Setswana 1970/1987 (TSW70)
34

Badisa ba Iseraele

341Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, rera o kgalemele badisa ba Iseraele, rera ò ba ree o re: ‘Lona badisa, Morena Modimo o bua jaana a re: A tatlhego wee ya badisa ba Iseraele ba ba iphudisang! Badisa a ga ba a tshwanela go fudisa letsomane?

34:2
Hes. 13:2
Jer. 23:1-6
3Lo ja mašwi, lo apara boboa, lo tlhaba tse di nonneng, mme letsomane ga lo le fudise. 4Tse di fokolang ga lo a ka lwa di tiisa; tse di lwalang ga lo a ka lwa di alafa; tse di robegileng ga lo a ka lwa di fapa; tse di lelekilweng ga lo a ka lwa di busa; tse di timetseng ga lo a ka lwa di batla; mme tse di tiileng lwa di gataka ka kgatelelo. 5Dinku tsa me tsa phatlalala jalo ka go tlhoka modisa, tsa nna dijo tsa dibata tsotlhe tsa naga ka go phatlalala.
34:5
Math. 9:36
6Dinku tsa me tsa kgarakgatshega mo dithabeng tsotlhe le mo mebotong yotlhe e e godimo. Dinku tsa me tsa falalediwa kwa ntlheng tsotlhe tsa lefatshe, go se na yo o di tlhokomelang, le fa e le yo o di batlang.

7“ ‘Ka moo, lona badisa, utlwang lefoko la Morena!’ 8Morena Modimo o bua a re: ‘Ruri! Ka bophelo jwa me! Dinku tsa me di fetogile thopo, dinku tsa me ke dijo tsa dibata tsotlhe tsa naga ka go tlhoka modisa; badisa ba me ga ba a ka ba tlhokomela dinku tsa me – kana badisa ba ne ba iphudisa fela, ba sa fudise letsomane la me. 9Ka moo he, lona badisa, utlwang Lefoko la Morena!’ 10Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla wela badisa bao, ke batla dinku tsa me mo diatleng tsa bone, mme bone ke tla ba ntsha mo tirong ya go disa dinku tsa me. Badisa bao ga ba nke ba tlhola ba iphudisa ka bosi. Ke tla namola dinku tsa me mo maganong a bone gore di se ka tsa tlhola di nna dijo tsa bone.’

Modisa yo o siameng

11“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla batla dinku tsa me ka nosi, ke di tlamela. 12Modisa o tlhokomela letsomane la gagwe ka letsatsi le ka lone a leng mo gare ga dinku tsa gagwe tse di neng di phatlaletse, ke tla tlhokomela dinku tsa me jalo, ke di pholosa mo mafelong otlhe kwa di phatlalaletseng teng ka letsatsi la maru le lefifi.

34:12
Luka 15:4
13Ke tla di ntsha mo merafeng, ke di phutha mo mafatsheng, ke di isa kwa nageng ya tsona, ke di fudisa mo dithabeng tsa Iseraele le mo melapong le gotlhe fa di ka nnang teng mo lefatsheng leo. 14Ke tla di fudisa mo mafulong a a molemo; meraka ya tsona e tla nna mo dithabeng tse di godimo tsa Iseraele. Di tla botha teng mo marakeng a a molemo, di fula mafulo a manana mo dithabeng tsa Iseraele.
34:14
Pes. 23:2
15Ke tla fudisa dinku tsa me ka nosi, ke di bothisa ka nosi,’ go bua Morena Modimo.

16“ ‘Ke tla batla tse di timetseng, ke busa tse di lelekilweng, ke fapa tse di robegileng, ke tiisa tse di lwalang, ke disa tse di akotseng le tse di tiileng, ke di fudisa ka tshwanelo.

17“ ‘Mme lona letsomane la me,’ Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla siamisa fa gare ga nku le podi, fa gare ga diphelehu le diphoko.

34:17
Math. 25:32
18A ga go a lo lekana, fa lo fula mafulo a a molemo? Ke go reng, fa e bile lo gataka mafulo a lona a setseng ka ditlhako? A e ka re lo nwa metsi a a itshekileng, mme a a setseng lwa a kgobera ka ditlhako? 19A dinku tsa me di na le go fula fa lo go gatakileng ka ditlhako? A di na le go nwa metsi a lo a kgoberileng ka ditlhako?’

20“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana natso o re: ‘Bonang, ke tla siamisa ka nosi fa gare ga nku e e nonneng le nku e e otileng. 21Jaanong e re ka lo kgorometsa tsotlhe tse di fokolang ka lotlhakore le ka legetla, lo di tlhaba ka dinaka tsa lona go tsamaya lo di lelekele kwa ntle; 22ka moo ke tla pholosa dinku tsa me gore di se ka tsa tlhola di nna thopo; ke tla siamisa fa gare ga nku le nku. 23Ke tla di tsosetsa Modisa a le mongwe, o tla di fudisa, e bong Dafita, motlhanka wa me; ene o tla di disa, o tla nna Modisa wa tsona.

34:23
Hes. 37:24
Joh. 10:12-16
Jer. 30:9
Hos. 3:5
24Nna Morena ke tla nna Modimo wa bone. Dafita, motlhanka wa me, o tla nna kgosi mo go bone. Ke nna Morena ke buileng jalo. 25Ke tla dira kgolagano ya kagiso nabo; ke fedisa dibata tse di bosula mo lefatsheng. Ba tla nna mo nageng le go robala mo dikgweng ba iketlile.
34:25
Hes. 37:26

26“ ‘Ke tla ba tshegofatsa le mafelo a a mo tikologong ya thabana ya me. Ke tla nesa pula ka nako ya yona. E tla nna dipula tsa tshegofatso. 27Foo ditlhare tsa naga di tla ungwa maungo a tsona; lefatshe le tla ntsha kotulo ya lone. Ba tla nna mo nageng ya bone ba iketlile, ba itse gore ke nna Morena, mogang ke robang dijoko tsa bone le go ba golola mo diatleng tsa ba ba neng ba ba dira batlhanka ba bone. 28Ga ba nke ba tlhola ba nna thopo ya ditšhaba, sebata sa lefatshe ga se nke se ba ja. Ba tla aga ba le mo tshireletsong, go se na yo o ba tshosang. 29Ke tla ba tlhomela ditlhare tsa maungo a a monate. Go tla bo go se na ope yo o ka fedisiwang ke tlala mo lefatsheng leo. Ga ba nke ba tlhola ba rwala kgobo ya ditšhaba.

34:29
Hes. 36:30
30Ba tla itse gore nna Morena, Modimo wa bone, ke na nabo; le gore bone Baiseraele ke morafe wa me.’ Morena Modimo o buile jalo.
34:30
Hes. 11:20

31“ ‘Lona lo dinku tsa me, lo dinku tse ke di fudisang; lo batho, mme nna ke Modimo wa lona,’ go bua Morena Modimo.”

35

Kotlo ya Etomo

351Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, lebisa sefatlhego kwa thabeng ya Seire, ò e rerele, ò e kgalemele,

35:2
Hes. 25:8,12
3ò e ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re:

“ ‘Bona, ke tla go tlhasela,

wena thaba ya Seire,

ke go tsholeletsa letsogo,

ke go fetola sekaka le theregiso.

4Metse ya gago

ke tla e fetola marope;

mme wena o tla fetoga sekaka

gore ò tle ò itse,

fa ke le Morena.

5“ ‘E re ka ò tlhoile Baiseraele ka go sa feleng, wa ba neela mo thateng ya tšhaka ka sebaka sa tatlhego ya bone, ka sebaka sa petso ya molato ya bofelo, 6ka moo, ruri, ka bophelo jwa me! O dirile molato ka go tsholola madi; ka moo madi a tla go latelela.’ Morena Modimo o a re jalo. 7‘Thaba ya Seire ke tla e dira sekaka le theregiso. Ke tla fedisa mo go yona yo o tswang teng le yo o boelang gona. 8Dithaba tsa gago, Etomo, ke tla di tlatsa babolawi ba gago. Fa e le meboto ya gago le megorogoro ya gago le melapo ya gago, ba ba bolailweng ka tšhaka ba tla wela mo go tsona. 9Ke tla go fetola sekaka se se sa khutleng; ga go kitla go nna ope mo metseng ya gago, gore lo itse, fa ke le Morena.

10“ ‘E re ka ò buile wa re: “Ditšhaba tse pedi le mafatshe a mabedi e tla nna tsa me; re tla di rua” – le fa Morena a le teng koo – 11ka moo, ka bophelo jwa me! ke tla go direla ka fa bogaleng jwa gago le ka fa lefufeng la gago tse o di ba diretseng ka ntlha ya letlhoo la gago. Ke tla ikitsise mo go bone, mogang ke go atlholang.’ Morena Modimo o a re jalo. 12‘O tla lemoga gore ke nna Morena. Ke utlwile dikgalo tsotlhe tsa gago tse ò di buileng ka ga dithaba tsa Iseraele wa re: “Di fetogile sekaka. Re di neilwe go di ja boswa.” 13Lo ikgodisitse, lwa nnyatsa, lwa bua tse dintsi ka ga me ka matepe; ke utlwile!’

14“Morena Modimo o buile jaana wa re: ‘Le fa lefatshe lotlhe le itumela, wena ke tla go fetola sekaka. 15O ne ò itumelela boswa jwa Baiseraele, ka gonne bo ne bo sentswe. Le wena ke tla go direla jalo. O tla fetoga sekaka, wena thaba ya Seire le Etomo yotlhe mmogo. Ba tla itse jalo, fa ke le Morena.’ ”

36

Baiseraele ba tshegofadiwa ke Modimo

361“Wena morwa-motho, rerela dithaba tsa Iseraele, ò di ree ò re: ‘Lona dithaba tsa Iseraele, utlwang Lefoko la Morena! 2Morena Modimo o bua jaana o a re: E re ka mmaba a buile ka ga lona a re: Ahee! Dithaba tse di sa khutleng di fetogile boswa jwa rona!’

3“Ka moo rera ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ba lo fetotse sekaka, ba re ba lo metsa go tswa mo ntlheng tsotlhe gore lo nne boswa jwa masalela a ditšhaba; babuabui ba a lo seba, batho ba lo senya leina. 4Ka moo utlwang Lefoko la Morena Modimo, lona dithaba tsa Iseraele! Morena Modimo o bua jaana, o raya dithaba le meboto le melapo le megorogoro le marope a a senya, le metse e e tlogetsweng, tse di fetogileng thopo le tshotlego tsa masalela a ditšhaba tse di mo tikologong.’

5“Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ruri, ke buile ka molelo wa lefufa la me ka ga masalela a ditšhaba le ka ga Etomo yotlhe, ba ba iphileng lefatshe la me go nna boswa ka boitumelo jwa pelo yotlhe le ka nyatso ya pelo gore ba leleke baagi ba lone, ba le thukhuthe dilo.’

36:5
Hes. 35:15

6“Ka moo rera ka ga naga ya Iseraele, ò ree dithaba le meboto le melapo le megorogoro ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke buile ka lefufa la me le ka bogale jwa me, gonne lo rwele kgobo ya ditšhaba.’ 7Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ke tsholeditse letsogo, ka ikana ka re: Ruri, ditšhaba tse di mo tikologong ya lona, tsona di tla rwala kgobo ya tsona. 8Mme lona dithaba tsa Iseraele lo tla tlhogisa ditlhare tsa lona, lo ungwela Iseraele, morafe wa me, maungo a lona, gonne ba gaufi le go tla. 9Bonang, ke tla tla koo go lona, ke boela gape koo go lona; lo tla lengwa, lo jwalwa. 10Ke tla ntsifatsa batho mo go lona, e le Baiseraele botlhe mmogo. Go tla nna batho mo metseng, go tsosiwa marope. 11Ke tla atisa batho le diruiwa mo go lona. Go tla ntsifala, go ata bone le tsone. Ke tla nnisa batho mo go lona jaaka gale, ke lo direla molemo bogolo go pele, mme lo tla itse gore ke nna Morena.

36:11
Hes. 36:38
12Ke tla tsamaisa batho mo go lona, e bong Baiseraele, morafe wa me. Ba tla lo rua; lo tla nna boswa jwa bone. Ga lo kitla lo tlhola lo ba thukhutha bana.’

13“Morena Modimo o bua jaana a re: ‘E re ka ba go raya ba re: Wena lefatshe, ò ja batho, ò thukhutha setšhaba sa gago bana. 14Ka moo ga ò kitla ò tlhola ò ja batho, le e seng go thukhutha setšhaba sa gago bana gape,’ go bua Morena Modimo. 15‘Ga nkitla le tlhola ke utlwatsa kgobo ya baheitane ka ga gago; ga ò nke ò tlhola ò rwala nyatso ya merafe le e seng go thukhutha setšhaba sa gago bana gape,’ go bua Morena Modimo.”

Botshelo jo bošwa jwa Baiseraele

16Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 17“Morwa-motho, e rile Baiseraele ba ntse ba le mo nageng ya bone, ba e itshekolola ka tsamao ya bone le ka ditiro tsa bone. Tsamao ya bone fa pele ga me e ne e tshwana le leswe la mosadi yo o iponang.

36:17
Lef. 18:25,28
18Ka moo ka goromeletsa bogale jwa me mo go bone ka ntlha ya madi a ba a tsholotseng mo lefatsheng le ka ntlha ya medimo e e maila ya bone, e ba le itshekolotseng ka yona. 19Ka ba falaletsa kwa baheitaneng, ba phatlalalediwa kwa mafatsheng; ka ba atlhola ka fa tsamaong ya bone le ka fa ditirong tsa bone. 20Jaanong ya re ba sena go fitlha kwa ditšhabeng, kwa ba ileng teng, ba itshepolola leina le le boitshepo la me, fa go builwe ka ga bone go twe: ‘Bao ke morafe wa Morena, mme ba dule mo lefatsheng la gagwe.’
36:20
Jes. 52:5
21Ke fa ke tlhomoga pelo ka ntlha ya leina le le boitshepo la me le Baiseraele ba neng ba le itshepolotse kwa baheitaneng, kwa ba fitlhileng teng.
36:21
Hes. 20:9

22“Ka moo raya Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ga ke dire jalo ka ntlha ya lona Baiseraele, mme ke ka ntlha ya leina la me le le boitshepo, le lo le itshepolotseng kwa baheitaneng, kwa lo ileng teng.

36:22
Pes. 115:1
Jer. 14:7
23Ke tla itshepisa leina le legolo la me le le itshepolotsweng mo baheitaneng, le lo le itshepolotseng mo go bone. Baheitane ba tla itse gore ke nna Morena, mogang ke itshupang mo go lona fa pele ga matlho a bone, fa ke le boitshepo.’ Morena Modimo o a re jalo.
36:23
Hes. 37:28
24‘Ke tla lo ntsha kwa baheitaneng, ke lo phutha kwa mafatsheng aotlhe, ke lo busetsa kwa nageng ya lona. 25Ke tla lo kgatsha ka metsi a a phepa gore lo itsheke; ke tla lo tlhapisa maswe otlhe, ke tlosa medimo e e maila yotlhe ya lona.
36:25
Sag. 13:1
Baheb. 10:22
26Ke tla lo naya pelo e ntšhwa, ke tsenya mowa o mošwa mo teng ga lona. Ke tla ntsha pelo eo ya lentswe mo nameng ya lona, ke lo naya pelo ya nama.
36:26
Hes. 11:19
27Ke tla tsenya Mowa wa me mo teng ga lona, ke lo dira batho ba ba sepelang ka fa melaong ya me ba ba tshegetsang ditshiamo tsa me, ba di dirisa.
36:27
Hes. 37:24
39:29
Jes. 44:3
28Lo tla nna mo lefatsheng le ke le neileng borraeno; lo tla nna morafe wa me, nna ke nne Modimo wa lona.
36:28
Hes. 11:20
29Ke tla lo golola mo go tsotlhe tse di maswe tsa lona, ke be ke bitsa mabele, ke a ntsifatsa, ke sa tlhole ke lo bolaisa tlala. 30Le gona ke tla ntsifatsa maungo a ditlhare le kotulo mo masimong gore lo se ka lwa tlhola lo kgobiwa ka tlala kwa baheitaneng.
36:30
Joele 2:17,19
31Foo lo tla gakologelwa ditsela tsa lona tse di bosula le ditiro tsa lona tse di neng di se molemo, lo itenegela ka losi ka ntlha ya maleo a lona le ka ntlha ya makgapha a lona.
36:31
Hes. 16:61,63
32Ga ke dire jalo ka ntlha ya lona,’ go bua Morena Modimo. ‘Moo a go itsiwe ke lona! Tlhajwang ke ditlhong, lo inyaletse ditsela tsa lona, lona Baiseraele!’
36:32
Hes. 36:22

33“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘E tla re ka letsatsi le ke lo tlhapisang melato yotlhe ka lone, ke agise batho gape mo metseng, le marope a tla tsosiwa. 34Lefatshe le le sentsweng le tla lengwa gape, e sa tlhole e le sekaka fela mo matlhong a botlhe ba ba fetang teng. 35Ba tla re: Lefatshe le, le le neng le sentswe, le fetogile, le tshwana le tshimo ya Etene. Metse e, e e neng e le marope fela, e sentswe, e rutlilwe, jaanong e agilwe e femetswe sentle gape, e na le batho. 36Baheitane ba ba sadisitsweng mo tikologong ya lona ba tla itse gore ke nna Morena ke agileng gape se se neng se digilwe, ka tlhoma se se neng se sentswe. Nna Morena ke buile jalo, le gona ke tla dira jalo.’

36:36
Hes. 17:24

37“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Gape se ke tla dumelang go se kopiwa ke Baiseraele gore ke se ba direle ke sa go re: Ke ba atisetse batho jaaka letsomane la dinku.

36:37
Miga 2:12
38Metse e e neng e le marope fela e tla tlala matsomane a batho a a kana ka dinku tse di isiwang kwa Felong-ga-Boitshepo le dinku tsa Jerusalema ka meletlo ya teng. Ba tla itse jalo, fa ke le Morena.’ ”