Setswana 1970/1987 (TSW70)
39

Gogo o a nyelediwa

391“Wena morwa-motho, rerela Gogo, mmolelele petso pele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bona, ke tla lwa nao, wena Gogo, kgosi ya Roše le Mesege le Thubale.

39:1
Hes. 38:2,3
2Ke tla go oka, ke go goga, ke go bolotsa kwa mafelelelong a bokone, ke go isa kwa dithabeng tsa Iseraele. 3Ke tla phaila bora jwa gago mo seatleng sa gago sa molema; ke diga metsu ya gago mo seatleng sa gago se se jang. 4O tla wa mo dithabeng tsa Iseraele, wena le mephato yotlhe ya gago le merafe e e nang nao. Ke tla go dira dijo tsa dinonyane tse di mefutafuta tse di gagolang le tsa dibata tsa naga. 5O tla namalala mo nageng, gonne ke buile jalo,’ go bua Morena Modimo. 6‘Ke tla latlhela molelo kwa go Magogo le kwa go ba ba agileng fa lewatleng ba iketlile gore ba itse, fa ke le Morena. 7Leina la me le le boitshepo ke tla le itsise mo morafeng wa me wa Iseraele, ke sa tlhole ke leseletsa leina la me le le boitshepo go itshepololwa. Ditšhaba di tla itse jalo, fa ke le Morena yo o boitshepo mo go Iseraele.

8“ ‘Bonang, go e tla, go a dirafala,’ go bua Morena Modimo. ‘Ke lone letsatsi le ke buileng ka ga lone. 9Baagi ba metse ya Iseraele ba tla tswela kwa ntle, ba gotsa molelo, ba o sotetsa ka dibolai ka thejana le thebe le bora le metsu le molamu le lerumo. Ba tla besa molelo ka tsona sebaka sa dinyaga di supa.

39:9
Pes. 46:10
10Ga ba nke ba rwalela dikgong mo nageng le e seng go di rema mo dikgweng; gonne ba tla gotsa molelo ka dibolai. Ba tla thopa tsa bathopi ba bone, ba thukhutha tsa bathukhuthi ba bone,’ go bua Morena Modimo.

Phitlho ya ga Gogo

11“ ‘E tla re ka letsatsi leo ke neele Gogo felo ga mabitla mo lefatsheng la Iseraele, e leng mogorogoro wa baeti ntlheng ya botlhabatsatsi ya lewatle la letswai; mabitla a tla thibela baeti. Gogo le bontsi jotlhe jwa gagwe ba tla fitlhwa teng, go bidiwa “Mogorogoro wa makoko a ga Gogo”. 12Baiseraele ba tla nna ba ba fitlha dikgwedi tse supa gore ba itshekise lefatshe. 13Batho botlhe ba lefatshe leo ba tla ba fitlha. E tla nna tlotlo mo go bone Baiseraele ka letsatsi le ke tla ikgalaletsang ka lone,’ go bua Morena Modimo. 14‘Go tla tlhophiwa banna ba ba tla nnang ba ralala naga, ba fitlha ba ba sa ntseng ba namaletse mo nageng go e itshekisa. Ba tla batla ditoto, fa dikgwedi di supa di sena go feta. 15Jaanong baraladi bao ba tla ralala lefatshe, mme fa mongwe a bona marapo a motho, o tla tlhoma sesupo fa go ona, go tsamaya bafitlhi ba mo fitlhe kwa “Mogorogorong wa makoko a ga Gogo”. 16E bile “Makoko” e tla nna leina la motse mongwe. Ba tla itshekisa lefatshe jalo.’

17“Wena morwa-motho, Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Raya dinonyane tsa mefutafuta le dibata tsa naga ò re: Phuthegang, lo tle, tswayang mo ntlheng tsotlhe, lo kgobokanele setlhabelo sa me se ke se lo tlhabelang. Ke setlhabelo se segolo mo dithabeng tsa Iseraele; jaang nama, lo nwe madi! 18Jaang nama ya bagale, lo nwe madi a dikgosi tsa lefatshe. Botlhe ke diphelehu le dikwana le diphoko le dipoo tse di nonneng tsa kwa Basane. 19Lo tla ja mafura lo kgora; lo tla nwa madi lo tlhapelwa, e le tsa setlhabelo sa me se ke se lo tlhabetseng. 20Lo tla kgora dipitse le bapalami le bagale le batlhabani ba mefutafuta mo lojelong lwa me,’ go bua Morena Modimo.

Baiseraele ba tla boela gae

21“Ke tla bonatsa kgalalelo ya me mo ditšhabeng; ditšhaba tsotlhe di tla bona katlholo ya me e ke e dirafaditseng le letsogo la me le ke le beileng mo go ba Gogo. 22Mme Baiseraele ba tla lemoga, fa ke le Morena, Modimo wa bone, go tloga ka letsatsi leo go ya kwa pele. 23Ditšhaba tsona di tla lemoga gore Baiseraele ba isitswe mo botshwarong ka ntlha ya maleo a bone fela. E re ka ba ikepile mo go nna, ka ba iphitlhela, ka ba neela mo thateng ya baba ba bone, ba wa ka tšhaka botlhe.

39:23
Jes. 54:8
24Ke ba diretse tse di tshwanetseng boitshekologo jwa bone le ditlolo tsa bone, ka ba fitlhela sefatlhego sa me.

25“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: ‘Jaanong ke tla fetola tatlhego ya ga Jakobe, ke tlhomogela Baiseraele botlhe pelo, ke emela leina la me le le boitshepo ka lefufa.

39:25
Hes. 16:53-63
26E tla re ba ntse gape mo nageng ya bone ba iketlile, go se na yo o ba tshosang, ba lebale kgobo ya bone le boikanyologo jotlhe jwa bone jo ba ikepileng mo go nna ka jona. 27E tla re ke ba busa mo merafeng, ke ba phutha, ke ba ntsha mo mafatsheng a baba ba bone, ke itshupe mo go bone ke le boitshepo fa pele ga matlho a ditšhaba tse dintsi. 28Baiseraele ba tla itse, fa ke le Morena, Modimo wa bone, ka tiro ya me ya go ba isa mo botshwarong kwa ditšhabeng le ka go ba phuthela gape mo nageng ya bone, ke sa tlhole ke sadisa ope wa bone teng. 29Le gona ga nkitla ke tlhola ke ba fitlhela sefatlhego sa me, gonne ke goromeleditse Mowa wa me mo Baiseraeleng,’ go bua Morena Modimo.”

40

Ka ga Tempele e ntšhwa. Malapa le dikgoro tsa yona

401E rile ka ngwaga wa 25 wa botshwaro jwa rona – e le ngwaga wa 14 go tloga ka go thopiwa ga motse – ka kgwedi ya ntlha, ka letsatsi la lesome, seatla sa Morena sa nna mo go nna, a nkisa teng; 2a nkisa kwa lefatsheng la Iseraele ke le mo diponong tsa Modimo, a mpaya mo thabeng e kgolo thata. Mo go yona e kete go ne go agilwe motse mo ntlheng ya borwa. 3Ya re a sena go mphitlhisa gona, ka bona monna yo ponalo ya gagwe e keteng ke ya kgotlho, a tshotse mogala le lotlhaka lo lo lekanyang, a eme mo kgorong.

40:3
Hes. 47:3
Sag. 2:5
Tshen. 21:15

4Monna yoo a nthaya a re: “Morwa-motho, tse ke tla di go bontshang, di bone ka matlho, di utlwe ka ditsebe, ò di ele tlhoko tsotlhe. Gonne ò tliseditswe kwano gore ò di bontshiwe. Tsotlhe tse ò di bonang, di itsise Baiseraele.”

40:4
Hes. 44:5

Kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi

5Jaanong ka bona ka kwa ntle ga Ntlo ya Modimo go le lobota mo tikologong yotlhe. Lotlhaka lo lo lekanyang, lo monna yole a lo tshotseng ka seatla, boleele jwa lone e ne e le mabogo a marataro – letsogo le okeleditswe bophara jwa seatla. Jaanong a lekanya boatlhamo jwa kago eo ya lobota, bo lekana le lotlhaka, le bogodimo bo lekana le lotlhaka. 6A fitlha kwa kgorong e e lebileng kwa botlhabatsatsi, a tlhatloga ka mapalamo a yona, a lekanya serepodi sa kgoro, boatlhamo bo lekana le lotlhaka, le serepodi se sengwe, boatlhamo bo lekana le lotlhaka; 7le ntlwana nngwe le nngwe ya badisa, boleele bo lekana le lotlhaka, le boatlhamo bo lekana le lotlhaka; le leotwana la lobota le le mo gare ga matlwana le le mabogo a matlhano; le serepodi sa kgoro se se fa thoko ga leobo la kgoro le le lebileng kwa Ntlong se lekana le lotlhaka. 8A ba a lekanya leobo la kgoro le le lebileng kwa Ntlong le lekana le lotlhaka; 9a lekanya leobo la kgoro, ya nna mabogo a a robedi, le maotwana a lone ya nna mabogo a mabedi. Mme leobo la kgoro le ne le le ka fa teng ga lobota. 10Matlwana a kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi a ne a le mararo ka ntlha e; a na le selekanyo se le sengwe fela ka boraro jwa ona; le maotwana a lobota a na le selekanyo se le sengwe fela ka ntlha e le ka ntlha e.

11Morago ga moo a lekanya boatlhamo jwa botseno jwa kgoro, ya nna mabogo a le some, le boleele jwa kgoro ya nna mabogo a le 13. 12Fa pele ga matlwana go ne go le sebaka sa letsogo ka ntlha e, le sebaka sa letsogo ka ntlha e; ntlwana e le mabogo a marataro ka ntlha e, le mabogo a marataro ka ntlha e. 13A ba a lekanya boatlhamo jwa kgoro, a simolola fa thulelong ya ntlwana ka ntlha e go ya kwa thulelong ya ntlwana e nngwe ka ntlha e, ya nna mabogo a le 25. Mejako e lebaganye. 14A ba a lekanya leobo, le le mabogo a le 20, e bong leobo la kgoro ya lelapa mo tikologong yotlhe. 15Go tloga ka fa ntle ga kgoro go ya le leobo go fitlha fa le felelang teng e ne e le mabogo a le 50. 16Kgoro e ne e na le difenstere mo tikologong tse di thibilweng ka dithupa; di ne di le mo matlwaneng le mo maotwaneng, di lebile kwa teng ga lelapa; le leobo le ne le na le difenstere jalo mo tikologong, le tsona di lebile kwa teng ga lelapa. Mo maotwaneng go ne go tshwantshitswe mekolane.

Lelapa la ka fa ntle

17A ba a nkisa mo lapeng la ka fa ntle, ka fitlhela lelapa leo le diretswe matlwana, le adilwe matlapa a a mebalabala mo tikologong yotlhe; matlwana a ne a le 30 fa matlapa a adilweng teng. 18Boalo jwa matlapa bo ne bo le fa ditlhakoreng tsa dikgoro, bo lekana le boleele jwa dikago tsa dikgoro, e bong boalo jwa matlapa jo bo kwa tlase.

19A ba a lekanya boatlhamo jwa lelapa go tloga ka fa ntle ga kgoro e e kwa tlase go fitlha ka fa ntle ga lelapa la ka fa teng, ya nna mabogo a le lekgolo kwa botlhabatsatsi le kwa bokone.

Kgoro e e lebileng kwa bokone

20A ba a lekanya boleele jwa kgoro ya lelapa la ka fa ntle e e lebileng kwa bokone le boatlhamo jwa yona. 21Matlwana a yona a badisa a ne a le mararo ka fa le mararo ka fa. Selekanyo sa maotwana a yona le sa leobo la yona se tshwana le sa kgoro ya ntlha: Boleele jwa yona e le mabogo a le 50, boatlhamo jwa yona e le mabogo a le 25. 22Difenstere tsa yona le leobo la yona le mekolane ya yona di ne di lekana le tsa kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi. Go ne go tsenwa mo go yona ka mapalamo a supa. Leobo la yona le ne le le ka fa teng ga yona. 23Lelapa la ka fa teng le ne le na le kgoro e e lebaganyeng le kgoro e e lebileng kwa bokone fela jaaka kgoro e e lebileng kwa botlhabatsatsi. A ba a lekanya go tswa kgorong go ya kgorong, e le mabogo a le lekgolo.

Kgoro e e lebileng kwa borwa

24A ba a nkisa ntlheng ya borwa, ka fitlhela kgoro teng e e lebileng kwa borwa. A lekanya matlwana a yona le maotwana a yona le leobo la yona, di lekana fela le tsele. 25Le gona e ne e na le difenstere fela jaaka leobo la yona mo tikologong yotlhe tse di tshwanang le difenstere tsele. Boleele e ne e le mabogo a le 50, boatlhamo e le mabogo a le 25. 26Go tsenwa mo go yona ka mapalamo a supa; leobo la yona le le ka fa teng ga yona. Le gona e ne e na le mekolane mo maotwaneng a yona, mongwe ka fa le o mongwe ka fa. 27Lelapa la ka fa teng le lone le ne le na le kgoro e e lebileng kwa borwa. Jaanong a lekanya go tswa kgorong go ya kgorong tse di lebileng kwa borwa, e le mabogo a le lekgolo.

Lelapa la ka fa teng ntlheng ya borwa

28Jaanong a nkisa kwa lapeng la ka fa teng ka kgoro ya borwa, a ba a lekanya kgoro eo ya borwa, a fitlhela e lekana le tsele. 29Matlwana a badisa a yona le maotwana a yona le leobo la yona di ne di lekana le tsele. Le gona e ne e na le difenstere fela jaaka leobo mo tikologong yotlhe. Boleele e le mabogo a le 50, boatlhamo e le mabogo a le 25. 30Go ne go le maobo mo tikologong yotlhe; boleele e le mabogo a le 25, boatlhamo e le mabogo a matlhano. 31Mme leobo la yona le ne le lebile kwa lapeng la ka fa ntle. Mekolane e ne e le mo maotwaneng a yona. Go tsenwa mo go yona ka mapalamo a a robedi.

32A ba a nkisa kwa ntlheng ya botlhabatsatsi ya lelapa la ka fa teng, a lekanya kgoro eo, a fitlhela e lekana le tsele. 33Matlwana a yona le maotwana a yona le leobo la yona di ne di tshwana le tsele. E ne e na le difenstere fela jaaka leobo la yona mo tikologong yotlhe; boleele e le mabogo a le 50, boatlhamo e le mabogo a le 25. 34Leobo la yona le ne le lebile kwa lapeng la ka fa ntle. Mekolane e ne e le mo maotwaneng a yona ka fa le ka fa. Go tsenwa mo go yona ka mapalamo a a robedi.

Lelapa la ka fa teng ntlheng ya bokone

35A ba a nkisa kwa kgorong ya bokone, a e lekanya, a fitlhela e lekana le tsele. 36Matlwana a yona le maotwana a yona le leobo la yona di ne di lekana le tsele. E ne e na le difenstere mo tikologong yotlhe; boleele e le mabogo a le 50, boatlhamo e le mabogo a le 25. 37Leobo la yona le ne le lebile kwa lapeng la ka fa ntle. Mekolane e ne e le mo maotwaneng a yona, mo ditlhakoreng tsa yona. Go tsenwa mo go yona ka mapalamo a a robedi.

Matlwana a a gaufi le kgoro ya bokone

38Go ne go le ntlwana e e nang le setswalo sa yona fa maotwaneng a dikgoro. Ke fa ba neng ba tlhatswa ditlhabelo teng tse di fisiwang. 39Mo leobong la kgoro go ne go le dipati tsa mojelo di le pedi ka fa, le di le pedi ka fa, tse mo go tsona go tlhabelwang ditlhabelo tse di fisiwang le ditlhabelo tsa boleo le ditlhabelo tsa molato. 40Le ka fa ntle ga lotlhakore lwa leobo, mo ntlheng ya bokone fa go tsenwang teng mo kgorong go ne go le dipati di le pedi; le fa lotlhakoreng lo longwe lwa leobo la kgoro go le dipati di le pedi. 41Go ne go le dipati di le nne mo ntlheng nngwe ya mojako wa kgoro, le dipati di le nne gape mo ntlheng e nngwe, e le dipati tse di le robedi le mmogo, tse ba neng ba tlhabela mo go tsona. 42Le gona go ne go le dipati di le nne tsa setlhabelo se se fisiwang, e le tsa majwe a a betlilweng; boleele bo lekana le letsogo le bontlhanngwe jwa lone; boatlhamo bo lekana le letsogo le bontlhanngwe jwa lone; bogodimo bo lekana le letsogo. Didiri tse ba neng ba tlhaba setlhabelo se se fisiwang le setlhabelo se se jewang ka tsona, ba di baya mo go tsona. 43Dipati di ne di na le ditshegetso tse di kana ka bophara jwa seatla, di sekametse kwa teng mo tikologong yotlhe. Nama ya ditlhabelo e ne e le mo godimo ga dipati.

44A ba a nkisa kwa lapeng la ka fa teng, ka fitlhela go le matlwana a le mabedi mo lapeng la ka fa teng: Ntlwana nngwe e le fa lotlhakoreng lwa kgoro ya bokone, e lebile kwa borwa; e nngwe e le fa lotlhakoreng lwa kgoro ya borwa, e lebile kwa bokone. 45Ke fa a nthaya a re: “Ntlwana e, e e lebileng kwa borwa ke ya baperesiti ba ba tlhokomelang tirelo ya Ntlo. 46Mme ntlwana e e lebileng kwa bokone ke ya baperesiti ba ba tlhokomelang aletare. Ke bone bomorwa Satoke fela mo go bomorwa Lefi ba ba ka atamelang Morena go mo direla.”

40:46
Hes. 43:19
44:15
1 Dikg. 1:8,39
2:35

Lelapa la ka fa teng. Kago ya Tempele

47Jaanong a lekanya lelapa la ka fa teng, boleele e le mabogo a le lekgolo, le boatlhamo e le mabogo a le lekgolo. Ditlhakore tse nne di ne di lekalekana. Aletare e ne e le fa pele ga Ntlo.

40:47
Hes. 43:13
48A ba a nkisa kwa mathuding a Ntlo, a lekanya maotwana a ona, bokima e le mabogo a matlhano ka fa, le mabogo a matlhano ka fa. Boatlhamo jwa mojako e le mabogo a le 14; jwa dipota tsa ditlhakore tsa mojako e le mabogo a le mararo ka fa le mabogo a le mararo ka fa.
40:48
1 Dikg. 6:3
49Boleele jwa mathudi e ne e le mabogo a le 20, boatlhamo e le mabogo a le 12. Go palangwa kwa go ona ka mapalamo a le some. Jaanong fa thoko ga maotwana go ne go le maotwana a magolo a mokgabo, lengwe ka fa, le lengwe ka fa.

41

411A ba a nkisa mo teng ga Tempele, a lekanya maotwana; bokima jwa ona e le mabogo a marataro ka fa, le mabogo a marataro ka fa. 2Boatlhamo jwa botseno e ne e le mabogo a le some; jwa dipota tsa ditlhakore e le mabogo a le matlhano ka fa le mabogo a le matlhano ka fa. Le gona a lekanya boleele jwa Felo-ga-Boitshepo, e le mabogo a le 40; boatlhamo jona e le mabogo a le 20.

3A ba a tsena kwa tengteng, a lekanya lobota, bokima jwa lone e le mabogo a mabedi, le botseno bo le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa dipota tsa ditlhakore tsa botseno e le mabogo a supa ka fa le mabogo a supa ka fa. 4A ba a lekanya boleele jwa gona, e le mabogo a le 20, le boatlhamo e le mabogo a le 20, fa go lebileng kwa Tempeleng. A ba a nthaya a re: “Gona fa ke Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo.”

41:4
Hes. 43:12

Matlwana a a fa loboteng la Tempele

5A ba a lekanya bokima jwa lobota lwa Ntlo, e le mabogo a marataro, le boatlhamo jwa matlwana a a fa loboteng ka fa ntle mo tikologong yotlhe ya Ntlo, e le mabogo a mane. 6Matlwana ao a ne a tlhatlaganye a le mararo, ga masome a mararo. Lobota lwa Ntlo lo ne lo na le dipota tsa koketso tse di rweleng matlwana mo tikologong yotlhe gore a tshegediwe, mme e seng ka lobota lwa Ntlo. 7Matlwana a a mo gare a feta a a kwa tlase, a a kwa godimo a feta a a mo gare ka boatlhamo go lekana le go atamela lobota lwa Ntlo mo tikologong yotlhe ya Tempele. Go tswa matlwaneng a a kwa tlase go ne go tlhatlogelwa kwa go a a mo gare ka mapalamo; go tswa matlwaneng a a mo gare go ne go tlhatlogelwa kwa go a a kwa godimo. 8Ka bona mokatako wa matlapa o le mo tikologong yotlhe ya Ntlo. Bogodimo jwa metheo ya matlwana ao e ne e le selekanyo sa lotlhaka, e leng mabogo a marataro. 9Bokima jwa lobota lwa matlwana ka fa ntle e ne e le mabogo a le matlhano. Go ne go sadisiwa lobala fa thoko ga matlwana a a mo ditlhakoreng tsa Tempele. 10Boatlhamo jwa lobala lo lo fa gare ga matlwana a a fa Tempeleng le a fa molelwaneng wa lelapa la ka fa teng e ne e le mabogo a le 20 mo tikologong yotlhe ya Ntlo.

41:10
Hes. 42:1-3
11Mejako ya matlwana a a fa ditlhakoreng tsa Tempele e isa kwa lebaleng le le sadisitsweng; mojako o mongwe o lebile kwa bokone, mojako o mongwe o lebile kwa borwa; boatlhamo jwa lebala le le sadisitsweng e ne e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe.

Moago o o ka fa ntle ntlheng ya bophirimatsatsi

12Moago o mongwe o o neng o le ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana o ne o le mo ntlheng ya bophirimatsatsi mo lapeng la ka fa ntle go fitlha molelwaneng wa lone; boatlhamo jwa ona e le mabogo a le 70; bokima jwa lobota lwa ona e le mabogo a le matlhano mo tikologong yotlhe ya ona; boleele jwa ona e le mabogo a le 90.

Tekano yotlhe ya kago ya Tempele

13Jaanong a lekanya Tempele, boleele e le mabogo a le lekgolo. Le boleele jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana le jwa moago wa ka fa ntle ga lone le jwa dipota tsa ona e ne e le mabogo a le lekgolo. 14Boatlhamo jwa sefatlhego sa Ntlo le jwa lebala le le ageletsweng ka lobotana mo ntlheng ya botlhabatsatsi le jona e ne e le mabogo a le lekgolo. 15A ba a lekanya boleele jwa moago o o ka fa ntle ga lebala le le ageletsweng ka lobotana ka fa morago ga ona le jwa diferwana tse di kwa godimo ka fa le ka fa, e le mabogo a le lekgolo.

Dilo tsa Tempele

Mme Felo-ga-Boitshepo ga Tempele le ga Boitshepo-jwa-Maitshepo le mathudi a yona ka fa ntle 16di ne di manegilwe dipati mo dipoteng, di na le difenstere tse di thibilweng ka dithupa le diferwana tse di kwa godimo mo tikologong yotlhe ka boraro jwa tsona. Ka mo teng dipota di ne di manegilwe dipati tsa logong mo ntlheng tsotlhe. Go tloga fa fatshe go fitlha fa difenstereng le go tloga fa ditlhakoreng 17tsa botseno go fitlha kwa Felong-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo le ka fa ntle mo mathuding go ne go le ditshwantsho mo loboteng lotlhe tikologong ka mo teng le ka fa ntle; 18go tshwantshitswe boKerubime le ditlhare tsa mekolane. Mokolane o ne o le fa gare ga boKerubime ba la babedi. Kerubime mongwe le mongwe o ne a na le difatlhego tse pedi: 19Sefatlhego sa motho se ne se lebile mokolane ka fa; sefatlhego sa tau se lebile mokolane ka ntlha e nngwe. Di ne di tshwantshitswe jalo mo Tempeleng yotlhe mo tikologong yotlhe. 20BoKerubime le mekolane di ne di tshwantshitswe mo loboteng lwa Tempele go tloga fa fatshe go fitlha mo godimo ga mojako. 21Mepakwana ya mejako ya Tempele e ne e na le ditlhakore tse di lekalekanang.

Aletare ya logong

Fa pele ga Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo go ne go beilwe selo se se tshwanang 22le aletare ya logong. Bogodimo jwa yona e le mabogo a mararo; boleele jwa yona e le mabogo a mabedi; boatlhamo jwa yona e le mabogo a mabedi. E ne e na le dikhutlo. Maoto a yona le ditlhakore tsa yona e ne e le tsa logong. Ke fa a nthaya a re: “Ke lone lobati lo lo fa pele ga Morena.”

Ditswalo tsa Tempele

23Tempele e ne e na le ditswalo di le pedi; le Felo-ga-Boitshepo-jwa-Maitshepo 24go na le ditswalo di le pedi. Ditswalo tseo di ne di na le mefama e mebedi; mhama o mongwe o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe; mhama o mongwe le ona o na le dipati tse pedi tse di bulegelang ka ntlha tsotlhe. 25Mo ditswalong tsa Tempele go ne go tshwantshitswe boKerubime le mekolane jaaka di dirilwe mo dipoteng. Fa pele ga mathudi ka fa ntle go dirilwe moriti ka thulelo ya dipati tsa logong. 26Difenstere tse di thibilweng ka dithupa le mekolane di ne di le mo ditlhakoreng tsa mathudi ka fa le ka fa le mo matlwaneng a a ka fa Tempeleng le mo mathudinyaneng.