Setswana 1970/1987 (TSW70)
24

Isaka o batlelwa mosadi

241Aborahame o ne a tsofetse a godile thata. Morena o ne a mo tshegofaditse mo dilong tsotlhe.

24:1
Gen. 12:2
Pes. 112:2,3
2Jaanong Aborahame a raya motlhanka yo mogolo wa lelapa la gagwe yo o neng a okametse dilo tsotlhe tsa gagwe, a re:
24:2
Gen. 47:29
“A ko o bee seatla sa gago fa tlase ga letheka la me 3gore ke go ikanise ka Morena Modimo wa legodimo le lefatshe, fa o se nke o batlela morwaake mosadi mo go bomorwadia Bakanana ba ke agileng mo gare ga bone;
24:3
Gen. 28:1
Ekes. 34:16
4o ikane fa o tla ya kwa lefatsheng la ga etsho le kwa go ba ga etsho, go batlela morwaaka Isaka mosadi teng.”

5Motlhanka a mo raya a re: “Ka gongwe mosadi o tla gana go ntshala morago go tla lefatsheng leno. A foo ke tla tshwanela go busetsa morwao kwa lefatsheng lele, kwa wena o tswang teng?”

6Aborahame a mo araba a re: “Itise gore o se ka wa busetsa morwaake teng. 7Morena Modimo wa legodimo yo o nntshitseng mo lapeng la ga rre le mo lefatsheng la ba ga etsho, yo o buileng le nna, yo o inkanetseng a re: ‘Ba losika lwa gago ke tla ba naya lefatshe le,’ ene o tla roma moengele wa gagwe gore a go etelele pele gore o batlele morwaake mosadi teng.

24:7
Gen. 12:1,7
8Mme e tla re fa mosadi a gana go tla le wena, o bo o bofologile maikanong a o a inkanetseng. Fela o se ka wa busetsa morwaake teng.” 9Ke fa motlhanka a baya seatla sa gagwe fa tlase ga letheka la ga Aborahame, morena wa gagwe, a mo ikanela jalo ka fa mafokong ao.

10Motlhanka yoo a tsaya dikammele di le some mo dikammeleng tsa mongwagwe, a tloga a tshotse dithoto tsa mefutafuta tsa morena wa gagwe. A bolola a ya kwa nageng ya Mesopotamia kwa motseng wa ga Nahore.

24:10
Gen. 11:31
27:43
11E rile a fitlha teng, a khubamisa dikammele ka fa ntle ga motse fa sedibeng sa metsi ka nako ya mantsiboa, fa basadi ba ya nokeng. 12A rapela a re: “Morena, Modimo wa ga Aborahame, morena wa me, a ko o dirafatse kajeno se ke se tletseng fa, o direle Aborahame, mong wa me, ka bopelotlhomogi. 13Bona, ke eme fano fa motsweding wa metsi, mme bomorwadia batho ba motse ba tla tla go ga metsi. 14Jaanong a mosetsana yo ke tla mo rayang ke re: ‘A ko o sikarolole nkgo ya gago gore ke nwe;’ mme a nkaraba a re: ‘Nwaa, le dikammele tsa gago ke tla di nosa,’ a e nne ene yo ò mo laoletseng Isaka motlhanka wa gago. Mme a ke itse ka moo, fa o diretse morena wa me ka bopelotlhomogi.”

15Ya re a ise a fetse go bua jalo, ga tlhaga Rebeka, morwadia Bethuele, morwa Mileka, mosadi wa ga Nahore, monnawe Aborahame, a sikere nkgo mo legetleng.

24:15
Gen. 22:23
16E ne e le mosetsana yo montle thata, e le lekgarebe le le iseng le angwe ke monna ope; a fologela motsweding, a tlatsa nkgo ya gagwe a ba a tlhatloga. 17Ke fa motlhanka a akofa, a mo kgatlhantsha a re: “A ko o nnose metsinyana ka nkgo ya gago!”

18A araba a re: “Nwaa, mong wa me!” A akofa a sikarololela nkgo mo seatleng sa gagwe, a mo nosa. 19Ya re a sena go mo nosa, a re: “Le dikammele tsa gago ke tla di gelelela go fitlhelela di kgore.” 20A ba a akofa a tshela metsi a gagwe mo segopong, a siana gape kwa sedibeng go ga, a gelelela dikammele tsotlhe tsa gagwe. 21Monna yoo, o ne a mo etse tlhoko, a ntse a itidimaletse gore a tle a lemoge, fa Morena a tshegofaditse leeto la gagwe gongwe nnyaya.

22Jaanong ya re dikammele di sena go nwa, monna a ntsha lenyena la gouta le bokete jwa lone e leng bontlhanngwe jwa šekele, a ba a mo rwesa mefitshane e le mebedi mo mabogong e bokete jwa yona e leng dišekele di le some tsa gouta. 23A mmotsa a re: “O morwadia mang? A ko o mpolelele. A go na le manno mo lapeng la ga eno fa re ka lalang teng?”

24A mo araba a re: “Ke morwadia Bethuele yo e leng morwa Mileka le Nahore.” 25A ba a mo raya a re: “Re na le lotlhaka lwa mabele le dijo tse dintsi le marobalo.”

26Ke fa monna yoo a inama, a obamela Morena, 27a re: “A go bakwe Morena, Modimo wa ga Aborahame mongwake, yo o sa tlosang bopelotlhomogi jwa gagwe le boammaaruri jwa gagwe mo go mongwake! O ntsamaisitse mo tseleng, a nkgogela lapeng la monnaa morena wa me.”

28Ke fa mosetsana a siana, a begela lelapa la ga mmaagwe tse di ntseng jalo. 29Mme Rebeka a bo a na le kgaitsadie, leina la gagwe e le Labane. Labane a sianna kwa monneng yo o kwa motsweding. 30A dira jalo a sena go bona lenyena le mefitshane mo mabogong a ga kgaitsadie, a sena go utlwa mafoko a ga Rebeka a a reng: “Monna yole o ntheile jaana le jaana”, mme a ya kwa monneng yole, a fitlhela a eme fa dikammeleng fa motsweding. 31A mo raya a re: “Tsena, motshegofadiwa wa Morena! O emetseng kwa ntle? Ke baakantse ntlo le manno a dikammele.”

32Monna yoo a tsena mo lapeng. Mme Labane a golola dikammele, a di alela motlhaka, a di fa dijo; mme monna yoo le banna ba ba nang nae a ba tlisetsa metsi gore ba tlhape dinao. 33Mme ya re a fiwa dijo, a re: “Ga nkitla ke ja ke ise ke bolele se ke se romilweng.” Labane a re: “Bolela!”

34A re: “Ke motlhanka wa ga Aborahame. 35Morena o tshegofaditse mongwake gagolo, a nna mogolo; a mo naya dinku le dikgomo le selefera le gouta le batlhanka le malata le dikammele le diesele. 36Le gona Sara, mosadi wa ga mongwake, o mo tsholetse ngwana wa mosimane, a setse a tsofetse. Jaanong mongwake o abetse morwawe tsotlhe tse o nang natso. 37Jaanong mongwake o inkanisitse a re: ‘O se ka wa batlela morwaake mosadi mo go bomorwadia Bakanana ba ke agileng mo lefatsheng la bone, 38mme o ye kwa lapeng la ga rre le kwa losikeng lwa ga etsho, o batlele morwaake mosadi teng.’ 39Mme ka raya mongwake ka re: ‘Ka gongwe mosadi ga a ka ke a utlwana le nna.’ 40Ke fa a nthaya a re: ‘Morena yo ke sepetseng fa pele ga gagwe o tla roma moengele wa gagwe nao, a tlhogonolofatsa leeto la gago gore o batlele morwaake mosadi mo losikeng lwa ga etsho mo lapeng la ga rre. 41Fela o tla bo o bofologile maikanong a o a inkanetseng, fa e ka re o fitlha kwa losikeng lwa ga etsho, ba gana go go neela mosadi; foo o tla bo o bofologile maikanong a o a inkanetseng.’

42“Jaanong ka fitlha kajeno fa motsweding, ka rapela ka re: ‘Morena, Modimo wa ga Aborahame mongwake, fa o rata tota go tlhogonolofatsa leeto la me le ke leng mo go lone. 43Bona, ke eme fa motsweding wa metsi! – A go nne jaana: Lekgarebe le le tlang go ga, le e tla reng ke le raya ke re: “A ko o nnose metsinyana ka nkgo ya gago;” 44le ntheye le re: “Tsaya o nwe! Le dikammele tsa gago ke tla di nosa,” a e nne ene mosadi yo Morena a mo laoletseng morwa mongwake.’ 45Jaanong ya re ke ise ke fetse go bua jalo mo pelong, ka bona Rebeka a tla, a sikere nkgo ya gagwe mo legetleng, a fologela motsweding, a ga. Ka mo raya ka re: ‘A ko o nnose!’ 46A akofa, a sikarolola nkgo ya gagwe mo legetleng a re: ‘Tsaya o nwe! Le dikammele tsa gago ke tla di nosa.’ Ka nwa; a ba a nosa le dikammele. 47Ka mmotsa ka re: ‘O morwadia mang?’ A re: ‘Ke morwadia Bethuele, morwa Nahore le Mileka.’ Ke fa ke mo rwesa lenyena mo nkong ya gagwe le mefitshane mo mabogong a gagwe. 48Ka inama, ka obamela Morena, ka tumisa Morena, Modimo wa ga Aborahame mongwake, yo o ntsamaisitseng mo tseleng e e siameng gore ke batlele morwa mongwake morwadia morwa monnawe.

49“Jaanong fa lo rata go direla mongwake ka bopelotlhomogi le boammaaruri, mpoleleleng, le fa go se jalo, mpoleleleng gore ke tle ke bone kwa ke tla yang teng.”

50Ke fa Labane le Bethuele ba araba ba re: “Selo se, se tswa mo Moreneng. Ga re ka ke ra gana le e seng go dumela. 51Bona, Rebeka ke yoo fa pele ga gago; mo tsee o tsamae gore a nne mosadi wa morwa mong-wa-go, jaaka Morena a buile.” 52Ya re motlhanka wa ga Aborahame a utlwa mafoko ao, a itatlhela fa fatshe fa pele ga Morena. 53Motlhanka a ba a ntsha mekgabo ya selefera le ya gouta le diaparo, a di fa Rebeka; kgaitsadie le mmaagwe le bone a ba fa tsa tlhwatlhwa e kgolo.

54Ya baa gona ba jang, ene le banna ba ba nang nae, ba lala teng; ya re ba sena go tsoga ka moso, a re: “Mpheng tsela, ke boele kwa go mongwake!”

55Mme kgaitsadie le mmaagwe ba re: “A mosetsana a name a sa na le rona malatsinyana le fa e ka nna a le some; e be gona a ka tsamayang.”

56Mme a ba raya a re: “Se ntieng! Kana Morena o tlhogonolofaditse leeto la me. Mpheng tsela gore ke boele kwa go mongwake.”

57Ba re: “A re bitseng mosetsana, re utlwe molomo wa gagwe.” 58Ba bitsa Rebeka, ba mmotsa ba re: “A o tla tsamaya le monna yo?” A re: “Ee, ke tla tsamaya.”

59Ke fa ba naya Rebeka kgaitsadia-bone tsela, a na le mmelegi wa gagwe, ba tsamaya le motlhanka wa ga Aborahame le banna ba gagwe. 60Ba tshegofatsa Rebeka, ba mo raya ba re:

“Kgaitsadia-rona,

o nne mmadiketekete!

A bana ba gago ba thope

kgoro ya ba ba ba tlhoileng!”

61Rebeka a bolola le basetsana ba gagwe, ba palama dikammele, ba sala monna yole morago. Motlhanka a tsere Rebeka jalo, a tsamaya.

62Mme Isaka o ne a boa kwa nageng ya sediba sa “Mophedi-yo-o-mponang,” ka a ne a nna mo nageng ya borwa.

24:62
Gen. 16:14
25:11
63Jaanong Isaka o ne a tswetse kwa nageng go akanya go le maitsiboa. Ya re a tlhatlosa matlho, a bona dikammele di tla. 64Le Rebeka a tlhatlosa matlho a bona Isaka. Ke fa a fologa mo kammeleng, 65a botsa motlhanka a re: “Ke mang monna yole yo o tsamayang mo nageng a tla go re kgatlhantsha?” Motlhanka a re: “Ke ene mongwake.” Ke fa a tsaya lesire, a itshira ka lone.

66Jaanong motlhanka a bolelela Isaka dilo tsotlhe tse o di dirileng. 67Isaka a isa Rebeka mo tenteng ya ga mmaagwe, e bong ya ga Sara, a mo tsaya, a nna mosadi wa gagwe, mme a mo rata. Isaka a gomotsega jalo morago ga loso lwa ga mmaagwe.

24:67
Gen. 23:2

25

Bana ba bangwe ba ga Aborahame

(1 Ditiraf. 1:32,33)

251Aborahame a tsaya mosadi gape; leina la gagwe e ne e le Ketura. 2Ene a mo tsalela Simerane le Jokosane le Metane le Midiane le Isepake le Sua. 3Jokosane a tsala Šeba le Detane; bomorwa Detane e ne e le Baašuri le Balethuši le Baleumi. 4Bomorwa Midiane e ne e le Efa le Efere le Henoge le Abita le Eletaha. Botlhe bao e ne e le bana ba ga Ketura.

5Mme Aborahame a abela Isaka tsotlhe tse e leng tsa gagwe. 6Fa e le bomorwa bagadingwana ba Aborahame o neng a na nabo, a ba abela dineo, a ba kgaoganya le Isaka morwawe, Aborahame a sa ntse a phela gore ba ye kwa botlhabatsatsi kwa lefatsheng le le ntlheng ya botlhabatsatsi.

Loso lwa ga Aborahame le phitlho ya gagwe

7Malatsi a dinyaga tsa bophelo jwa ga Aborahame tse o neng a phela ka tsona ke dinyaga di le 175. 8Aborahame a tlhokafala, a swa a tsofetse thata, e le monnamogolo, a jele lefatshe, a bilediwa kwa go borraagwe.

25:8
Gen. 15:15
Jobe 5:26
9Bomorwawe Isaka le Isemaele ba mo fitlha mo logageng lwa Makapela nageng ya ga Eferone, morwa Sohare wa Mohethe, e e lebaganyeng le Mamere. 10Ke naga ele e Aborahame o neng a e reka mo go Bahethe. Ke fa go fitlhilweng Aborahame le Sara, mosadi wa gagwe teng.
25:10
Gen. 26:16,17
11Ya re Aborahame a sena go swa, Modimo wa tshegofatsa Isaka morwawe. Isaka a nna kwa sedibeng sa “Mophedi-yo-o-mponang.”
25:11
Gen. 24:62

Losika lwa ga Isemaele

(1 Ditiraf. 1:28-31)

12Losika lwa ga Isemaele, morwa Aborahame, yo Hagare wa Moegepeto, lelata la ga Sara, o mo tsetseng le Aborahame, ke lo: 13Maina a bomorwa Isemaele, a ditshika tsa bone di bidiwang ka ona ke a: Morwa wa ntlha wa ga Isemaele e ne e le Nebayothe; a tlhomagannwa ke Ketare le Atebele le Mibesame 14le Misima le Duma le Masa 15le Hatate le Thema le Jeture le Nafise le Kedima. 16Ke bone bomorwa Isemaele, ke ona maina a bone mo malapeng a bone le mo metsaneng ya bone ya ditente; ke dikgosana di le 12 tsa ditso tsa tsona.

25:16
Gen. 17:20
17Dinyaga tsa bophelo jwa ga Isemaele ke di le 137. Ya baa gona a tlhokafalang, a swa, a bilediwa kwa go borraagwe. 18Baisemaele ba ne ba agile go simolola kwa Hawila go fitlha kwa Sure yo o mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya Egepeto le go fitlha kwa Asiria. Ba nna mo ntlheng ya botlhabatsatsi ya bomorwa-rraabo botlhe.
25:18
Gen. 16:12

Botsalo jwa ga Esau le Jakobe

19Losika lwa ga Isaka, morwa Aborahame, ke lo: Aborahame o ne a tsala Isaka. 20Isaka o ne a le dinyaga di le 40, fa a tsaya Rebeka, morwadia Bethuele wa Mosiria wa kwa Phatane-Arame, kgaitsadia Labane wa Mosiria gore a nne mosadi wa gagwe. 21Isaka o ne a rapela Morena ka ntlha ya mosadi wa gagwe, gonne o ne a le moopa. Morena a mo utlwa; mme Rebeka, mosadi wa gagwe, a ithwala. 22Mme bana ba thulana mo teng ga gagwe. Ke fa a re: “Fa go ntse jalo ke phelelang?” Mme a ya go botsa Morena.

23Morena a mo araba a re: “Ditšhaba tse pedi di mo teng ga gago; merafe e mebedi e tla kgaogana, e tswa mo mpeng ya gago. Morafe mongwe o tla feta o mongwe ka thata. Yo mogolo o tla direla yo mmotlana.”

25:23
Gen. 27:29
Mal. 1:2
Baroma 9:10-12

24E rile malatsi a gagwe a go belega a sena go fitlha, ga bonala gore o tla tshola mafatlha. 25Wa ntlha a tla a le mohibidu, a tshwana gotlhe le kobo e e boboa; ke ka moo ba neng ba mmitsa Esau. 26Morago ga moo ga tla monnawe, seatla sa gagwe se tshwere serethe sa ga Esau; ene ba mo taya leina la Jakobe. E rile fa ba tsalwa, Isaka a bo a na le dinyaga di le 60.

Esau o rekisa botsalwapele jwa gagwe

27Jaanong e rile basimane ba gola, Esau a nna motsomi yo o senatla le monna wa kwa nageng, mme Jakobe e ne e le monna yo o masisi, a nna mo gae. 28Isaka o ne a rata Esau, ka a ne a natefelwa ke nama ya phologolo, mme Rebeka ene a rata Jakobe.

29Jakobe o kile a apaya dijo, mme Esau a tla a tswa kwa nageng a lapile thata. 30Ke fa Esau a raya Jakobe a re: “A ko o mphe, ke je bohibidu jo, gonne ke lapile thata.” Ke ka moo ba mo teileng leina la Etomo.25:30 Ke go re: yo mohibidu.

31Mme Jakobe a re: “Rekisa pele mo go nna botsalwapele jwa gago.”

32Esau a re: “Bona, ke gaufi le go swa; go tsalwa pele go tla nthusa eng?”

33Jakobe a re: “Inkanele pele!” A mo ikanela, a rekisa botsalwapele jwa gagwe mo go Jakobe.

25:33
Gen. 27:36
Baheb. 12:16
34Ke fa Jakobe a fa Esau senkgwe le dikgobe tse dikhibidu, a ja a nwa, a nanoga a tsamaya. Esau a nyatsa jalo botsalwapele jwa gagwe.

26

Isaka o kwa Gerara

261Go kile ga tla leuba gape mo lefatsheng leo, jaaka le kile la nna teng mo malatsing a ga Aborahame. Mme Isaka a ya kwa go Abimelege, kgosi ya Bafelesita, kwa Gerara.

26:1
Gen. 12:10
20:2
2Ke fa Morena a iponatsa mo go ene a re: “Se ye kwa Egepeto! Nna mo lefatsheng le ke tla le go bolelelang. 3Jaka mo lefatsheng le, ke tla nna nao, ke go tshegofatsa; gonne mafatshe aotlhe ao ke tla a naya wena le losika lwa gago. Ke tla dirafatsa maikano a ke a ikanetseng Aborahame rraago.
26:3
Gen. 12:7
22:16-18
4Ke tla atisa bana ba gago, ba nna bantsi jaaka dinaledi tsa legodimo, ke naya losika lwa gago mafatshe aotlhe ao, mme ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshegofadiwa ka losika lwa gago.
26:4
Gen. 15:5
12:3
5Ka gonne Aborahame o utlwile lentswe la me, a tshegetsa dikaelo tsa me le ditaolo tsa me le melao ya me le dithuto tsa me.”

6Ke fa Isaka a nna kwa Gerara. 7Jaanong ya re fa batho ba teng ba mmotsa ka ga mosadi wa gagwe, a ba raya a re: “Ke kgaitsadiake,” ka a ne a boifa go re: “Ke mosadi wa me.” A gopola gore banna ba mono ba ka mpolaya ka ntlha ya ga Rebeka; gonne o ne a le montle thata. 8E rile a sena go nna teng sebaka, Abimelege, kgosi ya Bafelesita, a okomela ka fenstere, a leba a bona Isaka a tshameka le Rebeka, mosadi wa gagwe.

26:8
Diane 5:18
9Ke fa Abimelege a bitsa Isaka a re: “Kana ke ene mosadi wa gago! O ne o buelang o re: ‘Ke ene kgaitsadio’?” Isaka a mo araba a re: “Ke buile jalo ke tshaba gore gongwe nka swa ka ntlha ya gagwe.”

10Mme Abimelege a re: “Ke eng se o se re diretseng? Kana go ka bo go diragetse gore mongwe wa batho ba me a itseele mosadi wa gago, mme o ka bo o re dirisitse molato.” 11Ke fa Abimelege a laola morafe otlhe a re: “Yo o amang monna yo le fa e le mosadi wa gagwe ruri o tla bolawa.”

12Isaka o ne a lema mo lefatsheng leo. Mme ka ngwaga oo kgetse ya peo ya mmusetsa di le lekgolo, ka Morena a ne a mo tshegofaditse.

26:12
Diane 10:22
13Monna yoo a nna mogolo jalo, a nna a humela pele go fitlhelela a nna mogolo thata, 14a na le letsomane la dinku, a na le motlhape wa dikgomo le batlhanka ba bantsi, mo Bafelesita ba bileng ba mo fufegela. 15Bafelesita ba katela didiba tsotlhe tse batlhanka ba ga rraagwe ba neng ba di epile mo malatsing a ga rraagwe, e bong Aborahame, ba di katela ka mmu.
26:15
Gen. 21:25

16Abimelege le ene a raya Isaka a re: “Tsamaya o re tlogele; gonne o tiile thata bogolo go rona.” 17Ke fa Isaka a huduga teng, a tlhoma ditente fa molapong wa Gerara, a nna teng. 18Isaka a katolola didiba tse ba neng ba di epile mo malatsing a ga rraagwe, e bong Aborahame, tse Bafelesita ba neng ba di katetse, fa Aborahame a sena go swa. A di bitsa ka maina a di a teilweng ke rraagwe.

19Le gona batlhanka ba ga Isaka ba epa mo mokgatsheng, ba phunya motswedi teng wa metsi a a elang. 20Mme badisa ba Gerara ba lwa le badisa ba ga Isaka ba re: “Ke metsi a rona.” Ke fa a o bitsa “Wa-kgang,” ka ba ne ba omana nae.

21Ba epa sediba se sengwe. Le sona ba se lwela. Ke fa a se bitsa “Sa-ntwa.” 22A huduga teng, a epa sediba se sengwe; sona ba se ka ba se lwela. Ke fa a se taya leina la “Naga-e-e-atlhameng” a re: “Ruri, jaanong Morena o re file naga e e atlhameng gore re ate mo lefatsheng.”

23A ba a tloga teng, a ya kwa Bereseba. 24Morena a iponatsa mo go ene bosigo joo a re: “Ke nna Modimo wa ga Aborahame rraago. Se boife, gonne ke na nao! Ke tla go tshegofatsa, ke atisa losika lwa gago ka ntlha ya ga Aborahame motlhanka wa me.” 25Ke fa a aga aletare teng, a rapela leina la Morena, a tlhoma tente ya gagwe teng. Batlhanka ba ga Isaka ba epa sediba gona.

26:25
Gen. 12:8

Isaka o dira kgolagano le Abimelege

26Jaanong letsatsi le lengwe Abimelege a ya kwa go ene a tswa kwa Gerara, a na le Ahusathe, tsala ya gagwe le Phigolo molaodi wa mephato ya gagwe.

26:26
Gen. 21:22
27Isaka a ba botsa a re: “Lo tletseng kwa go nna? Kana lo ntlhoile, lwa nteleka mo go lona.”

28Bone ba re: “Re bonye, fa Morena a na nao tota; ra re: A go ko go nne maikano fa gare ga rona, fa gare ga rona le wena, re dire kgolagano nao 29gore o se ka wa re direla bosula, jaaka le rona re ise re ke re go ame; jaaka re go diretse tse di molemo fela, ra go tlogela, wa tsamaya ka kagiso. Kana wena o motshegofadiwa wa Morena.” 30Ke fa a ba direla moletlo, ba a ja, ba a nwa. 31Ba phakela ka moso, ba ikanelana. Isaka a ba naya tsela, ba mo tlogela ka kagiso.

32Ka lone letsatsi leo ga tla batlhanka ba ga Isaka, ba mmolelela ka ga sediba se ba se epileng, ba mo raya ba re: “Re bonye metsi.” 33A se bitsa “Seba”.26:33 Ke go re: Maikano. Ke ka moo leina la motse e leng Bereseba26:33 Ke go re: Sediba sa maikano. go fitlhelela kajeno.

26:33
Gen. 21:31

Basadi ba ga Esau

34E rile Esau a le dinyaga di le 40, a nyala Judithe, morwadia Beri wa Mohethe, le Basemathe, morwadia Elone wa Mohethe.

26:34
Gen. 36:2,3
35Bone ba utlwisa Isaka le Rebeka botlhoko jo bo galakang.