Setswana 1970/1987 (TSW70)
3

Go sa utlweng ga batho

31Noga e ne e feta diphologolo tsotlhe tsa naga ka boferefere tse Morena Modimo o di dirileng; ya botsa mosadi ya re: “A ruri Modimo o buile wa re: ‘Lo se ka lwa ja ditlhare dipe tsa tshimo’?”

3:1
Tshen. 12:9
20:2

2Ke fa mosadi a araba noga a re: “Go tilwe, re je maungo a ditlhare tsa tshimo.

3:2
Gen. 2:16
3Fela Modimo o buile ka ga maungo a setlhare se se fa gare ga tshimo wa re: ‘Lo se ka lwa a ja le e seng go a ama, e se re gongwe lwa swa.’ ”
3:3
Gen. 2:17

4Mme noga ya raya mosadi ya re: “Nnyaya, ga lo kitla lo swa!

3:4
Joh. 8:44
5Kana Modimo o itse gore motlhang lo a jang, matlho a lona a tla buduloga, lo tshwana le Modimo, lo itse molemo le bosula.”

6Ke fa mosadi a bona gore setlhare seo se molemo go ka jewa, le gona se kgatlha matlho; setlhare seo se eletsega ka ntlha ya go tlhalefisa motho. A ba a tsaya maungo a sona, a ja, a naya le monna wa gagwe yo o neng a na nae, mme le ene a ja.

3:6
Jak. 1:14
1 Tim. 2:14
7Ya baa gona matlho a bone a budulogang, ba lemoga gore ga ba a tswala; ba rokaganya matlhare a mofeie, ba itirela ditswalo.
3:7
Gen. 2:25

8Jaanong ya re ba utlwa mokgwasa wa Morena Modimo o sepela mo tshimong go le phefo ya mantsiboa, motho le mosadi wa gagwe ba tshaba sefatlhego sa Morena Modimo, ba iphitlha mo teng ga ditlhare tsa tshimo.

3:8
Jer. 23:24
9Ke fa Morena Modimo o bitsa motho, o mo raya o re: “O fa kae?”

10Ene a re: “Ke utlwile mokgwasa wa gago mo tshimong, jaanong ka boifa, ka ke ne ke sa ikatega, ka ba ka iphitlha.”

11Morena a fetola a re: “Ke mang yo o go boleletseng gore ga o a ikatega? A kampo o jele setlhare se ke go laetseng ka re: O se ka wa se ja?”

12Motho a re: “Mosadi yo ò mo nneileng gore a nne le nna ke ene yo o mphileng leungo la setlhare seo, ka ja.”

3:12
2 Bakor. 11:3

13Morena Modimo wa botsa mosadi wa re: “Ke eng se o se dirileng?” Mosadi a re: “Noga e ntsieditse, mo ke bileng ka ja.”

3:13
Jes. 65:25

Katlholo ya Modimo

14Ke fa Morena Modimo o raya noga o re: “E re ka o dirile jalo o hutsitswe mo diruiweng tsotlhe le mo diphologolong tsotlhe tsa naga. O tla gwapa ka mpa, o ja lerole ka malatsi otlhe a bophelo jwa gago.

3:14
Jes. 65:25
15Le gona ke tla baya letlhoo fa gare ga gago le mosadi le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe; lone lo tla go tšhwetla tlhogo, mme wena o tla lo loma serethe.”
3:15
Bagal. 4:4
1 Joh. 3:8
Baheb. 2:14
Baroma 16:20
Joh. 14:30
Tshen. 12:17

16Morena a raya mosadi a re: “Ke tla go ntsifaletsa ditapisego thata, fa o ithwele; o tla belega bana ka botlhoko, o tla tlhologelelwa monna wa gago, mme ene o tla go laola.”

3:16
Baef. 5:22,23
1 Tim. 2:11,12

17A raya Atame a re: “E re ka o utlwile lentswe la mosadi wa gago, wa ja setlhare se ke go laetseng ka re: ‘O se ka wa se ja!’ masimo a hutsitswe ka ntlha ya gago. O tla ja tsa ona ka matsapa ka malatsi otlhe a bophelo jwa gago. 18A tla go tlhogela mitlwa le ngwang; o tla ja merogo ya naga. 19O tla ja dijo ka mofufutso wa sefatlhego sa gago go fitlhelela o boela kwa mmung, gonne o ntshitswe mo go ona; o lerole, mme o tla boela leroleng.”

3:19
2 Bathes. 3:10
Moreri 12:7

20Motho a taya mosadi wa gagwe leina la Efa; gonne ke ene mma-baphedi botlhe. 21Morena Modimo wa direla motho le mosadi wa gagwe diaparo tsa matlalo, wa di ba apesa.

Atame le Efa ba lelekwa mo tshimong ya Etene

22Jaanong Morena Modimo wa re: “Bonang, motho o fetogile, o tshwana le rona ka go itse molemo le bosula. Jaanong a a se ka a ntsha letsogo, a fula le maungo a setlhare sa bophelo, a a ja, a tloga a phela ka bosakhutleng!”

3:22
Gen. 3:5
23Ke ka moo Morena Modimo o mo ntshitseng mo tshimong ya Etene gore a ye go lema mmu o a ntshitsweng mo go ona; 24wa leleka motho, wa baya boKerubime mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya tshimo ya Etene, ba nna le tšhaka ya molelo e e kgadikang go disa tsela e e yang kwa setlhareng sa bophelo.

4

Kaine le Abele

41Atame o ne a itse Efa, mosadi wa gagwe; ke fa a nna moimana, a belega Kaine a re: “Ke bonye monna ka thuso ya Morena.” 2A boela a belega Abele monnawe. Abele a nna modisa wa dinku, Kaine a nna molemi wa masimo. 3Ya re malatsi mangwe a sena go feta, Kaine a tlisa maungo a masimo, a direla Morena tshupelo. 4Abele le ene a tlisa tsa maitibolo a dinku tsa gagwe le mafura a tsona. Mme Morena a itumelela Abele le setlhabelo sa gagwe.

4:4
Baheb. 11:4
5Fela a se ka a itumelela Kaine le tshupelo ya gagwe. Ke fa Kaine a galefa thata, a gagabisa matlho. 6Mme Morena a botsa Kaine a re: “O galefetseng? O gagabisetsang matlho? 7A ga ke re, fa o dira sentle, o ka tsholetsa sefatlhego, mme fa o sa dire sentle, boleo bo lalela fa mojako, bo go tlhologeletswe, mme wena o bo laole.”
4:7
Bagal. 5:17
Baroma 6:12

8Mme Kaine a bua le Abele monnawe; ya re ba le kwa nageng, Kaine a tsogela Abele monnawe, a mmolaya.

4:8
1 Joh. 3:12,15

9Ke fa Morena a botsa Kaine a re: “Abele monnao o kae?” Ene a re: “Ga ke itse. A ke modisa wa ga nnake?”

10Mme Morena a re: “O dirileng? Lentswe la madi a ga monnao le ntlhaeletsa, le tswa mo mmung.

4:10
Math. 23:35
Pes. 9:13
Baheb. 12:24
11Jaanong o hutsitswe, o lelekilwe mo nageng e e atlhamolotseng legano go amogela madi a ga monnao a a tsholotsweng ke diatla tsa gago. 12Fa o lema masimo, ga a kitla a tlhola a go ntshetsa dijo ka fa nonofong ya ona; o tla nna mofaladi le motshabi mo lefatsheng.”

13Ke fa Kaine a raya Morena a re: “Molato wa me o mogolo go feta o o ka itshwarelwang. 14Bona, kajeno o nteleka mo nageng e; ke tla iphitlha, ke tshaba sefatlhego sa gago; ke tla nna mofaladi le motshabi mo lefatsheng. Mongwe le mongwe yo o mponang o tla mpolaya.”

15Mme Morena a mo raya a re: “Nnyaya, mongwe le mongwe yo o go bolayang, Kaine, o tla busolosiwa gasupa.” Morena a ba a baya lotshwao mo go Kaine gore a se ka a bolawa ke ope yo o mmonang. 16Ke fa Kaine a tloga fa pele ga sefatlhego sa Morena, a ya go nna kwa lefatsheng la Note mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Etene.

Losika lwa ga Kaine

17Kaine o ne a itse mosadi wa gagwe a nna moimana, a belega Henoge; a ba a aga motse, a o taya leina la Henoge, a o teelela morwawe. 18Henoge a belegelwa Irate; Irate a tsala Mehuyaele; Mehuyaele a tsala Methusaele; Methusaele a tsala Lamege. 19Lamege a tsaya basadi ba le babedi; leina la mongwe e le Ata, leina la yo mongwe e le Sila. 20Ata a belega Jabale; ke ene rraabone ba ba neng ba nna mo ditenteng, e le barui ba dikgomo. 21Leina la ga monnawe ke Jubale; ke ene rraabone botlhe ba be neng ba letsa dirankure le ditlhaka. 22Sila le ene a belega, a tshola Thubale-Kaine; a nna mothudi wa dilo tsa mefutafuta tsa kgotlho le tsa tshipi. Kgaitsadia Thubale-Kaine e ne e le Naama.

23Lamege o ne a raya basadi ba gagwe a re:

“Ata le Sila,

utlwang lentswe la me;

lona basadi ba ga Lamege,

reetsang mafoko a me:

Ruri, ke tla bolaya monna

yo o ka nntshang ntho,

le lekau le le ka nkhutlang.

24Gonne Kaine

o tla busolosiwa gasupa,

mme Lamege ene ga masome

a a supang le bosupa.”

4:24
Gen. 4:15
Math. 18:21,22

Sethe le Enose

25Atame a ba a itse mosadi wa gagwe gape; a belega morwa, a mo taya leina la Sethe. Gonne a re: “Modimo o mphile ngwana yo mongwe mo boemong jwa ga Abele yo Kaine o mmolaileng.” 26Sethe le ene a belegelwa morwa, a mo taya leina la Enose. Metlheng eo ba simolola go bitsa leina la Morena.

4:26
Gen. 12:8

5

Losika lwa ga Atame go fitlha mo go Noa

(1 Ditiraf. 1:1-4)

51Tlhatlologano ya losika lwa ga Atame ke e: Ka letsatsi le Modimo o tlhodileng Atame ka lone, o ne wa mo dira ka fa setshwanong sa Modimo.

5:1
Gen. 1:27
Luka 3:38
2O tlhodile monna le mosadi, wa ba tshegofatsa, wa ba bitsa “Batho” ka letsatsi le ba tlhodilweng ka lone. 3E rile Atame a le dinyaga di le 130, a tsala morwa yo o tshwanang nae ka fa setshwanong sa gagwe, a mo taya leina la Sethe.
5:3
Pes. 51:7
1 Bakor. 15:49
4Malatsi a ga Atame, a sena go tsala Sethe, ke dinyaga di le 800, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 5Malatsi otlhe a Atame o a phedileng ke dinyaga di le 930; ke fa a swa.

6Ya re Sethe a sena go phela dinyaga di le 105, a tsala Enose. 7Mme ya re Sethe a sena go tsala Enose, a phela dinyaga di le 807, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 8Malatsi otlhe a ga Sethe ke dinyaga di le 912; ke fa a swa.

9Ya re Enose a sena go phela dinyaga di le 90, a tsala Kenane. 10Mme ya re Enose a sena go tsala Kenane, a phela dinyaga di le 815, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 11Malatsi otlhe a ga Enose ke dinyaga di le 905; ke fa a swa.

12Ya re Kenane a sena go phela dinyaga di le 70, a tsala Mahalalele. 13Mme ya re Kenane a sena go tsala Mahalalele, a phela dinyaga di le 840, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 14Malatsi otlhe a ga Kenane ke dinyaga di le 910; ke fa a swa.

15Ya re Mahalalele a sena go phela dinyaga di le 65, a tsala Jarete. 16Mme ya re Mahalalele a sena go tsala Jarete, a phela dinyaga di le 830, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 17Malatsi otlhe a ga Mahalalele ke dinyaga di le 895; ke fa a swa.

18Ya re Jarete a sena go phela dinyaga di le 162, a tsala Henoge. 19Mme ya re Jarete a sena go tsala Henoge, a phela dinyaga di le 800, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 20Malatsi otlhe a ga Jarete ke dinyaga di le 962; ke fa a swa.

21Ya re Henoge a sena go phela dinyaga di le 65 a tsala Methusala. 22Mme ya re Henoge a sena go tsala Methusala, a sepela le Modimo dinyaga di le 300, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi.

5:22
Gen. 6:9
Juta 14
23Malatsi otlhe a ga Henoge ke dinyaga di le 365. 24Henoge o ne a phela le Modimo; ke fa a sa tlhole a bonala, gonne Modimo o mo tsere.
5:24
Baheb. 11:5
2 Dikg. 2:11
Jes. 57:1,2
5:24 E ne e se ka loso.

25Ya re Methusala a sena go phela dinyaga di le 187, a tsala Lamege. 26Mme ya re Methusala a sena go tsala Lamege, a phela dinyaga di le 782, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 27Malatsi otlhe a ga Methusala ke dinyaga di le 969; ke fa a swa.

28Ya re Lamege a sena go phela dinyaga di le 182 a tsala morwa, 29a mo taya leina la Noa a re: “Yo, o tla re gomotsa mo tirong ya rona le mo matsapeng a diatla tsa rona kwa masimong a Morena o a hutsitseng.”

5:29
Gen. 3:17-19
30Mme ya re Lamege a sena go tsala. Noa, a phela dinyaga di le 595, a ntse a tsala bomorwa le bomorwadi. 31Malatsi otlhe a ga Lamege ke dinyaga di le 777; ke fa a swa.

32Ya re Noa a le dinyaga di le 500, a tsala Seme le Hame le Jafethe.