Setswana 1970/1987 (TSW70)
42

Matlwana a baperesiti le setsha sotlhe sa Tempele

421Jaanong a nntshetsa kwa lapeng la ka fa teng ntlheng ya bokone, a nkisa kwa matlwaneng a a bapileng le lebala le le ageletsweng ka lobotana, le a a bapileng le moago ole ka fa bokone. 2Boleele jwa matlwana ao ntlheng ya bokone e ne e le mabogo a le lekgolo, boatlhamo e le mabogo a le 50.

42:2
Hes. 41:13
3Go lebagana le matlwana a le 20, a a mo lapeng la ka fa teng, le go lebagana le boalo jwa matlapa jo bo mo lapeng la ka fa ntle, diferwana di ne di bapile, di bile di tlhatlaganye di le tharo.
42:3
Hes. 41:10
40:17
4Fa pele ga matlwana ao go ne go le tsela ka fa teng;42:4 Go tewa ntlheng ya Tempele. boatlhamo jwa yona e le mabogo a le some; boleele jwa yona e le mabogo a le lekgolo. Mejako ya ona e lebile kwa bokone. 5Matlwana a a kwa godimo a ne a dirilwe mabotlana, ka diferwana di a tseetse manno; a fetwa ke matlwana a kago a a kwa tlase le a a mo gare ka bogolo. 6Gonne a ne a tlhatlaganye a le mararo, a se na maotwana a a tshwanang le maotwana a lelapa la ka fa ntle. Ka moo go nathilwe manno a diferwana mo matlwaneng a a mo gare le mo go a a kwa godimo. 7Le gona go ne go le lobota lo lo bapileng le matlwana ao ka fa ntle ga ona, lo tsamaya lo bapile le molelwane wa lelapa la ka fa ntle. Fa lo lebaganyeng le matlwana ao teng, boleele jwa lone e ne e le mabogo a le 50. 8Gonne boleele jwa matlwana a a bapileng le lelapa la ka fa ntle e ne e le mabogo a le 50, mme jwa ona a a ka fa Tempeleng e le mabogo a le lekgolo. 9Go tlhatlogelwa kwa matlwaneng ao ka botseno jo bo mo ntlheng ya botlhabatsatsi, fa motho a tsena mo go ona a tswa kwa lapeng la ka fa ntle 10fa tshimologong ya lobota lwa lelapa.

A ba a nkisa kwa ntlheng ya borwa. Le teng go ne go le matlwana fa go lebaganyeng le lebala le le ageletsweng ka lobotana ka fa, le fa go lebaganyeng le moago ka fa. 11Go ne go le tsela fa pele ga ona; matlwana a ne a tshwana le a a mo ntlheng ya bokone, a tshwana nao ka boleele le ka boatlhamo le ka matso le ka dithulaganyo. Mejako ya ale le yona 12e tshwana le mejako ya matlwana ano a a mo ntlheng ya borwa. Go ne go le botseno mo tshimologong ya tsela, e leng tsela e e bapileng le lobota lo lo tshwanang le lola lwa kwa bokone, fa motho a tla ka yona a tsena mo go ona matlwana.

13Ke fa a nthaya a re: “Matlwana a a mo ntlheng ya bokone le matlwana a a mo ntlheng ya borwa, a a ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana, ona ke matlwana a a boitshepo kwa baperesiti ba ba atamelang Morena ba jelang gona, ba ja tse di boitshepotshepo. Ba tla baya tse di boitshepotshepo teng le ditshupelo le ditlhabelo tsa boleo le ditlhabelo tsa molato, gonne ke felo fa go boitshepo. 14Fa baperesiti ba sena go tsena mo Tempeleng e e Boitshepo, ga ba a tshwanela go tswela kwa lapeng la ka fa ntle. Diaparo tse ba dirileng tirelo ka tsona a ba di apole teng mo matlwaneng, gonne di boitshepo, ba apare diaparo tse dingwe; morago ga moo ba ka tswela kwa ntle kwa bathong.”

Tekano ya setsha sa Tempele

15Jaanong ya re a sena go fetsa go lekanya Tempele e e mo gare, a nntshetsa kwa ntle ka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi, a lekanya tikologo yotlhe ya setsha. 16A lekanya lotlhakore lwa botlhabatsatsi ka lotlhaka lo lo lekanyang, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 17Jaanong a lekanya lotlhakore lwa bokone, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. A ba a ya 18kwa ntlheng ya bophirimatsatsi a lekanya teng, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 19A ba a ya kwa ntlheng ya borwa a lekanya teng, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 20A lekanya ditlhakore tse nne. Lobota lo ne lo le mo tikologong yotlhe, e le lo lo lomologanyang tse di boitshepo le tse e leng tsa batho fela. Boleele jwa lone e le mabogo a makgolo a matlhano, le bophara e le mabogo a makgolo a matlhano.

43

Kgalalelo ya Morena e tsena mo Tempeleng

431A ba nkisa kwa kgorong e e lebileng kwa botlhabatsatsi. 2Ka bona kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e tla e tswa kwa botlhabatsatsi, e suma jaaka go suma metsi a mantsi. Lefatshe la galalela ka kgalalelo ya ona. 3Pono e ke neng ka e bona e tshwana le pono e nkileng ka e bona, fa Modimo o tla go senya motse; e tshwana le pono e nkileng ka e bona kwa nokeng ya Kebare; ka ba ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

43:3
Hes. 1:8-11
4Kgalalelo ya Morena ya tsena mo Ntlong ka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi.
43:4
Hes. 11:22,23
10:19

5Ke fa Mowa o ntsholetsa, o nkisa kwa lapeng la ka fa teng, ka fitlhela Ntlo e tletse kgalalelo ya Morena.

43:5
Ekes. 40:34
1 Dikg. 8:10,11
6Ka utlwa mongwe a bua le nna a le mo Ntlong, monna yole a ntse a eme fa go nna,
43:6
Hes. 40:3,4
7a nthaya a re: “Morwa-motho, fano ke felo ga sedulo sa bogosi sa me, ke felo ga pato ya dinao tsa me, fa ke tla nnang teng mo gare ga Baiseraele ka bosakhutleng. Baiseraele ga ba kitla ba tlhola ba itshekolola leina le le boitshepo la me, le e seng dikgosi tsa bone, ka boaka jwa bone le ka ditoto tsa dikgosi tsa bone le ka dithota tsa tlhabelo tsa bone.
43:7
Pes. 132:13,14
8Kana ba dirile jalo ka go bapisa serepodi sa bone le serepodi sa me le sesana sa mojako sa bone le sa me, go le lobota fela fa gare ga me le bone. Ba ne ba itshekolola leina le le boitshepo la me ka makgapha a bone a ba a dirileng, mo ke bileng ka ba nyeletsa ka bogale jwa me.
43:8
Hes. 8:7-18
9Mme jaanong ba tla tlosa boaka jwa bone le ditoto tsa dikgosi tsa bone fa pele ga me, mme ke tla nna mo gare ga bone ka bosakhutleng.

10“Mme wena morwa-motho, begela Baiseraele Ntlo eo, o e ba tlhalosetse gore ba tlhajwe ke ditlhong ka ntlha ya melato ya bone. A ba lekanye setshwantsho sa yona.

43:10
Hes. 16:61,63
36:32
11Jaanong fa ba tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya tsotlhe tse ba di dirileng, o tshwantshe Tempele le thulaganyo ya yona le matso a yona le matseno a yona le popego yotlhe ya yona. Ba itsise melao yotlhe ya yona le dithulaganyo tsotlhe tsa yona, o di thale fa pele ga matlho a bone gore ba tshegetse dithulaganyo tsa yona le melao yotlhe ya yona ka boikanyo. 12Molao wa Ntlo ke o: A e nne mo godimo ga thaba, mme naga yotlhe ya teng mo tikologong yotlhe e nne boitshepotshepo. Bonang, ke ona molao wa Ntlo.”

Aletare

13Dilekanyo tsa aletare ka mabogo e ne e le tse – go tewa letsogo le e leng letsogo le le lengwe le bophara jwa seatla: Bogodimo jwa motheo wa yona bo lekana le letsogo, le boatlhamo jwa ona bo lekana le letsogo. Mo ntlheng tsotlhe tsa ona go ne go le ditshegetso; bogodimo jwa tsona e le boatlhamo jwa seatla. Bogodimo jwa aletare ke jo: 14Go tloga motheong o o fa fatshe go fitlha mo godimo ga serepodi se se fa gare e le mabogo a mabedi, boatlhamo jwa sona bo lekana le letsogo; go tloga mo go sona serepodi se se fa gare go fitlha mo godimo ga serepodi se se kwa godimo e le mabogo a mane, boatlhamo bo lekana le letsogo. 15Bogodimo jwa leiso la Modimo e le mabogo a le mane go tloga serepoding seo; dinaka tse nne di ne di tlhomilwe mo dikhutlong tsa leiso la Modimo, di lebile kwa godimo. 16Leiso la Modimo, boleele jwa lone e le mabogo a le 12, le boatlhamo jwa lone e le mabogo a le 12. Le ne le na le ditlhakore tse nne tse di lekalekanang. 17Boleele jwa serepodi se se kwa godimo e le mabogo a le 14, le boatlhamo jwa sona e le mabogo a le 14 mo ditlhakoreng tse nne tsa sona. Lobotanyana lo lo le dikanyetsang43:17 Go tewa leiso. lo le bontlhanngwe jwa letsogo; motheo wa aletare o le letsogo le le lengwe mo tikologong. Mapalamo a yona a ne a lebile kwa botlhabatsatsi.

Kgakolo ya Aletare

18A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, Morena Modimo o bua jaana wa re: ‘Melao ya aletare, fa e sena go agiwa gore ba bee ditlhabelo tse di fisiwang mo go yona le go e kgatsha ka madi ke e:

43:18
Ekes. 29
Hes. 40:46
19Baperesiti ba Balefi ba e leng ba losika lwa ga Satoke, ba ba atamelang kwa go nna gore ba ntirele, o ba neele poana e nana go nna setlhabelo sa boleo. Morena Modimo o buile jalo. 20O be ò tsee madi mangwe a yona, o a tshase mo dinakeng tse nne le mo dikhutlong tse nne tsa direpodi le mo lobotanyaneng lo lo mo tikologong; ò e tlhapise boleo, ò e ruanye jalo. 21O be ò tsee poana eo ya setlhabelo sa boleo, ò e fise mo felong fa go segetsweng Ntlo ka fa ntle ga Felo-fa-go-Boitshepo. 22Ka letsatsi la bobedi ò tlise phoko e e se nang bogole go nna setlhabelo sa boleo, ò tlhapise aletare boleo, jaaka ba e tlhapisitse boleo ka poana. 23Jaanong fa ò sena go fetsa go e tlhapisa boleo, ò ntshe poana e nana mo dikgomong e e se nang bogole, le phelehu mo letsomaneng e e se nang bogole, 24ò di tlise fa pele ga Morena, mme baperesiti ba di gase ka letswai, ba di tlhabele Morena e le setlhabelo sa phiso. 25O tlhabe phoko ya setlhabelo sa boleo ka letsatsi le letsatsi malatsi a supa. Le gona a ba tlhabe poana e nana ya dikgomo le phelehu ya letsomane tse di se nang bogole jalo. 26A ba ruanye aletare, ba e itshekise, ba e kgakole ka malatsi a supa.
43:26
Ekes. 28:41
27A ba fetse malatsi ao jalo. Mme e re ka letsatsi la robedi le kwa pele baperesiti ba dire ditlhabelo tse di fisiwang tsa lona le ditlhabelo tsa tebogo tsa lona mo aletareng, mme lo tla nkgatlha,’ go bua Morena Modimo.”

44

Tiriso ya kgoro ya botlhabatsatsi

441A ba a mpusetsa kwa kgorong ya Felo-ga-Boitshepo ya ka fa ntle e e lebileng kwa botlhabatsatsi; ya bo e tswetswe. 2Ke fa Morena a nthaya a re: “Kgoro e, a e nne fela e tswetswe. A e se ka ya bulwa! Go se ka ga tsena ope ka yona! Gonne Morena, Modimo wa Iseraele, o tsenye ka yona. A e tswalelwe ruri. 3Fela kgosi, ka e le kgosi, e ka nna mo go yona go ja bogobe fa pele ga Morena; a e tsene teng ka tsela ya leobo la kgoro, e be e tswe gape ka tsela eo ya yona.”

44:3
Hes. 45:7

Melao ya matseno a Tempele

4A ba a ntsenya ka kgoro ya bokone, a nkisa fa pele ga Ntlo. Ka leba, ka bona Ntlo ya Morena e tletse kgalalelo ya Morena; ka ba ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

44:4
Hes. 43:5
5Ke fa Morena a nthaya a re: “Morwa-motho, tsotlhe tse ke di buang nao, le ditaolo tsotlhe tsa Ntlo ya Morena le melao yotlhe ya yona, di tlhokomele ka pelo, di bone ka matlho, di utlwe ka ditsebe; tlhokomela matseno a Ntlo le matso otlhe a Felo-ga-Boitshepo.

6“Raya dirukhutlhi tse e leng Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Makgapha otlhe a lona a ntenne, lona Baiseraele! 7Kana lo tlisitse baeng ba ba sa rupang pelo le fa e le mmele, ba tsena mo Felong-ga-Boitshepo ga me, ba go itshepolola, e leng Ntlo ya me, jale fa lo tlisitse senkgwe sa me le mafura le madi; lwa senya kgolagano ya me jalo ka maila otlhe a lona. 8Ga lo a dira tirelo e e boitshepo ya me ka losi, mme lo dirisitse baeng bao gore ba dire tirelo ya me mo Felong-ga-Boitshepo ga me.’

9“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: ‘A go se ka ga tsena moeng ope yo o sa rupang pelo le fa e le mmele mo Felong-fa-go-Boitshepo ga me; ke raya baeng botlhe ba ba mo gare ga Baiseraele.

Balefi ga ba a letlelelwa go nna baperesiti

10“ ‘Mme Balefi ba ba ntlhanogetseng jale fa Baiseraele ba timela, ba ikepa mo go nna, ba latela medimo e e maila ya bone, bone ba tla rwala molato wa bone. 11Ba tla nna badiredi mo Felong-ga-Boitshepo ga me, e le badisa ba mejako ya Ntlo, e le ba ba direlang Ntlo. Ba tla tlhabela batho ditlhabelo tsa phiso le tse di jewang, ba ba emela go ba direla. 12E re ka ba ba diretse fa pele ga medimo e e maila ya bone, ba nna sekgopi se se leofisang Baiseraele, ka moo ke ba tsholeleditse letsogo, ka ikana ka re: Ba tla rwala molato wa bone,’ go bua Morena Modimo. 13‘Mme ga ba kitla ba atamela kwa go nna go ntirela ka tiro ya boperesiti, le e seng go atamela tsotlhe tse di boitshepo le tse di boitshepotshepo, mme ba tla rwala kgobo ya bone le petso ya maila a bone a ba a dirileng. 14Ke tla ba dira batlhanka ba tirelo ya ntlo gore ba dire tiro yotlhe ya yona le tsotlhe tse di dirwang teng.

Baperesiti

15“ ‘Baperesiti ba Balefi ba e leng bomorwa Satoke ba ba tshegeditseng tirelo ya Felo-fa-go-Boitshepo ga me, jale fa Baiseraele ba ntlogela, ba timela, bone a ba atamele kwa go nna go ntirela, ba eme fa pele ga me go ntlisetsa mafura le madi,’ go bua Morena Modimo.

44:15
Hes. 40:46
48:11
16‘Bone a ba tsene mo Felong-fa-go-Boitshepo ga me, bone a ba atamele kwa lobating lwa bojelo lwa me go ntirela, a ba dire tirelo ya me! 17A e ne e re ba tsena ka dikgoro tsa lelapa la ka fa teng, ba apara diaparo tsa letseta! A go se nne boboa jwa dinku mo go bone, fa ba direla mo teng ga dikgoro tsa lelapa la ka fa teng le mo Ntlong.
44:17
Lef. 16:4
18A ba rwale dirwalo tsa letseta mo tlhogong, ba apare seaparo sa letseta mo mathekeng! A ba se ka ba itlama ka sepe se se ka ba fufutsang. 19Mme fa ba tswele kwa lapeng la ka fa ntle kwa bathong, a ba apole diaparo tsa bone tse ba direlang ka tsona, ba di bee mo matlwaneng a Felo-ga-Boitshepo, ba apare diaparo tse dingwe gore ba se ka ba itshepisa batho ka diaparo tsa bone.
44:19
Hes. 42:14

20“ ‘A ba se ka ba ipeola ditlhogo, le gona ba se lepeletse meriri e meleele! A ba ipome meriri!

44:20
Lef. 19:27
21:5
21A go se nne moperesiti ope yo o nwang weine, fa a tla tsena mo lapeng la ka fa teng!
44:21
Lef. 10:9
22A ba se nyale motlholagadi gongwe yo o tlhadilweng! A ba tsee makgarebe a losika lwa Baiseraele. Fela motlholagadi yo e leng motlholagadi wa moperesiti, ba ka mo nyala.
44:22
Lef. 21:7,13,14

23“ ‘A ba rute morafe wa me go farologanya tse di boitshepo le tse di seng boitshepo; a ba ba lemose pharologanyo ya tse di seng phepa le tse di itshekileng.

44:23
Lef. 10:10
24Fa go le kgang, a bone ba eme, ba e seke; a ba e atlhole ka fa melaong ya me! Melao ya me le dithulaganyo tsa me a ba di tshegetse ka meletlo yotlhe ya me; boSabata ba me a ba di itshepise!

25“ ‘A moperesiti a se tsene kwa moswing gore a se itshekologe! Mme fa go sule rraagwe gongwe mmaagwe gongwe morwawe gongwe morwadie gongwe morwa-rraagwe gongwe kgaitsadie yo o iseng a nyalwe ke monna, foo o letleletswe go ka itshekologa ka go ya kwa go ene.

44:25
Lef. 21:1-4
26Jaanong fa a sena go itsheka gape, a a ipalele malatsi a supa! 27Jaanong ka letsatsi le ka lone a tsenang gape mo Felong-fa-go-Boitshepo, mo lapeng la ka fa teng go direla mo Felong-fa-go-Boitshepo, a a tlise setlhabelo sa boleo sa gagwe,’ go bua Morena Modimo.

28“ ‘Fa e le boswa jo bo ba tshwanetseng: Ke nna boswa jwa bone! A ba se ka ba fiwa leruo mo go Iseraele: Ke nna leruo la bone!

44:28
Num. 18:20
29Ba tla ja ditshupelo le ditlhabelo tsa boleo le ditlhabelo tsa molato; le gona tsotlhe tse di neetsweng tirelong ya Modimo mo Iseraeleng e tla nna tsa bone.
44:29
Lef. 27:21,28
30Tse di molemo tsa mabutswapele tsotlhe tsa mefutafuta le tsotlhe tse di kgethelwang Tempele tsa mefutafuta tsa makgetho otlhe a lona, e tla nna tsa baperesiti. Le bupe jwa ntlha jwa lona lo bo nee moperesiti gore tshegofatso e nne mo malapeng a lona. 31A baperesiti ba se ka ba ja sepe se se suleng gongwe se se gagotsweng ke sebata, le fa e le nonyane gongwe seruiwa.