Setswana 1970/1987 (TSW70)
43

Leeto la bobedi la bomorwa Jakobe ba na le Benyamene

431Mme tlala ya nna kgolo mo lefatsheng. 2Jaanong e rile ba sena go fetsa mabele a ba ne ba tswa go a reka kwa Egepeto, rraabo a ba raya a re: “Yaang gape, lo ye go re rekela dijonyana.”

3Mme Juta a mo fetola a re: “Monna yole o ne a re tlhomamisetsa ruri a re: ‘Ga lo kitla lo bona sefatlhego sa me, fa monnaa-lona a sa tle le lona.’

43:3
Gen. 42:15
4Jaanong fa o ka roma monnaa-rona le rona, re tla ya, re go rekela dijo. 5Fa o sa mo rome, ga re ka ke ra ya. Gonne monna yole o re reile a re: ‘Ga lo kitla lo bona sefatlhego sa me, fa monnaa-lona a sa tle le lone.’ ”

6Iseraele a re: “Ke ka ntlha ya eng, fa lo ntiretse bosula jalo, lwa bolelela monna yole, fa lo sa ntse lo na le monaa-lona.”

7Ba araba ba re: “Monna yole o ne a botsolotsa thata ka ga rona le ba ga etsho a re: ‘A rraeno o sa ntse a phela? A lo na le monaa-lona?’ Jaanong ra mmolelela ka fa go ntseng ka teng. A re ne re ka itse tota, fa a tla re: ‘Tlisang monaa-lona’?”

8Juta a raya Iseraele rraagwe a re: “Lesa lekau le ye le nna. Foo re tla tsamaya gore re phele, re se ka ra swa, rona le wena le bana ba rona. 9Ke tla rwala molato oo. O tla mmatla mo go nna. Fa nka boa ke se na nae, ke sa mmee fa pele ga gago, ke tla bo ke le molato mo go wena ka malatsi otlhe. 10Ruri fa re ka bo re sa diega, re ka bo re setse re tswa teng gabedi.”

11Ke fa Iseraele rraabo a re: “Fa go ntse jalo he, dirang jaana: Tsayang maungo a a tlhophilweng a lefatshe le ka dikgetse tsa lona, lo ele monna yole dineo, e bong melemonyana le mafuranyana a dinotshe le boroku jo bo tlodiwang baswi le ditlolo tse di nkgang monate le dikgeru tsa mefuta. 12Tsamayang lo tshotse madi a le mabedi; le ona a a neng a busediwa mo dikgetseng tsa lona lo a busetse teng. Ka gongwe go dirafetse phoso. 13Tsamayang le monaa-lona, lo yeng gape kwa monneng yole.

43:13
Gen. 42:27,35
14Mme a Modimo Mothatayotlhe o lo nee boutlwelo-botlhoko jwa monna yole gore a lo gololele morwa-rraeno yo mongwe, e bong Simeone, a boe le lona le Benyamene. Mme nna fa ke thukhuthilwe bana, ke thukhuthilwe.”
43:14
Gen. 42:36

15Jaanong ba tsaya dineo tseo, le gona ba tsaya madi a le mabedi le Benyamene; ba ya kwa Egepeto, ba feta ba ema fa pele ga Josefa. 16Ya re Josefa a bona Benyamene a na nabo, a laela mookamedi wa lelapa la gagwe a re: “Isa banna bale mo ntlong, o tlhabe o etleetse dijo, gonne ba tla ja le nna motshegare.” 17Monna yoo a dira ka fa a laetsweng ka teng, a isa banna bao mo ntlong ya ga Josefa.

18Ya re ba isiwa mo ntlong ya ga Josefa, ba boifa ba re: “Re isiwa teng ka ntlha ya madi a maloba a a buseditsweng mo dikgetseng tsa rona gore ba re logele maano, ba re wele godimo, ba re thope le diesele tsa rona go nna batlhanka ba bone.”

43:18
Gen. 42:28
19Ka moo ba atamela mookamedi wa lelapa la ga Josefa, ba bua nae fa mojakong wa ntlo 20ba re: “Morena! Re kile ra tla ga ntlha kwano go reka dijo. 21Jaanong e rile re fitlha felong fa go lalwang teng, re bofolela dikgetse tsa rona, ra fitlhela madi a mongwe le mongwe a le mo molomong wa kgetse ya gagwe, e le madi a rona, a na le bokete jwa ona. Jaanong re tsile gape, mme re tsile nao. 22Le gona re tlile le madi a mangwe gape go reka dijo. Ga re itse gore ke mang yo o neng a tsenya madi a rona mo dikgetseng tsa rona.”

23Mme ene a re: “Namatshegang, lo se boife! Modimo wa lona, e bong wa ga rraeno o lo file lehumo mo dikgetseng tsa lona. Madi a lona a ne a fitlha mo go nna.” Ke fa a ba ntshetsa Simeone.

43:23
Gen. 42:24

24Jaanong monna yoo a ba isa mo ntlong ya ga Josefa. A ba gela metsi gore ba tlhape dinao. Le diesele tsa bone a di fa dijo.

43:24
Gen. 18:4
25Bone ba baakanya dineo tsele, ba lebelela Josefa motshegare; gonne ba ne ba utlwile gore ba tla ja teng. 26Ya re Josefa a sena go tsena mo ntlong, ba isa dineo tse ba di tshotseng kwa go ene mo ntlong, ba inamela fa fatshe fa pele ga gagwe. 27Mme Josefa a ba botsa bophelo a re: “A rraeno yo o tsofetseng yo lo mo mpoleletseng o tsogile? A o sa ntse a phela?”
43:27
Gen. 42:13

28Ba araba ba re: “Motlhanka wa gago, rraetsho o ntse a le teng, o sa ntse a phela.” Ba inama ba ikobela fa fatshe.

43:28
Gen. 37:7,9

29Ke fa a tlhatlosa matlho a bona Benyamene monnawe, morwa mmaagwe, a botsa a re: “A ke ene monnaa-lona yo mmotlana yo lo mo mpoleletseng?” A ba a re: “A Modimo o nne bopelonomi le wena, morwaaka.” 30Jaanong Josefa a akofa a tloga, gonne pelo ya gagwe e ne e huduegile ka ntlha ya ga monnawe, a batla fa a ka lelelang teng, a tsena mo ntlwaneng ya borobalo, a lelela teng. 31Ya re a sena go tlhapa sefatlhego, a tswa a itshwere a re: “Tsholang dijo!” 32Ba mmeela tsa gagwe go sele le tsa bone go sele le tsa Baegepeto ba ba jang nae go sele. Gonne Baegepeto ba ne ba sa tshwanela go ja le Bahebere; gonne moo e ne e le maila mo go Baegepeto.

43:32
Gen. 46:34
Ekes. 8:22
33Ba nnisiwa ba lebaganye nae ka go tlhomagana ga matsalo a bone, yo mogolo ka fa bogolong jwa gagwe le yo mmotlana ka fa bobotlaneng jwa gagwe. Banna bao ba lebana ba gakgametse. 34Jaanong a ba abela dikabelo tsa dijo tse di fa pele ga gagwe; kabelo ya ga Benyamene ya feta dikabelo tsa bone gatlhano. Mme ba ja, ba nwa, ba itumela nae.