Setswana 1970/1987 (TSW70)
41

411A ba a nkisa mo teng ga Tempele, a lekanya maotwana; bokima jwa ona e le mabogo a marataro ka fa, le mabogo a marataro ka fa. 2Boatlhamo jwa botseno e ne e le mabogo a le some; jwa dipota tsa ditlhakore e le mabogo a le matlhano ka fa le mabogo a le matlhano ka fa. Le gona a lekanya boleele jwa Felo-ga-Boitshepo, e le mabogo a le 40; boatlhamo jona e le mabogo a le 20.

3A ba a tsena kwa tengteng, a lekanya lobota, bokima jwa lone e le mabogo a mabedi, le botseno bo le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa dipota tsa ditlhakore tsa botseno e le mabogo a supa ka fa le mabogo a supa ka fa. 4A ba a lekanya boleele jwa gona, e le mabogo a le 20, le boatlhamo e le mabogo a le 20, fa go lebileng kwa Tempeleng. A ba a nthaya a re: “Gona fa ke Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo.”

41:4
Hes. 43:12

Matlwana a a fa loboteng la Tempele

5A ba a lekanya bokima jwa lobota lwa Ntlo, e le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa matlwana a a fa loboteng ka fa ntle mo tikologong yotlhe ya Ntlo, e le mabogo a mane. 6Matlwana ao a ne a tlhatlaganye a le mararo, ga masome a mararo. Lobota lwa Ntlo lo ne lo na le dipota tsa koketso tse di rweleng matlwana mo tikologong yotlhe gore a tshegediwe, mme e seng ka lobota lwa Ntlo. 7Matlwana a a mo gare a feta a a kwa tlase, a a kwa godimo a feta a a mo gare ka boatlhamo go lekana le go atamela lobota lwa Ntlo mo tikologong yotlhe ya Tempele. Go tswa matlwaneng a a kwa tlase go ne go tlhatlogelwa kwa go a a mo gare ka mapalamo; go tswa matlwaneng a a mo gare go ne go tlhatlogelwa kwa go a a kwa godimo. 8Ka bona mokatako wa matlapa o le mo tikologong yotlhe ya Ntlo. Bogodimo jwa metheo ya matlwana ao e ne e le selekanyo sa lotlhaka, e leng mabogo a marataro. 9Bokima jwa lobota lwa matlwana ka fa ntle e ne e le mabogo a le matlhano. Go ne go sadisiwa lobala fa thoko ga matlwana a a mo ditlhakoreng tsa Tempele. 10Boatlhamo jwa lobala lo lo fa gare ga matlwana a a fa Tempeleng le a fa molelwaneng wa lelapa la ka fa teng e ne e le mabogo a le 20 mo tikologong yotlhe ya Ntlo.

41:10
Hes. 42:1-3
11Mejako ya matlwana a a fa ditlhakoreng tsa Tempele e isa kwa lebaleng le le sadisitsweng; mojako o mongwe o lebile kwa bokone, mojako o mongwe o lebile kwa borwa; boatlhamo jwa lebala le le sadisitsweng e ne e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe.

Moago o o ka fa ntle ntlheng ya bophirimatsatsi

12Moago o mongwe o o neng o le ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana o ne o le mo ntlheng ya bophirimatsatsi mo lapeng la ka fa ntle go fitlha molelwaneng wa lone; boatlhamo jwa ona e le mabogo a le 70; bokima jwa lobota lwa ona e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe ya ona; boleele jwa ona e le mabogo a le 90.

Tekano yotlhe ya kago ya Tempele

13Jaanong a lekanya Tempele, boleele e le mabogo a le lekgolo. Le boleele jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana le jwa moago wa ka fa ntle ga lone le jwa dipota tsa ona e ne e le mabogo a le lekgolo. 14Boatlhamo jwa sefatlhego sa Ntlo le jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana mo ntlheng ya botlhabatsatsi le jona e ne e le mabogo a le lekgolo. 15A ba a lekanya boleele jwa moago o o ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana ka fa morago ga ona le jwa diferwana tse di kwa godimo ka fa le ka fa, e le mabogo a le lekgolo.

Dilo tsa Tempele

Mme Felo-ga-Boitshepo ga Tempele le ga Boitshepo-jwa-Maitshepo le mathudi a yona ka fa ntle 16di ne di manegilwe dipati mo dipoteng, di na le difenstere tse di thibilweng ka dithupa le diferwana tse di kwa godimo mo tikologong yotlhe ka boraro jwa tsona. Ka mo teng dipota di ne di manegilwe dipati tsa logong mo ntlheng tsotlhe. Go tloga fa fatshe go fitlha fa difenstereng le go tloga fa ditlhakoreng 17tsa botseno go fitlha kwa Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le ka fa ntle mo mathuding go ne go le ditshwantsho mo loboteng lotlhe tikologong ka mo teng le ka fa ntle; 18go tshwantshitswe boKerubime le ditlhare tsa mekolane. Mokolane o ne o le fa gare ga boKerubime ba la babedi. Kerubime mongwe le mongwe o ne a na le difatlhego tse pedi: 19Sefatlhego sa motho se ne se lebile mokolane ka fa; sefatlhego sa tau se lebile mokolane ka ntlha e nngwe. Di ne di tshwantshitswe jalo mo Tempeleng yotlhe mo tikologong yotlhe. 20BoKerubime le mekolane di ne di tshwantshitswe mo loboteng lwa Tempele go tloga fa fatshe go fitlha mo godimo ga mojako. 21Mepakwana ya mejako ya Tempele e ne e na le ditlhakore tse di lekalekanang.

Aletare ya logong

Fa pele ga Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo go ne go beilwe selo se se tshwanang 22le aletare ya logong. Bogodimo jwa yona e le mabogo a mararo; boleele jwa yona e le mabogo a mabedi; boatlhamo jwa yona e le mabogo a mabedi. E ne e na le dikhutlo. Maoto a yona le ditlhakore tsa yona e ne e le tsa logong. Ke fa a nthaya a re: “Ke lone lobati lo lo fa pele ga Morena.”

Ditswalo tsa Tempele

23Tempele e ne e na le ditswalo di le pedi; le Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo 24go na le ditswalo di le pedi. Ditswalo tseo di ne di na le mefama e mebedi; mhama o mongwe o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe; mhama o mongwe le ona o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe. 25Mo ditswalong tsa Tempele go ne go tshwantshitswe boKerubime le mekolane jaaka di dirilwe mo dipoteng. Fa pele ga mathudi ka fa ntle go dirilwe moriti ka thulelo ya dipati tsa logong. 26Difenstere tse di thibilweng ka dithupa le mekolane di ne di le mo ditlhakoreng tsa mathudi ka fa le ka fa le mo matlwaneng a a ka fa Tempeleng le mo mathudinyaneng.

42

Matlwana a baperesiti le setsha sotlhe sa Tempele

421Jaanong a nntshetsa kwa lapeng la ka fa teng ntlheng ya bokone, a nkisa kwa matlwaneng a a bapileng le lebala le le ageletsweng ka lobotana, le a a bapileng le moago ole ka fa bokone. 2Boleele jwa matlwana ao ntlheng ya bokone e ne e le mabogo a le lekgolo, boatlhamo e le mabogo a le 50.

42:2
Hes. 41:13
3Go lebagana le matlwana a le 20, a a mo lapeng la ka fa teng, le go lebagana le boalo jwa matlapa jo bo mo lapeng la ka fa ntle, diferwana di ne di bapile, di bile di tlhatlaganye di le tharo.
42:3
Hes. 41:10
40:17
4Fa pele ga matlwana ao go ne go le tsela ka fa teng;42:4 Go tewa ntlheng ya Tempele. boatlhamo jwa yona e le mabogo a le some; boleele jwa yona e le mabogo a le lekgolo. Mejako ya ona e lebile kwa bokone. 5Matlwana a a kwa godimo a ne a dirilwe mabotlana, ka diferwana di a tseetse manno; a fetwa ke matlwana a kago a a kwa tlase le a a mo gare ka bogolo. 6Gonne a ne a tlhatlaganye a le mararo, a se na maotwana a a tshwanang le maotwana a lelapa la ka fa ntle. Ka moo go nathilwe manno a diferwana mo matlwaneng a a mo gare le mo go a a kwa godimo. 7Le gona go ne go le lobota lo lo bapileng le matlwana ao ka fa ntle ga ona, lo tsamaya lo bapile le molelwane wa lelapa la ka fa ntle. Fa lo lebaganyeng le matlwana ao teng, boleele jwa lone e ne e le mabogo a le 50. 8Gonne boleele jwa matlwana a a bapileng le lelapa la ka fa ntle e ne e le mabogo a le 50, mme jwa ona a a ka fa Tempeleng e le mabogo a le lekgolo. 9Go tlhatlogelwa kwa matlwaneng ao ka botseno jo bo mo ntlheng ya botlhabatsatsi, fa motho a tsena mo go ona a tswa kwa lapeng la ka fa ntle 10fa tshimologong ya lobota lwa lelapa.

A ba a nkisa kwa ntlheng ya borwa. Le teng go ne go le matlwana fa go lebaganyeng le lebala le le ageletsweng ka lobotana ka fa, le fa go lebaganyeng le moago ka fa. 11Go ne go le tsela fa pele ga ona; matlwana a ne a tshwana le a a mo ntlheng ya bokone, a tshwana nao ka boleele le ka boatlhamo le ka matso le ka dithulaganyo. Mejako ya ale le yona 12e tshwana le mejako ya matlwana ano a a mo ntlheng ya borwa. Go ne go le botseno mo tshimologong ya tsela, e leng tsela e e bapileng le lobota lo lo tshwanang le lola lwa kwa bokone, fa motho a tla ka yona a tsena mo go ona matlwana.

13Ke fa a nthaya a re: “Matlwana a a mo ntlheng ya bokone le matlwana a a mo ntlheng ya borwa, a a ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana, ona ke matlwana a a boitshepo kwa baperesiti ba ba atamelang Morena ba jelang gona, ba ja tse di boitshepotshepo. Ba tla baya tse di boitshepotshepo teng le ditshupelo le ditlhabelo tsa boleo le ditlhabelo tsa molato, gonne ke felo fa go boitshepo. 14Fa baperesiti ba sena go tsena mo Tempeleng e e Boitshepo, ga ba a tshwanela go tswela kwa lapeng la ka fa ntle. Diaparo tse ba dirileng tirelo ka tsona a ba di apole teng mo matlwaneng, gonne di boitshepo, ba apare diaparo tse dingwe; morago ga moo ba ka tswela kwa ntle kwa bathong.”

Tekano ya setsha sa Tempele

15Jaanong ya re a sena go fetsa go lekanya Tempele e e mo gare, a nntshetsa kwa ntle ka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi, a lekanya tikologo yotlhe ya setsha. 16A lekanya lotlhakore lwa botlhabatsatsi ka lotlhaka lo lo lekanyang, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 17Jaanong a lekanya lotlhakore lwa bokone, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. A ba a ya 18kwa ntlheng ya bophirimatsatsi a lekanya teng, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 19A ba a ya kwa ntlheng ya borwa a lekanya teng, ya nna mabogo a makgolo a matlhano ka lotlhaka lo lo lekanyang. 20A lekanya ditlhakore tse nne. Lobota lo ne lo le mo tikologong yotlhe, e le lo lo lomologanyang tse di boitshepo le tse e leng tsa batho fela. Boleele jwa lone e le mabogo a makgolo a matlhano, le bophara e le mabogo a makgolo a matlhano.

43

Kgalalelo ya Morena e tsena mo Tempeleng

431A ba nkisa kwa kgorong e e lebileng kwa botlhabatsatsi. 2Ka bona kgalalelo ya Modimo wa Iseraele e tla e tswa kwa botlhabatsatsi, e suma jaaka go suma metsi a mantsi. Lefatshe la galalela ka kgalalelo ya ona. 3Pono e ke neng ka e bona e tshwana le pono e nkileng ka e bona, fa Modimo o tla go senya motse; e tshwana le pono e nkileng ka e bona kwa nokeng ya Kebare; ka ba ka wela fa fatshe ka sefatlhego.

43:3
Hes. 1:8-11
4Kgalalelo ya Morena ya tsena mo Ntlong ka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi.
43:4
Hes. 11:22,23
10:19

5Ke fa Mowa o ntsholetsa, o nkisa kwa lapeng la ka fa teng, ka fitlhela Ntlo e tletse kgalalelo ya Morena.

43:5
Ekes. 40:34
1 Dikg. 8:10,11
6Ka utlwa mongwe a bua le nna a le mo Ntlong, monna yole a ntse a eme fa go nna,
43:6
Hes. 40:3,4
7a nthaya a re: “Morwa-motho, fano ke felo ga sedulo sa bogosi sa me, ke felo ga pato ya dinao tsa me, fa ke tla nnang teng mo gare ga Baiseraele ka bosakhutleng. Baiseraele ga ba kitla ba tlhola ba itshekolola leina le le boitshepo la me, le e seng dikgosi tsa bone, ka boaka jwa bone le ka ditoto tsa dikgosi tsa bone le ka dithota tsa tlhabelo tsa bone.
43:7
Pes. 132:13,14
8Kana ba dirile jalo ka go bapisa serepodi sa bone le serepodi sa me le sesana sa mojako sa bone le sa me, go le lobota fela fa gare ga me le bone. Ba ne ba itshekolola leina le le boitshepo la me ka makgapha a bone a ba a dirileng, mo ke bileng ka ba nyeletsa ka bogale jwa me.
43:8
Hes. 8:7-18
9Mme jaanong ba tla tlosa boaka jwa bone le ditoto tsa dikgosi tsa bone fa pele ga me, mme ke tla nna mo gare ga bone ka bosakhutleng.

10“Mme wena morwa-motho, begela Baiseraele Ntlo eo, o e ba tlhalosetse gore ba tlhajwe ke ditlhong ka ntlha ya melato ya bone. A ba lekanye setshwantsho sa yona.

43:10
Hes. 16:61,63
36:32
11Jaanong fa ba tlhajwa ke ditlhong ka ntlha ya tsotlhe tse ba di dirileng, o tshwantshe Tempele le thulaganyo ya yona le matso a yona le matseno a yona le popego yotlhe ya yona. Ba itsise melao yotlhe ya yona le dithulaganyo tsotlhe tsa yona, o di thale fa pele ga matlho a bone gore ba tshegetse dithulaganyo tsa yona le melao yotlhe ya yona ka boikanyo. 12Molao wa Ntlo ke o: A e nne mo godimo ga thaba, mme naga yotlhe ya teng mo tikologong yotlhe e nne boitshepotshepo. Bonang, ke ona molao wa Ntlo.”

Aletare

13Dilekanyo tsa aletare ka mabogo e ne e le tse – go tewa letsogo le e leng letsogo le le lengwe le bophara jwa seatla: Bogodimo jwa motheo wa yona bo lekana le letsogo, le boatlhamo jwa ona bo lekana le letsogo. Mo ntlheng tsotlhe tsa ona go ne go le ditshegetso; bogodimo jwa tsona e le boatlhamo jwa seatla. Bogodimo jwa aletare ke jo: 14Go tloga motheong o o fa fatshe go fitlha mo godimo ga serepodi se se fa gare e le mabogo a mabedi, boatlhamo jwa sona bo lekana le letsogo; go tloga mo go sona serepodi se se fa gare go fitlha mo godimo ga serepodi se se kwa godimo e le mabogo a mane, boatlhamo bo lekana le letsogo. 15Bogodimo jwa leiso la Modimo e le mabogo a le mane go tloga serepoding seo; dinaka tse nne di ne di tlhomilwe mo dikhutlong tsa leiso la Modimo, di lebile kwa godimo. 16Leiso la Modimo, boleele jwa lone e le mabogo a le 12, le boatlhamo jwa lone e le mabogo a le 12. Le ne le na le ditlhakore tse nne tse di lekalekanang. 17Boleele jwa serepodi se se kwa godimo e le mabogo a le 14, le boatlhamo jwa sona e le mabogo a le 14 mo ditlhakoreng tse nne tsa sona. Lobotanyana lo lo le dikanyetsang43:17 Go tewa leiso. lo le bontlhanngwe jwa letsogo; motheo wa aletare o le letsogo le le lengwe mo tikologong. Mapalamo a yona a ne a lebile kwa botlhabatsatsi.

Kgakolo ya Aletare

18A ba a nthaya a re: “Morwa-motho, Morena Modimo o bua jaana wa re: ‘Melao ya aletare, fa e sena go agiwa gore ba bee ditlhabelo tse di fisiwang mo go yona le go e kgatsha ka madi ke e:

43:18
Ekes. 29
Hes. 40:46
19Baperesiti ba Balefi ba e leng ba losika lwa ga Satoke, ba ba atamelang kwa go nna gore ba ntirele, o ba neele poana e nana go nna setlhabelo sa boleo. Morena Modimo o buile jalo. 20O be ò tsee madi mangwe a yona, o a tshase mo dinakeng tse nne le mo dikhutlong tse nne tsa direpodi le mo lobotanyaneng lo lo mo tikologong; ò e tlhapise boleo, ò e ruanye jalo. 21O be ò tsee poana eo ya setlhabelo sa boleo, ò e fise mo felong fa go segetsweng Ntlo ka fa ntle ga Felo-fa-go-Boitshepo. 22Ka letsatsi la bobedi ò tlise phoko e e se nang bogole go nna setlhabelo sa boleo, ò tlhapise aletare boleo, jaaka ba e tlhapisitse boleo ka poana. 23Jaanong fa ò sena go fetsa go e tlhapisa boleo, ò ntshe poana e nana mo dikgomong e e se nang bogole, le phelehu mo letsomaneng e e se nang bogole, 24ò di tlise fa pele ga Morena, mme baperesiti ba di gase ka letswai, ba di tlhabele Morena e le setlhabelo sa phiso. 25O tlhabe phoko ya setlhabelo sa boleo ka letsatsi le letsatsi malatsi a supa. Le gona a ba tlhabe poana e nana ya dikgomo le phelehu ya letsomane tse di se nang bogole jalo. 26A ba ruanye aletare, ba e itshekise, ba e kgakole ka malatsi a supa.
43:26
Ekes. 28:41
27A ba fetse malatsi ao jalo. Mme e re ka letsatsi la robedi le kwa pele baperesiti ba dire ditlhabelo tse di fisiwang tsa lona le ditlhabelo tsa tebogo tsa lona mo aletareng, mme lo tla nkgatlha,’ go bua Morena Modimo.”