Setswana 1970/1987 (TSW70)
23

Baiseraele le Bajuta ba ne ba akafala le baheitane

231Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, go ne go le basadi ba le babedi, e le bomorwadia mmaabo a le mongwe. 3Ba kile ba akafala kwa Egepeto, ba dira boaka ba sa le bašwa; mabele a bone a fopholwa teng; ba apaapiwa mebele ya bone ya bokgarebe gona. 4Leina la yo mogolo e ne e le Ohola, la ga monnawe e le Ohodiba. Ba nna ba me, ba belega bomorwa le bomorwadi. Ohola ke leina la Samaria. Ohodiba ke leina la Jerusalema. 5Mme Ohola a akafala a ntse a le mo taolong ya me, a tukela barati ba gagwe ka lorato, e bong Baasiria ba e leng bagale, 6ba ba neng ba apere bobududu jo bontle, e le balaodi le dikgosana; botlhe e le makau a a rategang, e le bapalami ba dipitse. 7A ineela mo go bone, a dira boaka le Baasiria botlhe ba ba tlhophilweng; mme mo go botlhe ba a ba eletsang, a ikgotlela ka medimo yotlhe e e maila ya bone. 8Le gona ga a ka a tlogela go akafala ga gagwe le Baegepeto, gonne ba ne ba mo sentse a sa le mošwa; ba apaapa mmele wa gagwe wa bokgarebe, ba goromeletsa boaka jwa bone mo go ene.

23:8
2 Dikg. 15:19
Hos. 7:11
12:2
9Ka moo ka mo neela mo diatleng tsa barati ba gagwe, mo diatleng tsa Baasiria ba o neng a ba tukela ka lorato. 10Bone ba bipolola bosaikatega jwa gagwe, ba tlosa bomorwawe le bomorwadie, ene ba mmolaya ka tšhaka, a fetoga theregiso mo basading; ba dirafatsa katlholo jalo mo go ene ka petso.

11“Jaanong le fa monnawe Ohodiba a bona tseo, ene a mo feta ka go tuka keletsong ya gagwe. Boaka jwa gagwe bo ne bo feta boaka jwa ga mogolowe.

23:11
Hes. 16:51
12A tukela Baasiria ka lorato, e bong balaodi le dikgosana le bagale ba ba apereng bontle, le bapalami ba dipitse, botlhe e le makau a a rategang. 13Ka mmona a ikgotlela le ene. Ba ne ba tshwana fela ka bobedi jwa bone.

14“Mme Ohodiba a tswelela pele ka boaka jwa gagwe: A bona banna ba tshwantshitswe mo loboteng, e le ditshwantsho tsa Bakalatea, di dirilwe ka letsoku; 15ba tlamilwe letheka ka moitlamo, ba rwele dikola tse di lepeletseng mo ditlhogong tsa bone; ba lebega botlhe jaaka balaodi, e le ditshwantsho tsa ba Babele ba ba tsaletsweng mo lefatsheng la Kalatea. 16Jaanong ya re a ba bona, a ba tukela ka keletso, a roma barongwi kwa go bone kwa Kalatea. 17Ke fa ba Babele ba tla kwa go ene mo marobalong a go ratana, ba mo kgotlela ka boaka jwa bone; mme ya re a sena go kgotlelwa ke bone, a tenwa ke bone. 18Ya re a sena go bonatsa boaka jwa gagwe le go bipolola bosaikatega jwa gagwe, a ntena jaaka mogolowe a ntenne. 19Mme ene a totisa boaka jwa gagwe ka go gakologelwa malatsi a bokgarebe jwa gagwe, fa a akafala kwa lefatsheng la Egepeto. 20A tukela barati ba gagwe ka keletso, ba nama ya bone e leng nama ya diesele, ba madi a bone e leng madi a dipitse. 21Wena Ohodiba, o ne o tlhologelelwa boaka jwa bokgarebe jwa gago jale fa Baegepeto ba apaapa mmele wa gago ka ntlha ya mabele a bokgarebe jwa gago.

Modimo o atlhola Ohodiba

22“Wena Ohodiba, ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: ‘Bona, ke tla tlhotlheletsa barati ba gago gore ba go galefele, bone bao ba ba go tenneng; ke tla ba tlisa kwa go wena ba tswa mo ntlheng tsotlhe; 23e leng ba Babele le Bakalatea botlhe ba kwa Phekote le kwa Šoa le kwa Kgoa; Baasiria botlhe ba na nabo, e le makau a a rategang; botlhe e le balaodi le dikgosana le baeteledipele le batlotlegi le bapalami ba dipitse. 24Ba tla tla, ba go tlhasela ba na le bontsi jwa dikoloi le jwa maotwana le masomo a merafe; ba tla go lwantsha mo ntlheng tsotlhe ba na le thebe le thejana le kuana ya tlhabano. Kgang e e sekwang ke tla e baya fa pele ga bone, gore ba go atlhole ka fa melaong ya bone.

23:24
Luka 19:43
25Ke tla lwa nao ka lefufa la me; ba tla go direla ka kgakalo, ba go kgaola dinko le ditsebe. Masalela a gago a tla wa ka tšhaka. Ba tla tlosa bomorwao le bomorwadio. Masalela a gago a tla fisiwa ka molelo. 26Ba tla go apola diaparo, ba go amoga mekgabo. 27Tsamao ya gago e e tlhabisang ditlhong le boaka jwa gago tse di tswang kwa lefatsheng la Egepeto ke tla di khutlisa, ke di tlosa mo go wena. Ga o nke o tlhola o gopola Baegepeto le e seng go ba tsholeletsa matlho.’

28“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bona, ke tla go neela mo diatleng tsa ba ò ba tlhoileng, mo diatleng tsa ba ba go tenneng. 29Ba tla go direla ka letlhoo, ba thopa tsotlhe tse o di itiretseng, ba go tlogela ò sa ikatega, ò sa apara sepe. Ditlhong tsa boaka jwa gago di tla senolwa. Kgokafalo ya gago le boaka jwa gago 30di go diretse tseo; gonne ò setse baheitane morago ka go akafala nabo, wa ikgotlela ka medimo e e maila ya bone. 31O tsamaile mo tseleng ya ga mogoloo; ka moo ke tla go nosa senwelo se ke se mo nositseng.’

32“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘O tshwanetse go nwa senwelo sa ga mogoloo se se boteng, se se atlhameng, se se tletseng tse dintsi – ò tla tshegwa, ò sotlwa. 33O tla tlala botagwa le selelo. Senwelo sa ga mogoloo Samaria ke senwelo sa theregiso se se boitshegang.

23:33
Jes. 51:17
Jer. 25:14,18

34“ ‘O tla se nwa, ò se minolosa,

ò phura dipeana tsa sona,

ò ikgagola mabele.

“ ‘Gonne ke buile jalo.’ Go bua Morena Modimo.

35“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: E re ka ò ntebetse, wa nkhularela, le wena o tla rwala petso ya bolotsana jwa gago le ya boaka jwa gago.”

Modimo o atlhola Ohola le Ohodiba

36Morena a mpotsa a re: “Morwa-motho, a ò tla atlhola Ohola le Ohodiba? Ba itsise he maleo a bone! 37Gonne ba sentse nyalo, madi a mo diatleng tsa bone. Ba sentse nyalo ka medimo e e maila ya bone, ba e fiseditse bana ba ba ba ntsaletseng, ba ba dira dijo tsa yona. 38E bile ba nteofetse ka tse dingwe: Ba itshekolotse Felo-fa-go-Boitshepo ga me ka letsatsi la teng ba itshepolola boSabata ba me. 39E ne e a tle e re fa ba sena go tlhabela medimo e e maila ya bone bana ba bone, ba fete ba tsene mo Felong-fa-go-Boitshepo ga me ka letsatsi lone leo go go itshepolola. Bonang, ba dirile jalo mo Ntlong ya me.

40“Le gona ba romile kwa banneng ba ba tswang kwa kgakala; fa morongwi a sena go rongwa kwa go bone, ba tla. Jaanong wena wa tlhapa, wa iphotla sefatlhego, wa apara tsa mekgabo ka ntlha ya bone. 41Wa nna mo bolaong jo bontle, lobati lwa bojelo lo lo baakantsweng lo le fa pele ga gago. Maswalo a me le lookwane lwa me o ne o di beile mo go lone. 42Ga utlwala tlhodio ya ba ba tlhapetsweng mo go ene Ohodiba. Matagwa a a tswang kwa nageng a tlisiwa kwa banneng ba ba tswang mo bontsing jwa batho. Banna bao ba rwesa basadi mefitshana mo mabogong le dirwalo tse di galalelang mo ditlhogong. 43Nna ka re, a ba tla dira boaka le ene yo o tswapotsweng ka go senya nyalo, le ene nabo? 44Mme ba tsena mo go ene, jaaka go tsenwa kwa mosading wa seaka; ba kopana jalo le Ohola le Ohodiba go dira tse di tlhabisang ditlhong. 45Mme banna ba ba siameng ba tla ba atlhola jaaka go tshwanetse basadi ba ba sentseng nyalo, le jaaka go tshwanetse basadi ba ba tsholotseng madi. Ka gonne ba sentse nyalo; e bile madi a mo diatleng tsa bone.”

46Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: “A ba epelwe pitso ya merafe gore ba direlwe ka setlhogo, ba thukhuthwe dilo. 47Ba pitso ba tla ba kgobotletsa ka majwe, ba ba remaganya ka ditšhaka tsa bone, ba bolaya bomorwaa-bone le bomorwadia-bone, ba fisa matlo a bone ka molelo. 48Tiro tse di tlhabisang ditlhong ke tla di khutlisa jalo mo lefatsheng gore basadi botlhe ba boifisiwe gore ba se ka ba dira boaka jaaka bone. 49Ke tla lo beletsa ditiro tse di tlhabisang ditlhong tsa lona; lo tla rwala maleo a go leofa ka medimo e e maila ya lona gore lo tle lo itse, fa e le nna Morena Modimo.”