utlwa jalo,

teng ya me ya huduega,

molomo wa me wa roroma

ka ntlha ya modumo;

go nyera ga ntsena

mo marapong,

ka tetesela fa ke emeng teng;

gonne ke na le go iketlela

letsatsi la tlalelo

gore le tlele morafe

o o re tlhaselang.

17Le fa setlhare sa feie

se sa tlhoge,

le fa go se maungo

mo ditlhareng tsa moweine,

le fa phulo ya setlhare sa olefa

e swabisa,

le fa masimo a sa ntshe dijo,

le fa dinku di feleletse

mo sakaneng,

le fa go se dikgomo

mo marakeng:

18Le fa go ntse jalo

ke rata go dudueletsa Morena,

ke rata go itumelela

Modimo wa pholoso ya me.

3:18
Jes. 61:10

19Modimo Morena ke thata ya me;

o dira maoto a me

jaaka a ditshephe;

o ntsamaisa mo mafelong

a a kwa godimo a me.

Go kwaletswe moopedisi; ka diletso tsa me tsa ditlhale tsa mesifa.

3:19
Pes. 18:34