Setswana 1970/1987 (TSW70)
17

Bogwera ke sesupo sa kgolagano

171E rile Aborame a le dinyaga di le 99, Morena a iponatsa mo go ene, a mo raya a re: “Ke nna Modimo Rra-thata-yotlhe! Sepela fa pele ga me, foo o nne mosiami.

17:1
Gen. 35:11
Ekes. 6:3
Gen. 48:15
2Ke tla dira kgolagano ya me fa gare ga me le wena, ke go atisa thata thata.” 3Ke fa Aborame a wela fa fatshe ka sefatlhego, mme Modimo wa bua nae wa re: 4“Kgolagano ya me nao ka fa lotlhakoreng lwa me ke ya go re: Ò tla nna rra-bontsi jwa ditšhaba. 5Ka moo ga o nke o tlhola o bidiwa Aborame, mme leina la gago e tla nna Aborahame; gonne ke tla go dira rra-bontsi jwa ditšhaba.
17:5
Baroma 4:11,17
6Ruri, ke tla go atisa gagolo thata, ke go dira ditšhaba; le dikgosi di tla tswa mo go wena.

7“Ke tla tlhomamisa kgolagano ya me fa gare ga me le wena le bana ba gago morago ga gago ba losika longwe le longwe gore e nne kgolagano e e sa khutleng ya go re: Ke tla nna Modimo wa gago le wa bana ba gago morago ga gago. 8Lefatshe le o leng moeng mo go lone, e leng lefatshe lotlhe la Kanana, ke tla le go naya le bana ba gago morago ga gago go nna boswa jo bo sa khutleng, mme ke tla nna Modimo wa bone.”

17:8
Gen. 23:4
35:27
Baheb. 11:9-16

9Jaanong Modimo wa raya Aborahame wa re: “Fela o tshegetse kgolagano ya me, wena le bana ba gago morago ga gago mo losikeng longwe le longwe lwa bone. 10Kgolagano ya me fa gare ga me le lona le bana ba gago morago ga gago e lo tshwanetseng go e tshegetsa ke e: A banna le basimane botlhe ba lona ba rupisiwe!

17:10
Lef. 12:3
Dit. 7:8
11Lo rupisiwe mo nameng ya letlalo la bonna jwa lona; seo e tla nna sesupo sa kgolagano gare ga me le lona. 12A go rupisiwe mosimanyana mongwe le mongwe wa lona a le malatsi a le 8 mo ditshikeng tsotlhe tsa lona le motlhanka yo o tsaletsweng mo ntlong le yo o rekilweng ka selefera le fa e le moeng wa kae le kae, yo e seng wa losika lwa lona. 13Batlhanka ba ba tsaletsweng mo ntlong ya gago le ba ba rekilweng ka selefera ya gago ba tshwanetse go rupisiwa. Kgolagano ya me e tla nna jalo mo nameng ya lona, e le kgolagano e e sa khutleng. 14Mme monna le mosimane yo o nang le letlalo la bonna yo o sa rupisiwang mo nameng ya letlalo la bonna jwa gagwe, motho yoo a a nyelediwe mo morafeng wa ga gabo; o sentse kgolagano ya me.”

15Modimo wa ba wa raya Aborahame wa re: “Sarai, mosadi wa gago, o se ka wa tlhola o mmitsa Sarai, mme leina la gagwe a e nne Sara. 16Ke tla mo tshegofatsa, mme le ka ene ke tla go naya ngwana wa mosimane; ke tla mo tshegofatsa gore a nne mmaditšhaba; dikgosi tsa merafe di tla tswa mo go ene.”

17Ke fa Aborahame a wela fa fatshe ka sefatlhego, a tshega, a ipotsa mo pelong a re: “A nka tsalelwa ngwana ke le dinyaga di le lekgolo? A Sara le ene o ka belega a setse a le dinyaga di le 90?”

17:17
Gen. 18:12
21:6
Luka 1:18
18Ke fa Aborahame a raya Modimo a re: “Ao! A go phele Isemaele fa pele ga gago!”

19Mme Modimo wa re: “Ruri, Sara mosadi wa gago o tla go belegela ngwana wa mosimane; o mo tee leina la Isaka. Ke tla tlhomamisa kgolagano ya me nae le losika lwa gagwe morago ga gagwe gore e nne kgolagano e e sa khutleng.

17:19
Gen. 26:3
20Le ka ga Isemaele ke go utlwile, bona, ke tla mo tshegofatsa, ke mo atisa, ke mo ntsifatsa gagolo thata. O tla tsala dikgosi di le 12. Ke tla mo dira setšhaba se segolo.
17:20
Gen. 16:10
21:13,18
25:16
21Mme kgolagano ya me ke tla e tlhomamisetsa Isaka yo Sara o tla mo go belegelang ngwaga o o tlang ka sona sebaka se.” 22Jaanong ya re Modimo o sena go bua nae wa tlhatloga, wa tlogela Aborahame.

23Ke fa Aborahame a tsaya Isemaele morwawe le batlhanka botlhe ba ba tsaletsweng mo ntlong ya gagwe le botlhe ba ba rekilweng ka selefera ya gagwe, e bong ba batonanyana botlhe ba batho ba lelapa la ga Aborahame, a rupisa nama ya letlalo la bonna jwa bone ka lone letsatsi leo, fela jaaka Modimo o mo laetse. 24Aborahame o ne a le dinyaga di le 99, fa a rupisiwa nama ya letlalo la bonna jwa gagwe. 25Isemaele morwawe o ne a le dinyaga di le 13, fa a rupisiwa nama ya letlalo la bonna jwa gagwe. 26Ka letsatsi lone leo go rupisitswe Aborahame le Isemaele morwawe. 27Le gona ga rupisiwa nae banna botlhe ba ntlo ya gagwe, e bong batlhanka ba ba tsaletsweng mo ntlong le ba ba rekilweng ka madi mo bathong ba sele.

18

Aborahame o solofediwa ngwana

181Morena a ba a iponatsa mo go ene kwa ditlhareng tsa metherebinthe tsa ga Mamere, a ntse fa mojakong wa tente go le motshegare ka selebalo. 2Ya re a tsholetsa matlho, a bona banna ba le bararo ba eme fa pele ga gagwe. Fa a ba bona, a tloga fa mojakong wa tente, a akofa go ba kgatlhantsha, a inamela fa fatshe

18:2
Baheb. 13:2
3a re: “Morena, fa ke bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago, a ko o se fete motlhanka wa gago. 4A go ko go tlisiwe metsinyana gore lo tlhape dinao, lo be lo ikhutse fa tlase ga setlhare. 5Ke tla lo tlisetsa thathana ya bogobe gore lo lapolose dipelo tsa lona. Morago ga moo lo ka feta. Gonne ke ka moo lo fapogetseng kwa motlhankeng wa lona.” Ba araba ba re: “Dira ka fa o buileng ka teng.”

6Ke fa Aborahame a itlhaganela, a ya mo tenteng kwa go Sara a re: “Akofa o tsee dielo di le tharo tsa bupe jo bosweu, o dube, o bese dinkgwe.” 7Aborahame a ba a sianela kwa dikgomong, a tlhaola namane e e boruma e e siameng, a e neela motlhanka; mme ene a e tlhaba ka bonako. 8Jaanong a tsaya mašwi a madila le a lobese le namane e a e apeileng, a di baya fa pele ga bona, ene a ntse a eme fa go bone fa tlase ga setlhare fa ba ja.

9Ke fa ba mmotsa ba re: “Sara mosadi wa gago o kae?” A araba a re: “O ka mo tenteng.”

10Morena a ba a re: “Ke tla ba ke boela kwano go wena isago ka nako e, ke fitlhela Sara, mosadi wa gago, a na le ngwana wa mosimane.” Sara o ne a ntse a reeditse a le fa mojakong wa tente fa morago ga gagwe.

18:10
Gen. 17:19
Baroma 9:9
11Kana Aborahame le Sara ba ne ba tsofetse, ba godile thata; mokgwa wa sesadi o sa tlhole o dirafalela Sara. 12Ka moo Sara a tshegela mo pelong a re: “A nka utlwa monate wa lorato ke setse ke onetse, le morena wa me a tsofetse?”
18:12
Gen. 17:17
1 Pet. 3:6

13Ke fa Morena a botsa Aborahame a re: “Sara o tshegang a re: ‘A ruri nka belega ke setse ke tsofetse?’ 14A go na le sengwe se se ka palelang Morena? Isago ka nako e e beilweng ke tla boela kwano go wena; foo Sara o tla bo a na le ngwana wa mosimane.”

18:14
Luka 1:37

15Ke fa Sara a latola a re: “Ga ke a tshega!” A re jalo gonne a boifa. Mme ene a re: “Nnyaya! O tshegile.”

Aborahame o rapelela Sotoma

16Banna bao ba nanoga, ba tloga teng. Ya re ba lebile Sotoma, Aborahame a ntse a na nabo, a ba felegetsa, 17Morena a akanya a re: “A nka lobela Aborahame se ke tla se dirang ne? 18Etswe Aborahame a tla nna setšhaba se segolo se se thata tota, le gona ditšhaba tsotlhe tsa lefatshe di tla tshegofadiwa ka ene; 19gonne ke mo tlhophile gore a laele bana ba gagwe le ba lapa la gagwe morago ga gagwe gore ba sepele mo tseleng ya Morena, ba dire ka tshiamo le ka tshwanelo gore Morena a tle a tlisetse Aborahame tse a di mo solofeditseng.”

18:19
Doit. 6:7
32:46

20Ke fa Morena a re: “Go na le selelo se segolo ka ga Sotoma le Gomora; ruri maleo a bone a magolo thata.

18:20
Gen. 19:13
21Ke rata go fologa, ka bona gore a ba dirile gotlhe ka fa selelong se se tlileng kwa go nna ka ga bone gongwe nnyaya; ke rata go itse.”
18:21
Gen. 11:5
Pes. 34:16,17

22Banna ba tloga foo, ba ya kwa Sotoma; Aborahame a sala a eme fa pele ga Morena.

18:22
Gen. 19:1
23Aborahame a atamela, a botsa a re: “A o tla fedisa mosiami le moikepi?
18:23
Num. 16:22
2 Sam. 24:17
24Ka gongwe go ka nna le basiami ba le 50 mo motseng oo. A le bone o tla ba nyeletsa, o se ke o itshwarele felo foo ka ntlha ya basiami ba ba 50 ba ba mo go ona? 25A go nne kgakala nao go dira jalo, go bolaya mosiami mmogo le moikepi gore mosiami a dirafalelwe ke tse di dirafalelang moikepi! Gona moo a go nne kgakala nao! A moatlhodi wa lefatshe lotlhe ga a nke a dira ka tshiamo?”

26Morena a re: “Fa nka fitlhela basiami ba le 50 mo motseng wa Sotoma, ke tla itshwarela felo gotlhe ka ntlha ya bone.”

18:26
Jes. 65:8
Math. 24:22
Hes. 22:30

27Aborahame a bua gape a re: “A ko o bone, ke nameditse pelo go bua le Morena, le fa ke le lerole le molora fela. 28Motlha ope mo basiaming ba le 50 go ka tlhaela ba le batlhano. Jaanong a o tla senya motse otlhe ka ntlha ya ba batlhano ba?” A araba a re: “Ga nka ke ka o senya fa ke fitlhela ba le 45 teng.”

29A tswelela pele gape go bua nae a re: “E ka re gongwe ga fitlhelwa ba le 40 gona.” Mme a re: “Ga nka ke ka dira jalo ka ntlha ya ba ba 40.”

30A ba a re: “Ka thapelo, a Morena a se ka a galefa fa ke bua gape: Ka gongwe go tla fitlhelwa ba le 30 gona.” Mme a re: “Ga nka ke ka dira jalo fa ke fitlhela ba ba 30 gona.”

18:30
Baatlh. 6:39

31A bua gape a re: “A ko o bone, ke nameditse pelo go bua le Morena. Motlhamongwe go tla fitlhelwa ba le 20 teng.” Mme a re: “Ga nka ke ka ba senya ka ntlha ya ba ba 20.”

32A ba a re: “Ka thapelo, a Morena a se ka a galefa. Nte ke bue gangwe fela: Gongwe go tla fitlhelwa ba le some fela gona.” Mme a re: “Ga nkitla ke ba senya ka ntlha ya ba ba some.” 33Jaanong a tsamaya Morena, a sena go bua le Aborahame. Aborahame ene a boela kwa gae.

19

Bosula jwa batho ba Sotoma

191Baengele ba babedi ba ne ba fitlha kwa Sotoma mantsiboa, Lote a ntse fa kgorong ya Sotoma. Ya re Lote a ba bona, a nanoga, a ba kgatlhantsha, a ikobela fa fatshe ka sefatlhego,

19:1
Gen. 18:22
2a re: “Barena ba me, a ko lo fapogele kwa lapeng la motlhanka wa lona, lo lale, lo tlhape dinao. Lo ka phakela, lwa wela tseleng ya lona.” Mme ba re: “Nnyaya! Re tla lala mo dipatlelong.”

3Jaanong ya re a ba rapela thata, ba fapogela kwa go ene, ba tsena mo ntlong ya gagwe; a ba direla dijo, a besa dinkgwe tse di sa bedisiwang, mme ba ja.

4Ya re ba ise ba robale, banna ba motse wa Sotoma ba dikanyetsa ntlo, ba bašwa le ba bagolo, e le morafe otlhe, go sa tlhokafale ope, 5ba kua Lote, ba mmotsa ba re: “Banna bale ba kae ba ba tlileng kwa go wena bosigo? Ba ntshetse kwa go rona gore re ba senye.”

6Lote a tswela kwa go bone fa mojako, a tswala setswalo fa morago ga gagwe, 7a re: “Ba ga etsho, ke a lo rapela, se direng bosula. 8A ko lo bone, ke na le bomorwadiake ba babedi, ba ba iseng ba itse monna. A nke ke ba ntshetse kwa go lona gore lo ba direle ka fa thatong ya lona. Fela banna bao se ba direng sepe. Gonne ke ka moo ba tlileng mo tshireletsong ya ntlo ya me.”

9Mme ba re: “Thiboga foo!” Ba re: “O tlile fela o le moeng, mme jaanong o rata go re laola. Jaanong ge, re tla go direla bosula bogolo go bale.” Ba pitlaganya monna, e bong Lote thata, ba atamela go thuba setswalo.

19:9
2 Pet. 2:7,8
10Ke fa banna bale ba ntsha mabogo, ba gogela Lote kwa go bone mo ntlong, ba tswala setswalo; 11ba otla banna ba ba fa mojakong wa ntlo ka bofofu, ba bašwa le ba bagolo, mo ba itapiseditseng lefela go batla mojako.
19:11
2 Dikg. 6:18

Phologo ya ga Lote

12Ke fa banna bao ba botsa Lote ba re: “O na le bomang mono kwa ntle ga ba lapa? Tsaya bagwe le bomorwao le bomorwadio le botlhe ba e leng ba ga eno mo motseng, o ba ntshe mo felong fano! 13Gonne re tla senya felo fano, ka selelo se le segolo ka ga ba mono fa pele ga Morena, mme Morena o re romile go tla go ba senya.”

19:13
Gen. 18:20

14Lote a tswa, a ya go bua le bagwe ba gagwe ba ba neng ba tla nyala bomorwadie, a re: “Nanogang lo tswe mo felong fa, gonne Morena o tla senya motse o!” Mme bagwe ba gagwe ba ne ba re, o bolela metlae fela.

19:14
Num. 16:21

15Ya re mahube a tlhatloga, baengele ba kurusa Lote ba re: “Nanoga o tshabe le mosadi wa gago le bomorwadio ba babedi ba ba nang nao, e se re gongwe wa nyelela ka boikepo jwa motse o!” 16Mme ya re a diega, banna bao ba tshwara Lote le mosadi wa gagwe le bomorwadie ba babedi mabogong, ba ba ntsha, ba ba ntshetsa kwa ntle ga motse – gonne Morena o ne a rata go ba rekegela. 17Ya re ba sena go ba ntshetsa kwa ntle, mongwe a re: “Tshaba o boloke bophelo jwa gago! Se gadime, se emaeme gope mo lebaleng le! Tshabela kwa dithabeng gore o se nyelele!”

19:17
Math. 24:16

18Mme Lote a ba araba a re: “Ka thapelo, Morena, a go se nne jalo! 19A ko o bone, motlhanka wa gago o bonye bopelotlhomogi mo matlhong a gago; o ntiretse ka boutlwelo-botlhoko jo bogolo, wa boloka bophelo jwa me; fela ke palelwa ke go tshabela kwa dithabeng; gongwe tatlhego e tla nkwela, ke swa. 20A ko o bone motse o, o gaufi go ka tshabela teng; ona o monnye, nte ke tshabele teng gore ke phele, ka e le o monnye.”

21A mo araba a re: “Go siame, kopo e ya gago le yona ke e utlwile; ga nkitla ke senya motse o ò buileng ka ga ona. 22Itlhaganele o tshabele teng, gonne ga ke kgone go dira sepe o ise o fitlhe teng.” Ke ka moo ba biditseng motse oo Soare.19:22 Ke go re: O monnye.

Tshenyego ya Sotoma le Gomora

23Ya re Lote a tsena kwa Soare, letsatsi la bo le tlhaba mo lefatsheng. 24Ke fa Morena a nesetsa Sotoma le Gomora sebabole le molelo tse di tswang mo Moreneng kwa legodimong.

19:24
Doit. 29:22
Pes. 11:6
Amose 4:11
Luka 17:29
2 Pet. 2:6
Jes. 1:9,10
13:19
25A ribegetsa metse eo le naga yotlhe ya teng le baagi botlhe ba metse eo le tse di tlhogileng fa fatshe. 26Mosadi wa gagwe a gadima a le fa morago ga gagwe, jaanong a fetoga sesana sa letswai.
19:26
Luka 17:32

27Ya re ka moso Aborahame a phakela, a ya kwa felong fa a neng a eme teng fa pele ga Morena, 28a leba kwa Sotoma le Gomora le kwa lebaleng lotlhe la teng, a bona musi o tlhatloga mo lefatsheng jaaka musi wa leiso le legolo. 29E rile Modimo o senya metse ya lebala leo, Modimo wa gopola Aborahame, wa ntsha Lote mo thibegetsong, fa o ribegetsa metse e Lote a neng a agile mo go yona.

Tlhago ya Bamoabe le Baamone

30Lote a huduga kwa Soare, a nna kwa thabeng, a na le bomorwadie ba babedi, gonne a boifa go aga kwa Soare; a nna mo logageng, ene le bomorwadie ba babedi. 31Jaanong yo mogolo a raya monnawe a re: “Rraarona o tsofetse. Ga go na monna mo lefatsheng yo o ka nnang le rona jaaka e le mokgwa wa lefatshe lotlhe. 32Tlaya, a re nose rraarona weine, re robale nae, re tsose losika ka rraarona.”

19:32
Lef. 18:7
33Ba dira jalo. Ba nosa rraabo weine bosigo joo; yo mogolo a tsena, a robala le rraagwe; mme ene a se ka a lemoga, fa a robala le fa a tsoga.

34Ya re kamoso yo mogolo a raya monnawe a re: “Bona, ke letse ke robetse le rre. A re mo nose weine gape bosigo gore le wena o tsene o robale nae, mme re tsose losika ka rraarona.” 35Ba dira jalo. Ba nosa rraabo weine le bosigo joo; yo mmotlana a ya a robala nae; mme ene a se ka a lemoga, fa a robala le fa a tsoga. 36Bomorwadia Lote ba nna baimana jalo ka rraabo ka bobedi jwa bone. 37Yo mogolo a belega ngwana wa mosimane, a mmitsa Moabe; ke ene Rra-Bamoabe ba metlha eno.

19:37
Doit. 2:9
38Yo mmotlana le ene a belega ngwana wa mosimane, a mo taya leina la Benami; ke ene Rra-Baamone ba metlha eno.