Setswana 1970/1987 (TSW70)
6

Go hutsiwa mafelo a medimo e sele

61Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa dithabeng tsa Iseraele, o di rerele

6:2
Hes. 36:1
Miga 6:1
3o re: ‘Lona dithaba tsa Iseraele, utlwang Lefoko la Morena Modimo! Morena Modimo o bua jaana le dithaba le dithota le melapo le megorogoro a re: Bonang, ke tla lo tlisetsa tšhaka, ke senya dithota tsa lona tsa tlhabelo. 4Dialetare tsa lona di tla senngwa, medimo ya majwe a a motloutlo ya letsatsi e tla thubaganngwa. Babolawi ba lona ke tla ba latlhela fa pele ga medimo ya lona ya maila.
6:4
Lef. 26:30
5Ditoto tsa Baiseraele ke tla di latlhela fa pele ga medimo e e maila ya bone; ke gasa marapo a lona mo tikologong ya dialetare tsa lona. 6Mo gotlhe mo lo agileng teng, metse e tla fetolwa marope, dithota tsa tlhabelo di tla senngwa gore dialetare tsa lona di tlogelwe, di thubaganngwe gore medimo e e maila ya lona e phatlakanngwe, e fedisiwe, le majwe a a motloutlo a letsatsi a digwe le dibopiwa tsa lona di nyelediwe. 7Ba ba bolailweng ba tla rapalala mo gare ga lona gore lo tle lo itse, fa ke le Morena.

8“ ‘E tla re lo falalediwa kwa mafatsheng, ke sadise bangwe ba lona ba ba falotseng mo tšhakeng; ba tla nna kwa ditšhabeng.

6:8
Jes. 6:13
9Mme ba ba falotseng ba lona ba tla nkgopola ba le kwa ditšhabeng tse ba isitsweng mo botshwarong kwa go tsona. Ke tla phatlola dipelo tsa bone tse di akafalang le go ikepa mo go nna, le go tlhontsha matlho a bone a a akafalang, a sala medimo ya bone e e maila morago. Foo ba tla inyatsa ka bosi ka ntlha ya masula a maila otlhe a bone a ba a dirileng.
6:9
Doit. 30:2
10Le gona ba tla lemoga gore ke nna Morena; le gore ke ne ke sa tshameke, fa ke re ke tla ba isa mo tatlhegong eo.’ ”

11Morena Modimo o bua jaana a re: “Ithwale megono, o tibe ka lonao o re: ‘Ijoo!’ Maila a a bosula a Baiseraele a kana kang ne! Ka moo ba tla wa ka tšhaka le ka tlala le ka leroborobo. 12Yo o kgakala o tla swa ka leroborobo; yo o gaufi o tla wa ka tšhaka; yo o falotseng, a bolokwa, o tla swa ka tlala. Ke tla dirafatsa kgakalo ya me jalo mo go bone. 13E tla re fa babolawi ba bone ba namaletse mo gare ga medimo e e maila ya bone, mo tikologong ya dialetare tsa bone, mo dithabeng tsotlhe le mo ditlhoeng tsotlhe tsa dithaba, le fa tlase ga ditlhare tsotlhe tse ditala, le fa tlase ga ditlhare tsotlhe tsa metherebinthe tse di lesuthu, mo mafelong kwa ba neng ba fisetsa medimo yotlhe e e maila ya bone matlhare a monko o o monate gona: Foo lo tla itse gore ke nna Morena. 14Mme ke tla ba otlololela letsogo, ke fetola lefatshe sekaka le marope go tswa kwa sekakeng go ya go fitlha kwa Ribela,6:14 Go tewa go tloga kwa borwa go fitlha kwa bokone. mo gotlhe fa ba agileng teng. Ba tla itse jalo, fa ke le Morena.”

7

Bokhutlo bo e tla! Bokhutlo bo e tla!

71Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re:

2“Wena morwa-motho! Morena Modimo o bua le naga ya Iseraele jaana a re: Bokhutlo bo tlile, e bong bokhutlo jwa dikhutlo tse nne tsa lefatshe. 3Jaanong bofelo bo a go tlela. Ke tla go romela bogale jwa me, ke go atlhola ka fa tsamaong ya gago, ke go beletsa maila otlhe a gago. 4Leitlho la me ga le ka ke la go utlwela botlhoko; ga nka ke ka go tlhomogela pelo. Mme ke tla go beletsa ditsela tsa gago. O tla boelwa ke makgapha a gago. Mme lo tla itse gore ke nna Morena.”

5Morena Modimo o bua jaana a re: “Bonang, ditatlhego di e tla ka go latelana. 6Bokhutlo bo tlile, bofelo bo e tla; bo go tsogetse, bonang, bo e tla. 7Phetogo e a go tlela, wena moagi wa lefatshe. Sebaka se e tla, letsatsi le gaufi, e bong la therego, e seng la tuduetso kwa dithabeng.

7:7
Joele 1:15

8“Jaanong ke tla akofa ke goromeletsa kgalefo ya me mo go wena, ke dirafatsa bogale jwa me mo go wena, ke go atlhola ka fa tsamaong ya gago, ke go bolaisa maila otlhe a gago. 9Leitlho la me ga le ka ke la rekegela, ga nka ke ka tlhomoga pelo; ke tla go naya tse di tshwanetseng tsamao ya gago. Maila a gago a tla go bolaya, mme lo tla itse gore ke nna Morena yo o lo otlang.

10“Letsatsi ke leo, bonang, le e tla; phetogo e bolotse, thupa e tswa dithunya, boikgantsho bo a tlhoga.

7:10
Jes. 10:5
11Go dira ka thata go tsogile go nna kotlo ya boikepo. Ga go ka ke ga sala sepe sa bone, le e seng sa bontsi jwa bone le e seng kgalalelo mo go bone.

12“Sebaka se tlile, letsatsi le atametse. A moreki a se ka a itumela! A morekisi a se ka a hutsafala! Gonne bogale jwa Modimo bo senya dilo tsotlhe tsa teng. 13Gonne morekisi ga a nke a boela kwa go tse di rekisitsweng, le fa a sa ntse a phela. Gonne polelelopele ka ga dilo tsotlhe tsa lefatshe ga e ka ke ya boela kwa morago. Ga go na ope yo o phelang mo boleong, yo o ka bolokang bophelo jwa gagwe.

7:13
Lef. 27:24
14Ba letsa lonaka le go baakanya tsotlhe, mme ga go na ope yo o yang kwa ntweng. Gonne bogale jwa me bo tuketse dilo tsotlhe tsa teng.

Petso ya Baiseraele

15“Tšhaka e ka kwa ntle. Leroborobo le tlala di ka mo teng. Yo o kwa tshimong o tla swa ka tšhaka; yo o mo motseng tlala le leroborobo di tla mo ja. 16Ba ba falotseng ba bone ba tla nna kwa dithabeng jaaka maeba a dikgaga, ba lela botlhe, mongwe le mongwe ka ntlha ya boleo jwa gagwe. 17Mabogo otlhe a tla repa; mangole otlhe a tla nna metsi. 18Ba tla apara diaparo tsa bohutsana; therego e tla ba khurumetsa. Difatlhego tsotlhe di tla tlhajwa ke ditlhong; ditlhogo tsotlhe tsa bone di tla nna mafatla.

7:18
Jes. 15:2
Jer. 48:37
19Selefera ya bone ba tla e latlhela mo mebileng. Gouta ya bone e tla nna maila mo go bone. Selefera ya bone le gouta ya bone ga di kitla di kgona go ba pholosa ka letsatsi la bogale jwa Morena. Ga ba nke ba itse go didimatsa selelo sa bone ka tsona, le e seng go kgorisa dimpa tsa bone ka tsona. Gonne ke tsona tse di ba leofisitseng.
7:19
Diane 11:4
Sef. 1:18
20Bone ba ne ba ikgantsha ka bontle jwa mekgabo ya tsona; ba bile ba dira ditshwantsho tsa medimo e e maila le makgapha ka tsona. Ke ka moo ke tla di ba fetolelang se se ba tenang.

21“Ke tla di neela mo diatleng tsa baeng, gore ba di thope, le mo diatleng tsa baikepi ba lefatshe gore ba di ba thukhuthe, ba di itshekolole. 22Ke tla faposa sefatlhego sa me mo go bone gore dinokwane di itshekolole lehumo la me,7:22 Go tewa Tempele. di tsene mo go lone, di le tlhapatse.

23“Dira keetane! Gonne lefatshe le tletse melato ya go tsholola madi, le motse o tletse tshiamololo. 24Ke tla tlisa ditšhaba tse di setlhogo go feta tsotlhe; di tla thopa matlo a bone. Ke tla khutlisa boikgodiso jwa beng ba thata. Mafelo a a boitshepo a bone a tla itshekololwa. 25Pitlagano e e tla; ba batla thuso, mme ga e yo. 26Kotsi e tla latela kotsi; pegelo e e tshosang e latela pegelo e e tshosang. Ba tla batla pono mo go moporofeti, mme thuto e senyegetse moperesiti, le kgakololo ga e yo mo banneng ba bagolo. 27Kgosi e tla hutsafala; kgosana e tla apara therego. Diatla tsa batho ba lefatshe di tla repa ka letshogo. Ke tla ba direla ka fa tsamaong ya bone, ke ba atlhola ka fa go tshwanetseng ka teng, mme ba tla itse gore ke nna Morena.”

8

Moporofeti o bontshiwa maila a a kwa Jerusalema

(Hes. 8:1 – 10:22)

81E rile ka ngwaga wa borataro, ka letsatsi la botlhano la kgwedi ya borataro, ke ntse mo ntlong ya me, bagolo ba Bajuta ba ntse fa pele ga me, seatla sa Morena Modimo sa wela mo go nna teng. 2Ka leba, ka bona mongwe yo e keteng ke monna, go tloga fa e keteng ke letheka la gagwe go ya kwa tlase o ne a le molelo; go tloga fa lethekeng la gagwe go ya kwa godimo o ne a bonala jaaka kgalalelo le jaaka kgotlho e e phatsimang.

8:2
Hes. 14:1
3A ntsha se e keteng ke seatla, a ntshwara ka moriri wa tlhogo ya me; Mowa wa ntsholeletsa fa gare ga legodimo le lefatshe, wa nkisa kwa Jerusalema ke le mo diponong tsa Modimo, kwa mojakong wa kgoro ya lelapa le le ka fa teng e e lebileng kwa bokone, kwa go neng go le maemo a setshwantsho sa modimo wa lefufa se se tsositseng lefufa la Morena.
8:3
Hes. 3:12
4Bonang, kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e ne e le teng, e bonala jaaka ke e bonye kwa lebaleng.
8:4
Hes. 1:4-28
5A nthaya a re: “Morwa-motho, a ko o tsholetse matlho, o lebe kwa bokone!” Ka tsholetsa matlho, ka leba kwa bokone, ka fitlhela ntlheng ya bokone ya kgoro ya aletare go le setshwantsho sele sa modimo wa lefufa fa botsenong.

6A ba a mpotsa a re: “Morwa motho, a o bona se ba se dirang, e bong makgapha a magolo a Baiseraele ba a dirang fano, gore ke katogane thata le Felo-ga-Boitshepo ga me? Mme o tla bona makgapha a magolo a mangwe gape.”

7Ke fa a nkisa kwa mojakong wa lelapa la Tempele, ka leba, ka bona phatlha mo loboteng. 8A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, a ko o phunye lobota!” Ka lo phunya, ka fitlhela go le setswalo teng. 9A nthaya a re: “Tsena o bone makgapha a a bosula a ba a dirang fano.” 10Ka tsena ka leba ka fitlhela ditshwantsho tsa mefutafuta tsa digagabi le tsa diphologolo tse di ilegang le mefutafuta ya medimo e e maila ya Baiseraele e e tshwantshitsweng mo tikologong yotlhe ya lobota.

8:10
Baroma 1:23
11Banna ba le 70 ba bagolo ba Baiseraele ba bo ba eme fa pele ga tsona; le Jaasanya, morwa Safane, a eme mo gare ga bone; mongwe le mongwe a tshotse leiswana la gagwe la go fisa maswalo; bodupa jwa leru la maswalo jwa tlhatloga. 12A ba a mpotsa a re: “Morwa-motho, a o bonye se bagolo ba Baiseraele ba se dirang mo sephiring, mongwe le mongwe mo ntlwaneng ya setshwantsho sa gagwe? Gonne ba re: ‘Morena ga a re bone. Morena o tlogetse lefatshe.’ ”

13A ba a nthaya a re: “O tla bona makgapha a magolo a mangwe gape a ba a dirang.” 14Ke fa a nkisa kwa mojakong wa kgoro ya Ntlo ya Morena e e lebileng kwa bokone, ka fitlhela basadi ba ntse teng, ba lelela modimo Thamuse.

15A ba a mpotsa a re: “A o bonye seo se, morwa-motho? O tla bona makgapha a magolo a mangwe gape a a fetang a.” 16Ke fa a nkisa kwa lapeng la Ntlo ya Morena la ka fa teng, ka fitlhela fa mojakong wa Tempele ya Morena, fa gare ga leobo le aletare go le banna ba e ka nnang ba le 25 ba hularetse Tempele ya Morena, difatlhego tsa bone di lebile kwa botlhabatsatsi; bone ba obamela letsatsi ba lebile kwa botlhabatsatsi.

8:16
2 Ditiraf. 29:6

17A ba a mpotsa a re: “A o bonye seo se, morwa-motho? A ga go lekane Bajuta go dira makgapha a ba a dirang fano, mo ba bileng ba tlatsa lefatshe tshiamololo, ba nkgakatsa gape? Bona, ba baya kalana ya setlhare fa dinkong tsa bone. 18Ka moo le nna ke tla ba direla ka bogale. Leitlho la me ga le kitla le rekegela; ga nkitla ke tlhomoga pelo. Mme le fa ba goa mo ditsebeng tsa me ka kgoo e kgolo, ga nkitla ke ba utlwa.”