Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Losika lwa ga Esau

(1 Ditiraf. 1:34-37)

361Losika lwa ga Esau, e bong Etomo ke lo:

36:1
Gen. 25:30
2Esau o ne a tsere basadi ba gagwe mo go bomorwadia Bakanana, e bong Ata, morwadia Elone wa Mohethe le Oholibama, morwadia Ana, yo e leng morwa Sibeone wa Mohewi 3le Basemathe, morwadia Isemaele kgaitsadia Nebayothe.
36:3
Gen. 28:9
4Ata a tsalela Esau Elifase, mme Basemathe a belega Rehuele. 5Oholibama a belega Jeuse le Jaelame le Kora. Bona bao ke bomorwa Esau ba o ba tsaletsweng a sa le mo lefatsheng la Kanana.

6Mme Esau a tsaya basadi ba gagwe le bomorwawe le bomorwadie le batho botlhe ba lelapa la gagwe le letsomane la gagwe le diruiwa tsotlhe tsa gagwe le dithoto tsotlhe tsa gagwe tse o di bapetseng mo lefatsheng la Kanana, a hudugela kwa lefatsheng le sele, a kgaogana le Jakobe monnawe. 7Gonne diruiwa tsa bone di ne di atile thata, mo ba neng ba palelwa ke go nna mmogo. Lefatshe la majako a bone le ne le sa ba lekane ka ntlha ya bontsi jwa diruiwa tsa bone.

36:7
Gen. 13:6
8Ka moo Esau a ya go nna kwa dithabeng tsa Seire. Esau ke ene Etomo.

9Losika lwa ga Esau, rraabo Baetomo ba ba kwa dithabeng tsa Seire, ke lo: 10Maina a bomorwa Esau ke a: Elifase, morwa Ata, mosadi wa ga Esau, le Rehuele, morwa Basemathe, mosadi wa ga Esau. 11Bomorwa Elifase e ne e le Themane le Omare le Sefo le Gaethame le Kenase. 12Thimena e ne e le mogadingwana wa ga Elifase, morwa Esau, ene a tsalela Elifase Amaleke. Ke bone bomorwa Ata, mosadi wa ga Esau. 13Bomorwa Rehuele e ne e le Nahathe le Sera le Sama le Misa. Bao e ne e le bomorwa Basemathe, mosadi wa ga Esau.

14Mosadi wa ga Esau, e bong Oholibama, morwadia Ana yo e leng morwa Sibeone, a tsalela Esau bomorwawe, e bong Jeuse le Jaelame le Kora.

15Dikgosana mo go bomorwa Esau ke tse: Tse e leng bomorwa Elifase, morwa Esau wa ntlha, ke kgosana Themane le kgosana Omare le kgosana Sefo le kgosana Kenase 16le kgosana Kora le kgosana Gaethame le kgosana Amaleke. Ke tsona dikgosana tsa losika lwa ga Elifase mo lefatsheng la Etomo. Ke bone bomorwa Ata.

17Bomorwa Rehuele, morwa Esau ke ba, e bong kgosana Nahathe le kgosana Sera le kgosana Sama le kgosana Misa. Ke tsona dikgosana tsa losika lwa ga Rehuele mo lefatsheng la Etomo. Ke bone bomorwa Basemathe, mosadi wa ga Esau.

18Bomorwa Oholibama, mosadi wa ga Esau, ke ba, e bong kgosana Jeuse le kgosana Jaelame le kgosana Kora. Ke tsona dikgosana tsa ga Oholibama, morwadia Ana, mosadi wa ga Esau. 19Ke bone bomorwa Esau. Ke tsona dikgosana tsa bone. Ke ene Etomo.

Losika lwa ga Seire

(1 Ditiraf. 1:38-42)

20Bomorwa Seire wa Mohori ba ba neng ba agile mo lefatsheng leo pele ke ba, e bong Lotane le Sobale le Sibeone le Ana

36:20
Gen. 14:6
Doit. 2:12
21le Disone le Esere le Disane. Ke tsona dikgosana tsa Bahori, ke bomorwa Seire mo lefatsheng la Etomo.

22Bomorwa Lotane e ne e le Hori le Hemame; kgaitsadia Lotane e le Thimena.

23Bomorwa Sobale ke Alwane le Manahathe le Ebale le Sefo le Oname.

24Bomorwa Sibeone ke Aya le Ana. Ke ene Ana yo o kileng a bona metswedi e e bolelo mo sekakeng, fa a disa diesele tsa ga Sibeone rraagwe. 25Morwa Ana ke Disone, morwadia Ana ke Oholibama. 26Bomorwa Disone ke Hemetane le Esebane le Itherane le Kerane.

27Bomorwa Esere ke Bilehane le Saawane le Akane.

28Bomorwa Disane ke Use le Arane.

29Dikgosana tsa Bahori ke kgosana Lotane le kgosana Sobale le kgosana Sibeone le kgosana Ana 30le kgosana Disone le kgosana Esere le kgosana Disane. Ke tsona dikgosana tsa Bahori ka fa ditsong tsa bone mo lefatsheng la Seire.

Dikgosi tsa lefatshe la Etomo

(1 Ditiraf. 1:43-54)

31Dikgosi tse di busitseng mo lefatsheng la Etomo pele go ise go buse kgosi mo Baiseraeleng ke tse:

32Bela, morwa Beore o ne a busa mo Etomo; leina la mošate wa gagwe e le Dinehaba.

33Ya re Bela a sena go swa, ga busa Jobabe, morwa Sera, wa kwa Bosera, mo boemong jwa gagwe.

34Ya re Jobabe a sena go swa, ga busa Husame wa kwa lefatsheng la Bathemane mo boemong jwa gagwe.

35Ya re Husame a sena go swa, ga busa Hatate, morwa Betate, mo boemong jwa gagwe. Ke ene yo o fentseng Bamidiane mo nageng ya Moabe. Leina la mošate wa gagwe e ne e le Awithe.

36Ya re Hatate a sena go swa, ga busa Samela wa kwa Masereka mo boemong jwa gagwe.

37Ya re Samela a sena go swa, ga busa Saule wa kwa Rehobothe fa nokeng mo boemong jwa gagwe.

38Ya re Saule a sena go swa, ga busa Baale-Hanane, morwa Akebore mo boemong jwa gagwe.

39Ya re Baale-Hanane, morwa Akebore a sena go swa, ga busa Hatare mo boemong jwa gagwe; leina la mošate wa gagwe e le Phahu, leina la mosadi wa gagwe e le Mehetabele, morwadia Materedi, morwadia Mesahabe.

40Maina a dikgosana tsa losika lwa ga Esau ka fa ditshikeng tsa bone le ka fa mafelong a bone le ka fa maineng a bone ke a: Kgosana Thimena le kgosana Alwa le kgosana Jethethe 41le kgosana Oholibama le kgosana Ela le kgosana Phinone 42le kgosana Kenase le kgosana Themane le kgosana Mibesare 43le kgosana Magadiele le kgosana Irame. Ke tsona dikgosana tsa Etomo ka fa mannong a tsona mo lefatsheng le di neng di le ruile. Ke ene Esau, rra Baetomo.

37

Josefa le bomogolowe

371Jakobe o ne a nna mo lefatsheng le rraagwe a neng a le moeng mo go lone, mo lefatsheng la Kanana. 2Tse di diragaletseng Jakobe ke tse: E rile Josefa a le dinyaga di le 17, a disa letsomane le bomogolowe – ene a sa le mmotlana – a na le bomorwa Bileha le Silepa, basadi ba ga rraagwe. E ne e a tle e re fa a utlwa tse di bosula ka ga bone, Josefa a di sebele rraabo.

3Mme Iseraele a rata Josefa bogolo go bomorwawe botlhe, ka e le ngwana wa botsofe jwa gagwe; a mo direla seaparo se seleele se se nang le mabogo. 4Jaanong ya re bomogolowe ba bona, fa rraabo a mo rata bogolo go bone botlhe, ba mo tlhoa, ba se ka ke ba bua nae ka kagiso.

5Josefa o kile a lora toro, a e bolelela bomogolowe; ke fa ba mo tlhoa bogolo go pele. 6O ne a ba raya a re: “A ko lo utlwe ka ga toro e ke e lorileng. 7Ke lorile re bofa dingata kwa tshimong, ka bona ngata ya me e tsoga e ema, ka bona dingata tsa lona di dikanyetsa ngata ya me, di e ikobela.”

8Ke fa bomogolowe ba mo raya ba re: “A o a re, o tla nna kgosi ya rona? A tota o rata go re busa?” Mme letlhoo la bone la oketsega ka ntlha ya ditoro tsa gagwe le mafoko a gagwe.

9A boela a lora toro gape, a e bolelela bomogolowe a re: “Ke lorile toro gape, ka bona letsatsi le ngwedi le dinaledi di le 11 di nkobamela.”

10Ya re a bolelela rraagwe le bomogolowe jalo, rraagwe a mo kgalemela, a mo raya a re: “Toro e ke ya eng e o e lorileng? A o a re, nna le mmaago le bomogoloo re tle tota, re inamele fatshe fa pele ga gago?” 11Bomogolowe ba mo fufegela, mme rraagwe a boloka dilo tseo mo pelong.

Josefa o a rekisiwa, a isiwa kwa Egepeto

12E kile ya re bomogolowe ba ile go fudisa letsomane la ga rraabo kwa Šegeme,

37:12
Gen. 33:18,19
13Iseraele a raya Josefa a re: “A ga ke re, bomogoloo ba fudisa kwa Šegeme? Tlaya, ke go rome kwa go bone.” A mo araba a re: “Ke fano.”

14Jakobe a mo raya a re: “A ko o ye o bone gore bomogoloo ba phela jang, le diruiwa di phela jang; o tle o boe o mpolelele.” A mo roma jalo. Mme Josefa a tloga fa mokgatsheng wa Heberone, a ya a fitlha kwa Šegeme.

37:14
Gen. 35:27
15Jaanong monna mongwe a mmona a ntse a kgarakgatshega mo nageng; monna yoo a mmotsa a re: “O batlang?”

16A araba a re: “Ke batla bonkgonne. A ko o mpolelele gore ba fudisa kae?”

17Monna yoo a re: “Ba tlogile fa. Ke ba utlwile ba re: ‘A re yeng kwa Dothane!’ ” Josefa a latela bomogolowe, a ba fitlhela kwa Dothane.

18Jaanong ya re ba mmona a sa le kgakala, a ise a ba atamele, ba mo logela maano a go mmolaya; 19ba raana ba re: “Bonang, rra-ditoro ke yole, o e tla. 20Re tle re mmolaeng, re mo latlhele mo sedibeng sengwe. Re tla re, o jelwe ke sebata. Re tla bona gore ditoro tsa gagwe di tla dirafala jang!”

21Ya re Rubene a utlwa jalo, a mo golola mo diatleng tsa bone a re: “A re se mmolaeng!” 22Rubene a ba a ba raya a re: “Se tsholeleng madi! Mo latlheleng mo sedibeng se se mo sekakeng, mme lo se ka lwa mmolaya.” A re jalo gore a mo golole mo diatleng tsa bone, a mmusetse kwa go rraagwe. 23Jaanong ya re Josefa a sena go fitlha kwa go bomogolowe, ba mo apola seaparo, e bong sele se seleele se se nang le mabogo se a se apereng.

37:23
Gen. 37:3
24Ba mo tsaya, ba mo latlhela mo sedibeng. Mme sediba seo sa bo se kgadile, go se na metsi mo go sona.
37:24
Jer. 38:6

25Jaanong ba nna fa fatshe, ba ja. Ya re ba tlhatlosa matlho, ba bona go tla lesomo la Baisemaele, ba tswa kwa Gileate. Dikammele tsa bone tsa bo di rwele boroku le ditlhare le ditlolo tse di nkgang monate, ba di isa kwa Egepeto. 26Ke fa Juta a raya bomorwa-rraagwe a re: “Go tla re thusa eng, fa re bolaya monnaa-rona, re loba madi a gagwe? 27A re mo rekiseng mo Baisemaeleng, mme a diatla tsa rona di se ka tsa mmolaya, gonne ke monnaa-rona le nama ya rona.” Bomorwa-rraagwe ba dumalelana nae. 28Jaanong ya re go feta barekisi ba Bamidiane, bomogoloa Josefa ba mo goga, ba mo ntsha mo sedibeng, ba rekisa Josefa mo go Baisemaele ka diselefera di le 20; mme bone ba ya le ene kwa Egepeto.

37:28
Gen. 25:2

29Ya re Rubene a boela kwa sedibeng, a fitlhela Josefa a se yo mo go sona. Ke fa a ikgagola diaparo,

37:29
Gen. 44:13
2 Sam. 1:11
30a boela kwa go bomonnawe a re: “Mosimane ga a yo. Mme nna ke tla ya kae?”

31Mme ba tsaya seaparo sa ga Josefa, ba tlhaba phoko, ba ina seaparo mo mading, 32ba se romela kwa go rraabo, ba se fitlhisa mo go ene ba re: “Ke se re se thwetseng. A ko o se sekaseke, o bone gore a ke seaparo sa ga morwao gongwe nnyaya.”

33Ya re a se bona, a re: “Ke seaparo sa ga morwaake. Sebata se mo jele! Ee, ruri Josefa o gagogantswe!” 34Ke fa Jakobe a ikgagola diaparo, a apara lesela la bohutsana lethekeng, a hutsafalela morwawe malatsi a mantsi. 35Bomorwawe botlhe le bomorwadie botlhe ba nanoga, ba re ba mo gomotsa, mme a gana go gomotsega a re: “Nnyaya! Ke tla fologela kwa go morwaake kwa felong ga baswi ke ntse ke hutsafetse.” A mo lelela jalo.

36Jaanong Bamidiane ba rekisa Josefa kwa Egepeto mo go Photifare, modiredi wa ga Farao, tlhogo ya bafemedi ba kgosi.

38

Juta le Thamare

381E rile ka sebaka seo Juta a huduga, a tlogela bomorwa-rraagwe, a nna fa monneng mongwe wa Adulame yo leina le gagwe e leng Hira. 2Juta a bona teng morwadia monna wa Mokanana yo leina la gagwe e leng Sua. A mo nyala, a nna nae. 3Ke fa a ithwala a belega ngwana wa mosimane, a mo taya leina la Ere. 4A ba a nna moimana gape, a belega mosimane, a mmitsa Onane. 5A boela a tshola ngwana wa mosimane gape, a mo taya leina la Sela, mme ya re a mmelega, Juta a bo a le kwa Kesibe.

6Juta a batlela Ere, morwawe wa ntlha, mosadi yo leina la gagwe e leng Thamare. 7Mme Ere, morwa Juta yo mogolo, o ne a le bosula mo matlhong a Morena. Ka moo Morena a mo tlogela, a swa. 8Ke fa Juta a raya Onane a re: “Tsena kwa mosading wa ga mogoloo, o mo nyale ka fa tshwanelong ya monnaa-motho, o tsalele mogoloo.”

38:8
Doit. 25:5
9Onane o ne a itse gore bana ga e ne e nna ba gagwe; ka moo e ne e a tle e re fa a kopana le mosadi wa ga mogolowe, a tshololele fa fatshe gore a se ka a tsalela mogolowe. 10Mme tse o neng a di dira tsa se ka tsa kgatlha Morena, le ene a mo tlogela, a swa. 11Ke fa Juta a raya Thamare, ngwetsi wa gagwe, a re: “Boela kwa ga eno, o nne motlholagadi go fitlhelela Sela morwaake a gole.” O ne a akanya gore e se re gongwe le ene a swa jaaka bomogolowe. Thamare a ya go nna kwa ga gabo.

12Jaanong ya re malatsi a mantsi a sena go feta, Juta a swelwa ke mosadi, e bong morwadia Sua. Ya re Juta a sena go fetsa boswagadi, a ya go tlhola babeodi ba dinku tsa gagwe kwa Thimena, ene le tsala ya gagwe Hira wa Adulame. 13Mme Thamare a bolelelwa ga twe: “Bona, ratswalaago o ya kwa Thimena go beola dinku tsa gagwe.” 14Ke fa Thamare a apola diaparo tsa gagwe tsa botlholagadi, a ipipa ka lesire, a ikhurumetsa jalo, a ya a nna fa kgorong ya Enaime yo o fa tseleng e e yang kwa Thimena. A dira jalo, gonne a bona Sela a godile, mme Thamare a sa mo neelwe go nna mosadi wa gagwe.

15Ya re Juta a mmona, a re ke seaka, ka a ne a ipipile sefatlhego. 16A fapogela kwa go ene fa tseleng a re: “A re ye, ke tle kwa go wena.” A re jalo a sa itse, fa e le ngwetsi wa gagwe. Mme ene a re: “O tla mpha eng, fa ke go dumelelela?”

38:16
Lef. 18:15

17Juta a re: “Ke tla go romela phokwana e e tswang letsomaneng.” Thamare a re: “Ee, fa o ka nneela peeletso go fitlhelela o e romela.”

18Juta a re: “O batla peeletso ya eng, e nka e go neelang?” A re: “Ke batla palamonwana ya gago mmogo le mogala wa yona le thobane ya gago e e mo seatleng sa gago.” A di mo neela, a ba a kopana nae, mme Thamare a ithwala ka ene. 19Thamare a tsoga a tsamaya, a feta a apola lesire la gagwe, a apara diaparo tsa gagwe tsa botlholagadi.

20Juta a mo romela phokwana ka tsala ya gagwe ya kwa Adulame gore e amogele dipeeletso mo seatleng sa mosadi yole, mme ya se ka ya mo fitlhela. 21Ke fa e botsa batho ba motse oo ya re: “Seaka sele se kae se se neng se le mo Enaime fa tseleng?” Ba araba ba re: “Ga go na seaka mono.”

22Ya boela kwa go Juta ya re: “Ga ke a se bona; le gona batho ba felo foo ba re: Ga go na seaka teng.”

23Juta a re: “A a nne ka tsona, e se re gongwe ra sotlega. Kana ke mo rometse phokwana e, mme ga o a ka wa mo fitlhela.”

24Jaanong ya re go sena go feta dikgwedi di ka ne di le tharo, Juta a bolelelwa ga twe: “Thamare, ngwetsi wa gago, o dirile boaka, e bile o moimana ka boaka.” Ke fa Juta a re: “Mo ntshetseng kwa ntle, a ye go fisiwa.”

25Ya re a sena go ntshediwa kwa ntle, a roma kwa go ratswalaagwe a re: “Ke moimana ka monna wa dilo tse.” A ba a re: “A ko o sekaseke gore palamonwana e le mogala o le thobane e ke tsa ga mang?”

26Ya re Juta a di bona, a re: “O siame bogolo go nna. Ke ka gore ga ke a mo neela Sela morwaake.” Mme a se ka a tlhola a kopana nae.

27Jaanong ya re ka sebaka sa go belega ga gagwe, ga lemogwa, fa a ithwele mafatlha. 28Ya re a belega, mongwe a ntsha letsogo, mme mmelegisi a le tshwara, a bofelela tlhale e khibidu mo letsogong la gagwe a re: “Ke ene yo o duleng pele.” 29Mme ya re a sena go busa letsogo, ga tsalwa yo mongwe pele, ke fa mmelegisi a re: “O sutlhile jang, wa itirela phatlha?” Ka moo a mmitsa Pherese.38:29 Ke go re: Phatlha.

38:29
Math. 1:3
30Morago ga moo ga tswa monnawe yo o nang le tlhale e khibidu mo letsogong. Ene a bidiwa Sera.