Setswana 1970/1987 (TSW70)
31

Jakobe o a tshaba le ba gagwe

311Ke fa a utlwa dipolelo tsa bomorwa Labane ba re: “Jakobe o tsere dilo tsotlhe tse e neng e le tsa ga rraetsho. Khumo yotlhe e o e phuthile e tswa mo go tsa ga rraetsho.”

31:1
Gen. 30:35
2Le gona Jakobe a lemoga sefatlhego sa ga Labane gore ga se tlhole se mo leba sentle jaaka maabane le maloba. 3Jaanong Morena a raya Jakobe a re: “Boela kwa lefatsheng la borraago le kwa go ba ga eno; ke tla nna nao.”
31:3
Gen. 28:15

4Ke fa Jakobe a roma motho go biletsa Ragele le Lea kwa nageng kwa letsomaneng la gagwe, 5a ba raya a re: “Ke lemoga ka sefatlhego sa ga rraeno, fa a sa tlhole a nteba jaaka maabane le maloba, mme Modimo wa ga rre o ntse o na le nna.

31:5
Gen. 26:24
6Lo itse ka losi, fa ke diretse rraeno ka thata yotlhe ya me. 7Mme rraeno o ntsieditse, a fetola tuelo ya me gasome; mme Modimo ga o a ka wa mo leseletsa go ka ntshenyetsa. 8Ya re fa a re: ‘Tse dikgwebana e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe la tsala tse dikgwebana. Fa a re: ‘Tse dikgwana e tla nna tuelo ya gago,’ letsomane lotlhe la tsala tse dikgwana.
31:8
Gen. 30:32,39
9Ke Modimo o o amogileng rraeno difutshane, wa di nnaya.

10“Ka sebaka sa go gwelwa ga difutshane, ka tlhatlosa matlho, ka bona mo torong, ka fitlhela diphelehu le diphoko tse di neng di gwela difutshane, e le tse di nang le bogwana le bongolwana le bogwebana. 11Mme moengele wa Modimo a nthaya mo torong a re: ‘Jakobe!’ Ka re: ‘Ke fano.’ 12A ba a re: ‘A ko o tlhatlose matlho, o bone diphelehu le diphoko tsotlhe tse di gwelang difutshane, ke tse di nang le bogwana le bongolwana le bogwebana. Gonne ke bonye dilo tsotlhe tse Labane o di go direlang. 13Ke nna Modimo wa Bethele kwa o tloditseng lentswe la segopotso teng, kwa o inkanetseng maikano teng. Jaanong, nanoga o tlogele lefatshe leno, o boele kwa lefatsheng la ga eno!’ ”

14Ragele le Lea ba mo araba ba re: “A re sa ntse re na le kabelo gongwe boswa mo lapeng la ga rraetsho? 15A ga ke re, re kaiwa baeng fela ke ene? Kana o re rekisitse. Le gona o ntse a ja magadi a rona. 16Tota khumo yotlhe e Modimo o e amogileng rraetsho ke ya rona le bana ba rona. Jaanong dira tsotlhe tse Modimo o di go laetseng.”

17Ke fa Jakobe a huduga. Bana ba gagwe le basadi ba gagwe a ba palamisa dikammele, 18a tsaya diruiwa tsotlhe tsa gagwe le dithoto tsotlhe tse a di itiretseng le metlhape yotlhe ya gagwe e a e bapetseng kwa Phatane-Arame, a boela kwa go Isaka, rraagwe, kwa lefatsheng la Kanana. 19Labane o ne a sa ntse a ile go beola dinku tsa gagwe. Ke fa Ragele a utswa modimo wa seseto wa ga rraagwe. 20Mme Jakobe a tsietsa Labane wa Mosiria, a mo lobela, fa a rata go ngwega. 21A ngwega jalo ka tsotlhe tse o nang natso, a tloga, a tshela noka ya Ferathe, a tswelela pele go ya kwa dithabeng tsa Gileate.

Labane o latela Jakobe

22Mme e rile ka letsatsi la boraro Labane a bolelelwa gore Jakobe o ngwegile. 23Ke fa a tsaya bomorwa-rraagwe, a ya nabo, a mo latela a le bokgakala jwa malatsi a supa, a mo tshwara kwa dithabeng tsa Gileate. 24Mme Modimo wa tla kwa go Labane wa Mosiria ka toro bosigo, wa mo raya wa re: “O itise gore o se ka wa bua le Jakobe ka bosula, fa e se ka molemo.”

31:24
Gen. 20:3
Diane 16:7
25Labane a fitlha kwa go Jakobe. Jakobe o ne a tlhomile tente ya gagwe mo thabeng nngwe, Labane le ene a tlhoma ya gagwe mo thabeng e nngwe, e bong ya Gileate, a na le bomorwa-rraagwe.

26Mme Labane a raya Jakobe a re: “O dirileng fa o ntobetse, wa hudusa bomorwadiake jaaka batshwarwi ba ntwa? 27Ke ka ntlha ya eng, fa o ngwegile, wa ntsietsa, wa se ka wa nkitsise? Kana nka bo ke go felegeditse ka boitumelo, ka difela le ka meropa le diharepa! 28Ga o a ka wa nteseletsa go ka atla bomorwaake le bomorwadiake! O dirile ka boeleele. 29Diatla tsa me di na le thata go ka lo direla bosula. Mme Modimo wa ga rraeno o letse o ntheile bosigo wa re: ‘Itise gore o se ka wa bua le Jakobe ka bosula, fa e se ka molemo.’

30“Jaanong go siame, o hudugile, gonne o ne o tlhologeletswe lelapa la ga rraago thata. Mme ke ka ntlha ya eng fa o utswile modimo wa me?”

31Jakobe a araba Labane a re: “Ke ne ka boifa gore o ka tla wa ntseela bomorwadio ka thata. 32Jaanong yo o tla fitlhelang modimo wa gago mo go ene, a a se ka a phela. Mphukutse fa pele ga bomorwa-rraetsho, o o batle.” Jakobe o ne a sa itse, fa Ragele a o utswile.

31:32
Gen. 31:19

33Ke fa Labane a batla mo tenteng ya ga Jakobe le mo go ya ga Lea le mo go ya malata a mabedi, mme a se ka a o bona. A ba a tswa mo tenteng ya ga Lea, a tsena mo go ya ga Ragele. 34Mme Ragele o ne a tsere modimo oo, a o beile mo seipeeletsong sa kammele, a ntse mo go ona. Labane a fukutsa tente yotlhe, mme a se ka a o bona. 35Ke fa Ragele a raya rraagwe a re: “A matlho a morena wa me a se ka a tuka bogale, fa ke palelwa ke go nanoga fa pele ga gago. Gonne ke na le mokgwa wa basadi.” Labane a fukutsa, mme a se ka a bona modimo oo.

36Mme Jakobe a tuka bogale, a omanya Labane. Jakobe a simolola go bua, a botsa Labane a re: “Ke sentseng? Ke fositse ka eng, fa o tla, o ntshetse morago ka bogale jo bo tukang? 37E re ka o fukuditse dithoto tsa me tsotlhe, a o ne wa bona sengwe sa dithoto tsa lapa la gago? Se bee fano fa pele ga ba ga rona gore ba atlhole fa gare ga me le wena. 38E setse e le dinyaga di le 20 ke ntse ke na nao. Dinku tsa gago le dipodi tsa gago ga di ise di ke di folotse. Diphelehu tsa letsomane la gago ga ke a di ja. 39Tse di gagotsweng ke dibata ga ke a ka ka di go tlisetsa; ke ne ke na le go di lefa, o di lopa mo diatleng tsa me, le fa di ne di utswilwe motshegare gongwe bosigo.

31:39
Ekes. 22:11,12
40Ke ne ke bolawa ke letsatsi motshegare le serame bosigo; ke tlhoka boroko. 41Ke ntse dinyaga di le 20 mo lapeng la gago, ka go direla dinyaga di le 14 ka ntlha ya bomorwadio le dinyaga di le thataro ka ntlha ya letsomane la gago, mme o fetotse tuelo ya me gasome.
31:41
Gen. 29:20,30
30:31,32
42Fa Modimo wa ga rre, Modimo wa ga Aborahame, ona o Isaka a o boifang, o ka bo o se na le nna, ruri, wena o ka bo o ntsamaisitse ke iphotlhere fela. Fela Modimo o bonye pogisego ya me le matsapa a diatla tsa me; e bile o letse o di atlhotse.”
31:42
Gen. 31:24,54

Jakobe le Labane ba dira kgolagano

43Labane a fetola Jakobe a re: “Basadi ba ke bomorwadiake le basimane ba ke bana ba me le letsomane le ke letsomane la me le tsotlhe tse o di bonang ke tsa me. Mme jaanong bomorwadiake gongwe bana ba bone ba ba ba tsetseng, nka ba tlhokofatsa jang kajeno? 44A re dire kgolagano, nna le wena gore e nne sesupo gare ga me le wena.”

45Ke fa Jakobe a tsaya lentswe, a le tlhoma go nna segopotso.

31:45
Gen. 28:22
46Jaanong Jakobe a raya bomorwa-rraagwe a re: “Kgobokanyang majwe.” Ba tsaya majwe, ba dira sefikantswe. Ba feta ba jela mmogo mo godimo ga sona. 47Labane a se bitsa Jegare-Sahadutha.31:47 Ke go re: Mokoa wa bosupi. Jakobe ene a se bitsa Galete.31:47 Ke go re: Mokoa wa bosupi. 48Ke fa Labane a re: “Sefikantswe se ke sesupo gare ga me le wena kajeno.” Ke ka moo se biditsweng Galete,
31:48
Još. 22:27
24:27
49le Mitsepha31:49 Ke go re: Sefata gongwe serala., ka Labane a rile: “Morena a okomele fa gare ga me le wena, fa re sena go kgaogana. 50Fa o ka bogisa bomorwadiake, gongwe fa o tsaya basadi ba bangwe kwa ntle ga bomorwadiake – le fa go se na ope fa go rona, itse gore Modimo ke mosupi fa gare ga me le wena.” 51Labane a raya Jakobe gape a re: “Bona, sefikantswe ke se le lentswe la segopotso ke le, ke di tlhomile fa gare ga me le wena. 52Sefikantswe se ke sesupo, lentswe la segopotso le ke sesupo sa gore, ke se ka ka feta sefikantswe se, ka tla kwa go wena; mme le wena o se ka wa feta sefikantswe se le lentswe la segopotso le, wa tla kwa go nna ka maikaelelo a a bosula. 53A Modimo wa ga Aborahame le Nahore, ona Modimo wa ga rraabo, o atlhole fa gare ga rona.” Ke fa Jakobe a ikana ka ona o o boifiwang ke Isaka rraagwe.
31:53
Gen. 16:5
54Jakobe a ba a dira setlhabelo gona mo thabeng, a laletsa bomorwa-rraagwe, ba ja dijo mmogo, ba lala mo thabeng. 55Jaanong Labane a phakela mosong, a atla bomorwawe le bomorwadie, a ba tshegofatsa. Labane a ba a tloga, a boela kwa ga gabo.