Setswana 1970/1987 (TSW70)
2

Sabata

21Go ne ga wediwa legodimo le lefatshe jalo le masomo otlhe a a mo go tsona. 2Ka letsatsi la bosupa Modimo o ne wa wetsa tiro ya ona e o e dirileng; wa ikhutsa ka letsatsi la bosupa, o sena go fetsa tiro yotlhe ya ona e o e dirileng.

2:2
Joh. 5:17
Baheb. 4:4,10
3Mme Modimo wa tshegofatsa letsatsi la bosupa, wa le itshepisa; ka gonne Modimo o ne wa ikhutsa ka lone o sena go fetsa tiro yotlhe ya ona e o e tlhodileng ka go e dira.
2:3
Ekes. 20:8-11

Tshimo ya Etene

4Ditirafalo tsa legodimo le lefatshe, fa di tlholwa, ke tse: E rile ka motlha o Morena Modimo o dirileng lefatshe le legodimo ka ona 5ga bo go ise go nne ditlhatshana dipe tsa naga mo lefatsheng, go ise go mele botala bope jwa naga; ka gonne Morena Modimo o ne o ise o nese pula mo lefatsheng; le gona go se na motho yo o ka lemang naga. 6Fela ga tla mouwane mo lefatsheng, wa kolobisa mmu otlhe wa naga. 7Ke fa Morena Modimo o bopa motho ka lerole la mmu, o budulela mowa wa bophelo mo dinkong tsa gagwe; motho a nna mophedi jalo.

2:7
1 Bakor. 15:45

8Jaanong Morena Modimo wa dira tshimo kwa Etene mo ntlheng ya botlhabatsatsi, wa baya motho teng yo o mmopileng. 9Morena Modimo wa tlhogisa ditlhare tsa mefutafuta teng, di medile mo lefatsheng, e le tse di eletsegang mo matlhong, tse di monate go jewa. Setlhare sa bophelo sa bo se le fa gare ga tshimo mmogo le setlhare sa kitso ya molemo le bosula.

2:9
Gen. 3:22,24
Tshen. 2:7
22:2

10Noka ya bo e tswa mo Etene go nosa tshimo eo; fa e sena go tswa teng, ya kgaogana, ya nna dinoka di le nne. 11Leina la ya ntlha ke Phišone; ke yona e e potologang lefatshe lotlhe la Hawila kwa gouta e leng teng. 12Gouta ya lefatshe leo ga e a pekwa; teng go na le boroku jwa bedula le majwe a a tlhokegang a šohama. 13Leina la noka ya bobedi ke Kihone; ke yona e e potologang lefatshe lotlhe la Ethiopia. 14Leina la noka ya boraro ke Hitekele; ke yona e e elang mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Asiria. Noka ya bone ke Ferathe.

15Morena Modimo o ne wa tsaya motho, wa mmaya mo tshimong ya Etene gore a e leme, a e dise. 16Morena Modimo wa laela motho wa re: “O ka ja mo ditlhareng tsotlhe tsa tshimo ka kgololesego. 17Fela setlhare sa kitso ya molemo le bosula sona o se ka wa se ja! Gonne ka letsatsi le o se jang, o tlile go swa.”

2:17
Baroma 5:12
1 Bakor. 15:21

18Le gona Morena Modimo wa re: “Ga go molemo fa motho a nna a le nosi fela; ke tla mo direla mothusi yo o mo tshwanetseng.”

2:18
Diane 31:10-31
19Jaanong e rile Morena Modimo o sena go bopa diphedi tsotlhe tsa naga le dinonyane tsotlhe tsa legodimo, wa di isa kwa mothong go bona, ka fa a tla di bitsang ka teng gore mafoko otlhe a motho o tla bitsang diphedi ka ona, e nne maina a tsona. 20Diruiwa tsotlhe le dinonyane tsotlhe tsa legodimo le diphologolo tsotlhe tsa naga motho a di taya maina, mme motho a bo a se na mothusi yo o mo tshwanetseng.

21Ke fa Morena Modimo o thulametsa motho; ya re a sena go robala, wa ntsha longwe lwa dikgopo tsa gagwe, wa thiba ka nama, fa lo duleng teng. 22Mme logopo loo Morena Modimo o lo ntshitseng mo mothong wa bopa mosadi ka lone, wa mo isa kwa mothong.

2:22
1 Bakor. 11:7-9
1 Tim. 2:13
23Ke fa motho a re:

“Ahee! Kana yo ke lesapo

la marapo a me

le nama ya nama ya me;

ene yo o tla bidiwa monnagadi,

gonne o ntshitswe mo monneng.”

24Ke ka moo monna a tla tlogelang rraagwe le mmaagwe, a ngaparela mosadi wa gagwe; mme ba tla nna nama e le nngwe fela.

2:24
Math. 19:5
Baef. 5:28-31

25Motho le mosadi wa gagwe ba bo ba sa ikatega ka bobedi jwa bone, mme ba se na ditlhong.

3

Go sa utlweng ga batho

31Noga e ne e feta diphologolo tsotlhe tsa naga ka boferefere tse Morena Modimo o di dirileng; ya botsa mosadi ya re: “A ruri Modimo o buile wa re: ‘Lo se ka lwa ja ditlhare dipe tsa tshimo’?”

3:1
Tshen. 12:9
20:2

2Ke fa mosadi a araba noga a re: “Go tilwe, re je maungo a ditlhare tsa tshimo.

3:2
Gen. 2:16
3Fela Modimo o buile ka ga maungo a setlhare se se fa gare ga tshimo wa re: ‘Lo se ka lwa a ja le e seng go a ama, e se re gongwe lwa swa.’ ”
3:3
Gen. 2:17

4Mme noga ya raya mosadi ya re: “Nnyaya, ga lo kitla lo swa!

3:4
Joh. 8:44
5Kana Modimo o itse gore motlhang lo a jang, matlho a lona a tla buduloga, lo tshwana le Modimo, lo itse molemo le bosula.”

6Ke fa mosadi a bona gore setlhare seo se molemo go ka jewa, le gona se kgatlha matlho; setlhare seo se eletsega ka ntlha ya go tlhalefisa motho. A ba a tsaya maungo a sona, a ja, a naya le monna wa gagwe yo o neng a na nae, mme le ene a ja.

3:6
Jak. 1:14
1 Tim. 2:14
7Ya baa gona matlho a bone a budulogang, ba lemoga gore ga ba a tswala; ba rokaganya matlhare a mofeie, ba itirela ditswalo.
3:7
Gen. 2:25

8Jaanong ya re ba utlwa mokgwasa wa Morena Modimo o sepela mo tshimong go le phefo ya mantsiboa, motho le mosadi wa gagwe ba tshaba sefatlhego sa Morena Modimo, ba iphitlha mo teng ga ditlhare tsa tshimo.

3:8
Jer. 23:24
9Ke fa Morena Modimo o bitsa motho, o mo raya o re: “O fa kae?”

10Ene a re: “Ke utlwile mokgwasa wa gago mo tshimong, jaanong ka boifa, ka ke ne ke sa ikatega, ka ba ka iphitlha.”

11Morena a fetola a re: “Ke mang yo o go boleletseng gore ga o a ikatega? A kampo o jele setlhare se ke go laetseng ka re: O se ka wa se ja?”

12Motho a re: “Mosadi yo ò mo nneileng gore a nne le nna ke ene yo o mphileng leungo la setlhare seo, ka ja.”

3:12
2 Bakor. 11:3

13Morena Modimo wa botsa mosadi wa re: “Ke eng se o se dirileng?” Mosadi a re: “Noga e ntsieditse, mo ke bileng ka ja.”

3:13
Jes. 65:25

Katlholo ya Modimo

14Ke fa Morena Modimo o raya noga o re: “E re ka o dirile jalo o hutsitswe mo diruiweng tsotlhe le mo diphologolong tsotlhe tsa naga. O tla gwapa ka mpa, o ja lerole ka malatsi otlhe a bophelo jwa gago.

3:14
Jes. 65:25
15Le gona ke tla baya letlhoo fa gare ga gago le mosadi le fa gare ga losika lwa gago le losika lwa gagwe; lone lo tla go tšhwetla tlhogo, mme wena o tla lo loma serethe.”
3:15
Bagal. 4:4
1 Joh. 3:8
Baheb. 2:14
Baroma 16:20
Joh. 14:30
Tshen. 12:17

16Morena a raya mosadi a re: “Ke tla go ntsifaletsa ditapisego thata, fa o ithwele; o tla belega bana ka botlhoko, o tla tlhologelelwa monna wa gago, mme ene o tla go laola.”

3:16
Baef. 5:22,23
1 Tim. 2:11,12

17A raya Atame a re: “E re ka o utlwile lentswe la mosadi wa gago, wa ja setlhare se ke go laetseng ka re: ‘O se ka wa se ja!’ masimo a hutsitswe ka ntlha ya gago. O tla ja tsa ona ka matsapa ka malatsi otlhe a bophelo jwa gago. 18A tla go tlhogela mitlwa le ngwang; o tla ja merogo ya naga. 19O tla ja dijo ka mofufutso wa sefatlhego sa gago go fitlhelela o boela kwa mmung, gonne o ntshitswe mo go ona; o lerole, mme o tla boela leroleng.”

3:19
2 Bathes. 3:10
Moreri 12:7

20Motho a taya mosadi wa gagwe leina la Efa; gonne ke ene mma-baphedi botlhe. 21Morena Modimo wa direla motho le mosadi wa gagwe diaparo tsa matlalo, wa di ba apesa.

Atame le Efa ba lelekwa mo tshimong ya Etene

22Jaanong Morena Modimo wa re: “Bonang, motho o fetogile, o tshwana le rona ka go itse molemo le bosula. Jaanong a a se ka a ntsha letsogo, a fula le maungo a setlhare sa bophelo, a a ja, a tloga a phela ka bosakhutleng!”

3:22
Gen. 3:5
23Ke ka moo Morena Modimo o mo ntshitseng mo tshimong ya Etene gore a ye go lema mmu o a ntshitsweng mo go ona; 24wa leleka motho, wa baya boKerubime mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya tshimo ya Etene, ba nna le tšhaka ya molelo e e kgadikang go disa tsela e e yang kwa setlhareng sa bophelo.

4

Kaine le Abele

41Atame o ne a itse Efa, mosadi wa gagwe; ke fa a nna moimana, a belega Kaine a re: “Ke bonye monna ka thuso ya Morena.” 2A boela a belega Abele monnawe. Abele a nna modisa wa dinku, Kaine a nna molemi wa masimo. 3Ya re malatsi mangwe a sena go feta, Kaine a tlisa maungo a masimo, a direla Morena tshupelo. 4Abele le ene a tlisa tsa maitibolo a dinku tsa gagwe le mafura a tsona. Mme Morena a itumelela Abele le setlhabelo sa gagwe.

4:4
Baheb. 11:4
5Fela a se ka a itumelela Kaine le tshupelo ya gagwe. Ke fa Kaine a galefa thata, a gagabisa matlho. 6Mme Morena a botsa Kaine a re: “O galefetseng? O gagabisetsang matlho? 7A ga ke re, fa o dira sentle, o ka tsholetsa sefatlhego, mme fa o sa dire sentle, boleo bo lalela fa mojako, bo go tlhologeletswe, mme wena o bo laole.”
4:7
Bagal. 5:17
Baroma 6:12

8Mme Kaine a bua le Abele monnawe; ya re ba le kwa nageng, Kaine a tsogela Abele monnawe, a mmolaya.

4:8
1 Joh. 3:12,15

9Ke fa Morena a botsa Kaine a re: “Abele monnao o kae?” Ene a re: “Ga ke itse. A ke modisa wa ga nnake?”

10Mme Morena a re: “O dirileng? Lentswe la madi a ga monnao le ntlhaeletsa, le tswa mo mmung.

4:10
Math. 23:35
Pes. 9:13
Baheb. 12:24
11Jaanong o hutsitswe, o lelekilwe mo nageng e e atlhamolotseng legano go amogela madi a ga monnao a a tsholotsweng ke diatla tsa gago. 12Fa o lema masimo, ga a kitla a tlhola a go ntshetsa dijo ka fa nonofong ya ona; o tla nna mofaladi le motshabi mo lefatsheng.”

13Ke fa Kaine a raya Morena a re: “Molato wa me o mogolo go feta o o ka itshwarelwang. 14Bona, kajeno o nteleka mo nageng e; ke tla iphitlha, ke tshaba sefatlhego sa gago; ke tla nna mofaladi le motshabi mo lefatsheng. Mongwe le mongwe yo o mponang o tla mpolaya.”

15Mme Morena a mo raya a re: “Nnyaya, mongwe le mongwe yo o go bolayang, Kaine, o tla busolosiwa gasupa.” Morena a ba a baya lotshwao mo go Kaine gore a se ka a bolawa ke ope yo o mmonang. 16Ke fa Kaine a tloga fa pele ga sefatlhego sa Morena, a ya go nna kwa lefatsheng la Note mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Etene.

Losika lwa ga Kaine

17Kaine o ne a itse mosadi wa gagwe a nna moimana, a belega Henoge; a ba a aga motse, a o taya leina la Henoge, a o teelela morwawe. 18Henoge a belegelwa Irate; Irate a tsala Mehuyaele; Mehuyaele a tsala Methusaele; Methusaele a tsala Lamege. 19Lamege a tsaya basadi ba le babedi; leina la mongwe e le Ata, leina la yo mongwe e le Sila. 20Ata a belega Jabale; ke ene rraabone ba ba neng ba nna mo ditenteng, e le barui ba dikgomo. 21Leina la ga monnawe ke Jubale; ke ene rraabone botlhe ba be neng ba letsa dirankure le ditlhaka. 22Sila le ene a belega, a tshola Thubale-Kaine; a nna mothudi wa dilo tsa mefutafuta tsa kgotlho le tsa tshipi. Kgaitsadia Thubale-Kaine e ne e le Naama.

23Lamege o ne a raya basadi ba gagwe a re:

“Ata le Sila,

utlwang lentswe la me;

lona basadi ba ga Lamege,

reetsang mafoko a me:

Ruri, ke tla bolaya monna

yo o ka nntshang ntho,

le lekau le le ka nkhutlang.

24Gonne Kaine

o tla busolosiwa gasupa,

mme Lamege ene ga masome

a a supang le bosupa.”

4:24
Gen. 4:15
Math. 18:21,22

Sethe le Enose

25Atame a ba a itse mosadi wa gagwe gape; a belega morwa, a mo taya leina la Sethe. Gonne a re: “Modimo o mphile ngwana yo mongwe mo boemong jwa ga Abele yo Kaine o mmolaileng.” 26Sethe le ene a belegelwa morwa, a mo taya leina la Enose. Metlheng eo ba simolola go bitsa leina la Morena.

4:26
Gen. 12:8