Setswana 1970/1987 (TSW70)
20

Thato ya Modimo; go gana ga motho

201E rile ka ngwaga wa bosupa ka kgwedi ya botlhano ka letsatsi la lesome ga tla banna bangwe ba bagolo ba Baiseraele go botsa Morena, ba nna fatshe fa pele ga me.

20:1
Hes. 14:1
2Ke fa Lefoko la Morena le tla kwa go nna le re: 3“Morwa-motho, bua le bagolo ba Baiseraele, o ba ree o re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: A lo tlile go mpotsa? Ka bophelo jwa me! Ke a gana go bodiwa ke lona,’ go bua Morena Modimo.
20:3
Hes. 14:3

4“A o tla ba sekisa? A o tla ba kgalemela, morwa-motho? Ba itsise maleo a borraabo, 5o ba ree o re: Morena Modimo o bua jaana o a re: E rile ka letsatsi le ke tlhophileng Iseraele ka lone, ka ikanela losika lwa lelapa la ga Jakobe, ka ba ikitsise kwa lefatsheng la Egepeto, ka ba tsholeletsa seatla ka re: Ke nna Morena, Modimo wa lona!

20:5
Ekes. 6:7,8
6Ka ba ikanela ka letsatsi leo go ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto le go ba isa kwa lefatsheng le ke le ba tlhaoletseng, le le elang mašwi le dinotshe, le e leng le lentle go gaisa mafatshe otlhe. 7Ka ba laela ka re: A mongwe le mongwe wa lona a latlhe maila a a kgatlhang matlho a gagwe! Lo se ka lwa itlatsa maswe ka medimo e e makgapha ya Baegepeto. Modimo wa lona ke nna Morena.
20:7
Još. 24:14,23
8Mme ba nkganetsa, ba gana go nkutlwa; go ne go se na ope yo o latlhang maila a a kgatlhang matlho a gagwe, le e seng go tlogela medimo e e maila ya Baegepeto. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa kgakalo ya me mo go bone, ke dirafatsa bogale jwa me mo go bone mo lefatsheng la Egepeto. 9Mme ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega mo matlhong a ditšhaba tse ba neng ba le mo gare ga tsona, tse ke ba ikitsisitseng fa pele ga tsona ka go ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto.
20:9
Hes. 36:21,22
Ekes. 32:12

10“ ‘Ka ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto, ka ba isa kwa sekakeng. 11Ka ba neela ditaolo tsa me, ka ba itsise ditshiamo tsa me tse motho a tshwanetseng go di dira gore a phele ka tsona.

20:11
Lef. 18:5
12Le gona ka ba naya boSabata ba me gore e nne sesupo fa gare ga me le bone, gore ba itse fa e le nna Morena yo ke ba itshepisang.
20:12
Ekes. 31:13,17
13Mme Baiseraele ba nkganetsa mo sekakeng; ba ne ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba nyatsa ditshiamo tsa me tse motho a tshwanetseng go di dira gore a phele ka tsona; le boSabata ba me ba di itshepolola thata. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa bogale jwa me mo go bone mo sekakeng go ba nyeletsa. 14Mme ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega fa pele ga ditšhaba tse ke ba hudusitseng mo matlhong a tsone. 15Le gona ka ba tsholeletsa seatla mo sekakeng gore ke se ba ise kwa lefatsheng le ke le ba neileng, le le elang mašwi le dinotshe, le e leng le lentle go gaisa mafatshe aotlhe.
20:15
Num. 14:12
16Ke ka gore ba ne ba nyatsa ditshiamo tsa me, ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba itshepolola boSabata ba me. Gonne dipelo tsa bone di ne di sala medimo e e maila ya bone morago.

17“ ‘Mme matlho a me a ba rekegela; ka se ka ka ba senya le e seng go ba fedisa mo sekakeng. 18Ka laela bana ba bone mo sekakeng ka re: Lo se ka lwa sepela ka fa tlwaelong ya borraeno, le e seng go tshegetsa mekgwa ya bone; se itlatseng maswe ka medimo e e maila ya bone! 19Ke nna Morena, Modimo wa lona. Sepelang ka fa ditaolong tsa me, lo tshegetse ditshiamo tsa me; di diriseng. 20Itshepiseng boSabata ba me gore e nne sesupo fa gare ga me le lona, gore lo itse fa ke le Morena, Modimo wa lona.

21“ ‘Mme bana ba nkganetsa, ba sa sepele ka fa ditaolong tsa me, ba sa tshegetse ditshiamo tsa me gore ba di dirafatse tse motho a tshwanetseng go di dirisa gore a phele ka tsona. Ba itshepolola boSabata ba me. Ka ba ka re: Ke tla goromeletsa kgalefo ya me mo go bone gore ke dirafatse bogale jwa me mo go bone mo sekakeng. 22Mme ka busa letsogo, ka se ka ka dira jalo ka ntlha ya leina la me gore le se ka la nyatsega mo matlhong a ditšhaba tse ke ba hudusitseng mo matlhong a tsona. 23Fela ka ba tsholeletsa letsogo mo sekakeng, ka ikana ka re, ke tla ba falaletsa kwa ditšhabeng, ke ba phatlalaletsa kwa mafatsheng. 24Ka gonne ba ne ba sa dire ka fa melaong ya me, ba nyatsa ditaolo tsa me, ba itshepolola boSabata ba me; matlho a bone a latela medimo e e maila ya borraabo.

25“ ‘Ka moo le nna ka ba neela ditaolo tse di seng molemo, le melao e ba sa ka keng ba phela ka yona. 26Ka ba lesa go itshekologa ka ditshupelo tsa bone, fa ba fisa bana botlhe ba ba tsetsweng pele, gore ke tle ke ba rere, ba tle ba itse gore ke nna Morena.’

20:26
2 Ditiraf. 33:6

27“Ka moo wena morwa-motho, bua le Baiseraele, ò ba ree ò re: ‘Morena Modimo o bua jaana a re: E bile borraeno ba ntshotlile ka go senya boikanyo le go ikepa mo go nna. 28E rile ke sena go ba fitlhisa mo lefatsheng le ke le ba ikanetseng go le ba naya, ba leba mmoto mongwe le mongwe o o godileng le setlhare sengwe le sengwe se se tletseng matlhare, ba tlhaba ditlhabelo tsa bone teng, ba ntsha ditshupelo tsa bone teng tse di nthumolang; ba fisa maswalo teng a a nkgang monate, ba tshela ditshupelo tsa dino teng. 29Ka ba botsa ka re: Thota ele kwa lo a tleng lo ye teng ke ya eng?’ ” Leina la yona e sa ntse e le “Thota ya tlhabelo” go fitlhelela kajeno. 30“Ka moo he, raya Baiseraele ò re: ‘Morena Modimo o botsa jaana o a re: A lo ikgotlela ka mekgwa ya borraeno? A lo akafala ka go latela maila a medimo ya bone? 31Kana lo ikgotlela ka go isetsa medimo yotlhe e e maila ya lona ditshupelo, le ka go e fisetsa bana ba lona ka molelo go fitlhelela kajeno. Jaanong a nka bodiwa ke lona, lona Baiseraele? Ka bophelo jwa me! Ga nka ke ka dumela go bodiwa ke lona!’ Go bua Morena Modimo.

20:31
2 Dikg. 16:3
17:17
32‘Mme tse lo di akantseng mo moweng ga di ka ke tsa dirafala ka gope, fa lo re: A re etseng baheitane le merafe ya mafatshe, ka go rapela dikota le mafika!’

Batshwarwi ba tla boela kwa gae

33“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Ka bophelo jwa me! Ke tla lo laola ka seatla se se tiileng le ka letsogo le le otlologileng le ka kgakalo e e goromeditsweng. 34Ke tla lo ntsha mo merafeng, ke lo phutha mo mafatsheng kwa lo falaleditsweng teng, ka seatla se se thata le ka letsogo le le otlologileng le ka kgakalo e e goromeditsweng. 35Ke tla lo isa kwa sekakeng sa merafe, ke seka le lona teng, re lebaganye ka difatlhego.

20:35
Hos. 2:16
36Ke tla lo sekisa jaaka nkile ka seka le borraeno mo sekakeng sa lefatshe la Egepeto.’ Go bua Morena Modimo.

37“ ‘Ke tla lo okamisa thupa, ke lo bofa ka melao ya kgolagano. 38Ba e leng dirukhutlhi, ba ba ikepileng mo go nna, ke tla ba tlhaola mo go lona, ke ba ntsha mo lefatsheng la boeng jwa bone, mme ga ba ka ke ba fitlha kwa nageng ya Iseraele. Foo lo tla itse gore Morena ke nna.’

39“Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Lona Baiseraele, lo ka nna lo a tsamaya gore mongwe le mongwe a direle medimo e e maila ya gagwe. Mme morago lo tla nkutlwa tota, lo sa tlhole lo ka itshepolola leina le le boitshepo la me ka ditshupelo tsa lona le ka medimo e e maila ya lona.’ 40Gonne Morena Modimo o bua jaana o a re: ‘Baiseraele botlhe fela ba tla ntirela mo thabeng e e boitshepo ya me, mo thabeng e e kwa godimo ya Iseraele; teng mo lefatsheng lele ke tla kgatlhwa ke bone. Makgetho a lona le dineo tsa lona tsa letlhafula le ditshupelo tsotlhe tsa lona ke tla di batla teng.

20:40
Hes. 17:23
41Ke tla lo itumelela jaaka lonko lo lo monate, mogang ke lo ntshang mo merafeng, ke lo phutha mo mafatsheng a lo falaleditsweng kwa go ona; ke tla itshupa mo go lona ke le Moitshepi mo matlhong a ditšhaba. 42Foo lo tla itse gore ke nna Morena, mogang ke lo isang kwa nageng ya Iseraele, kwa lefatsheng le ke ikanetseng borraeno go le ba naya. 43Teng kwa lo tla gopola ditsela tsa lona le ditiro tsa lona tsotlhe tse lo itshekologileng ka tsona; lo tla inyatsa ka losi ka ntlha ya masula aotlhe a lo a dirileng.
20:43
Hes. 36:31,32
44Foo lo tla itse fa ke le Morena, motlhang ke lo direlang jalo ka ntlha ya leina la me, e seng se se tshwanetseng ditsela tse di bosula tsa lona le ditiro tse di senyegileng tsa lona, lona Baiseraele.’ Morena Modimo o buile jalo.”

Molelo wa kwa Borwa

45Lefoko la Morena la ba la tla kwa go nna la re: 46“Morwa-motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa borwa, o rerele borwa, o bolelele pele ka ga sekgwa sa naga ya teng. 47Raya sekgwa sa borwa o re: ‘Utlwa Lefoko la Morena! Morena Modimo o bua jaana o a re: Bona, ke tla tshuba molelo mo go wena o o tla fisang ditlhare tsotlhe mo go wena tse di metsi le tse di omeletseng. Kgabo e e tukang ga e nke e tima; difatlhego tsotlhe di tla šwa ka yona go tswa kwa borwa go ya kwa bokone. 48Foo batho botlhe ba tla lemoga, fa e le nna Morena ke o tshubileng; ga o nke o tima.’ ”

49Ka fetola ka re: “Ao, Morena Modimo! Ba bua ka ga me ba re: ‘Ene yo a ga a bue fela tse di sa utlwaleng?’ ”