Setswana 1970/1987 (TSW70)
36

Baiseraele ba tshegofadiwa ke Modimo

361“Wena morwa-motho, rerela dithaba tsa Iseraele, ò di ree ò re: ‘Lona dithaba tsa Iseraele, utlwang Lefoko la Morena! 2Morena Modimo o bua jaana o a re: E re ka mmaba a buile ka ga lona a re: Ahee! Dithaba tse di sa khutleng di fetogile boswa jwa rona!’

3“Ka moo rera ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ba lo fetotse sekaka, ba re ba lo metsa go tswa mo ntlheng tsotlhe gore lo nne boswa jwa masalela a ditšhaba; babuabui ba a lo seba, batho ba lo senya leina. 4Ka moo utlwang Lefoko la Morena Modimo, lona dithaba tsa Iseraele! Morena Modimo o bua jaana, o raya dithaba le meboto le melapo le megorogoro le marope a a senya, le metse e e tlogetsweng, tse di fetogileng thopo le tshotlego tsa masalela a ditšhaba tse di mo tikologong.’

5“Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ruri, ke buile ka molelo wa lefufa la me ka ga masalela a ditšhaba le ka ga Etomo yotlhe, ba ba iphileng lefatshe la me go nna boswa ka boitumelo jwa pelo yotlhe le ka nyatso ya pelo gore ba leleke baagi ba lone, ba le thukhuthe dilo.’

36:5
Hes. 35:15

6“Ka moo rera ka ga naga ya Iseraele, ò ree dithaba le meboto le melapo le megorogoro ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke buile ka lefufa la me le ka bogale jwa me, gonne lo rwele kgobo ya ditšhaba.’ 7Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ke tsholeditse letsogo, ka ikana ka re: Ruri, ditšhaba tse di mo tikologong ya lona, tsona di tla rwala kgobo ya tsona. 8Mme lona dithaba tsa Iseraele lo tla tlhogisa ditlhare tsa lona, lo ungwela Iseraele, morafe wa me, maungo a lona, gonne ba gaufi le go tla. 9Bonang, ke tla tla koo go lona, ke boela gape koo go lona; lo tla lengwa, lo jwalwa. 10Ke tla ntsifatsa batho mo go lona, e le Baiseraele botlhe mmogo. Go tla nna batho mo metseng, go tsosiwa marope. 11Ke tla atisa batho le diruiwa mo go lona. Go tla ntsifala, go ata bone le tsone. Ke tla nnisa batho mo go lona jaaka gale, ke lo direla molemo bogolo go pele, mme lo tla itse gore ke nna Morena.

36:11
Hes. 36:38
12Ke tla tsamaisa batho mo go lona, e bong Baiseraele, morafe wa me. Ba tla lo rua; lo tla nna boswa jwa bone. Ga lo kitla lo tlhola lo ba thukhutha bana.’

13“Morena Modimo o bua jaana a re: ‘E re ka ba go raya ba re: Wena lefatshe, ò ja batho, ò thukhutha setšhaba sa gago bana. 14Ka moo ga ò kitla ò tlhola ò ja batho, le e seng go thukhutha setšhaba sa gago bana gape,’ go bua Morena Modimo. 15‘Ga nkitla le tlhola ke utlwatsa kgobo ya baheitane ka ga gago; ga ò nke ò tlhola ò rwala nyatso ya merafe le e seng go thukhutha setšhaba sa gago bana gape,’ go bua Morena Modimo.”

Botshelo jo bošwa jwa Baiseraele

16Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 17“Morwa-motho, e rile Baiseraele ba ntse ba le mo nageng ya bone, ba e itshekolola ka tsamao ya bone le ka ditiro tsa bone. Tsamao ya bone fa pele ga me e ne e tshwana le leswe la mosadi yo o iponang.

36:17
Lef. 18:25,28
18Ka moo ka goromeletsa bogale jwa me mo go bone ka ntlha ya madi a ba a tsholotseng mo lefatsheng le ka ntlha ya medimo e e maila ya bone, e ba le itshekolotseng ka yona. 19Ka ba falaletsa kwa baheitaneng, ba phatlalalediwa kwa mafatsheng; ka ba atlhola ka fa tsamaong ya bone le ka fa ditirong tsa bone. 20Jaanong ya re ba sena go fitlha kwa ditšhabeng, kwa ba ileng teng, ba itshepolola leina le le boitshepo la me, fa go builwe ka ga bone go twe: ‘Bao ke morafe wa Morena, mme ba dule mo lefatsheng la gagwe.’
36:20
Jes. 52:5
21Ke fa ke tlhomoga pelo ka ntlha ya leina le le boitshepo la me le Baiseraele ba neng ba le itshepolotse kwa baheitaneng, kwa ba fitlhileng teng.
36:21
Hes. 20:9

22“Ka moo raya Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ga ke dire jalo ka ntlha ya lona Baiseraele, mme ke ka ntlha ya leina la me le le boitshepo, le lo le itshepolotseng kwa baheitaneng, kwa lo ileng teng.

36:22
Pes. 115:1
Jer. 14:7
23Ke tla itshepisa leina le legolo la me le le itshepolotsweng mo baheitaneng, le lo le itshepolotseng mo go bone. Baheitane ba tla itse gore ke nna Morena, mogang ke itshupang mo go lona fa pele ga matlho a bone, fa ke le boitshepo.’ Morena Modimo o a re jalo.
36:23
Hes. 37:28
24‘Ke tla lo ntsha kwa baheitaneng, ke lo phutha kwa mafatsheng aotlhe, ke lo busetsa kwa nageng ya lona. 25Ke tla lo kgatsha ka metsi a a phepa gore lo itsheke; ke tla lo tlhapisa maswe otlhe, ke tlosa medimo e e maila yotlhe ya lona.
36:25
Sag. 13:1
Baheb. 10:22
26Ke tla lo naya pelo e ntšhwa, ke tsenya mowa o mošwa mo teng ga lona. Ke tla ntsha pelo eo ya lentswe mo nameng ya lona, ke lo naya pelo ya nama.
36:26
Hes. 11:19
27Ke tla tsenya Mowa wa me mo teng ga lona, ke lo dira batho ba ba sepelang ka fa melaong ya me ba ba tshegetsang ditshiamo tsa me, ba di dirisa.
36:27
Hes. 37:24
39:29
Jes. 44:3
28Lo tla nna mo lefatsheng le ke le neileng borraeno; lo tla nna morafe wa me, nna ke nne Modimo wa lona.
36:28
Hes. 11:20
29Ke tla lo golola mo go tsotlhe tse di maswe tsa lona, ke be ke bitsa mabele, ke a ntsifatsa, ke sa tlhole ke lo bolaisa tlala. 30Le gona ke tla ntsifatsa maungo a ditlhare le kotulo mo masimong gore lo se ka lwa tlhola lo kgobiwa ka tlala kwa baheitaneng.
36:30
Joele 2:17,19
31Foo lo tla gakologelwa ditsela tsa lona tse di bosula le ditiro tsa lona tse di neng di se molemo, lo itenegela ka losi ka ntlha ya maleo a lona le ka ntlha ya makgapha a lona.
36:31
Hes. 16:61,63
32Ga ke dire jalo ka ntlha ya lona,’ go bua Morena Modimo. ‘Moo a go itsiwe ke lona! Tlhajwang ke ditlhong, lo inyaletse ditsela tsa lona, lona Baiseraele!’
36:32
Hes. 36:22

33“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘E tla re ka letsatsi le ke lo tlhapisang melato yotlhe ka lone, ke agise batho gape mo metseng, le marope a tla tsosiwa. 34Lefatshe le le sentsweng le tla lengwa gape, e sa tlhole e le sekaka fela mo matlhong a botlhe ba ba fetang teng. 35Ba tla re: Lefatshe le, le le neng le sentswe, le fetogile, le tshwana le tshimo ya Etene. Metse e, e e neng e le marope fela, e sentswe, e rutlilwe, jaanong e agilwe e femetswe sentle gape, e na le batho. 36Baheitane ba ba sadisitsweng mo tikologong ya lona ba tla itse gore ke nna Morena ke agileng gape se se neng se digilwe, ka tlhoma se se neng se sentswe. Nna Morena ke buile jalo, le gona ke tla dira jalo.’

36:36
Hes. 17:24

37“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Gape se ke tla dumelang go se kopiwa ke Baiseraele gore ke se ba direle ke sa go re: Ke ba atisetse batho jaaka letsomane la dinku.

36:37
Miga 2:12
38Metse e e neng e le marope fela e tla tlala matsomane a batho a a kana ka dinku tse di isiwang kwa Felong-ga-Boitshepo le dinku tsa Jerusalema ka meletlo ya teng. Ba tla itse jalo, fa ke le Morena.’ ”

37

Leboa la marapo a baswi

371Seatla sa Morena se ne sa nna mo go nna, mme Morena a nntshetsa kwa ntle ka Mowa wa gagwe, a nkemisa fa gare ga leboa; lone le ne le tletse marapo a baswi. 2A a mpotolosa mo tikologong yotlhe, ka bona a le mantsi thata mo leboeng; le gona a omeletse thata. 3A mpotsa a re: “Morwa-motho, a marapo a, a ka phela?”

Ka fetola ka re: “Morena Modimo, go itse wena.”

4A ba a nthaya a re: “Rerela marapo a, ò a ree ò re: ‘Lona marapo a a omeletseng, utlwang Lefoko la Morena!’ 5Morena Modimo o bua jaana le lona marapo ao o a re: ‘Bonang, ke tla tsenya mowa mo go lona, mme lo tla phela.

37:5
Pes. 104:30
6Ke tla baya mesifa mo go lona, ke tlhogisa nama mo go lona, ke lo apesa letlalo, ke tsenya mowa mo go lona gore lo tle lo phele, lo be lo itse gore ke nna Morena.’ ”
37:6
Jes. 26:19

7Ka rera jaaka ke laetswe. Ya re ke rera, ga utlwala modumo le mokgwasa; marapo a atamelana, lesapo kwa lesapong la mong wa lone.

37:7
Hes. 37:10
8Ka leba, ka bona mesifa e le mo go ona, le nama e tlhoga; le gona a apesiwa letlalo ka fa ntle, mme go se na mowa mo go ona.

9A ba a nthaya a re: “Rerela mowa, rera, morwa-motho, ò ree mowa ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Wena mowa, tswaa kwa ntlheng tse nne, o budulegele babolawi ba gore ba phele!’ ”

10Ka rera ka fa a ntaetseng ka teng, ke fa mowa o tsena mo go bone, ba phela, ba ema ka dinao, e le mophato o mogolo thata.

11Ya baa gona a nthayang a re: “Morwa-motho, marapo a ke Baiseraele botlhe. Bona, ba bua ba re: ‘Marapo a rona a omeletse, tsholofelo ya rona e nyeletse, re fedile!’ 12Ka moo rera, ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke tla bula diphupu tsa lona, ke lo ntsha mo diphupung tsa lona, lona batho ba me, ke lo busetsa kwa lefatsheng la Iseraele. 13Lo tla lemoga, fa ke le Morena, mogang ke bulang diphupu tsa lona, ke lo ntsha mo diphupung tsa lona, lona batho ba me. 14Ke tla tsenya Mowa wa me mo go lona gore lo tle lo phele; ke tla lo baya kwa lefatsheng la lona, mme lo tla itse gore ke nna Morena ke buileng jalo, ka ba ka dira jalo.’ ” Go bua Morena.

Bogosi bo le bongwe jwa Bajuta le Baiseraele

15Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 16“Wena morwa-motho, tsaya thobane, ò kwale mo go yona ò re: ‘Ya ga Juta le ya Baiseraele ba ba gogang nae!’ O be ò tsee thobane e nngwe gape, o kwale mo go yona ò re: ‘Ya ga Josefa – thobane ya ga Eferaime – le ya Baiseraele botlhe ba ba gogang nae!’

37:16
Hes. 4:1
17O be ò di pataganye gore e nne thobane e le nngwe mo seatleng sa gago. 18Jaanong e re batho ba morafe wa ga eno ba go botsa ba re: ‘A ga ò ka ke wa re bolelela gore ò kaya eng ka dilo tseo?’ 19ò ba arabe ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke tla tsaya thobane ya ga Josefa e e mo seatleng sa ga Eferaime le ditso tsa Iseraele tse di gogang nae, ke e kopanya le thobane ya ga Juta, ke di dira thobane e le nngwe fela gore tsone e nne thobane e le nngwe fela mo seatleng sa me.’

20“Jaanong fa dithobane tse o kwalang mo go tsona di le mo seatleng sa gago fa pele ga matlho a bone, 21ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana wa re: Bonang, ke tsaya Baiseraele kwa ditšhabeng, kwa ba ileng teng, ke ba phutha mo ntlheng tsotlhe, ke ba busetsa kwa lefatsheng la bone.

37:21
Hes. 36:24
22Ke tla ba dira setšhaba se le sengwe fela mo lefatsheng la me le mo dithabeng tsa Iseraele. Kgosi e le nngwe fela e tla ba busa botlhe, e sa tlhole e le ditšhaba tse pedi. Le gona ga ba nke ba tlhola ba kgaogana go nna dipuso tse pedi.
37:22
Jes. 11:12,13
Hos. 2:2
Jer. 3:18
23Ga ba nke ba tlhola ba kgotlelega ka medimo e e maila ya bone le ka makgapha a bone le ka maleo otlhe a bone. Ke tla ba golola mo ditenegong tsotlhe tsa bone tse ba nteofetseng ka tsona, ke ba itshekisa. Ba tla nna morafe wa me; nna ke nne Modimo wa bone.
37:23
Hes. 36:28
24Dafita, motlhanka wa me, o tla nna kgosi ya bone; botlhe ba tla nna le Modisa a le mongwe. Ba tla sepela ka fa ditshiamong tsa me, ba tshegetsa melao ya me, ba e dirisa.
37:24
Hes. 34:23
36:27
25Ba tla nna mo lefatsheng le ke le neileng Jakobe, motlhanka wa me, le borraabo ba neng ba nna mo go lone. Ba tla nna mo go lone le bana ba bone le bana ba bana ba bone ka bosakhutleng. Dafita, motlhanka wa me, o tla nna kgosi ya bone ka go sa feleng. 26Ke tla dira kgolagano ya kagiso nabo. E tla nna kgolagano e e sa feleng. Ke tla ba tshegofatsa, ke ba atisa, ke baya Felo ga me fa go Boitshepo mo gare ga bone ka bosakhutleng.
37:26
Hes. 34:25
Jes. 54:10
27Boago jwa me bo tla nna mo go bone. Ke tla nna Modimo wa bone, bone ba nne morafe wa me. 28Ke gona ditšhaba di tla lemogang gore ke nna Morena ke itshepisang Iseraele, fa Felo ga me fa go Boitshepo go le mo go bone ka bosakhutleng.’ ”
37:28
Hes. 36:36

38

Gogo ke sediri sa Modimo

381Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa go Gogo, lefatsheng la Magogo, yo e leng kgosi ya Roše le Mesege le Thubale, ò mo rerele, ò mo kgalemele

38:2
Hes. 39:1
Tshen. 20:8
Hes. 32:26
3ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bona, ke tla lwa nao, wena Gogo, kgosi ya Roše le Mesege le Thubale. 4Ke tla go golega, ke tsenya marapo mo metlhagareng ya gago, ke go bolotsa le mephato yotlhe ya gago, le dipitse le bapalami ba tsona, ba apere sentle botlhe, e le bontsi jo bogolo, ba na le dithebe le dithejana, ba tshotse ditšhaka botlhe;
38:4
Hes. 29:4
5ba na le ba Peresia le ba Ethiopia le ba Phute; botlhe ba na le dithebe le dikuane tsa ntwa, 6le Gomere le mephato yotlhe ya gagwe, le ba losika lwa ga Thogarama ba ba kwa mafelelelong a bokone le mephato yotlhe ya gagwe. Ke merafe e mentsi e e nang nao. 7Iketleetse, ò ipaakanye, wena le bontsi jotlhe jo bo kgobokanetseng kwa go wena; ò nne molaodi wa bone. 8E tla re malatsi a mantsi a sena go feta, ò bolodiwe. Ka bofelo jwa dinyaga ò tla tsena mo lefatsheng le le falotseng gape mo tšhakeng kwa morafeng o o phuthilweng mo merafeng e mentsi, wa boela kwa dithabeng tsa Iseraele tse di neng di sa bolo go fetoga sekaka. O ntshitswe kwa merafeng; jaanong ba agile botlhe ba iketlile. 9O tla bolola jaaka ledimo, ò atamela jaaka leru le le dumang, ò tla saila mo lefatsheng, wena le mephato yotlhe ya gago le merafe e mentsi e e nang nao.’

10“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘E tla re ka letsatsi leo megopolo e tswe mo pelong ya gago; ò tla akanya dikakanyo tse di bosula 11ò re: “Ke tla bololela lefatshe le le sa agelelwang, ke fitlha kwa go ba ba iketlileng, ba ba agileng mo thagamong; ba ba agileng botlhe, ba se na lobota, ba se na phemelo, le fa e le dikgoro,

38:11
Sag. 2:8
12gore ò thope dithoto, ò thukhuthe dilo, ò ise letsogo kwa morafeng o o phuthilweng kwa ditšhabeng o o itirelang diruiwa le khumo, o o agileng mo gare ga mpa ya lefatshe.”
38:12
Hes. 5:5
13Ba Šeba le ba Detane le barekisi ba bone le ba Tharesise le bagale ba bone ba tla go botsa ba re: “A ò tlile go thopa dithoto? A ò kgobokantse bontsi jwa gago go thukhutha dilo le go tsaya selefera le gouta le go thopa diruiwa le khumo le go thopa thopo e kgolo?” ’

14“Ka moo, wena morwa-motho, rera ò ree Gogo ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ruri, e tla re ka sebaka seo, fa Iseraele, morafe wa me, a ntse a iketlile, ò bolole, 15ò tle ò tswe kwa felong ga gago kwa mafelelelong a bokone, wena le merafe e mentsi e na nao; botlhe ba palame dipitse. Ke bontsi jo bogolo, ke mephato e mentsi. 16O tla bololela Iseraele, morafe wa me, go khurumetsa lefatshe jaaka leru. E tla re ka bofelo jwa malatsi ke go bololetse kwa lefatsheng la me gore ditšhaba di tle di nkitse, mogang ke itshupang mo go wena Gogo, ke le yo o boitshepo fa pele ga matlho a tsona.’ 17Morena Modimo o bua jaana o a re: A ga ke re, ke wena yo ke buileng ka ga gago mo metlheng ya bogologolo ka batlhanka ba me, baporofeti ba Iseraele, ba ba neng ba bolelela pele ka dingwagangwaga tsele ba re: ‘Ke tla go ba bololetsa’?

38:17
Jes. 24:21
63:6
Sef. 3:8

Modimo o otla Gogo

18“Morena Modimo o bua a re: ‘E tla re ka letsatsi leo le Gogo a tlang ka lone go tlhasela naga ya Iseraele, kgalefo ya me e tuke mo teng ga me. 19Ke buile ka lefufa le ka go tuka bogale ka re: Ruri, ka letsatsi leo go tla nna thoromo e kgolo ya lefatshe mo nageng ya Iseraele. 20Jaanong fa pele ga me go tla roroma ditlhapi tsa lewatle le dinonyane tsa loapi le diphologolo tsa naga le digagabi tsotlhe tse di gagabang fa fatshe le batho botlhe ba ba mo lefatsheng. Dithaba di tla menolwa, makgotlho a tla wa, dipota tsotlhe di tla wela fa fatshe. 21Ke tla mmiletsa tšhaka kwa dithabeng tsotlhe tsa me,’ go bua Morena Modimo. ‘Ba tla bolayana ka ditšhaka. 22Ke tla mmetsa ka leroborobo le ka tshololo ya madi; ke tla nesetsa pula e e gogolang le matlapa a sefako le molelo le sebabole mo go ene le mo mephatong ya gagwe le mo merafeng e mentsi e e nang nae.

38:22
Tshen. 20:9
23Ke tla itshupa ke le mogolo, ke le boitshepo; ke tla ikitsise fa pele ga matlho a ditšhaba tse dintsi gore di tle di lemoge, fa ke le Morena.’