Setswana 1970/1987 (TSW70)
27

Jakobe o bona tshegofatso ka boferefere

271E rile Isaka a sena go tsofala le matlho a gagwe a sena go foufala, mo a sa tlholeng a bona, a bitsa Esau morwawe yo mogolo, a mo raya a re: “Morwaaka!” A mo araba a re: “Ke fano.” 2A re: “Bona, ke tsofetse; ga ke itse letsatsi le ke tla swang ka lone. 3Jaanong a ko o tseye dilo tsa gago tse o tsomang ka tsona le mokotlopo wa gago le bora jwa gago, o ye kwa nageng, o ye go ntsomela phologolo; 4o tle go ntirela dijo tse di monate tse ke di ratang, o di ntlisetse ke je gore ke tle ke go tshegofatse, ke ise ke swe.”

5Ya re Isaka a bua jalo le Esau morwawe, Rebeka a bo a ntse a reeditse. Jaanong Esau a ya kwa nageng go tsoma phologolo le go e tlisa. 6Mme Rebeka a raya Jakobe morwawe a re: “Bona, ke utlwile rraago a bua le Esau mogoloo a re: 7‘Ntlisetse phologolo, o ntirele dijo tse di monate gore ke je, ke tle ke go tshegofatse fa pele ga Morena, ke ise ke swe.’ 8Mme jaanong, morwaaka, utlwa lentswe la me le se ke se go laelang. 9A ko o ye kwa letsomaneng, o ye go ntseela diphokwana tse dintle di le pedi tsa dipodi. Ke tla di apeela rraago gore e nne dijo tse di monate tse a di ratang; 10o tla di isa kwa go rraago gore a je, a tle a go tshegofatse, a ise a swe.”

11Jakobe a raya Rebeka mmaagwe a re: “Bona, nkgonne Esau ke monna yo o boboa, mme nna ke monna yo o borethe.

27:11
Gen. 25:25
12E ka re gongwe rre a nkapaapa, ka nna motsietsi mo matlhong a gagwe, ka itlisetsa khutso, e seng tshegofatso.”

13Ke fa mmaagwe a mo raya a re: “Khutso ya gago e tla wela mo go nna, morwaaka. Utlwa lentswe la me fela, o ye o di ntseele.” 14A ya, a di tsaya, a di tlisetsa mmaagwe; mme mmaagwe a apaya dijo tse di monate ka fa rraagwe a di ratang ka teng. 15Rebeka a ba a tsaya diaparo tsa mokgabo tsa ga Esau morwawe yo mogolo, tse di neng di le mo ntlong, a di apesa Jakobe morwawe yo mmotlana. 16A ba a mo rwesa mabogo, a mo apesa ka matlalo a diphokwana go bipa borethe molaleng. 17Dijo tse di monate le senkgwe se a se besitseng a di neela Jakobe morwawe.

18Mme ene a tsena kwa go rraagwe a re: “Rra!” Isaka a re: “Ke fano; o mang, morwaaka?”

19Jakobe a araba rraagwe a re: “Ke nna Esau ngwana wa ntlha wa gago. Ke dirile ka fa o ntaetseng ka teng. A ko o tsoge, o dule, o je phologolo ya me gore mowa wa gago o ntshegofatse.”

20Mme Isaka a botsa morwawe a re: “O e bonye jang ka pele, morwaaka?” A araba a re: “Ke ka gonne Morena a ile a e mpontsha.”

21Ke fa Isaka a raya Jakobe a re: “Atamela tlhe, ke go apaape morwaaka, ke lemoge fa o le morwaake Esau tota gongwe nnyaya.” 22Jakobe a atamela Isaka rraagwe; jaanong a mo apaapa a re: “Lentswe ke la ga Jakobe, mme mabogo ke a ga Esau.” 23Mme a se ka a mo lemoga, gonne mabogo a gagwe a ne a le boboa jaaka mabogo a ga Esau. Ke ka moo o neng a mo tshegofatsa. 24A mmotsa gape a re: “A wena o morwaake Esau ka nnete?” A araba a re: “Ke nna.”

25Ke fa a re: “Di ntlisetse, ke je nama ya phologolo ya ga morwaake gore mowa wa me o go tshegofatse.” A di isa fa go ene, mme a ja; a ba a mo isetsa weine, mme a nwa. 26Morago ga moo Isaka rraagwe a mo raya a re: “A ko o atamele, o nkatle, morwaaka.” 27A atamela, a mo atla. Ya re a utlwa monko wa diaparo tsa gagwe, a mo tshegofatsa a re:

“Bona, monko wa ga morwaake

o tshwana le monko wa naga

e Morena o e tshegofaditseng.

28A Modimo o go neye monyo

wa legodimo

le monono wa lefatshe

le letlotlo la mabele

le la matute a moweine.

29A merafe e go direle,

a ditšhaba di go ikobele,

o nne morena

wa bomorwa-rraago.

A bomorwa-mmaago

ba go ikobele.

Go hutsiwe ba ba go hutsang.

Go tshegofadiwe

ba ba go tshegofatsang.”

27:29
Gen. 25:23
12:3

Esau o kopa tshegofatso mo go Isaka

30Jaanong ya re Isaka a sena go fetsa go tshegofatsa Jakobe e le gona fela Jakobe a kgaoganang le rraagwe, Esau mogolowe a goroga, a tswa go tsoma. 31A apaya dijo tse di monate le ene, a di isa kwa go rraagwe, a raya rraagwe a re: “A rre a tsoge, a je phologolo ya ga morwawe gore mowa wa gago o ntshegofatse.”

32Mme Isaka rraagwe a mmotsa a re: “Wena o mang?” A araba a re: “Ke nna Esau morwao yo o tsetsweng pele.”

33Ke fa Isaka a tshoga ka letshogo le legolo thata a re: “Ke mang ne yo o tsomileng phologolo, a e ntlisetsa, ka ja mo go tsotlhe wena o ise o tle, ka ba ka mo tshegofatsa? Le gona o tla tshegofalela ruri.”

34Ya re Esau a utlwa mafoko a ga rraagwe, a gala ka legalo le legolo le le galakang thata, a raya rraagwe a re: “Rra, le nna ntshegofatse!”

27:34
Baheb. 12:17

35Mme ene a re: “Monnao o tlile ka boferefere, a utswa tshegofatso ya gago.”

36Esau a re: “Ruri, o bidiwa Jakobe27:36 Ke go re: Motshwara-serethe. ka tshwanelo. Kana o ntsieditse gabedi: Bogolo jwa me o bo tsere; jaanong o tsere le tshegofatso ya me.” A ba a re: “A ga o a ntshadisetsa tshegofatso epe?”

37Isaka a araba, a raya Esau a re: “Bona, ke mo dirile morena wa gago, ka dira bomorwa-rraagwe botlhe batlhanka ba gagwe, ka mmabalela ka mabele le matute a moweine! Kana wena ke tla go naya eng, morwaaka?”

38Esau a botsa rraagwe a re: “Rra, a o ne o na le tshegofatso e le nngwe fela? Rra, le nna ntshegofatse!” Ke fa Esau a tsholetsa lentswe, a lela.

39Jaanong Isaka rraagwe a mo raya a re:

“Bona, boago jwa gago

bo tla nna kgakala le monono

wa lefatshe

le kgakala le monyo wa

legodimo kwa godimo.

40O tla phela ka tšhaka ya gago,

o direla monnao;

mme e tla re o itwela thata,

o role joko ya gagwe mo

molaleng wa gago.”

27:40
2 Dikg. 8:20

41Ke fa Esau a tlhoa Jakobe ka ntlha ya tshegofatso e rraagwe a mo tshegofaditseng ka yona. Esau a akanya mo pelong a re: “Malatsi a go lelela rre a gaufi; morago ke tla bolaya nnake Jakobe.”

42Ya re Rebeka a begelwa mafoko a ga Esau morwawe yo mogolo, a roma, a bitsa Jakobe morwawe yo mmotlana, a mo raya a re: “Bona, Esau o rata go ipusolosetsa mo go wena ka go go bolaya. 43Jaanong, morwaaka, utlwa lentswe la me, nanoga o tshabele kwa go Labane kgaitsadiake kwa Harane. 44O nne nae malatsi a se kae go fitlhelela bogale jwa ga mogoloo bo time, 45go tsamaya kgalefo ya ga mogoloo e go tlogele, a lebale tse o di mo diretseng. Foo ke tla roma, ke go tsaya teng. Kana nka tloga ka latlhegelwang ke bobedi jwa lona ka letsatsi le le lengwe fela?”

46Rebeka a ya, a raya Isaka a re: “Ke sulafalelwa ke bophelo jwa me ka ntlha ya bomorwadia Bahethe. Fa Jakobe a ka tsaya mosadi mo go bomorwadia Bahethe ba lefatshe leno yo o tshwanang le ba, nka phelelang?”

27:46
Gen. 26:34,35