Setswana 1970/1987 (TSW70)
22

Maleo a Jerusalema le dikotlo tsa teng

221Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Wena morwa-motho, a o tla sekisa, a o tla atlhola motse o o tsholotseng madi? O bolelela maleo otlhe a ona 3o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: A tatlhego ya motse wee, o nako ya ona e tlang, ka o tsholola madi mo gare ga ona, le ka o itiretse medimo e e maila go oketsa molato le go itshekologa. 4O ithwesitse molato ka madi a o a tsholotseng; o itshekologile ka medimo e e maila e o e dirileng. O atameditse malatsi a gago, ga fitlha dinyaga tsa gago tsa petso. Ke ka moo ke go dirang monyatsegi mo ditšhabeng le mosotlegi mo mafatsheng aotlhe. 5Merafe e e gaufi nao le e e kgakala nao e tla go sotla, wena yo o leina le maswe, yo o tletseng pheretlhego. 6Bonang, dikgosana tsa Iseraele tse di mo go wena, nngwe le nngwe e ikgantsha ka letsogo la yona, gore di tsholole madi. 7Rra-motho le mma-motho ba nyatsega kwa ga eno. Moeng o a gatelelwa koo. Lesiela le motlholagadi ba patikwa mo go wena.

22:7
Ekes. 22:20,21
8Tse di boitshepo tsa me o di nyaditse; boSabata ba me o di itshepolotse. 9Go na le banna mo go wena ba ba tshololang madi ka go pateletsa batho; ba ga eno ba ja ditlhabelo kwa dithabeng, ba dirile boaka mo gare ga gago. 10Ba bipolotse bosaikatega jwa rra-motho mo go wena. Ba nna le mosadi yo o itshekologileng ka mosese mo go wena.
22:10
Lef. 18:7,19
11Kwa ga eno mongwe o dira tse di maila le mosadi wa mongwe-ka-ene; yo mongwe o tlatsa ngwetsi wa gagwe maswe ka boaka; yo mongwe o senya kgaitsadie, e leng morwadia-rraagwe.
22:11
Lef. 18:9,15,20
12Kwa ga eno ba amogela thelesetso gore ba tsholole madi; o tsadisa madi, o amogela koketso; o gatelela mongwe-ka-wena ka kgwebo ya tshiamololo, mme nna o ntebetse.’ Go bua Morena Modimo.
22:12
Ekes. 22:24

13“ ‘Bona, ke tsholeditse letsogo ka ntlha ya kgwebo ya tshiamololo e o e dirileng, le ka ntlha ya molato wa madi o o mo go wena. 14A pelo ya gago e tla itshoka, a diatla tsa gago di tla nna thata ka malatsi a ke tla go betsang ka ona? Nna Morena ke buile jalo, le gona ke tla dirafatsa. 15Ke tla go falaletsa kwa ditšhabeng, ke go phatlalaletsa kwa mafatsheng gore ke khutlise ditiro tse di maswe tsa gago, ke di tlose mo go wena. 16O tla bo o itshepolotswe ka molato wa gago mo matlhong a ditšhaba; o tla itse gore ke nna Morena.’ ”

Leiso la moubo la Modimo

17Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 18“Morwa-motho, Baiseraele ba mphetogetse manyela; bone botlhe ke kgotlho le thini le tshipi le lota tse di mo leisong la moubo, ke manyela a selefera.”

22:18
Jes. 1:22
Jer. 6:28
19Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: “Bonang, e re ka lo fetogile manyela lotlhe, ke tla lo kgobokanyetsa mo teng ga Jerusalema. 20Ke tla lo kgobokanya, ke lo tsenya mo molelong wa bogale jwa me, wa kgalefo ya me, ke lo gakolosa, jaaka go tsenngwa selefera le kgotlho le tshipi le llota le thini mo leisong le le gakolosang, gore go ubelwe molelo mo go tsona, di tlhaolosiwe. 21Ke tla lo kgobokanya, ke lo budulela molelo wa bogale jwa me, ke lo gakolosa mo go ona. 22Lo tla tlhaolosiwa mo motseng jaaka go tlhaolosiwa selefera mo leisong la moubo, lo tle lo itse gore nna Morena ke lo goromeleditse bogale jwa me.”

Maleo a bagolo ba Baiseraele

23Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 24“Morwa-motho, raya lefatshe la Juta ò re: ‘O lefatshe le le sa tlhatswiwang; ga ò a nelwa ke pula ka letsatsi la bogale. 25Go na le borukhutlhi jwa barena mo go lone: Ba ja maphelo a batho, ba thukhutha mahumo le tse di tlhwatlhwa-kgolo, ba ntsifatsa batlholagadi mo go lone jaaka tau e e dumang, fa e garola phologolo.

22:25
Hes. 34:3,8
Pes. 14:4
Math. 23:14
26Baperesiti ba teng ba fetotse molao wa me ka thata, ba itshepolola tse di boitshepo tsa me, ba sa farologanye tse di boitshepo le tse di seng boitshepo, ba sa rute pharologanyo ya tse di sa itshekang le tse di itshekileng, ba budulalela boSabata ba me. Mme ke nyatsegile jalo mo go bone.
22:26
Sef. 3:4
Hes. 44:23
27Dikgosana tsa teng di mo gare ga lone jaaka diphiri tse di garolang phologolo gore di tsholole madi, di bolae batho gore di bone khumo ka kgwebo ya tshiamololo. 28Baporofeti ba teng ba ba taka ka motako wa maaka ka go bona dipono tsa tsietso le ka go ba bolelela boitseanape jwa maaka. Ba bua ba re: “Morena Modimo o bua jaana le jaana,” mme Morena a sa re jalo.
22:28
Hes. 13:6
29Le ba e leng batho fela ba lefatshe ba a gatelela, ba thukhutha dilo; ba patika mmogisegi le mohumanegi; ba gatelela moeng go se na tshiamo.
22:29
Hes. 22:7
30Ke batlile monna mo go bone yo o ka agang lobota le go emela lefatshe mo phatlheng ya lobota fa pele ga me gore ke se ka ka le senya, ka mo tlhoka.
22:30
Pes. 106:23
Hes. 13:5
31Ka moo ka goromeletsa bogale jwa me mo go bone, ka ba nyeletsa ka molelo wa kgalefo ya me; ka ba beletsa tsamao ya bone.’ ” Morena Modimo o buile jalo.
22:31
Hes. 21:31

23

Baiseraele le Bajuta ba ne ba akafala le baheitane

231Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 2“Morwa-motho, go ne go le basadi ba le babedi, e le bomorwadia mmaabo a le mongwe. 3Ba kile ba akafala kwa Egepeto, ba dira boaka ba sa le bašwa; mabele a bone a fopholwa teng; ba apaapiwa mebele ya bone ya bokgarebe gona. 4Leina la yo mogolo e ne e le Ohola, la ga monnawe e le Ohodiba. Ba nna ba me, ba belega bomorwa le bomorwadi. Ohola ke leina la Samaria. Ohodiba ke leina la Jerusalema. 5Mme Ohola a akafala a ntse a le mo taolong ya me, a tukela barati ba gagwe ka lorato, e bong Baasiria ba e leng bagale, 6ba ba neng ba apere bobududu jo bontle, e le balaodi le dikgosana; botlhe e le makau a a rategang, e le bapalami ba dipitse. 7A ineela mo go bone, a dira boaka le Baasiria botlhe ba ba tlhophilweng; mme mo go botlhe ba a ba eletsang, a ikgotlela ka medimo yotlhe e e maila ya bone. 8Le gona ga a ka a tlogela go akafala ga gagwe le Baegepeto, gonne ba ne ba mo sentse a sa le mošwa; ba apaapa mmele wa gagwe wa bokgarebe, ba goromeletsa boaka jwa bone mo go ene.

23:8
2 Dikg. 15:19
Hos. 7:11
12:2
9Ka moo ka mo neela mo diatleng tsa barati ba gagwe, mo diatleng tsa Baasiria ba o neng a ba tukela ka lorato. 10Bone ba bipolola bosaikatega jwa gagwe, ba tlosa bomorwawe le bomorwadie, ene ba mmolaya ka tšhaka, a fetoga theregiso mo basading; ba dirafatsa katlholo jalo mo go ene ka petso.

11“Jaanong le fa monnawe Ohodiba a bona tseo, ene a mo feta ka go tuka keletsong ya gagwe. Boaka jwa gagwe bo ne bo feta boaka jwa ga mogolowe.

23:11
Hes. 16:51
12A tukela Baasiria ka lorato, e bong balaodi le dikgosana le bagale ba ba apereng bontle, le bapalami ba dipitse, botlhe e le makau a a rategang. 13Ka mmona a ikgotlela le ene. Ba ne ba tshwana fela ka bobedi jwa bone.

14“Mme Ohodiba a tswelela pele ka boaka jwa gagwe: A bona banna ba tshwantshitswe mo loboteng, e le ditshwantsho tsa Bakalatea, di dirilwe ka letsoku; 15ba tlamilwe letheka ka moitlamo, ba rwele dikola tse di lepeletseng mo ditlhogong tsa bone; ba lebega botlhe jaaka balaodi, e le ditshwantsho tsa ba Babele ba ba tsaletsweng mo lefatsheng la Kalatea. 16Jaanong ya re a ba bona, a ba tukela ka keletso, a roma barongwi kwa go bone kwa Kalatea. 17Ke fa ba Babele ba tla kwa go ene mo marobalong a go ratana, ba mo kgotlela ka boaka jwa bone; mme ya re a sena go kgotlelwa ke bone, a tenwa ke bone. 18Ya re a sena go bonatsa boaka jwa gagwe le go bipolola bosaikatega jwa gagwe, a ntena jaaka mogolowe a ntenne. 19Mme ene a totisa boaka jwa gagwe ka go gakologelwa malatsi a bokgarebe jwa gagwe, fa a akafala kwa lefatsheng la Egepeto. 20A tukela barati ba gagwe ka keletso, ba nama ya bone e leng nama ya diesele, ba madi a bone e leng madi a dipitse. 21Wena Ohodiba, o ne o tlhologelelwa boaka jwa bokgarebe jwa gago jale fa Baegepeto ba apaapa mmele wa gago ka ntlha ya mabele a bokgarebe jwa gago.

Modimo o atlhola Ohodiba

22“Wena Ohodiba, ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: ‘Bona, ke tla tlhotlheletsa barati ba gago gore ba go galefele, bone bao ba ba go tenneng; ke tla ba tlisa kwa go wena ba tswa mo ntlheng tsotlhe; 23e leng ba Babele le Bakalatea botlhe ba kwa Phekote le kwa Šoa le kwa Kgoa; Baasiria botlhe ba na nabo, e le makau a a rategang; botlhe e le balaodi le dikgosana le baeteledipele le batlotlegi le bapalami ba dipitse. 24Ba tla tla, ba go tlhasela ba na le bontsi jwa dikoloi le jwa maotwana le masomo a merafe; ba tla go lwantsha mo ntlheng tsotlhe ba na le thebe le thejana le kuana ya tlhabano. Kgang e e sekwang ke tla e baya fa pele ga bone, gore ba go atlhole ka fa melaong ya bone.

23:24
Luka 19:43
25Ke tla lwa nao ka lefufa la me; ba tla go direla ka kgakalo, ba go kgaola dinko le ditsebe. Masalela a gago a tla wa ka tšhaka. Ba tla tlosa bomorwao le bomorwadio. Masalela a gago a tla fisiwa ka molelo. 26Ba tla go apola diaparo, ba go amoga mekgabo. 27Tsamao ya gago e e tlhabisang ditlhong le boaka jwa gago tse di tswang kwa lefatsheng la Egepeto ke tla di khutlisa, ke di tlosa mo go wena. Ga o nke o tlhola o gopola Baegepeto le e seng go ba tsholeletsa matlho.’

28“Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Bona, ke tla go neela mo diatleng tsa ba ò ba tlhoileng, mo diatleng tsa ba ba go tenneng. 29Ba tla go direla ka letlhoo, ba thopa tsotlhe tse o di itiretseng, ba go tlogela ò sa ikatega, ò sa apara sepe. Ditlhong tsa boaka jwa gago di tla senolwa. Kgokafalo ya gago le boaka jwa gago 30di go diretse tseo; gonne ò setse baheitane morago ka go akafala nabo, wa ikgotlela ka medimo e e maila ya bone. 31O tsamaile mo tseleng ya ga mogoloo; ka moo ke tla go nosa senwelo se ke se mo nositseng.’

32“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘O tshwanetse go nwa senwelo sa ga mogoloo se se boteng, se se atlhameng, se se tletseng tse dintsi – ò tla tshegwa, ò sotlwa. 33O tla tlala botagwa le selelo. Senwelo sa ga mogoloo Samaria ke senwelo sa theregiso se se boitshegang.

23:33
Jes. 51:17
Jer. 25:14,18

34“ ‘O tla se nwa, ò se minolosa,

ò phura dipeana tsa sona,

ò ikgagola mabele.

“ ‘Gonne ke buile jalo.’ Go bua Morena Modimo.

35“Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: E re ka ò ntebetse, wa nkhularela, le wena o tla rwala petso ya bolotsana jwa gago le ya boaka jwa gago.”

Modimo o atlhola Ohola le Ohodiba

36Morena a mpotsa a re: “Morwa-motho, a ò tla atlhola Ohola le Ohodiba? Ba itsise he maleo a bone! 37Gonne ba sentse nyalo, madi a mo diatleng tsa bone. Ba sentse nyalo ka medimo e e maila ya bone, ba e fiseditse bana ba ba ba ntsaletseng, ba ba dira dijo tsa yona. 38E bile ba nteofetse ka tse dingwe: Ba itshekolotse Felo-fa-go-Boitshepo ga me ka letsatsi la teng ba itshepolola boSabata ba me. 39E ne e a tle e re fa ba sena go tlhabela medimo e e maila ya bone bana ba bone, ba fete ba tsene mo Felong-fa-go-Boitshepo ga me ka letsatsi lone leo go go itshepolola. Bonang, ba dirile jalo mo Ntlong ya me.

40“Le gona ba romile kwa banneng ba ba tswang kwa kgakala; fa morongwi a sena go rongwa kwa go bone, ba tla. Jaanong wena wa tlhapa, wa iphotla sefatlhego, wa apara tsa mekgabo ka ntlha ya bone. 41Wa nna mo bolaong jo bontle, lobati lwa bojelo lo lo baakantsweng lo le fa pele ga gago. Maswalo a me le lookwane lwa me o ne o di beile mo go lone. 42Ga utlwala tlhodio ya ba ba tlhapetsweng mo go ene Ohodiba. Matagwa a a tswang kwa nageng a tlisiwa kwa banneng ba ba tswang mo bontsing jwa batho. Banna bao ba rwesa basadi mefitshana mo mabogong le dirwalo tse di galalelang mo ditlhogong. 43Nna ka re, a ba tla dira boaka le ene yo o tswapotsweng ka go senya nyalo, le ene nabo? 44Mme ba tsena mo go ene, jaaka go tsenwa kwa mosading wa seaka; ba kopana jalo le Ohola le Ohodiba go dira tse di tlhabisang ditlhong. 45Mme banna ba ba siameng ba tla ba atlhola jaaka go tshwanetse basadi ba ba sentseng nyalo, le jaaka go tshwanetse basadi ba ba tsholotseng madi. Ka gonne ba sentse nyalo; e bile madi a mo diatleng tsa bone.”

46Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: “A ba epelwe pitso ya merafe gore ba direlwe ka setlhogo, ba thukhuthwe dilo. 47Ba pitso ba tla ba kgobotletsa ka majwe, ba ba remaganya ka ditšhaka tsa bone, ba bolaya bomorwaa-bone le bomorwadia-bone, ba fisa matlo a bone ka molelo. 48Tiro tse di tlhabisang ditlhong ke tla di khutlisa jalo mo lefatsheng gore basadi botlhe ba boifisiwe gore ba se ka ba dira boaka jaaka bone. 49Ke tla lo beletsa ditiro tse di tlhabisang ditlhong tsa lona; lo tla rwala maleo a go leofa ka medimo e e maila ya lona gore lo tle lo itse, fa e le nna Morena Modimo.”

24

Mafoko a bofelo a a lebileng motse wa Jerusalema o ise o senngwe

241Ka ngwaga wa robongwe24:1 Go tewa wa puso ya ga Setekia. ka kgwedi ya lesome ka letsatsi la lesome Lefoko la Morena la tla kwa go nna la re:

24:1
2 Dikg. 25:1
Jer. 52:4
2“Morwa-motho, ikwalele leina la letsatsi, la letsatsi lone le la kajeno. Kgosi ya Babele e tlhasetse Jerusalema ka letsatsi lone le. 3Mme ba losika lwa dirukhutlhi ò ba bolelele setshwantsho, ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re:

“ ‘Tlhatlega pitsa, e tlhatlege;

ò be ò e tlhadie.

4Tsenya dinama mo go yona;

dinama tsotlhe tse di bonolo

tsa dirope le tsa mabogo;

e tlatse marapo a a tlhophilweng.

5Tsaya nku e e tlhaotsweng

ya letsomane,

o tshube dikgong fa tlase

ga pitsa.

Apaya dinama tsa yona

mmogo le marapo.’ ”

6Ka moo Morena Modimo o bua jaana o a re: “A tatlhego wee ya motse wa go tsholola madi, ya pitsa e marale a leng mo go yona, e marale a sa tlogeng mo go yona. Ntsha dinama, nngwe ka nngwe fela. Ga di tlhamelwe tengwa. 7Gonne madi a motse a sa le mo go ona; o a tshololetse mo lefikeng le le borethe; ga o a a tshololela fa fatshe, go a tshelela ka mmu. 8Madi a o a tsholotseng ke a beile mo lefikeng le le borethe gore a se ka a bipega, mme a tsose bogale jwa me, a dirafatse pusoloso.”

9Ke ka moo Morena Modimo o buang jaana o re: “A tatlhego wee ya motse wa go tsholola madi. Le nna ke tla kgobokanya mokoa wa dikgong.

24:9
Nah. 3:1
10Tlisa dikgong tse dintsi, o gotse molelo; budusa nama, o kgadise moro gore marapo a šwe. 11Jaanong tlhatlega pitsa mo magaleng a teng, e se na sepe, gore e nne bolelo, kgotlho ya yona e butswe, ditshila tse di mo go yona di gakologe, morodu o nyelele. 12Mme matsapa aotlhe ke lefela: Morodu o montsi wa yona ga o tlosiwe ka molelo. Morodu wa yona o a pala. 13E re ka ò ikgotletse ka tiro e e tlhabisang ditlhong, le ka ke go tlhapisitse, mme wa se ka wa itsheka, ka moo ga o kitla ò tlhola ò itsheka go fitlhelela ke dirafatse bogale jwa me mo go wena.
24:13
Hes. 5:13
14Nna Morena ke buile jalo. Go e tla, ke tla dira jalo, ke sa tlhokomologe sepe, ke sa tlhomoge pelo, ke sa utlwele sepe botlhoko. Ke tla go atlhola ka fa ditirong tsa gago.” Morena Modimo o a re jalo.

Loso lwa mosadi wa moporofeti

15Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 16“Morwa-motho, bona, ke tla tlosa mosadi yo o kgatlhang matlho a gago ka loso lwa tshoganyetso. Mme ò se hutsafale, ò se lele, ò se tsholole dikeledi;

24:16
Hes. 24:18
17ò fegelwe ka tidimalo; ò se ka wa direla moswi wa gago khutsafalelo. Rwala kuane, ò be ò rwale ditlhako mo dinaong. Se ipipe ditedu. Se je bogobe jwa mogoga.”

18Ka tsoga ka bua le morafe mo mosong, mme mantsiboana mosadi wa me a swa. Jaanong ka moso ka dira jaaka ke laetswe. 19Ke fa batho ba mpotsa ba re: “A ga ò ka ke wa re bolelela gore tseo di re kaela eng, fa ò dira jalo?”

20Ka ba raya ka re: “Lefoko la Morena le tsile kwa go nna la re: 21Bolelela Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana o a re: Bonang, ke tla itshepolola Felo-fa-go-Boitshepo ga me, fa e leng boikgantsho jwa thata ya lona le kgatlhego ya matlho a lona le tlhologelelo ya dipelo tsa lona. Mme bomorwaa-lona le bomorwadia-lona ba lo ba tlogetseng ba tla wa ka tšhaka. 22Jaanong lo tla dira jaaka ke dirile: Ga lo nke lo ipipa ditedu, le e seng go ja bogobe jwa mogoga. 23Lo tla bo lo rwele dikuane mo ditlhogong le ditlhako mo dinaong, lo sa hutsafale, lo sa lele, mme lo tla tlhorega ka maleo a lona, mongwe le mongwe a hutsafalela mo go yo mongwe. 24Hesekiele o tla nna sekao mo go lona; mogang go dirafalang, lo tla dira fela jaaka a dirile. Foo lo tla itse gore ke nna Morena Modimo.’

24:24
Hes. 24:27
12:11

25“Mme wena morwa-motho, ruri, e tla re ka letsatsi le ke tlosang phemelo mo go bone le mokgabo o ba o itumelelang le kgatlhego ya matlho a bone le tlhologelelo ya dipelo tsa bone le bomorwaa-bone le bomorwadia-bone; 26ka letsatsi leo mofalodi o tla tla kwa go wena go di go begela.

24:26
Hes. 33:21
27Ka letsatsi leo ò tla bofologa loleme, ò bua le mofalodi, ò sa tlhole ò didimala; ò tla nna sekao mo go bone. Ba tla itse gore ke nna Morena.”