Setswana 1970/1987 (TSW70)
5

Moapostolo o kgothatsa Bagalatia go itshwarelela ka kgololesego ya bokeresete

51Keresete o re gololetse kgololesego; tlhomamang he mo go yona, mme lo se ka lwa golegwa gape ka joko ya botlhanka.

5:1
Bagal. 4:5,31
Dit. 15:10

2Reetsang, nna Paulo ke lo raya ke re: Fa lo ka rupa, Keresete o tla bo a sa lo thuse sepe. 3Ke bolelela gape motho mongwe le mongwe yo o rupang ke le mosupi gore o tshwanetse go dirafatsa molao otlhe. 4Lona ba lo ratang go siamisiwa ka molao, lo kgaoganye le Keresete, lo ole mo boitshwarelong. 5Gonne rona re lebeletse se se solofelwang sa go siamisiwa ka Mowa le ka tumelo. 6Kana mo go Keresete Jesu go rupa le go sa rupeng ga go thuse, go thusa tumelo fela e e itshupang ka lorato.

5:6
Bagal. 6:15
1 Bakor. 7:19

7Lo kile lwa siana sentle. Ke mang yo o lo kgoreleditseng gore lo se utlwe boammaaruri? 8Tlhotlheletso eo ga e tswe mo go ene yo o lo bitsang.

5:8
Bagal. 1:6
9Letlhabego le lennye le bedisa modubo otlhe.
5:9
1 Bakor. 5:6
10Nna ke lo ikanya mo Moreneng gore ga lo nke lo nna le maikutlo a sele; mme motho yo o lo huduang o tla boga petso ya molato wa gagwe, le fa e ka nna mang.
5:10
Bagal. 1:7
2 Bakor. 11:15

11Mme nna, bakaulengwe, fa ba re, ke sa ntse ke rera thupiso, ke sa ntse ke bogisediwang? Kana kgopiso ya sefapaano e tla bo e tlositswe.

5:11
1 Bakor. 1:23
12E kete ba ba lo huduang ba ka bo ba ikgaola bonna ka bosi!
5:12
Pes. 12:4

Kgothatso ya gore ba se senye kgololesego. Ditiro tsa nama; maungo a Mowa

13Lona, bakaulengwe, lo bileditswe kgololesegong; fela a e se nne kgololesego ya nama e e nayang boleo taolo, mme lo direlane ka lorato.

5:13
1 Pet. 2:16
14Gonne molao otlhe o dirafadiwa ka lefoko le le lengwe fela le le reng: “Rata mongwe-ka-wena jaaka o ithata.”
5:14
Lef. 19:18
15Mme fa lo lomana, lo metsana, itiseng gore lo se fetsanye.

16Mme ka re: Tsamayang ka fa Moweng, foo ga lo ne lo dirafatsa dikeletso tsa nama;

5:16
Bagal. 5:25
17gonne nama e eletsa tse di tlhabanang le mowa, le mowa o eletsa tse di tlhabanang le nama; dilo tse, di emelelanye gore lo se ka lwa dira tse lo di ratang.
5:17
Baroma 7:15,23
18Mme fa lo gogwa ke mowa, ga lo fa tlase ga molao.

19Ditiro tsa nama di a bonatsega, e bong tlhalo le boaka le se se maswe le boitaolo

5:19
1 Bakor. 6:9,10
20le tirelo-medimo e sele le tiriso ya mereo le tlhoano le komano le lefufa le dikgakalo le dikganetsanyo le diphapaano le dikgaogano tsa maitirelo 21le tsa bopelotshetlha le dipolao le tsa botagwa le mediro ya tlhapelo le tse di ntseng jalo, tse ke di lo bolelelang jaaka nkile ka bua pele ka re: Ba ba dirang dilo tse di ntseng jalo ga ba nke ba rua boswa jwa puso ya Modimo.
5:21
Baef. 5:5
Tshen. 22:15

22Mme leungo la Mowa lone ke lorato le boitumelo le kagiso le bopelotelele le bopelontle le molemo le boikanyego

5:22
Baef. 5:9
23le bonolo le boitshwaro le bophepa; dilo tse dintseng jalo, molao ga o ganetsanye natso.
5:23
1 Tim. 1:9
24Kana ba e leng ba ga Keresete Jesu ba bapotse nama le dikgotelo le dikeletso.
5:24
Baroma 6:6
Bakol. 3:5
25Fa re phela ka Mowa, a re tsamaeng ka Mowa le gona.
5:25
Bagal. 5:16
Baroma 8:4
26A re se ka ra batla tlotlo ya boithamako, ra rumolana, ra fufegelana.
5:26
Bafil. 2:3