Setswana 1970/1987 (TSW70)
32

Baegepeto ba tla fela ka ntwa jaaka merafe e mengwe

321E rile ka ngwaga wa 12, ka kgwedi ya 12, ka letsatsi la ntlha Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, tlhaba mokgosi wa selelo ka ga Farao, kgosi ya Egepeto, ò mo ree ò re:

“ ‘Wena tawana mo ditšhabeng,

ò latlhegile!

Mme ò ne o tshwana le kwena

e kgolo lewatleng,

o budula metsi,

o kgobera metsi

ka maroo a gago,

ò gataka mo dinokeng.’

32:2
Hes. 27:2
29:3

3“Morena Modimo o bua jaana a re:

“ ‘Ke tla go tsharololela

letloa la me

ka bontsi jwa merafe e megolo,

ke go gogela kwa ntle ka lone.

4Ke tla go latlhela mo lefatsheng,

ke go namalatsa mo nageng

e e omeletseng;

ke tla nnisa dinonyane tsotlhe

tsa loapi mo go wena,

ke kgorisa dibata tsa lefatshe

lotlhe ka wena.

5Nama ya gago ke tla e latlhela

kwa dithabeng;

megorogoro

ke tla e tlatsa setoto sa gago.

6Ke tla nosa lefatshe sebodu

le madi a gago

go fitlha kwa dithabeng;

melapo e tla tlala madi a gago.

7E tla re ò swa, ke sire legodimo,

ke fifatse dinaledi,

ke khurumetse letsatsi ka maru;

le ngwedi ga o nke o ntsha

lesedi la ona.

32:7
Jes. 13:10

8Masedi otlhe a legodimo

a a sedifatsang

ke tla a fifatsa ka ntlha ya gago,

ke tlisa lefifi

mo lefatsheng la gago,’

go bua Morena Modimo.

9“ ‘E tla re ke utlwatsa tatlhego ya gago mo ditšhabeng, ke tlaletse dipelo tsa merafe e mentsi mo mafatsheng a o sa a itseng. 10Ke tla reregisa merafe e mentsi ka ntlha ya gago; dikgosi tsa yona di tla sisimoga thata ka ntlha ya gago, mogang ke kgadikanyang tšhaka ya me ba ntse ba lebile; ba tla tetesela ka nako yotlhe, mongwe le mongwe a boifela bophelo jwa gagwe ka letsatsi la tatlhego ya gago.’

11“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Tšhaka ya kgosi ya Babele e tla go rema. 12Ke tla diga morafe wa gago ka ditšhaka tsa bagale ba ba setlhogotlhogo go feta ba ditšhaba tsotlhe. Ba tla senya tsa boikgantsho jwa Egepeto; bontsi jotlhe jwa teng bo tla nyelediwa. 13Ke tla fedisa diruiwa tsotlhe tsa teng, ke di tlosa mo metsing a mantsi. Lekoto la motho ga le ka ke la tlhola le a kgobera; le tlhako ya seruiwa ga e nke e a kgobera. 14Foo ke tla itshekisa metsi a bone, ke eledisa dinoka tsa bona jaaka lookwane,’ go bua Morena Modimo. 15‘E tla re fa ke fetola lefatshe la Egepeto sekaka, fa le senyegetswe ke tsotlhe tse di mo go lone, fa ke bolaya botlhe ba ba agileng mo go lone: Foo ba tla itse gore ke nna Morena. 16Sefela sa khutsafalo ke seo; a ba se opele! A bomorwadia ditšhaba ba se opele! A ba lelele Egepeto le batho botlhe ba teng ka sona,’ go bua Morena Modimo.”

Felo ga baswi

17E rile ka ngwaga wa 12, ka letsatsi la 15 la kgwedi eo Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re: 18“Morwa-motho, lelela morafe wa Egepeto; bone le bomorwadia merafe e e tumileng, ò ba kgoromeletse kwa mafelong a a kwa tengteng ga lefatshe, kwa go ba ba fologetseng kwa felong ga baswi.

32:18
Hes. 31:16

19“ ‘O feta mang ka bontle?

Fologa ò namaladiwe

le ba ba sa rupang!’

20“O tla wa mo gare ga ba ba bolailweng ka tšhaka; morafe otlhe wa gagwe o tla namalala o bapile nae. 21Bagale ba ba dinatla ba tla bua ka ga Farao le bathusi ba gagwe mo felong ga baswi ba re: ‘Ba fologetse kwano, ba namaletse fano, bone ba ba sa rupang, ba ba bolailweng ka tšhaka.’

32:21
Jes. 14:9

22“Asiria ke yole le bontsi jotlhe jwa gagwe; diphupu tsa bone di mo tikologong ya gagwe; botlhe ba bolailwe, ba ole ka tšhaka. 23Diphupu tsa bone di epilwe kwa mafelelelong a felo ga baswi; bontsi jotlhe jwa gagwe bo mo tikologong ya phupu ya gagwe. Botlhe ba bolailwe, ba ole ka tšhaka; ke ba ba kileng ba reregisa ba ba phelang mo lefatsheng.

32:23
Jes. 14:15

24“Elame ke yole le morafe otlhe wa gagwe, ba mo tikologong ya phupu ya gagwe. Botlhe ba bolailwe, ba ole ka tšhaka, ba fologetse kwa tengteng ga lefatshe ba sa rupa; ke ba ba kileng ba reregisa ba ba phelang mo lefatsheng. Jaanong ba rwele kgobo ya bone mmogo le ba ba fologetseng kwa felong ga baswi. 25Ba mo aletse bolao mo gare ga ba ba bolailweng; morafe otlhe wa gagwe o mo tikologong ya phupu ya gagwe. Botlhe ke ba ba sa rupang, ba bolailwe ka tšhaka, gonne ba ne ba reregisa ba ba phelang mo lefatsheng. Jaanong ba rwele kgobo ya bone mmogo le ba ba fologetseng kwa felong ga baswi; ba namaladitswe mo gare ga ba ba bolailweng.

26“Mesege le Thubale ke bale le bontsi jotlhe jwa bone, ba mo tikologong ya diphupu tsa bone. Botlhe ke ba ba sa rupang, ba bolailwe ka tšhaka, gonne ba ne ba reregisa ba ba phelang mo lefatsheng.

32:26
Hes. 38:2
27Ga ba a namalala le bagale ba ba oleng, ba sa rupa, ba ba fologetseng kwa felong ga baswi, ba ntse ba na le dibolai tsa ntwa, ba sameditswe tlhogo ka ditšhaka tsa bone, go bile go beilwe dithebe tsa bone mo ditotong tsa bone; gonne bagale ba ne ba boifiwa ke ba ba phelang mo lefatsheng.

28“Le wena o tla robaganngwa, o namalala mo gare ga ba ba sa rupang mmogo le ba ba bolailweng ka tšhaka.

29“Etomo ke yole le dikgosi tsa gagwe le dikgosana tsotlhe tsa gagwe; le fa e ne e le bagale, ba isitswe kwa go ba ba bolailweng ka tšhaka; ba namaletse le ba ba sa rupang, ba ba folegetseng kwa felong ga baswi.

32:29
Hes. 25:12-14

30“Dikgosana tsotlhe tsa kwa bokone ke tsele, le ba Sitone botlhe. Ba fologile mmogo le ba ba bolailweng. Le fa ba ne ba boitshega ka boganka jwa bone, ba tlhabisitswe ditlhong, ba namaletse le ba ba bolailweng ka tšhaka, ba sa rupa, ba rwele kgobo ya bone mmogo le ba ba fologetseng kwa felong ga baswi.

32:30
Hes. 38:6
28:21-23

31“Bona bao Farao o tla ba bona, a ikgomotsa ka ntlha ya bontsi jotlhe jwa gagwe. Farao le mephato yotlhe ya gagwe ba bolailwe ka tšhaka. Morena Modimo o buile jalo.

32:31
Jes. 14:10

32“Gonne ke mo dirile gore a reregise ba ba phelang mo lefatsheng. Ka moo o tla namaladiwa mo gare ga ba ba sa rupang, ba ba bolailweng ka tšhaka, ene Farao le batho botlhe ba gagwe. Morena Modimo o buile jalo.”

33

Tshwanelo ya badisa ba batho

331Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, bua le batho ba morafe wa gago, ò ba ree o re: ‘Fa ke tlisetsa lefatshe lengwe tšhaka, mme batho ba lefatshe leo ba tlhopha monna mo go bone, ba mo dira motlholedi wa bone; 3ene fa a bona tšhaka e tlela lefatshe leo, o tla letsa lonaka, a tlhagisa morafe. 4Jaanong fa motho a utlwa modumo wa lonaka fela, mme a sa dumele go tlhagisiwa; fa tšhaka e tla, e mo gapa, foo madi a gagwe a tla tshololwa e le molato wa gagwe. 5O utlwile mokgosi wa lonaka, mme ga a ka a tlhagisega, o tla swa e le molato wa gagwe. Mme yo o dumetseng go tlhagisiwa o pholositse bophelo jwa gagwe. 6Mme fa motlhodi a bona tšhaka e tla, a sa letse lonaka; fa morafe o sa tlhagisiwe, mme tšhaka e tla, e bolaya mongwe wa ona, ene yo, o tla bo a bolailwe ka ntlha ya molato wa gagwe, mme madi a gagwe ke tla a lopa mo diatleng tsa motlhodi.’

7“Wena morwa-motho, ke go dirile motlholedi wa Baiseraele. Jaanong fa o utlwile lefoko le le tswang mo molomong wa me, o ba tlhagise, o romilwe ke nna.

33:7
Hes. 3:17-19
Jes. 56:10
Baheb. 13:17
8Fa ke raya moikepi ke re: ‘Wena moikepi, ò tshwanetse go swa!’ mme ò sa bue sepe go tlhagisa moikepi gore a tlogele mokgwa wa gagwe, foo ene moikepi o tla swa ka ntlha ya molato wa gagwe, mme madi a gagwe ke tla a batla mo diatleng tsa gago. 9Mme fa ò tlhagisitse moikepi yoo ka ntlha ya tsamao ya gagwe gore a e tlogele, mme a sa tlogele tsamao ya gagwe, foo o tla swa ka molato wa gagwe, mme wena o pholositse bophelo jwa gago.

Boikarabelo jwa mongwe le mongwe

10“Wena morwa-motho, raya Baiseraele o re: Lo buile jaana lwa re: ‘Ditlolo tsa rona le dibe tsa rona di a re imela, re nyelela ka tsona. Re ka phela jang?’ 11Ba ree ò re: ‘Morena Modimo o buile wa re: Ka bophelo jwa me! Ga ke kgatlhwe ke loso lwa moikepi. Se se nkgatlhang ke fa moikepi a tlogela tsamao ya gagwe, a phela. Boang, lo tlogele ditsela tse di bosula tsa lona! Lo ratelang go swa, lona Baiseraele?’

33:11
Hes. 18:23,31,32
Jes. 55:7
Joele 2:12,13

12“Wena morwa-motho, raya batho ba morafe wa gago ò re: ‘Tshiamo ya mosiami ga e nke e mo pholosa ka letsatsi la go ikepa ga gagwe; gape boikepo jwa moikepi ga bo nke bo mo diga ka letsatsi le a tlogelang boikepo jwa gagwe ka lone; le gona mosiami ga a kgone go phologa ka tshiamo ya gagwe ka letsatsi le a leofang ka lone.’

33:12
Hes. 3:20
18:24
13Fa ke raya mosiami ke re: ‘Ruri, ò tla phela!’ mme ene a ikaega ka tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, foo tshiamo yotlhe ya gagwe ga e nke e gopolwa, mme o tla swa ka tshiamololo e o e dirileng. 14Fa ke raya moikepi ke re: ‘Ruri, ò tla swa!’ mme a tlogela boleo jwa gagwe, a dira tse di siameng le tse di tshwanetseng; 15fa moikepi a rebola peeletso, a busa tse a di thukhuthileng, a sepela ka fa melaong ya bophelo, a sa dire tshiamololo, foo o tla phela tota; ga a nke a swa.
33:15
Hes. 18:7
Luka 19:8
16Maleo otlhe a gagwe a o leofileng ka ona ga a kitla a a balelwa. O dirile ka tshiamo le ka tshwanelo; ruri, o tla phela.

17“Mme batho ba morafe wa ga eno ba re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama,’ etswe e le tsela ya bone ka bosi e e sa siamang.

33:17
Hes. 18:25-30
18Fa mosiami a tlogela tshiamo ya gagwe, a dira tshiamololo, o tla swa ka ntlha ya moo. 19Mme fa moikepi a tlogela boikepo jwa gagwe, a dira ka tshiamo le ka molao, foo o tla phela ka go dira jalo. 20Mme lona lo a re: ‘Tsela ya Morena ga e a siama.’ Mme ke ntse ke atlhola mongwe le mongwe wa lona Baiseraele ka fa tsamaong ya gagwe.”

Jerusalema o thopilwe

21E rile ka ngwaga wa 12 wa botshwaro jwa rona, ka kgwedi ya lesome, ka letsatsi la botlhano ga tla mofalodi kwa go nna, a tswa kwa Jerusalema, a re: “Motse o thopilwe.”

33:21
Hes. 24:26
22Seatla sa Morena se ne se le mo go nna mantsiboana, mofalodi a ise a tle, Morena a ise a bule molomo wa me; ga tsamaya a tla kwa go nna mo mosong, ke fa molomo wa me o bulega, ke sa tlhole ke le semumu.
33:22
Hes. 3:26,27

Maleo a batho

23Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 24“Morwa-motho, ba ba nnang mo maropeng ale a a mo nageng ya Iseraele ba bua ba re: ‘Aborahame o ne a le mongwe fela, mme a rua lefatshe; rona re ba bantsi, re neilwe lefatshe go nna boswa.’

33:24
Jes. 51:2
Mal. 2:15

25“Ke moo ò ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Lo ja nama e e nang le madi, lo tsholeletsa matlho kwa medimong e e maila ya lona, lo tsholola madi. A lo gopola gore lo ka rua lefatshe? 26Lo ikaega ka ditšhaka tsa lona, lo dirile makgapha, mongwe le mongwe o sentse mosadi wa mongwe-ka-ene. A lona lo tla rua lefatshe?’

27“O ba ree jaana ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Ka bophelo jwa me! Ruri, ba ba mo maropeng ba tla wa ka tšhaka; ba ba kwa nageng ke tla ba dira dijo tsa dibata; ba ba mo dikgageng le mo mengobong ba tla swa ka leroborobo. 28Ke tla fetola lefatshe sekaka le theregiso; boikgantsho jwa thata ya lone bo tla khutlisiwa; dithaba tsa Iseraele di tla nna senya, go se na yo o di ralalang. 29E tla re ke sena go dira lefatshe sekaka le theregiso ka ntlha ya makgapha otlhe a ba a dirileng, ba itse gore ke nna Morena.’

Mafoko a moporofeti a tsholwa ke Baiseraele

30“Wena morwa-motho, batho ba morafe wa ga eno ba buisanya ka ga gago mo malapeng le mo mejakong ya matlo, mongwe le mongwe a bua le morwa-rraagwe, ba raana ba re: ‘A re ye tlhe, re utlwe se lefoko le le tswang mo Moreneng le se bolelang.’ 31Jaanong ba phuthegela kwa go wena jaaka morafe, ba nna fatshe fa pele ga gago jaaka morafe wa me, ba utlwa mafoko a gago, mme ga ba a ke ba a dirafatsa; gonne ba bua maikano a lorato ka melomo ya bone, mme dipelo tsa bone di latetse kgwebo ya bone ya tshiamololo.

33:31
Jes. 53:1
Jak. 1:22
32Bona, o tshwana le moopedi wa difela tsa lorato mo go bone, o na le lentswe le le monate, o itse go letsa sentle: Ba utlwa mafoko a gago, mme ba se ke ba a dirise. 33Bona, dipolelelopele di tla dirafala. Mme fa di dirafala, foo ba tla itse fa ba ne ba na le moporofeti.”
33:33
Hes. 2:5

34

Badisa ba Iseraele

341Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, rera o kgalemele badisa ba Iseraele, rera ò ba ree o re: ‘Lona badisa, Morena Modimo o bua jaana a re: A tatlhego wee ya badisa ba Iseraele ba ba iphudisang! Badisa a ga ba a tshwanela go fudisa letsomane?

34:2
Hes. 13:2
Jer. 23:1-6
3Lo ja mašwi, lo apara boboa, lo tlhaba tse di nonneng, mme letsomane ga lo le fudise. 4Tse di fokolang ga lo a ka lwa di tiisa; tse di lwalang ga lo a ka lwa di alafa; tse di robegileng ga lo a ka lwa di fapa; tse di lelekilweng ga lo a ka lwa di busa; tse di timetseng ga lo a ka lwa di batla; mme tse di tiileng lwa di gataka ka kgatelelo. 5Dinku tsa me tsa phatlalala jalo ka go tlhoka modisa, tsa nna dijo tsa dibata tsotlhe tsa naga ka go phatlalala.
34:5
Math. 9:36
6Dinku tsa me tsa kgarakgatshega mo dithabeng tsotlhe le mo mebotong yotlhe e e godimo. Dinku tsa me tsa falalediwa kwa ntlheng tsotlhe tsa lefatshe, go se na yo o di tlhokomelang, le fa e le yo o di batlang.

7“ ‘Ka moo, lona badisa, utlwang lefoko la Morena!’ 8Morena Modimo o bua a re: ‘Ruri! Ka bophelo jwa me! Dinku tsa me di fetogile thopo, dinku tsa me ke dijo tsa dibata tsotlhe tsa naga ka go tlhoka modisa; badisa ba me ga ba a ka ba tlhokomela dinku tsa me – kana badisa ba ne ba iphudisa fela, ba sa fudise letsomane la me. 9Ka moo he, lona badisa, utlwang Lefoko la Morena!’ 10Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla wela badisa bao, ke batla dinku tsa me mo diatleng tsa bone, mme bone ke tla ba ntsha mo tirong ya go disa dinku tsa me. Badisa bao ga ba nke ba tlhola ba iphudisa ka bosi. Ke tla namola dinku tsa me mo maganong a bone gore di se ka tsa tlhola di nna dijo tsa bone.’

Modisa yo o siameng

11“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla batla dinku tsa me ka nosi, ke di tlamela. 12Modisa o tlhokomela letsomane la gagwe ka letsatsi le ka lone a leng mo gare ga dinku tsa gagwe tse di neng di phatlaletse, ke tla tlhokomela dinku tsa me jalo, ke di pholosa mo mafelong otlhe kwa di phatlalaletseng teng ka letsatsi la maru le lefifi.

34:12
Luka 15:4
13Ke tla di ntsha mo merafeng, ke di phutha mo mafatsheng, ke di isa kwa nageng ya tsona, ke di fudisa mo dithabeng tsa Iseraele le mo melapong le gotlhe fa di ka nnang teng mo lefatsheng leo. 14Ke tla di fudisa mo mafulong a a molemo; meraka ya tsona e tla nna mo dithabeng tse di godimo tsa Iseraele. Di tla botha teng mo marakeng a a molemo, di fula mafulo a manana mo dithabeng tsa Iseraele.
34:14
Pes. 23:2
15Ke tla fudisa dinku tsa me ka nosi, ke di bothisa ka nosi,’ go bua Morena Modimo.

16“ ‘Ke tla batla tse di timetseng, ke busa tse di lelekilweng, ke fapa tse di robegileng, ke tiisa tse di lwalang, ke disa tse di akotseng le tse di tiileng, ke di fudisa ka tshwanelo.

17“ ‘Mme lona letsomane la me,’ Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bonang, ke tla siamisa fa gare ga nku le podi, fa gare ga diphelehu le diphoko.

34:17
Math. 25:32
18A ga go a lo lekana, fa lo fula mafulo a a molemo? Ke go reng, fa e bile lo gataka mafulo a lona a setseng ka ditlhako? A e ka re lo nwa metsi a a itshekileng, mme a a setseng lwa a kgobera ka ditlhako? 19A dinku tsa me di na le go fula fa lo go gatakileng ka ditlhako? A di na le go nwa metsi a lo a kgoberileng ka ditlhako?’

20“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana natso o re: ‘Bonang, ke tla siamisa ka nosi fa gare ga nku e e nonneng le nku e e otileng. 21Jaanong e re ka lo kgorometsa tsotlhe tse di fokolang ka lotlhakore le ka legetla, lo di tlhaba ka dinaka tsa lona go tsamaya lo di lelekele kwa ntle; 22ka moo ke tla pholosa dinku tsa me gore di se ka tsa tlhola di nna thopo; ke tla siamisa fa gare ga nku le nku. 23Ke tla di tsosetsa Modisa a le mongwe, o tla di fudisa, e bong Dafita, motlhanka wa me; ene o tla di disa, o tla nna Modisa wa tsona.

34:23
Hes. 37:24
Joh. 10:12-16
Jer. 30:9
Hos. 3:5
24Nna Morena ke tla nna Modimo wa bone. Dafita, motlhanka wa me, o tla nna kgosi mo go bone. Ke nna Morena ke buileng jalo. 25Ke tla dira kgolagano ya kagiso nabo; ke fedisa dibata tse di bosula mo lefatsheng. Ba tla nna mo nageng le go robala mo dikgweng ba iketlile.
34:25
Hes. 37:26

26“ ‘Ke tla ba tshegofatsa le mafelo a a mo tikologong ya thabana ya me. Ke tla nesa pula ka nako ya yona. E tla nna dipula tsa tshegofatso. 27Foo ditlhare tsa naga di tla ungwa maungo a tsona; lefatshe le tla ntsha kotulo ya lone. Ba tla nna mo nageng ya bone ba iketlile, ba itse gore ke nna Morena, mogang ke robang dijoko tsa bone le go ba golola mo diatleng tsa ba ba neng ba ba dira batlhanka ba bone. 28Ga ba nke ba tlhola ba nna thopo ya ditšhaba, sebata sa lefatshe ga se nke se ba ja. Ba tla aga ba le mo tshireletsong, go se na yo o ba tshosang. 29Ke tla ba tlhomela ditlhare tsa maungo a a monate. Go tla bo go se na ope yo o ka fedisiwang ke tlala mo lefatsheng leo. Ga ba nke ba tlhola ba rwala kgobo ya ditšhaba.

34:29
Hes. 36:30
30Ba tla itse gore nna Morena, Modimo wa bone, ke na nabo; le gore bone Baiseraele ke morafe wa me.’ Morena Modimo o buile jalo.
34:30
Hes. 11:20

31“ ‘Lona lo dinku tsa me, lo dinku tse ke di fudisang; lo batho, mme nna ke Modimo wa lona,’ go bua Morena Modimo.”